ZPĚTNÉ ODKAZY

SEZNAM PRACÍ

Rok 2010 (183 prací), rok 2011 (192 prací), rok 2012 (153 prací), rok 2013 (42 prací), rok 2014 (200 prací), rok 2015 (65 prací).

Název práce
Řešitel práce Vedoucí práce Abstrakt
Analýza a kvantifikace přesnosti brousicího procesu Brožina Jiří, 85886, Bc. Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing.CSc. Vypracovaná studie je zaměřena na Analýzu a kvantifikaci parametrů přesnosti brousicího procesu. V rámci studie je identifikován brousicí proces, technologické vlivy a parametry přesnosti broušených ploch. V závěrečné části je praktická ukázka technologického vlivu na výsledné parametry přesnosti brousícího procesu.
Analýza designu, inserce a vytrhávacích sil u vybraných druhů ortopedických implantátů. Ryšavá Zdeňka, 100892 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Cílem této bakalářské práce bylo na základě literární rešerše a zrpacování naměřených dat, prokázat vazbu mezi inserční a vytrhávací prací chirurgických implantátu. Práce se zabývá korelací mezi geometrií šroubu, inserčním momentem pro jeho zavádění a vytrhávací silou. Z výsledků vyplývá, že hledaná korelace existuje.
Analýza plazmového řezání Hauzarová Michaela, 75120 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Metoda dělení materiálu plazmou je neustále se rozvíjející a stále častěji využívanou technologií. Plazma je používána od malých manuálních řezacích zařízení až po inteligentní plně automatizovatelný systém. V této technologické studii je popsán princip řezání plazmou, vlastnosti plazmatu s porovnáním s ostatními nejběžnějšími metodami dělení materiálu a představení globálního systémového programu CompleXX s využitím plazmového systému.
ANALÝZA ROZMĚROVÉHO ÚČINKU PŘI ŘEZÁNÍ A JEHO VÝZNAM PRO POSOUZENÍ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY TŘÍSKY Kraváček Radek, 85376, Bc. Bumbálek Bohumil, 18, prof. Ing. CSc. Při obrábění sehrávají rozměry součásti rozhodující úlohu z hlediska jejich chování. To je důsledkem „rozměrového účinku“, který mění obecné charakteristiky procesu řezání. Cílem diplomové práce bylo přispět k ověření poznatků o tomto účinku a možnostech dalšího využití při obrábění. Hlavní pozornost je zaměřena na vztah mezi poloměrem zaoblení ostří a hloubkou třísky.
Analýza tvorby třísky pomocí vysokorychlostní digitální kamery Frňka Václav, 53691, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. , Ph.D. Diplomová práce se zabývá popisem možností vysokorychlostních digitálních kamer a jejich využitím v různých průmyslových odvětvích. Pojednává o mechanismu tvorby třísky při ortogonálním soustružení. Dále jsou provedeny experimenty, zaměřené na porovnání a volbu správného objektivu a způsobu osvětlení. Tyto poznatky jsou následně využity při získání záznamu tvorby třísky pomocí vysokorychlostní digitální kamery.
Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů Pavelka Rudolf, 85056, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D. Předkládaná studie se zabývá technologickými aspekty obrábění kovů vyměnitelnými břitovými destičkami, se zvláštním důrazem na VBD z povlakovaných slinutých karbidů. Mimo jiné je popsána teorie opotřebení břitu a jeho průvodních jevů, problematika utváření třísky a další faktory obrábění kovů. Závěr práce obsahuje popis nejmodernějších řezných materiálů a konstrukčních prvků VBD vybraných renomovaných výrobců a u některých z nich průběh a výsledky praktických zkoušek a porovnání.
Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění Trčka Vojtěch, 101291 Polzer Aleš, 16105, Ing. , Ph.D. Bakalářská práce obsahuje souhrn informací o CAD/CAM softwaru Edgecam, nastavení post procesoru pro použití na výrobní stroj ZPS VMC 1060 s řídicím systémem DynaPath Delta MU Control 50. Popis jednotlivých výrobních strategií, řezných nástrojů, experimentální ověření CNC kódu na výrobním zařízení.
Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění Spáčil Petr, 53242, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing.,Ph.D. Navrhnout a vytvořit vlastní model obrobku. Volba nástrojového vybavení pro obrobení navržené součásti. Rozbor strategií obrábění v softwaru PowerMILL, a zpracování NC programů pro dané aplikace a následné experimentální ověření NC programů v řídicím systému Sinumerik 840D.
Aplikace CNC programovaní na jednobodové tváření Ladecký Tomáš, 85294, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc V současné době se zvyšuje potřeba rozvoje agilních výrobních postupů, které lze snadno přizpůsobit neustálému zavádění nových produktů na trh. Jednobodové inkrementální tváření je nový, inovativní a proveditelný tvářecí proces s jednoduchým uspořádáním. Proces se provádí při pokojové teplotě (tváření za studena) a vyžaduje CNC stroj, nástroj s kulovou hlavou a jednoduché příslušenství pro uchycení obrobku plechu. V samotném procesu jde o přírůstkové formování, řízené CNC programem. Plastická deformace je lokalizována pod formovacím nástrojem takže plech je tvářen souhrnem pohybů lokální plastické zóny. Tento proces je zdlouhavý a proto se hodí pouze pro prototypovou výrobu nebo pro malé výrobní dávky. Na druhé straně umožňuje vyšší tvářitelnost ve srovnání s konvenčními procesy tváření, umožňuje použití levných nástrojů a také je charakterizován krátkou dobou od návrhu po výrobu produktu. Tato práce je výsledkem mezinárodní spolupráce Danmarks Tekniske Universitet v Lyngby a Instituto Superior Técnico v Lisabonu. Práce začíná krátkým hodnocením dílčích tvářecích procesů, pokračuje představováním jednobodového inkrementálního tváření a identifikací jeho praktických aplikací. Teoretická část obsahuje přehled nového rámce pro jednobodové inkrementální tváření, který je vytvořen na základě analýzy styku třecích sil. Praktická část projektu poskytuje úplný popis experimentálních technik použitých pro charakterizaci materiálů a stanovení limitů tvářitelnosti, dále se analyzuje vliv různých vstupních parametrů procesu (poloměru nástroje, tepelné zpracování materiálu obrobku, druh maziva,...). Tato část také obsahuje přehled experimentálního uspořádaní procesu jednobodového inkrementálního tváření i krátký popis CAD / CAM vývoje tří testovacích modelů. Poté jsou popsány v samostatné kapitole výsledky pozorování a analýzy hlavních parametrů procesů, které ovlivňují tvařitelnostní limity v jednobodovém inkrementálním tváření v souvislosti s aplikovaným teoretickým rámcem. Výsledky experimentů z časti objasňují probíhající mezinárodní diskusi kolem tvářitelnosti mechanismu jednobodového inkrementálního tváření vzhledem k tradičním metodám tváření. Jako logické pokračování prováděných experimentů, byla práce rozšířena na více-stupňové jednobodové inkrementální tváření, které umožňuje tváření součástek (kalíšku) se svislými stěnami ve více krocích. Za účelem objasnění procesů spojených s tímhle procesem byly navrženy a ve čtyřech krocích vyrobeny dva experimentální modely. Hlavním přínosem této práce k více-stupňovému jednobodovému inkrementálnímu tváření byla úspěšná výroba součásti s nekruhovým průřezem a kolmými stěnami. S cílem aplikovat celkové znalosti získáných v předchozích částí práce byla vyrobena prototypová součást. Popis designu a vývoje prototypu je součástí práce. V neposlední řadě jsou celkové závěry uvedené v poslední kapitole. Předpokládá se, že tato práce přizpívá k lepšímu pochopení mechanismu jednobodového inkrementálního tváření.
Aplikace Laserových technologií v průmyslu se zaměřením na obrábění a úpravu povrchu. Merenda Petr, 77609, Bc. Slaný Martin, 16898, Ing. Práce se zaměřuje na začlenění laserových technologií mezi ostatní způsoby obrábění, zejména v oblasti značení. Přibližuje problematiku laserového gravírování maticových kódů (data matrix kódů) v automobilovém průmyslu. Největší prostor je věnován YAG a CO2 laserům. Experimentální část této práce se zabývá určením výsledků laserového gravírování aplikované v procesu tampónového tisku.
Aplikace Lean Production Nepraš Ondřej, 102060, Bc. Fiala Alois, 934, doc.Ing., CSc. Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě RACIO s.r.o. První část práce se zabývá teoretickou přípravou a porozumění štíhlé výrobě. Druhá část se zabývá analýzou výrobního procesu a aplikací metod štíhlé výroby. Z analýzy výrobního procesu na vybrané výrobní lince bylo navrhnuto řešení výrobního procesu, které povede ke zvýšení efektivnosti výroby. Tohle řešení bylo posléze realizováno a dále bylo provedeno porovnání jak s výrobním procesem před implementací, tak s výrobním procesem po implementaci.
Aplikace měřicích sond v procesu obrábění Vlček Michal, 76160, Bc. Aleš Polzer, 16105, Ing. Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá aplikací měřících sond v procesu obrábění. Je v ní naznačen stručný přehled metod měření, které se používají při třískovém obrábění, dále je pak zaměřena na měření pomocí měřících sond s cílem ověřit zrychlení a zpřesnění výroby.
Aplikace měřicích sond v procesu soustružení Verfl Jan, 75049, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. Ph.D. Cílem diplomové práce je implementace měřících sond do procesu třískového obrábění soustružením a popis způsobů jejich efektivního využití. Měřící sondy se používají jako korekce v průběhu obrábění nebo ke kontrole a měření po obrábění, případně k signalizaci chyb procesu. V praktické části je laserová měřící sonda použita ke kontrole funkčních rozměrů hřídele. Měření je prováděno po obrábění a nahrazuje tak částečně výstupní kontrolu. Laserová sonda byla zároveň posuzována z hlediska vhodnosti použití pro daný účel jako měřidlo a zároveň byly posuzovány její časové a nákladové rozdíly oproti alternativnímu obráběcímu postupu.
Aplikace PVD povlaků pro čelní frézování Jaroš Aleš, 76390, Bc Miroslav Píška, 1992, prof. Ing. CSc. Diplomová práce je zaměřená na aplikaci PVD povlaků pro čelní frézování. V teoretické části je postupně popsáno rozdělení povlakovacích metod se zaměřením na metodu PVD. Dále je popsána úprava nástrojů před povlakováním a vlastnosti povlaků. V experimentální části je popsán obráběcí stroj, nástroj a obráběný materiál. Cílem experimentu bylo srovnání povlakovaných VBD s nepovlakovanými. Z experimentu je patrné, že použití PVD povlaků na nástrojích vede ke snížení řezných sil a ke zvýšení životnosti nástroje.
Aplikace PVD povlaků pro frézování Matuška Martin, 76466, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Diplomová práce pojednává o vlivu PVD povlaků na změnu trvanlivosti nástroje. Teoretická část se zabývá úpravami nástrojů před procesem povlakování. Na tuto část navazuje popis specifických vlastností deponovaných vrstev a jejich měření. Výčet a specifikace vybraných způsobů nanášení PVD povlaků a stručný popis výhod a nevýhod jednotlivých metod. Druhá část práce je soustředěna na experiment, ve kterém bylo měřeno silové zatížení nástroje, měnící se v závislosti na opotřebení. Byly srovnávány čtyři krátké frézy čtyřbřité, s povlakem i bez povlaku. Jednalo se o nástroje vyrobené z rychlořezné oceli konvenčním způsobem a práškovou metalurgií. Frézování probíhalo sousledně a nesousledně. Vyhodnocením výsledků experimentu bylo potvrzeno, že nástroje vyráběné práškovou metalurgií jsou efektivnější než klasické rychlořezné oceli.
Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur Dvořák Lubomír, 40622 Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing. CSc. Tato práce se zabývá rozborem možností automatizace dokončovacích operací při výrobě těl vodovodních baterií a výběrem její optimální varianty. Cílem je návrh takového pracoviště pro podmínky konkrétního výrobního závodu a ověření rentability jeho provozu. Součástí práce je návrh pracoviště včetně návrhu výrobních strojů a kompletní technologie výroby dílů v prostředí výrobního závodu. Dále pak částečné ověření navržené technologie reálným testem.
BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ POVRCHOVÝCH TEPLOT VE STROJÍRENSTVÍ Anaxagorou Georgios, 49167, Bc. Aleš Polzer, 16105, Ing. Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá tématem bezdotykového měření povrchových teplot. Popisuje základní fyzikální principy, podle kterých jsou dané přístroje navrhnuté, jejich technické parametry a porovnání mezi jednotlivými typy. Zabývá se aplikaci této technologie v různých oblastech lidské činnosti a hlavně jejím využití ve strojírenství.
CNC soustružení tvarových součástí z korozivzdorné oceli. Vostřel Jan, 53920, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Diplomová práce je zaměřena na CNC soustružení tvarových součástí z korozivzdorných ocelí. První část diplomové práce je zaměřena na teoretický rozbor materiálových vlastností korozivzdorných ocelí. Druhá část je zaměřena na návrh experimentu tvarově složitých experimentálních součástí z korozivzdorné oceli. V práci je zpracována nová CNC technologie v novém řídicím systému Sinumerik 840D/ShopTurn V06.04 s aplikací na nové univerzální soustružnické centrum SP280SY. Závěrečná část práce obsahuje technickou dokumentaci, CNC programy obráběných součástí, jejich ověření a celkovou fotodokumentaci výroby.
CNC stroj využitý na pro výrobu součásti typu „hřídel“ v malé strojírenské firmě Jarkovský Marcel, 115634 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato práce se zabývá problematikou zavedení nového výrobku, dvou typických zástupců hřídelí, do malého strojírenského podniku. Řeší se ideální polotovar vzhledem k minimálním nákladům, volba vhodného stroje a nástroje ze strojového parku firmy. Součástí je rámcový výrobní postup a výrobní návodky, ze kterých je dále vypočítáno ekonomické zhodnocení.
Defektace v systému řízení jakosti při opravách vojenské techniky Miler Vladimír, 101578 Pernikář Jiří, 299, doc. Ing. CSc. V opravně vojenské techniky, před provedením veškerých oprav, je zapotřebí provést kontrolní proces defektaci. To znamená odbornou prohlídku a zdokumentování všech vadných dílů. Práce navrhuje optimální zařazení procesu defektace do systému řízení jakosti.
Dokončování povrchu nekonvenčními metodami a technologiemi. Popelář Petr, 101192 Zemčík Oskar, 907, Ing. CSc. Souhrn vybraných technologií a metod konvenčních i nekonvenčních způsobů obrábění, které jsou využívány k dokončování povrchu strojírenských součástí. Jsou shrnuty základní principy činnosti, popis strojů, nástrojů, pracovní podmínky, výsledné hodnoty struktury povrchu a přesnosti, kterých lze uvedenými metodami dosáhnout. Příklady jejich využití v praxi, zhodnocení a porovnání dle kriterií Ra a IT.
Elektroultrazvuková diagnostika poškození obráběných materiálů Koktavý Jiří, 101732 Mazal Pavel, 1653, doc. Ing., CSc., Práce je zaměřena na představení nové zkušební metody elektroultrazvukové spektroskopie a jejím možném uplatnění při zjišťování defektů v obráběných materiálech. Dále je provedeno praktické měření ověřující teoretické poznatky o dané metodě.
Frézovací nástroje pro CNC obráběcí stroje. Janošek Martin, 107278 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací centra. Zpočátku se práce zabývá teorií frézování. Jsou v ní rozděleny frézovací nástroje či frézovací stroje. Dále je jedna kapitola věnována možnostmi upnutí nástroje. Praktická část práce se zabývá sortimentem výroby fréz, určených pro frézování rovinných ploch, od třech výrobců těchto nástrojů. Jedná se o firmy Sandvik Coromant, Pramet Tools a Walter. Na závěr jsou tyto firmy zhodnoceny podle různých hledisek.
Frézování vnitřních závitů na tělesech vstřikovacích jednotek Bosch Krčál Petr, 76276, Bc. Humár Anton, 919, Doc. Ing. CSc. Tato diplomová práce se v úvodu zabývá různými druhy výroby závitů (zvláštní důraz je kladen na výrobu vnitřních závitu), odlišnými druhy nanášení otěruvzdorných povlaků metodami PVD a CVD, popsání jejich hlavních výhod a nevýhod. Poté jsou v práci vysvětleny jednotlivé mechanizmy a formy opotřebení nástrojů s povlaky. V druhé části diplomové práce je provedena analýza současného stavu výroby vnitřních závitů u vysokotlakých zásobníků firmy Bosch a ná-sledně pomocí elektronového řádkovacího mikroskopu porovnáno 6 odlišných závitových fréz.
Hodnocení finanční situace podniku Červený Pavel, 53185 Luňáček Jiří, 19769, Ing. Ph.D., MBA Cílem této práce je vypracovat souhrn konkrétních postupů, které umožní zlepšit podnikatelskému subjektu jeho finanční situaci a zaměřit se na eliminaci nevyhovujících finančních ukazatelů. V této práci jsou použity nástroje finanční analýzy k rozboru finanční situace podniku. Na základě výsledků rozboru firmy jsou navrženy postupy ke zlepšení finanční situace.
Hodnocení kontrolních procesů systému řízení automobilů Uher Daniel, 108047 Pernikář Jiří, 299, doc. Ing. CSc. Práce se bude zabývat návrhem metodiky kvantifikace kontrolních systémů pro hodnocené charakteristiky jakosti systémů řízení automobilů. Navržená metodika je primárně určena pro firmu TRW Dačice, ale její základní prvky mohou uplatnit i jiné testovací laboratoře ve svých kontrolních procesech.
HODNOCENÍ KVALITY POVRCHU PŘI ŘEZÁNÍ U TECHNOLOGIE AWJ A WJM Pecháček Martin, 53726, Bc. Slaný Martin, 16898, Ing. Předkládaná studie pojednává o technologii hydroabrazivního dělení materiálu a vlivu rychlosti posuvu řezací hlavy na topografii povrchu řezných hran z hlediska drsnosti. Z normy ČSN EN ISO 4288 bylo vybráno 8 parametrů charakterizujících stav kvality povrchu po řezání AWJ. Jako zkušební materiál byl zvolen nelegovaný titan s označením ASTM B265 grade 2, při jehož řezání AWJ byla měněna rychlost posuvu a následně vyhodnocena skladba povrchu pro zjištění distribuce jednotlivých parametrů v různých hloubkách řezu. Bylo zjištěno, že rychlost posuvu u metody AWJ má výrazný vliv na topografii povrchu a že se vzrůstající rychlostí a hloubkou řezu dochází ke zvětšování šířek prvků profilu. Dále byly výsledky dvou vybraných rychlostí posuvu porovnány s technologií laserového paprsku, při čemž bylo prokázáno, že řezání AWJ je pro zkoumaný materiál vzhledem k výsledné drsnosti povrchu a nulovému tepelnému ovlivnění materiálu výhodnější.
Integrace měření do CNC obrábění Vlček Michal, 76070, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na integraci měření do procesu obrábění. Cílem je vytvořit přehled používaných měřících sond, popsat principy jakými sondy fungují a rozdělit je dle konstrukce a použití. Praktická část je zaměřena na vytváření měřících cyklů v software Produktivity+ a jejich implementací do obráběcích cyklů na stroji MCV1210. Součásti řešení je i návrh dvou testovacích obrobků a ekonomické zhodnocení zavedení obrobkových sond do procesu obrábění.
Integrita povrchu po řezání vodním paprskem Pešata Jan, 77577 Dvořák Jaromír, 11097, Ing. Ph.D. Práce na téma „Integrita povrchu po řezání vodním paprskem“ se zabývá popisem problematiky progresivní nekonvenční technologie řezání hydroabrazivním paprskem, zkoumá integritu povrchu po řezání AWJ a rozebírá vybrané vlivy na výsledek řezného procesu. Dále jsou zde zmíněné jevy doprovázející řezný proces a různé technologické aplikace AWJ.
Kaizen Brhlík David, 85895, Bc. Fiala Alois, 934, doc. Ing. CSc. Aplikace Kaizen v ABB s.r.o. Brno
Kalibrace geometrie vln vytvořených na matrici (lisovnici) z plechu Stupárek Daniel, 48667, Bc. Samek Radko, 27981, prof. Ing. CSc. V této diplomové práci je řešena problematika navracení původního geometrického tvaru vlně, která je vytvořena na plechovém panelu-matrici. Matrice je používána jako nosný prvek pod vlákno-cementovou střešní krytinu, při její přepravě ve výrobní lince. Na základě studie teorie plošného tváření za studena, bylo provedeno zjištění skutečného stavu ve výrobním závodě. Dle získaných informací o původním výrobci plechových panelů byl navržen způsob jejich kalibrace. Dle tohoto návrhu a výpočtu potřebné tvářecí síly k reprofilaci tvaru vlny, bylo ve výrobním závodě zkonstruováno a vyrobeno zařízení pro kalibraci matric. Na vyrobeném zařízení byla provedena kalibrace dvou typů vlnitých panelů a výsledek splnil teoretické předpoklady. V závěru je zpracováno technologicko-ekonomické zhodnocení a přiložená výkresová dokumentace.
Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. Matejková Monika, 76590, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Cílem diplomové práce je navrhnout řešení pro komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. Úvodní část práce obsahuje popis CNC programování a CAD/CAM systémů. Následuje zmapování současného stavu konstrukční dokumentace dodávané útvarem Konstrukce a zmapování situace v oddělení Technologie v spoločnosti Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno. V další části je uskutečněná analýza problému při zpracování a sdílení konstrukčních podkladů pro potřebu zefektivnění procesu CNC programování. Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení a závěry pro realizaci navrhovaných řešení.
Koncepční návrh projektu vzorové lisovny plastů Tůma Martin, 76024, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Cílem práce je návrh technologického projektu vzorové lisovny plastů. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti plastů a technologie zpracování plastů, obzvláště pak na technologii vstřikování termoplastů. V praktické části jsou uvedeny výpočty potřebné ke stanovení vstřikovacích lisů a dále kapacitní propočty pro zjištění spotřeby granulátu a výrobnosti jednotlivých vstřikovacích lisů. Součástí práce je seznam optimálního strojního vybavení včetně nutných periferií a manipulačních prostředků vyhovujících současným požadavkům moderní lisovny plastů. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investičních nákladů na zařízení malé a středně velké lisovny plastů.
KONTROLA STRUKTURY POVRCHU Janečko Ondřej, 77450, Bc Pernikář Jiří, 299, Ing. doc. CSc. Práce navrhuje metodiku hodnocení struktury povrchu z více měření a určení tzv. reprezentativní hodnoty daného parametru souladu ČSN EN ISO 4288.
Kontrola těsnosti světlometů Maule Jiří, 85213, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Úkolem této práce je popis a rozbor kontroly těsnosti předních světlometů v automobilovém průmyslu. V úvodní části se tato práce zabývá teoretickým rozdělením dle zdroje světla, vývojem a stavbou světlometu. V další části je ukázka způsobu odhalení místa úniku tlaku u netěsnícího světlometu. Pomocí Ishikawova diagramu, definuje nejpravděpodobnější příčiny vzniku netěsnosti. Dále je provedeno vyhodnocení naměřených hodnot a stanovena hlavní příčina netěsnosti. V závěru ukazuje možnosti statistického vyhodnocení naměřených hodnot a provedené změny, nutné k odstranění netěsnosti.
Kvalifikace postupu svařování - WPQR Houra Milan, 107776 Kovář Petr, 21293, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenská technologie je zaměřen na vypracování protokolů o předběžné specifikaci postupu svařování pWPS pro zada-ný výkres svařence. Následné schválení těchto předběžných protokolů je provedeno protoko-lem o kvalifikaci postupu svařování WPQR. Tento WPQR protokol je vypracován pro obdobné zadání již vlastnoručně vypracovaných pWPS protokolů. Nejdůležitějšími částmi WPQR pro-tokolu jsou destruktivní a nedestruktivní zkoušky, které jsou rozebrány jak z teoretické tak z praktické oblasti. Na konec je uveden výsledný WPS protokol s přímou návazností na WPQR protokol a je provedeno zhodnocení kontrolních zkoušek.
Laserové řezání s podporou vzduchu Kramoliš Lukáš, 85381, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301 popisuje laserové řezání s podporou vzduchu a jeho praktické využití v oblasti průmyslu. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální, ve které je několik na sebe navazujících úkonů, jenž jsou podrobně popsány. Teoretická část popisuje princip a funkci laseru, jednotlivé typy laseru a jejich dělení, vlastnosti laserového paprsku, laserové řezání atd. Praktická část je zaměřena na nalezení souboru optimálních řezných parametrů, zjištění výsledků laserového řezání s podporou vzduchu na kvalitu a přesnost řezné plochy. Následné porovnání řezných ploch s konvenční technologií řezání laserem s podporou kyslíku a dusíku. V závěru je zhodnocena vhodnost využití této nekonvenční technologie s přihlédnutím na ekonomický pohled.
Měření tvrdosti materiálů a zpracovávání zjištěných hodnot. Macháč Miroslav, 107843 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Práce je zaměřena na rozbor zkoušek tvrdosti a metody vyhodnocení změřených hodnot. Teoretická i experimentální část klade důraz na zkoušení kovových technických materiálů, pomocí nejpoužívanějších metod v technické praxi. V experimentální části byla provedena čelní zkouška prokalitelnosti.
Metody měření parametrů ve tváření kovů Knebl Martin, 76284, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing.CSc. Diplomová práce se zabývá problematikou měření termomechanických parametrů při tváření kovů za vyšších rychlostí deformace. V první části je vypracována obecná literární studie, obsahující přehled metod měření požadovaných parametrů. Je popsán princip jejich funkce a použití. Dále je zhodnocen současný stav a doporučení vhodných metod pro dynamické procesy tváření, zvláště pak jejich testování. Druhá část práce je věnována měření dynamických vlastností materiálu. Jedná se o Hopkinsonův test měrnou dělenou tyčí. V teoretické části je test popsán včetně postupu matematického vyhodnocení. V praktické části je detailní popis postupu a vyhodnocení reálného testu s hliníkovou slitinou AlMg4,5Mn,07-EN AW 5083 provedeného v rámci junior projektu.
Metody povlakování řezných nástrojů Bittner Jan, 107107 Humár Anton, 919,,doc. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá studiem nanášení otěruvzdorných povlaků pomocí fyzikálních a chemických metod. V práci jsou představeny nejnovější povlakované řezné materiály pro oblast soustružení předních světových výrobců těchto nástrojů. Dále jsou zde uvedeny některé vývojové trendy v oblasti povlakování řezných nástrojů
Metody výroby ozubení Kuba Dalibor, 76186 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Cílem bakalářské práce je zpřehlednění metod výroby ozubení, strojů a nástrojů. Praktická část porovnává metody výroby u vytypovaných ozubených kol; metodu frézování odvalovacím způsobem a metodu frézování dělícím způsobem.
Metody zhotovování závitů Neulingerová Kateřina, 115890 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Tato práce se zabývá metodami zhotovování závitů s důrazem na výrobu vnitřních závitů. Cílem je uvést základní metody výroby. Na počátku jsou uvedeny jednotlivé obráběcí a tvářecí technologie. Centrální část se zabývá vnitřními závity. Závěr je věnován konkrétním aplikacím na obráběné součásti.
Moderní řezné nástroje ze slinutých karbidů Štefek Jaromír, 76093, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc., Tato diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji ze slinutých karbidů. V prvním bodě je uvedeno několik zásadních inovací již používaných nástrojů pro základní obráběcí operace, kterými je soustružení, frézování a vrtání. Pokračuje se rozborem jednotlivých materiálů pro výrobu slinutých karbidů, jak nepovlakovaných tak i povlakovaných a porovnání jejich vlastností. Poté jsou zde uvedeny základní řezivostní vlastnosti řezných nástrojů. Předposledním bodem práce je optimalizace základních operací obrábění, a to hrubování a dokončování, pro danou aplikaci, kterou je v tomto případě soustružený stojan pro lampu. Nakonec je vše shrnuto a zhodnoceno v závěru.
Modernizace strojního parku Martínek Lukáš, 75027, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Tato práce je zaměřena na problematiku modernizace strojního parku provozu hrubování velkých dílů ve firmě Žďas a.s. Cílem je rozbor stávajícího stavu hrubování velkých dílů, definovaní oblastí s možnými úsporami, návrh modernizace strojního vybavení tohoto podniku a na závěr technicko – ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant s doporučením finálního řešení.
Možnosti systému Heidenhain iTNC 530 při programování obráběcích strojů Hejsek Milan, 85667, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. , Ph.D. Stručný popis možností řídicího systému Heidenhain iTNC530 a stroje FV 25 CNC A. Detailní rozbor vlivu jednotlivých programovacích funkcí pro zefektivnění obrábění na předepsaném stroji.
Možnosti systému Heidenhain při programování obráběcích strojů Cink Vladislav, 85825, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. , Ph.D. Popis možností řídicího systému Heidenhain iTNC530 a stroje FV 25 CNC A. Detailní rozbor vlivu jednotlivých programovacích funkcí pro zefektivnění obrábění na předepsaném stroji.
Možnosti výroby závitu v malé strojírenské firme. Straka Jiří, 108037 Kalivoda Milan, 31240, Ing. V této práci vypracované v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie je uvedeno základní rozdělení druhů závitů a jejich značení. Jsou uvedeny některé možnosti výroby závitů třískovým obráběním a beztřískovým obráběním s použitím příslušných nástrojů. Dále jsou uvedeny a posouzeny metody výroby využívané na střední technické škole.
Náhrada šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem Lysa Bohuslav, Bc., 77431 Polzer Aleš, 16105, Ing. Ph.D. Diplomová práce zabývající se problematikou náhrady šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem. Obsahuje analýzu technologie světlometu včetně popisu předepsaných zkoušek životnosti. Na základě analýzy jsou vypracovány návrhy možných řešení trnů se zohledněním vlastností plastových materiálů. Vybrané části analýzy byly ověřeny prototypovými díly a výpočtovými simulacemi MKP v programu SimDesigner využívající 3D modely zpracované v CAD systému Catia v5. Součástí práce je studie proveditelnosti formy vstřikovacího nástroje plastového trnu dle navržených řešení, a technicko-ekonomické zhodnocení případného nasazení do výroby.
Nástroje pro soustružení Václavek Jiří, 107657 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá nástroji pro soustružení a porovnáním výrobků domácí a zahraniční firmy. V první části je soustružení obecně popsáno, včetně základních vztahů. Druhá část je už přímo zaměřena na nástroje, jejich rozdělení a materiály, ze kterých jsou vyráběny. Nakonec je vybráno několik nástrojů tuzemské a zahraniční firmy a ty jsou porovnány.
Návrh nástroje pro výrobu tvarových přístřihů Řáda Aleš, 76131, Bc. Dvořák Milan, 1350, doc. Ing. CSc. Diplomová práce se zabývá problematikou nákupu vstupního materiálu pro lisovnu, konkrétně otázkou, zda je ekonomicky výhodné namísto přístřihů nakoupit svitky plechu a ve volné kapacitě lisu Raster 250 z nich vyrábět přístřihy. Diplomová práce předkládá návrh nástrojů pro výrobu obdélníkových a lichoběžníkových přístřihů, nástroj pro obdélníkové přístřihy je doložen výkresovou dokumentací. Použitelnost návrhu je ověřena technicko-ekonomickým zhodnocením včetně výpočtu doby návratnosti investice.
Návrh podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. Musil Jan, 85152, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing. Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá problematikou podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. Práce obsahuje popis problematiky technologických postupů, hřídelových součástí a podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů. Dále je popsána vlastní navržená aplikace a její možná spolupráce se stávajícími systémy.
Návrh progresivní technologie výroby střižného nástroje Vejrek Tomáš, 84717, Bc Zemčík Oskar, 907, Ing., CSc. Návrh progresivní technologie výroby střižného nástroje. Popis střižného nástroje a střižného procesu, rozbor stávajících technologií výroby střižného nástroje. Navržení dvou variantních technologií výroby dané střižnice metodou konvenční a nekonvenční, vypracování technologických postupů a programů na vybrané NC stroje, jejich porovnání a technickoekonomické vyhodnocení se závěrem s doporučením pro využití v praxi.
Návrh provozu elektro Dobiáš Dobiáš Radek, 107982 Hlavenka Bohumil, 294, Prof. Ing. CSc. Téma práce řeší zvýšení skladovacích ploch ve firmě elektro Dobiáš, která se zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu. Je navrženo řešení výstavby nového skladu. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy realizace návrhu. Ekonomické hodnocení investice je řešeno v 6 kapitole.
Návrh realizace technologie součásti "trakční kotouč lanového výtahového stroje". Procházka Zdeněk, 77444 , Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Návrh technologie výroby trakčního lanového kotouče výtahového stroje, konstrukčně technologický rozbor součásti, funkční rozbor drážek, výběr materiálu polotovaru, výběr řezných materiálů a specifikace výrobních strojů. Vytvoření pracovních postupů vybraných variant řešení výroby, ekonomické zhodnocení a zpracování programů pro výrobu na CNC strojích. Návrh provedení zkoušek funkčnosti nového výrobku.
NÁVRH TECHNOLOGIE PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU REKLAMNÍHO PŘEDMĚTU Konečný Lukáš, 115706 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby reklamního předmětu tvaru žiletky z korozivzdorné oceli 316L, ve šperkařství běžně označované jako chirurgická ocel. Předpokládaná série výroby je 100 kusů. V bakalářské práci je srovnávána výroba frézováním na konzolové CNC frézce, a řezáním na laserovém řezacím stroji. Jako podklad pro výrobu je v projektu uveden výrobní výkres žiletky. Součástí projektu je ekonomické zhodnocení a závěry navržené technologie.
NÁVRH TECHNOLOGIE VÍCEDRÁŽKOVÉ ŘEMENICE TEPLÝ RADEK 107933 KALIVODA MILAN, 31240, Ing. Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice a zhodnocuje technologičnost konstrukce, výběr polotovaru a jejich možné varianty pro danou výrobu. Dále pojednává o zvolení výrobních technologií, výběrů nástrojů, sestavení technologického postupu a sestavení různých variant úběru třísek při výrobě. Práce také představuje ekonomické zhodnocení sériové výroby a určení nejoptimálnější varianty výroby z hlediska výrobních nákladů.
Návrh technologie výroby formy pro odlévání dílu v malosériové výrobě Pivoda Miroslav, 76109, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Cílem práce je teoreticky popsat základní metody Rapid Prototyping a pomocí jedné z nich vytvořit master model. Master model bude využit pro tvorbu silikonové formy, do níž bude odlita malá série voskových modelů pomocí vakuového licího systému. Ty se dále využijí ke zhotovení keramické formy, do které bude odlita z dostupných materiálů finální součást. Po zpracování bude posouzena vhodnost navržených technologií pro výrobu dané součásti.
Návrh technologie výroby hřídele s využitím zapichovacích cyklů CNC soustruhu. Szlaur Vít, 77542 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Práce je tvořena souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu výroby hřídele. Práce obsahuje kompletní návrh výroby, jak pro sériovou tak pro kusovou výrobu, včetně ekonomického zhodnocení obou variant a celkového porovnání obou variant.
Návrh technologie výroby ochranného krytu Vágner Vladislav, 101677 Kamil Podaný, 3168, Ing. Ph.D Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu zhotovené z hlubokotažného ocelového plechu DC 04. Práce zahrnuje porovnání možných technologií výroby součásti a zpracování postupu výroby hlubokým tažením. Na základě výpočtu bylo zjištěno, že na výrobu součásti jsou potřeba čtyři tažné a jedna kalibrovací operace. Byl zvolen hydraulický lis CTC 250 a pro něj navržen nástroj pro první tah. V práci bylo zahrnuto technicko-ekonomické zhodnocení, které ukazuje, že série 50 000 kusů za rok je zisková
Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo" Haluška Ladislav, 76398, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Cílem této diplomové práce je navržení vhodné technologie výroby pro součást řetězové kolo z materiálu 11 500, které je určeno pro malý lehký motocykl o objemu do 50 cm3 a je nyní ve stádiu prototypu. Práce je zaměřena především na technologii přesného stříhání s nátlačnou hranou, jenž také byla vybrána jako technologie výrobní. Součástí práce je potřebná literární studie, výpočtová a výkresová dokumentace a také technicko – ekonomické zhodnocení.
Návrh technologie výroby tělesa světlometu motocyklu Nosek Jan, 77544, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. V diplomové práci je předložen návrh technologie výroby tělesa světlometu motocyklu z polymerního materiálu od firmy Bayer Apec – vysokoteplotní polykarbonát 1703. Literární studie shrnuje poznatky z technologie vstřikování termoplastů a možnosti konstrukčního řešení vstřikovacích forem, a dále z technologie pokovování plastů se zaměřením na nejvýznamnější technologii v oblasti světelné techniky vozidel. Vzhledem k předpokládané výrobní sérii 50 tis. kusů, jsou posouzeny celkem 2 varianty zaformování dané součástky. V praktické části byl vymodelován zadaný výrobek a navržena vstřikovací forma. Konstrukce byla provedena za použití software SolidWorks 2007 a využity normálie FCPK Bytow a HASCO. Pro vybranou variantu jsou provedeny technologické výpočty. Pro navrženou technologii byl vybrán vstřikovací lis Allrounder A 570 A výrobce Arburg a navržen vhodný technologický postup výroby.
Návrh tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení podložky Kolář Milan, 77434, Bc. Dvořák Milan, 1350, doc. Ing. CSc. Diplomová práce řeší návrh jednoúčelového automatického zařízení pro vystřižení a montáž podložky do regulačního tlakového ventilu (DRV2). Teoretická část diplomové práce obsahuje vybrané poznatky z teorie a technologie stříhání materiálů. Další část diplomové práce obsahuje návrh řešení jednoúčelového stroje pro vystřižení a montáž podložky do regulačního tlakového ventilu. Tvarová podložka je zhotovena leptáním z ocelového plechu X2CrNiMo17-12-2 tloušťky 0,08mm. Tvar podložky je leptán na svitek šířky 35mm, který je navinut na buben. Návrh nového tvářecího zařízení byl zpracován na základě nejvhodnější technologické varianty. Střižný nástroj je vyroben z oceli 19 437 a tepelně zpracován na HRC 62-4. Předpokládaná výrobní série je 2mil.kusů za rok. Vystřižení a montáž podložky se uskutečňuje na navrženém jednoúčelovém automatickém zařízení.
Návrh tvářecího nástroje pro výrobu víka Běhal Petr, 115432 Dvořák Milan, 1350, doc., Ing., CSc. Bakalářská práce předkládá návrh tvářecího nástroje pro výrobu víka. Víko je vyrobeno z hlubokotažného pozinkovaného ocelového plechu DC05 + Ze 25/25 v počtu 100 000 ks za rok. Postup výroby je řešen postupovým tažením z pásu plechu. Výsledkem práce je výkresová dokumentace postupového sdruženého nástroje.
Návrh výrobní technologie pro součást obráběcího stroje Kachyňa Stanislav, 76170, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing., PhD. Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro součást obráběcího stroje typu FS, jímž je Spojovací díl. Práce pojednává o materiálu této součásti, tedy litině s lupínkovým grafitem, o vlastnostech tohoto materiálu, a především se zaměřuje na jeho obrobitelnost. Vzhledem k tvaru a rozměrům obrobku je zde popsána problematika obrábění skříňových součástí a nejčastější operace používané při jejich výrobě, včetně používaných nástrojů a řezných materiálů. Tyto poznatky jsou posléze aplikovány v podmínkách firmy TOS Kuřim - OS, a.s. Následuje rozbor stávající výrobní technologie a je proveden návrh na její změnu. V závěru práce je uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Návrh výroby ohýbané součásti VALČÍK JAN, 76081, Bc. PODANÝ KAMIL, 3168, Ing. Ph.D Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá literární studii technologie ohýbání. V práci je proveden návrh výroby bočnic korby auta pro Fiat Ducato Valník. Posuzují se možné varianty výrob ohraňováním, svařováním a odléváním. Pro zvolenou technologii ohýbáním obsahuje volbu vhodného materiálu, výpočty parametrů pro návrh stroje a nástrojů včetně technicko-ekonomického zhodnocení.
Návrh výroby tělesa plynového analyzátoru s využitím metody Direct Metal Laser Sintering Říčan Daniel, 101773, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá možností výroby plynového analyzátoru technologií Rapid Prototyping a to metodou Direct Metal Laser Sintering. V teoretické části je popsána stávající výroba součásti ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o a inovace ve firmě Innomia a.s, metodou Direct Metal Laser Sintering. Dále je proveden rozbor principu jednotlivých metod Rapid Prototyping, především metody Direct Metal Laser Sintering. Cílem experimentální části je porovnání mechanických vlastností a struktur materiálu, klasické metalurgie a práškové metalurgie. Součástí diplomové práce je technicko-ekonomické zhodnocení, které porovnává výrobu strojního dílu konvenčními a moderními aditivními technologiemi.
Nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání. Svoboda Jiří, 84809, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D. Diplomová práce se zabývá technologií elektroerozivního obrábění s důrazem na aplikaci principu elektroerozivního úběru materiálu na elektroerozivních drátových řezačkách. Stěžejní část práce je zaměřena na elektroerozivní drátové řezání v podmínkách malé nástrojárny. Cílem práce je vytvořit ve firmě pracoviště elektroerozivního drátového řezání se zaměřením na výrobu střižných nástrojů. V práci jsou definovány požadavky na jednotlivé komponenty střižných nástrojů a strategie jejich obrábění. Obrobení vzorové střižnice a následné technicko – ekonomické hodnocení je uvedeno v závěrečné části práce.
Nekonvenční technologie obrábění vodním paprskem Šimíček Václav, 76084, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá nekonvenční technologií obrábění vodním paprskem. Jejím cílem je rozbor technologických možností vodního paprsku, dále možné způsoby řízení a zadávání technologických dat a vliv technologických parametrů na jakost a přesnost obrábění. Práce obsahuje několik experimentů, při kterých byla zkoumána dosažená kvalita a přesnost řezů na současně je zde řešeno technicko-ekonomické zhodnocení této technologie.
Nové aspekty svařování metodou MIG/MAG Habrovec Radek, 53327 Kovář Petr, 21293, Ing. Projekt vypracovaný v rámci tříletého bakalářského studia, se zabývá novými aspekty svařování metodou MIG a MAG. V rámci literární rešerše je popsána svařovací metoda MIG/MAG. Projekt se zabývá, kam až se tato svařovací metoda dostala od jejího vzniku, co se týče přídavných materiálů, ochranných plynů, tloušťky materiálu a hlavně přenosu kovu v oblouku.
Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch Bartošík Luděk, 107092 Zemčík Oskar, 907, Ing.CSc. Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi dokončování vnějších rotačních ploch, popisuje jednotlivé metody, jejich výhody a nevýhody a vliv na výslednou kvalitu povrchu. Obsahuje starší i nové technologie a také konvenční a nekonvenční metody. Je zde přehled nejrozšířenějších a nejznámějších dokončovacích technologií v současném strojírenství.
Nové metody výroby vnějších a vnitřních rotačních tvarových ploch Urban Jan, 107946 Zemčík Oskar, 907, Ing.CSc. Tato rešeršní práce obsahuje přehled některých metod výroby vnějších a vnitřních rotačních tvarových ploch jako jsou soustružení, broušení, honování, superfinišování, lapování, vrtání, vyhrubování a vystružování. Porovnání přesnosti rozměrů a dosažitelných drsností povrchů jednotlivých metod.
Numerická simulace navařování rotoru turbíny Durajová Věra, 76612, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, řeší problematiku renovace poškozené drážky závěsu lopatek, navařováním válcových a čelních ploch metodou APT s použitím přídavného matriálu TOPCORE 838 B. Rotor turbíny je vyroben z žárupevné oceli 30CrMoNiV5-11. Nejdříve jsou uvedeny materiály a jejich chemické složení a další náležitosti. Na základě literární studie problematiky navařování a výpočtu, bylo stanoveno, že se bude daný materiál předehřívat. Problematika byla řešena pomocí simulačního programu SYSWELD.
Numerická simulace svařování lopatky a rotoru turbíny Dohnal Ivo, 77503, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Práce s názvem Numerická simulace svařování lopatky a rotoru turbíny je zadána firmou Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. . Simulace svařování je prováděna v programu SYSWELD. Použité svařované materiály jsou X22CrMoV12-1 (lopatka), 30CrMoNiV5-11 (rotor), TOPCORE 838 B (přídavný materiál). Jedná se o žárupevné a žáruvzdorné svařované materiály. Použitý program SYSWELD pracuje na principu metody konečných prvků. Programem SYSWELD je dále prováděno vyhodnocení teplotních a napěťových polí a materiálových struktur po svaření. Je zde i část, která se zabývá výpočty svarových trhlin.
Obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní Teplý Vladimír, 84792 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Téma bakalářské práce pojednává o problematice obrábění děr pro uložení ložisek v odlitcích převodových skříní. Jsou zde rozebrány dvě základní metody obrábění děr (s použitím otočného stolu, bez použití otočného stolu) a třetí doplňková metoda využívající kombinaci výhod obou metod. Dále je zde navržen způsob měření obrobku.
Obrábění součásti charakteru víko-příruba Kobliha Lukáš, 107799 Kalivoda Milan, 31240, Ing., V této bakalářské práci je zpracován návrh na výrobu zadané součásti víko. Práce obsahuje rozbor součásti a rozbor možných technologií použitelných pro výrobu včetně konkrétně zvolených strojů a nástrojů. Vypracován je i technologický postup, návodka pro práci na soustruhu a teoretický počet kusů vyrobený za rok v závislosti na směnnosti se spotřebou výměnných břitových destiček pro soustružení.
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů Perončík Martin, Bc. Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Provádí analýzu těžkoobrobitelných materiálů z hlediska chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Dále se zabývá rozborem problematiky obrábění, specifikací geometrie, materiálu řezného nástroje a řeznými podmínkami.
OPTIMALIZACE DĚLENÍ MATERIÁLU VE FIRMĚ SOR LIBCHAVY Jaroš Vojtěch, 108001 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením produktivity a přesnosti dělení trubek a plochých dílů ve firmě SOR Libchavy. První část je věnována popisu stávajícího stavu dělení materiálu. Následuje návrh vhodných nekonvenčních technologií, řezání laserovým paprskem, vodním paprskem a plazmou. Další část se zabývá popisem a možnostmi navrženého stroje. V závěru práce je proveden výpočet ekonomické návratnosti této investice.
Optimalizace kontrolních procesů ve výrobě statorů elektromotorů Navrátil Tomáš, 108017 Perníkář Jiří, 299, doc., Ing., CSc. Práce navrhuje optimální kontrolní proces kontroly statoru elektromotorů, který odpovídá požadavkům na spolehlivost kontroly podle metody MSA.
Optimalizace procesů obrábění ve výrobě přírub CP4 Švaříček Petr, 108044 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu procesu obrábění příruby CP4 z hliníkové slitiny pro vysokotlaká čerpadla systému Common Rail v konkrétních podmínkách společnosti Bosch Diesel, s.r.o. v Jihlavě, a to s ohledem na požadavky výroby a požadavky zabezpečení systému jakosti. Cílem práce je návrh nové technologie obrábění a posouzení její účinnosti.
Optimalizace tloušťky stěny tělesa světlometu Prokeš Radim, 114892, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Tento projekt se zabývá problematikou optimalizace tloušťky stěny plastového tělesa světlometu pomocí simulační moldflow analýzy. Jsou zde zmíněny základní informace o plastech a jejich dělení. Dále pak popis vstřikovacího procesu, vstřikovacích strojů a forem. Zmíněny jsou i zásady pro návrh a konstrukci plastového dílce. V aplikaci Moldflow Plastics Insight 6.0 je pro navržené těleso světlometu provedena simulace zatékání taveniny. Na základě analýzy je vypracován návrh redukce tloušťky stěny tělesa světlometu se zohledněním požadovaných vlastností na těleso. Obsahuje též technicko-ekonomické zhodnocení přínosu optimalizace.
Organizace technické přípravy výroby Šípková Nela, 84494, Bc. Osička Karel, Ing. 30188, Ph.D. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit stávající činnosti v oblasti technické přípravy. Na základě získaných poznatků doporučit vhodný informační systém a navrhnout metodiku implementace do firmy. Problém je aplikován na firmu NEDFORM s. r. o., která poptává informační systém vhodný i pro oblast technické přípravy výroby. Návrh vychází ze skutečného softwarového a hardwarového vybavení podniku. Součástí práce je i výběr vhodného dodavatele pro firmu.
Parametrické zkoušky plazmového svařování kořene svaru Záškoda David, 76054, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Předmětem této diplomové práce je posoudit vhodnost nového postupu svařování kořenů svarových spojů u rotorů parních turbín plazmovým paprskem. Nově navržená metoda využívá kombinace svařování kořene svaru plazmou s metodou svařování pod tavidlem, ovšem svařování pod tavidlem není předmětem této práce. V rámci provedených zkoušek byly ověřovány možnosti svařování kořene svaru plazmovým paprskem – metodou klíčové dírky bez přídavného materiálu. Cílem bylo nalézt optimální svařovací parametry a dosáhnout požadované jakosti svaru, zejména s ohledem na jeho geometrické provedení. Rotory turbín jsou vyráběny z žárupevných ocelí, které disponují vysokou pevností za vysokých teplot. Ve všech popsaných zkouškách byla používána ocel 30CrMoNiV 5-11....mat. č. 1.6946.
Pevnostní analýza řezných nástrojů Petrlíková Helena, 87807, Ing. Zouhar Jan, ID 19154 Ing., Ph.D. Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosti celé soustavy bylo provedeno na základě výpočtového modelování pomocí metody konečných prvků MKP. Práce obsahuje detailní popis tvorby výpočtové modelu. Model geometrie soustavy byl vytvořen v programovém prostředí SolidWorks. Výpočtové modelování včetně vlastního řešení bylo provedeno v programovém systému ANSYS Workbench a ANSYS 12.0. Součástí této práce je prezentace výsledků a následná deformační a napěťová analýza řezného nástroje. Poslední část práce se zabývá modální a harmonickou analýzou řezného nástroje provedenou v programovém prostředí ANSYS Workbench.
Porovnání různých technologií inserce K-drátů. Illeová Marie, 100878 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat různé technologie inserce Kirschnerových drátů do kostí na základě literárních pramenů. V experimentální části byla technologie vrtání porovnána s technologií zatloukání podle vybraných mechanických a energetických veličin inserce.
Postup tvorby prototypového dielu "radiacej hlavice" s využitím moderného softvéru a technológií Peter Kristel, 107823 Sedlák Josef, 16690, Ing. Ph.D. Práca je zameraná na tvorbu prototypového dielu radiacej hlavice. Pri návrhu bola zohľadnená ergonómia tejto súčasti pre pohodlnú manipuláciu a kontakt s užívateľom. Model prototypu bol doplnený o dizajnové prvky, ktoré mu dodávajú mimoriadny výraz. Produkcia a úpravy modelu boli realizované parametrickým CAD systémom. Zdrojom dát bol pôvodný anatomický model naskenovaný 3D optickým skenovacím zariadením ATOS. Funkcia finálneho prototypu bola overená komerčne dostupnou technológiou rapid prototypingu Fused Deposition Modeling.
Příprava řezného nástroje před povlakováním Musil Michal, 101487 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Tato práce pojednává o významu a výhodách přípravy povrchu nástrojů před povlakováním. Dále se zabývá vlivem povrchových úprav na geometrii povrchu, vlastnosti nástroje a trvanlivost při řezném procesu. Experimentální část přináší porovnání dvou zvolených metod dokončení povrchu před povlakováním metodou omílání nástrojů ve směsi ořechových skořápek a zrn SiC a iontového čištění pomocí iontů Ti a Ar. Pro experimenty byl vybrán šroubovitý vrták průměru 6 mm z rychlořezné oceli. V závěru jsou popsány výhody úpravy břitů nástroje před povlakováním, zejména omílání a iontového čištění a jejich pozitivní vliv na geometrii a výkon nástroje.
Programování CNC strojů pro výrobu součástí typu hřídel Klazar Martin, 107795 Kalivoda Milan, 34210, Ing. Dané téma se věnuje výrobě hřídelových součástí na CNC soustruhu. V úvodu jsou rozděleny hřídele do základních skupin. Dále pak možnosti upínání nástrojů a polotovarů na stroje, hlavní části používaných CNC kódů a jejich příklady.
Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska Křížek Stanislav, 76167, Bc. Rumíšek Pavel, 848, doc. Ing. CSc. Diplomová práce se zabývá centralizací výroby mosazných ložiskových klecí ve firmě ZKL Hanušovice, a.s. První část je zaměřena na popis stávající situace výrobního procesu, který má v současné době řadu nevýhod. Z těchto nevýhod plynou možné návrhy zlepšení výroby. Ve druhé části jsou tyto návrhy řešení projektu centralizace podrobně popsány. Pro nejvhodnější z nich bylo provedeno rozpracování do podoby technologického projektu včetně kapacitního propočtu a výkresové dokumentace. V závěru práce bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení projektu, zejména zaměřené na efektivnost investice do nového výrobního stroje a její dopady na hospodaření podniku.
PROJEKT GENERELU ZÁVODU BLAHÁK Emil, 107977 HLAVENKA Bohumil, 294, Prof. Ing. CSc. Tématem této bakalářské práce je komplexní generel vybrané firmy z Jihomoravského kraje. V první části se zabývá vývojem výroby v období od vzniku až do současnosti a jsou zde popsány některé nedostatky a problémy nynějšího stavu. V další části se práce zaměřuje na odstranění těchto nedostatků a na návrhy variant možného budoucího uspořádání závodu včetně úprav výrobního programu, technologie a efektivnosti výroby vzhledem k předpokládaným investičním možnostem firmy.
Racionalizace provozu Kiekert CS Janoušek Pavel, 108000 Hlavenka Bohumil, 294, Prof. Ing. CSc. Téma práce řeší navýšení poptávky ve firmě Kiekert CS, která vyrábí centrální zámky Basisschloss. Jsou předloženy 3 varianty řešení: Snížení pracnosti kritických pracovišť, zavedení víkendových směn a zdvojení kritických pracovišť. V kapitole 3. a 4. jsou uvedeny možnosti a podmínky uskutečnění.
Racionalizace provozu Koukola Nevrkla Josef, 108020 Hlavenka Bohumil, 294, Prof. Ing. CSc. Bakalářská práce se ve své první části zabývá rozborem podniku. Cílem rozboru je nalezení aktuálních nedostatků. Druhá část je zaměřena na odstranění těchto nedostatků s návrhem variant řešení. Následuje výběr a podrobné zpracování zvolené varianty.
Racionalizace výroby el. generátorů v TES Vsetín a.s. Kašpar Ladislav, 75051, Bc. Hlavenka Bohumil, 294, prof. Ing. CSc. Cílem této práce je výrazná racionalizace výroby kostry generátoru TES 472. Při zpracování této práce byly vyhodnoceny nedostatky současného stavu a navrženy možné směry řešení. Na základě analýzy předností a nedostatků možných způsobů řešení byla navržena zcela nová koncepce výroby tohoto produktu. Racionalizace nebyla zaměřena pouze do oblasti technologie, ale zabývá se také problematikou skladování a manipulace s materiálem. Výstupem této práce je nejenom doporučení směřující k zefektivnění výroby, ale také ekonomické zhodnocení navrhovaných kroků.
Racionalizační projekt pracoviště svařování ohřívačů Varjan Matúš, 81604, Bc. Rumíšek Pavel, 848, doc. Ing. CSc. Cieľom tejto diplomovej práce je racionalizovať pracovisko zvárania ohrievačov vody v spoločnosti Tatramat – ohrievače vody s.r.o.. Racionalizácia pozostáva z troch častí (úloh). Prvá časť sa zaoberá dispozičným riešením, druhá časť prehodnocuje mesačné plánovanie výroby. Tretia časť podrobne rozoberá výrobu jedného typu, ktorý na základe simulácií vytvorenými v simulačnom software Witness, porovnáva evidovaný čas výroby v podnikovom informačnom systéme Orfert so skutočným časom výroby priamo v prevádzke. Každá samostatná časť ponúka optimalizačné návrhy a ich spojením v jeden celok vznikne efektívna, priehľadná a ekonomicky prínosná racionalizácia pracoviska zvárania ohrievačov vody.
Renovace strojních zařízení Teplý Miroslav, 101543 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě kontaktu hřídelového těsnícího kroužku. Druhá část pojednává o využití epoxidového tmelu pro renovaci plochy hřídele v místě uložení valivého ložiska.
ŘEŠENÍ MONTÁŽNÍ A OBRÁBĚCÍ TECHNOLOGIE PRO STOŽÁRY VYSOKÉHO NAPĚTÍ Holub Milan, 107241, Kalivoda Milan, 31240, Ing., Cílem této práce je řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí se zaměřením na nerozebíratelný šroubový spoj, které vyvinula společnost Sanborn a.s. Tento důležitý bezpečnostní element se používá při montáži stožáru vysokého napětí a zabezpečuje konstrukci proti odcizování jednotlivých částí a tím i celkové narušení stability.
Řešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilů Matoušek Karel, 85221, Bc. Samek Radko, 27981, prof. Ing. CSc. Prozkoumání problematiky a parametrů ohybu čtvercových dutých profilů. Zjištění deformace příčného průřezu. Zjištění použitelnosti nežíhaného materiálu pro konkrétní součást. Zjištění mechanických vlastností svarů a vliv jejich polohy při ohybu. Toto zjištění bylo provedeno na základě porovnání tahových zkoušek a následně aplikováno na konkrétní součást kde se prokázala vhodnost použití nežíhaného materiálu.
Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. Šimonek Ondřej, 101265 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Technologie se zabývá výrobou dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. Technologický postup řeší výrobu řemenice od prvního upnutí polotovaru až po předání hotové součásti na sklad. Polotovarem jsou dva typy odlitků s různou dělící rovinou. Materiálem řemenice je vždy šedá litina ČSN 42 2420. Metodou výroby je třískové obrábění s pomocí CNC strojů. Ve velké míře je používáno nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami. Cílem této práce je najít nejoptimálnější způsob výroby z časového i ekonomického hlediska a porovnání obou variant.
Řešení technologie formy na vstřikování plastu ve firmě VKV Horák Harák Petr, 85683 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Práce řeší technologii formy na vstřikování plastu ve firmě VKV Horák. Rozebírá návrh, výrobní postup a uvedení do provozu formy na vstřikování plastu v této firmě. Výrobní postup je zaměřen na obrábění dílčí části formy. Na závěr je představen sled operací výroby plastové součásti v této formě na vstřikovacím stroji.
Řešení technologie jednodrážkové řemenice s operací statické vyvážení. Šlosr Michal 101444 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Bakalářská práce je tvořena teoretickou částí zabývající se vyvažováním rotorů, především však statickým vyvážením a částí, v které je detailněji rozebrán návrh polotovaru a návrh technologie výroby se statickým vyvážením. V závěrečné fázi je uvedeno ekonomické zhodnocení.
Řezná keramika a její efektivní využití Podešva Lukáš, 106004, Bc. Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. První část této práce, uvádí základní poznatky o řezné keramice (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, použití, výroba) a hodnotí tento nástrojový materiál z hlediska řezivosti. Druhá část je zaměřena na komplexní zpracování dat o sortimentu keramických řezných materiálů významných producentů nástrojových materiálů a porovnání pracovních podmínek (druh obráběného materiálu, řezné podmínky), které výrobci doporučují pro efektivní soustružnické aplikace svých druhů řezné keramiky.
Řezné kapaliny a jejich použití při obrábění Holý Jan, 76508, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. PhD Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vlastností procesních kapalin. Je zde poukázáno na jejich vliv na řezný proces. Také jsou zde ukázány moderní trendy a vliv procesních kapalin na ekonomiku a ekologii.
Řezné nástroje při výrobě zbraňových součástek Hanus Vladimír, Bc., 77522 Karel OSIČKA, 30188, Ing. Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na problematiku řezných nástrojů, jejich opotřebení, trvanlivost, řezné podmínky. Je zde proveden základní rozbor technologie dvou vybraných dílů. Dále je zde uveden rozbor dodavatelů řezných nástrojů. Jsou zde stručně charakterizovány základní druhy opotřebení a jejich vznik. V experimentální části je provedeno statistické vyhodnocení vybraných nástrojů, výpočtem stanoveny optimální řezné podmínky a optimální trvanlivost a vyhodnoceno opotřebení vybraných nástrojů. V technicko – ekonomickém hodnocení jsou porovnány teoreticky stanovené řezné podmínky se skutečnými řeznými podmínkami.
Rovinné frézování na CNC strojích Plaček Miroslav, 98970 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce se zabývá rovinným frézováním na CNC strojích. Začátek práce se věnuje obecnému popisu frézování včetně problematiky rovinného frézování. Další kapitoly se zabývají rozdělením frézovacích nástrojů, frézovacích strojů s CNC řízením a upínáním čelních fréz. V poslední kapitole je výrobní sortiment výrobců obráběcích nástrojů.
Rozbor a využití tvarových frézovacích nástrojů Vašíček Jiří, 101795 Zemčík Oskar, 907, Ing.CSc. Tato práce je souhrnným popisem tvarových frézovacích nástrojů. Kromě základní definice obrábění, řezného procesu a principů frézovacího procesu, s popisem úběru materiálu a základními řeznými podmínkami je zaměřena na charakteristiku a rozdělení frézovacích nástrojů dle tvaru a konstrukce, včetně podrobnějšího popisu tvarových fréz a nejpoužívanějších upínacích systémů. Závěr práce je věnován porovnání vybraných monolitních a skládaných tvarových fréz od významných výrobců, jako společnosti ZPS-FN a.s., L.M.T. Fette GmbH, AB Seco Tools a Mitsubishi Materials Corporation.
Sestavení technologie pro součást charakteru víko-příruba. Loukota David, 77344 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Rozbor typických přírubových součástí, konstrukční a funkční posouzení součásti, návrh a upnutí polotovaru, volba strojů, nástrojů a měřidel pro jednotlivé operace, navržení technologického postupu, výpočet časů u jednotlivých operací. Ekonomické zhodnocení se zabývá stanovením počtu strojů a jejich využitím při výrobě, výpočtem velikosti výrobní plochy a množství dělníků. Řešeny jsou také celkové náklady na nástroje.
SESTAVENÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTI „SKŘÍŇ BEZPŘEVODOVÉHO VÝTAHOVÉHO STROJE“ PRO TPV SÉRIOVÉ VÝROBY Bílek Josef, 77454, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing., Tato diplomová práce analyzuje problematiku sestavení technologie výroby skříně bezpřevodového výtahového stroje pro sériovou výrobu. Obsahuje konstrukčně technologický rozbor skříně, návrh dvou materiálů polotovaru – odlitek, svařenec, jejich obrobení, včetně pracovního postupu a NC programu. Na závěr jsou uvedené varianty vyhodnoceny a vybrána nejvýhodnější varianta.
Simulace průběhu řezné síly při obvodovém frézování válcovou frézou s přímými zuby Zemčík Tomáš, 53603, Ing. Zemčík Oskar, 16105, Ing. Ph.D. Cílem této práce je provést simulaci průběhu řezných sil při frézování válcovou frézou. Úvodní část práce je věnována technologii frézování, nástrojům pro frézování a řezným materiálům. Další část práce je zaměřena na kinematiku řezného procesu, teoretický rozbor silových poměrů, možnosti měření silových účinků. Obecné informace o programovacím softwaru, teoretický model simulace, grafické prostředí vytvořené aplikace, jsou dalšími body této práce. Součástí práce je také vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot a porovnání s hodnotami získanými z vytvořené aplikace.
Slinuté karbidy Vaněk Mojmír, 107664 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Cílem této bakalářské práce je charakteristika nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů z hlediska značení, struktury, fyzikálních a mechanických vlastností. V práci je uveden přehled metod výroby nepovlakovaných, povlakovaných a funkčně gradientních slinutých karbidů. Na závěr je uveden přehled sortimentu výroby nejvýznamnějších producentů nástrojových materiálů včetně popisu a aplikačních oblastí těchto materiálů.
Slinuté karbidy a jejich efektivní využití Crhan Luboš, 101971 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce je vypracovaná v rámci bakalářského studijního programu B2341 – Strojírenství, oboru Strojírenské technologie na fakultě strojního inženýrství v Brně. Práce je zaměřena zejména na problematiku řezných nástrojů ze slinutých karbidů a jejich efektivního využití při obrábění. Z literárních podkladů jsou v první kapitole popsány základní informace o rozdělení, značení, výchozích materiálech, výrobě, vlastnostech slinutých karbidů apod. Další kapitoly jsou zaměřeny na vyhodnocení a porovnání řezných podmínek pro použití různých druhů nástrojových materiálů od jednotlivých výrobců.
Slinuté karbidy a jejich efektivní využití Dembek Jiří, 85814, Bc. Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Tato diplomová práce je zaměřena na řezné nástroje vyráběné ze slinutých karbidů. Charakterizuje značení, výrobu a vlastnosti nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů a přibližuje nejnovější trendy v povlakování. Cílem této práce je porovnání sortimentu dvou významných světových výrobců a jednoho českého výrobce, z hlediska používaných technologií výroby, mikrostruktury produktů, typů povlaků, metod povlakování a možnosti jejich použití. Ze získaných technických poznatků, byly vyhodnoceny a porovnány pracovní podmínky, které vybraní výrobci doporučují pro efektivní soustružnické aplikace svých nástrojů. Doporučené řezné rychlosti byly zjišťovány pro určitý typ obráběného materiálu dle ISO, šířky záběru ostří a pro určité hodnoty posuvů na otáčku.
Studie systémové a procesní optimalizace servisního řízení Prokeš Viktor, 84962, Bc. Jurová Marie, 613, prof. Ing. CSc. Diplomová práce je orientována na automobilový průmysl se zaměřením na domácího produ¬centa vozidel Škoda Auto. Popisuje předmět podnikání ve jmenovaném subjektu a následně poukazuje na současný trend automobilového trhu v ČR. Na základě uvedených výsledků předkládá vývoj čerpaných služeb v čase spojených s užíváním produktů Škoda Auto. Dále je popsán současný stav servisních procesů při průchodu vozidla servisem u dealera Škoda Auto. Studie se zabývá rozborem s využitím a provázaností současných servisních systémů. Jelikož moderní technologie použité v dnešních automobilech vznáší podstatně vyšší diferencované ná¬roky na jejich údržbu a také personál, je nezbytné veškeré servisní procesy neustále optimali¬zovat s maximální snahou o využití veškerých získaných informací na vstupu z předchozích výstupů. Pro tyto účely je popsáno nezbytné zavedení a permanentní využívání elektronických víceúčelových záznamových zařízení předurčených ke sběru dat. Dále je popsán předpokládaný servisní proces s využitím elektronického záznamového klíče vozidla s poukazem na procesní zjednodušení v průběhu jednotlivých servisních operací. Závěrem je zhodnocen přínos uvede¬ného možného řešení pro servisní procesy a jejich uživatele.
Studium rezivosti celokarbidových fréz s jemnou zrnitostí Uttendorfský Aleš, 84738, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje slinuté karbidy, jejich vlastnosti a postup výroby nástrojů. Rozebírá problematiku frézování a jeho fyzikální podstatu. Dále se pak zabývá druhy a způsoby opotřebení nástrojů. Cílem experimentální části bylo srovnání řezných vlastností monolitních čelních čtyřbřitých nepovlakovaných krátkých fréz ze slinutého karbidu o různé velikosti zrna ve dvou základních způsobech frézovaní – sousledném a nesousledném. Z naměřených hodnot byly vyhodnoceny, pomocí analýzy rozkladu sil a jejich transformace, grafy silového zatížení a z nich vyvozeny závěry.
Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití Grausgruber Jiří , 102620, Bc. Anton HUMÁR, S919, doc. Ing., CSc.. První část této práce, uvádí základní poznatky o supertvrdých řezných materiálech (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, použití, výroba) a hodnotí tyto nástrojové materiály z hlediska řezivosti. Druhá část je zaměřena na komplexní zpracování dat o sortimentu supertvrdých řezných materiálů významných producentů nástrojových materiálů a porovnání pracovních podmínek (druh obráběného materiálu, řezné podmínky), které výrobci doporučují pro efektivní soustružnické aplikace svých druhů supertvrdých řezných materiálů.
SVAŘOVÁNÍ TENKOSTĚNNÝCH TRUBEK Kelča Daniel, 48280, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-VTM (Výrobní technologie a průmyslový management) porovnává v praxi svařování tenkostěnných trubek systému Cats. Porovnávány jsou metody svařování TIG (WIG) a mikroplazma. Navrženým základním materiálem je korozivzdorná feritická ocel X2CrMoTi18-2 (1.4521; AISI 444). Svařování probíhá nepřerušovaně a závisí na požadované délce tenkostěnné trubky. Z literární studie byly navrženy zkoušky svarů, které by nám měly pomoci, společně s ekonomickým hodnocením, při hodnocení obou metod.
Svařování vysokopevnostních ocelí laserem Číp Tomáš, 84579, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301 předkládá experiment svařování vysokopevnostních ocelí laserem, ve kterém se provedou svary vzorků vysokopevnostní oceli DOMEX 420MC metodou laserového svařování a budou porovnány se svary vytvořenými metodou MAG. V teoretické části jsou v jednotlivých kapitolách shrnuty: lasery, technologie svařování ocelí laserem, svařování metodou MAG, oceli s vyšší pevností, typy vad a kontrola svarových spojů. V experimentální části byly provedeny a vyhodnoceny mechanické zkoušky svarů a to zkouška lámavosti a příčná zkouška tahem. Dále byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky makrostruktury a mikrostruktury svarů. V závěru diplomové práce jsou vyvozeny konečné výsledky experimentu.
Svařování žárupevných ocelí metodou 121 do úzké mezery Lukosz Ondřej, 85264, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, oboru 2307, předkládá návrh svařovacího postupu žáropevné oceli. Ta se užívá na výrobu energetických zařízení. Energetické zařízení typu parní turbína využívá materiálu 30CrMoNiV 5-11. Jedná se o svařování do úzké mezery automaticky pod tavidlem. Nejdůležitějším parametrem odstranitelnosti strusky je volba tavidla a přídavného materiálu. Na základě literární studie této problematiky byl navržen speciální postup svařování, zvoleno vhodné tavidlo a vhodný přídavný materiál. Pro experiment byla zvolena vhodná teplota předehřevu.
Technologické a ekonomické aspekty aplikace CNC obráběcích center Martiňák Marek, Bc. Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing. CSc. Cílem diplomové práce bylo analyzovat nasazení CNC obráběcích center ve strojírenské výrobě se zaměřením na technologičnost konstrukce obráběných součástí, přesnost a ekonomické aspekty obráběcího procesu. Po prostudování odborné literatury a praktickém seznámení se výrobou na CNC obráběcím stroji typu dlouhotočný automat Deco Sigma 20 od firmy Tornos byla posouzena technologičnost konstrukce zvoleného výrobku, změřena přesnost jeho obrábění a zjištěny ekonomické parametry provozního nasazení tohoto zařízení pro zadanou výrobní součást jako nezbytný předpoklad pro zajištění správné výroby v souladu s požadavky zadavatele výroby. Popsaný postup technologické a ekonomické přípravy výroby , jakož i její kontroly, lze tak v budoucnu využít při návrhu dalších obdobných výrobků .
Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů Kolomazník Aleš, 41034 Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing.CSc. Abstrakt (cz): Bakalářská práce je zaměřená na problematiku úkolu : specifikace a analýza technologických podmínek aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Skládá se ze tří částí. V první části pojednává o vývoji SK, druhu a vlastnosti slinutých karbidů. Druhá část je zaměřená na technologické podmínky nasazení nástrojů ze slinutých karbidů a v závěru práce zhodnocení ekonomických parametrů aplikací slinutých karbidů. Cílem práce bylo seznámení se se strukturou, výrobou, vlastnostmi a jejich aplikací.
Technologické aspekty nástrojů pro obrábění dřeva Brlica Vastimil, 76364, Bc. Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing.CSc. Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů na obrábění dřeva. Jsou zde charakterizovány vlastnosti dřeva a řezných materiálů používajících se pro jeho zpracování. V jednotlivých příkladech konstrukce vybraných nástrojů pro obrábění dřeva je kladen důraz na frézovací nástroje. Přičemž v závěru práce je konkrétní návrh frézovacího nástroje, který se používá při výrobě půlkulatých profilů – půlkruhová vydutá zaoblovací fréza.
Technologický postup výroby součásti otvírák Němeček Tomáš, 107860 Novotný Karel, 333, doc. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výstřižku – součásti z ocelového plechu S235JR (ČSN 11 375). Na základě literární studie problematiky stříhání a výpočtů bylo navrženo stříhání v postupovém střižném nástroji. Střihadlo využívá normalizovaných komponent a je přizpůsobené k upnutí na lis LEN 40 C (výrobce TOMA INDUSTRIES s.r.o), s nominální silou 400 kN. Střižník a střižnice jsou vyrobeny ze slitinové nástrojové oceli 19 436.9 (POLDI 2002), tepelně zpracované podle výkresové dokumentace.
Technologický projekt montáže vozidla pro tělesně postižené Zeman Karel, 107967 Hlavenka Bohumil, 294, Prof. Ing. CSc. Cílem technologického projektu je navrhnout vhodný způsob montáže vozidla pro tělesně postižené. Projekt vychází z údajů získaných při prototypové výrobě a navrhuje montáž pro předpokládaný objem výroby. Návrh vychází ze současného stavu technické přípravy montáže, podmínek předvýroby a montáže, logistiky a současných výrobních prostředků. V projektu je poté navržena technologie montáže včetně speciálního nářadí, je upřesněna volba varianty řešení technologického projektu a je podrobně propracována zvolená varianta malosériové výroby. Podrobný návrh malosériové výroby zahrnuje zpracování časových rozborů jednotlivých montážních operací, kapacitní propočty, výpočty kapacity skladu a skladových zásob, dispoziční řešení dílny montáže, způsob organizace a řízení celého procesu výroby vozidla. Závěrečné ekonomické hodnocení shrnuje všechny náklady na vývoj a výrobu vozidla. Náklady jsou rozpočítané na jeden kus pro vypočítanou výrobní kapacitu. Výstupem ekonomického hodnocení technologického projektu je zisk, bod zlomu a hodnocení rentability výkonů.
Technologický projekt výroby nerotačních (deskových) součástí Henzl David, 76606, Bc Rumíšek Pavel, 848, doc. Ing. CSc. Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby nerotačních (deskových) součástí na základě požadavků společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. V první části práce je zpracována literární studie z oblasti technologie obrábění a technologického projektování. V další části je provedeno zhodnocení současného stavu výroby a členění výrobků do skupin. Navazující část se zabývá návrhem a analýzou navržených variant uspořádání, výběrem nejvhodnější varianty, její optimalizací a zhodnocením pomocí kapacitního propočtu. V poslední části je zpracována výkresová dokumentace včetně materiálového toku a provedeno technicko – ekonomické zhodnocení.
Technologický projekt výroby rotačních součástí Čvanda Petr, 76413, Bc. Rumíšek Pavel, 848, doc. Ing. CSc. Diplomová práce se zabývá technologickým projektem výroby rotačních součástí, přesněji návrhem uspořádání části pracoviště lehké obrobny - soustružny ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Při návrhu pracoviště se vychází jak z požadavků společnosti, tak ze zásad technologického projektování. Součástí této diplomové práce je návrh třech variant uspořádání strojů, které jsou vyhodnoceny. Nejvhodnější varianta je dále detailně rozpracována kapacitním výpočtem, výkresovou dokumentací a ekonomicko-technickým hodnocením.
Technologie CNC frézování Vondrák Jan, 76055, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D. Rozbor obecných možností na frézovacích strojích, rozbor možností při programování v dílensky orientovaném frézování v systému Sinumerik 840D ShopMill. Návrh variant technologie výroby, včetně vytvoření NC programů součásti a technicko ekonomického hodnocení pro Domek kuličkového šroubu v ose X.
Technologie kotvení implantátů při transmedulární osteosyntéze proximální tibie. Müller Martin, 85143 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením nitrodřeňové osteosyntézy tibie s možností úhlově stabilizovat zlomeniny v proximální části kosti. Navržené implantáty z titanové slitiny Ti6Al4V jsou pevnostně ověřeny. Také je proveden rozbor vlivu stabilizace na kostní šrouby. Z výsledků rozboru byl určen vyhovující moment dotažení, který neohrozí funkčnost systému.
Technologie řezání laserem Kolkop David, 85450, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D, Tato diplomová práce pojednává o technologii laseru a jeho možností využití v praxi. Popisuje princip, rozdělení a možnosti použití laseru při obrábění. Cíleně se zaměřuje na technologii řezání laserem. Diplomová práce byla vypracována ve firmě Technologické centrum a.s. Firma disponuje 4 řezacími lasery. V rámci diplomové práce je vyráběna šablona z hliníku na laseru Byspeed 5200 ARC.
Technologie vrtání a vrtací přípravky Dušek Jiří, 101617 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Bakalářská práce se zabývá technologii vrtání a vrtacími přípravky. Počátek práce se věnuje obecnému popisu vrtání. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného vrtacího přípravku pro vrtání. V závěru je vlastní konstrukční řešení přípravku pro firmu Guliwer electronics s.r.o.
TECHNOLOGIE VÝROBY DVEŘÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL POMOCÍ NOVÝCH LEPÍCÍCH SYSTÉMŮ Tesař Petr, 101497, Bc. Daněk Ladislav, 27421, Doc., Ing., CSc. Diplomová práce se zabývá lepícím procesem, který je dominantní technologií při výrobě dveřních křídel kolejových vozidel. Po nezbytném základní podstaty lepených spojů jsou dále představeny možnosti tohoto výrobku. Stěžejní části práce je prezentace dosažených výsledků zkoušek jednotlivých vybraných typů lepidel. Na základě těchto výsledků je vybrán nejvhodnější typ a dodavatel průmyslového lepidla.
TECHNOLOGIE VÝROBY KOPIE OSOBNÍHO AUTOMOBILU POMOCÍ DIGITALIZACE Eis Jiří, 85770, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing. Ph.D. Tato práce, vypracovaná jako diplomový projekt na VUT v Brně, v teoretické části shrnuje nejpoužívanější metody, technologii reverzního inženýrství a rapid prototyping, včetně jejich využití v praxi. Experimentální část práce se zabývá aplikací těchto technologií na praktickém příkladu. Cílem práce bylo získání digitalizovaného modelu automobilu pomocí optického skeneru ATOS a fotogrametrického systému TRITOP, včetně úpravy a zpracování získaných dat, která budou dále použita k verifikaci modelu metodou FDM.
Technologie výroby plastového kontejneru na náboje Hejl Dušan, 85670, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce se zabývá řešením výroby zadané součásti „plastový kontejner na náboje“. Součást je vyrobena z vysokohustotního polyethylenu s obchodním označením LITEN ML 77 při navrhované sérii 3 000 000 kusů. Na základě literární studie problematiky vstřikování plastů a potřebných výpočtu byla navržena vstřikovací forma. Forma je řešena pomocí normalizovaných komponentů od firmy Meusburger. Byl zvolen vstřikovací stroj od firmy Arburg Allrounger 370 S 700 – 170.
Technologie výroby rámu skříně Tvarůžek Martin, 108046 Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. V bakalářské práci se porovnává a vyhodnocuje nejvýhodnější technologie výroby součásti rámu skříně. Jedná se o skříně sloužící k indukčnímu ohřevu materiálu. Porovnávána je technologická stránka dělení materiálu pomocí plazmového paprsku, vodního paprsku a také je hodnoceno ekonomické hledisko pro využití dané technologie.
Technologie výroby součásti tvářením Litochlebová Soňa, 85275, Bc. Dvořák Milan, 1350, doc. Ing. CSc. Tento projekt řeší zrychlení výroby víka z plechu. Výroba je navržena prvotním vystřižením kruhového přístřihu z ocelového plechu. Další fáze je tažení válcové nádoby s přírubou a její následné kalibrování dna víka podle zadané výkresové dokumentace. Poslední fází je zhotovení kruhového otvoru a její lemování. Tím dosáhneme výsledného tvaru víka.
Technologie výroby tělesa mixážního tubusu z plastu Pipek Josef, 85012, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. V diplomové práci je předložen komplexní návrh technologie výroby vstřikování plastů do forem. Literární studie shrnuje poznatky ze vstřikování termoplastů, lepení termoplastů a návrhu vhodného materiálu pro zadaný výrobek. Při výběru materiálu je brán důraz na kontakt výrobku s chemickými látkami. Pro vysokou chemickou a mechanickou odolnost je vybrán materiál polypropylén. Pro daný materiál jsou stanovena technologická data a navržen technologický postup. Pro zadaný výrobek těleso mixážního tubusu je navržena jednoúčelová vstřikovací forma pro vybraný vstřikovací stroj.
Technologie výroby základny přístroje z plastu Vyškovský Stanislav, 84657, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Technologie vstřikování termoplastů má široké využití ve všech odvětvích spotřebního a elektrotechnického i automobilového průmyslu. Největší výhodou této výrobní technologie je velký stupeň automatizace a dobrá opakovatelnost výrobního procesu. Další výhodou je možnost recyklace vtokových zbytků a vadných výrobků. Hlavním úkolem této práce je výpočet nutných parametrů pro vstřikovací proces, který probíhá v navrhované vstřikovací formě. Poté následuje konstrukční část úkolu, která obsahuje volbu normalizovaných částí vstřikovací formy a jednotlivých polotovarů určených pro výrobu formy. Práce pokračuje zvolením typu vstřikovacího lisu na základě vypočtených parametrů vstřikovacího procesu. Práce je zakončena technicko-ekonomickým zhodnocením.
Technologie zápustkového kování držáku blatníku Ondáček Miroslav, 85071, Bc. Šlais Miroslav, 17605, Ing. Diplomová práce pojednává o problematice zápustkového kování. Je zde zpracována podrobná literární studie, ve které jsou podklady pro vypracování zadané součásti – držáku blatníku. Jsou zde uvedeny možnosti dělení výchozího polotovaru, druhy maziva, konstrukce ideálního předkovku nebo různé druhy tvářecích strojů pro zápustkové kování. V další části diplomové práce je zpracována technologie zápustkového kování na klikových kovacích lisech. V této části je zpracován výkres výkovku a jeho zařazení dle složitosti tvaru. Dále se diplomová práce zabývá ekonomickou částí, ve které jsou stanoveny jednotlivé náklady na výrobu, ze kterých je určena nákladová cena jednoho výkovku.
Technologie zápustkového kování hřídele Vaško Michal, 84721, Bc. Šlais Miroslav,17605, Ing. Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány podklady pro zpracování výkresové dokumentace navrhované součásti. Úpravou některých rozměrů a předkováním otvoru se dosáhne úspory materiálu a tato úspora je porovnána s technologií soustružení. Výrobní postup je přizpůsoben zavedenému výrobnímu postupu pro linkovou výrobu v kovárně ZETOR Brno. Dále je zde stanovena nákladová cena jednoho výkovku pro zadanou sérii 30 000 kusů za rok. Součástí diplomové práce je také rešerše o uvedené problematice zápustkového kování, přiložená výkresová dokumentace, postupový list a vyhodnocení simulace zápustkového kování navrhované součásti softwarem FormFEM.
Testování řezivosti vybraný druhů PVD povlaků frézováním Skrbek Jan, 53158 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. , CSc. Cílem práce je popsat postup návrhu metodiky a realizace experimentu řezné zkoušky frézováním. Zadavatelem zkoušky je výrobce PVD povlaků. Požadavkům zadavatele odpovídá i volba parametrů zkoušky. V práci je popsána volba materiálu zkušebního obrobku a geometrie nástroje.
Trendy použití nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání. Mouralová Kateřina, 85160, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D. Cílem diplomové práce jsou budoucí trendy elektroerozivního drátového řezání v podmínkách malé nástrojárny. V úvodu je zpracována teorie této metody nekonvenčního obrábění. Praktická část je zaměřena na zhodnocení stávající úrovně elektroerozivního drátového řezání, důležitost využití elektroerozivního drátového řezání ve firmě Nástrojárna Ryšavý, porovnání a úroveň vůdčích světových výrobců elektroerozivních strojů a na trendy dalšího vývoje elektroerozivní technologie.
Vibrace při obrábění kovů Fiala Zdeněk,75043, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Práce ve své teoretické části uvádí matematický popis kmitání, způsoby vzniku chvění při obrábění a měření modálních parametrů obráběcího stroje. Praktická část obsahuje sestavení lobe diagramu stability pro poloautomatický soustruh SPN 12 CNC, určený na základě naměřených vlastních frekvencí stroje s konkrétním nástrojem a materiálem pomocí zařízení Brüel Kjaer.
Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace Sismilich Vladimír, 75046, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly shrnuty metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční odezvové funkce frézky se zvoleným nástrojem a sestavení diagramu stability pro tento stroj.
Vlastnosti svarových spojů po žárovém zinkování Vítek Pavel, 75085, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru 2303T002 předkládá studii svarových spojů po žárovém zinkování. Na základě literární studie se předpokládá, že zinkování ovlivňuje vlastnosti svarových spojů. Byly zhotoveny vzorky z vysokopevných a otěruvzdorných ocelí DOMEX a HARDOX, které byly svařeny metodou MAG. Následně byla polovina vzorků pozinkována. K vyhodnocení je využita trhací zkouška a zkouška tvrdosti dle Vickerse. Závěrem daného projektu je provedeno porovnání naměřených hodnot u pozinkovaných a nepozinkovaných ocelí.
Vliv vneseného tepla na vlastnosti a strukturu svarového spoje duplexní oceli Němec Karel, 53498, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie se zabývá zkoumáním vlivu vneseného tepla na vlastnosti a strukturu duplexní oceli jakosti 1.4462. Zkušební vzorky, na kterých byly provedeny nátavy při rychlosti svařování 10, 15, 20, 25, 30 cm.min-1, byly podrobeny zkoušce tahem, metalografické analýze a zkoušce tvrdosti. Výsledky zkoušek prokázaly, že při tloušťce materiálu 2 mm je nejvhodnější rychlost svařování 15 cm.min-1. Při rychlosti svařování 10 cm.min-1 již vznikaly horké trhliny zatímco při rychlosti 20, 25, 30 cm.min-1 nedošlo k průvaru materiálu.
Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí Křemen Jan, 85307, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového zinkování na tvrdost vysokopevnostních ocelí. Úkolem je posoudit do jaké meze kluzu lze oceli zinkovat.
Vyhodnocení opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení Kružík Petr, 101481 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Tato práce sleduje vznik opotřebení u vybraných typů vyměnitelných břitových destiček při soustružení tepelně zpracovaného válcového obrobku. Destičky jsou vybrány z oblasti slinutých karbidů a cermetů povlakovaných i nepovlakovaných s ohledem na materiál obrobku. Dále se zabývá možností jejich použití za řezných podmínek z horní části z doporučeného rozmezí hodnot a to především za režimu bez použití procesních kapalin. Pro získání dalších informací jsou podmínky experimentu dále modifikovány. Výsledky jsou dále vyhodnoceny i z hlediska nákladů, tedy komerčních cen destiček pro možné použití při výrobě .
Výroba dolního tělesa objemovým tvářením Kaděra Jakub, 85526, Bc. Kopřiva Miloslav, 1014, Ing. Tato diplomová práce, která je vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (2303T005) předkládá návrh technologie výroby dolního tělesa objemovým tvářením a jeho ekonomické vyhodnocení, obsahující všechny ekonomické náležitosti potřebné k výrobě a ke stanovení konečné ceny výkovku. Práce obsahuje všechny potřebné výpočty a návrhy strojů vzhledem k materiálu zápustek a pro požadovanou roční kapacitu 250 000 kusů výkovků. Polotovar pro výrobu výkovku je přířez z tyče kruhového průřezu z oceli 14 220 ČSN 42 5510.
Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením Sklenář Luděk, 89808, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby drážkovaného náboje objemovým tvářením z oceli dle ČSN 12 040.3. Pro výrobní dávku 50000 ks za rok jsou navrženy 3 varianty řešení. U zvolené varianty č.1 jsou provedeny technologické a pevnostní výpočty pro tvářecí operace: pěchování, zpětné protlačování, dopředné protlačování a kalibrování. Výroba drážkovaného náboje je navržena na dva tvářecí procesy, které budou probíhat na lisu Colombo Agostino, který je součástí strojního parku firmy Metaldyne Oslavany. Průtlačnice pro danou výrobu jsou zhotoveny z nástrojové oceli 19 655 a pro průtlačníky je navržena nástrojová ocel 19 830.
Výroba držáku klaksonu Kos Bohumír, 76243, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby dílce z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.30. Na základě literární studie problematiky stříhání, ohýbání a výpočtu byla navržena výroba ve sdruženém postupovém nástroji, který je upnut na výstředníkovém lisu LEXN 100 C (výrobce TOMA INDUSTRIES s.r.o. Trnava), se jmenovitou silou 1000 kN. Pracovní části nástroje jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 436.3.
Výroba držáku objemovým tvářením Nejedlý Petr, 53378, Bc. Kopřiva Miloslav, 1014, Ing. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku objemovým tvářením z oceli 12 020.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo kování na svislém klikovém lisu LMZ 1600 A s nominální kovací silou 16 MN (výrobce ŠMERAL Brno). K vysunutí součásti je použit spodní vyhazovač. Polotovar bude ohříván v indukční peci SOP 400kW, ostřih se provede na ostřihovacím lisu LKOA 200 o síle 2 MN. Zápustky jsou upnuty v držáku zápustek QLZK 1600/UC, jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 552.9 Součástí projektu je ekonomické zhodnocení výroby a vypracování výrobních výkresů.
Výroba krytu Březina Stanislav, 76432, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing., Ph.D. Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studijního programu M21-P oboru M-STM předkládá návrh technologie výroby krytu. Kryt bude vyroben z ocelového plechu 11 305.21. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a výpočtu bylo navrženo tažení v nástroji s přidržovačem. K vysunutí součásti slouží horní vyhazovač. Polotovarem bude rondel zhotovený stříháním z tabule plechu tloušťky 1 mm. Průměr polotovaru je 124,7 mm, při sérii 100000 ks ročně. Na základě výpočtů pro operaci tažení byl zvolen hydraulický lis ZH 30 s jmenovitou tvářecí silou 300 kN.
Výroba krytu elektroinstalace halogenového svítidla Bezpalec Jan, 74368 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 11 320.21. Na základě literární studie problematiky tažení, s přihlédnutím na sériovost 20 000 ks, bylo navrženo tažení konvenční metodou. Výtažek je vyhotoven na jednu operaci za použití přidržovače. Tažník a tažnice jsou vyrobeny ze slitinové nástrojové oceli 19 436.9, tepelně zpracované podle výkresové dokumentace.
Výroba krytu řemenového převodu Rösner Michal, 76082, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D., Diplomová práce předkládá návrh výroby krytu řemenového převodu z materiálu s označením dle ČSN 411320.21, o tloušťce 1,5 mm v sérii 10 000 kusů. Na základě způsobu výroby součásti je v práci představena problematika tažení, parametry, používané stroje spolu s konstrukcí nástrojů. Pro operaci hlubokého tažení byly provedeny kontrolní, technologické výpočty, vybrán hydraulický lis CTH 250, navržena sestava tažného nástroje, simulace v programu AutoForm, zpracované technicko-ekonomické zhodnocení, bod zvratu a doložená výkresová dokumentace.
Výroba kuželových ozubených kol. Nepauer Jan, 101575 Oskar Zemčík, 2396, Ing. Ph.D. Bakalářská práce se zabývá rozdělením a popsáním jednotlivých technologií výroby kuželových ozubených kol metodami obrábění a tváření. Tyto metody jsou podrobně popsány níže. V této práci se teoreticky popisují činnosti nástroje vůči obrobku. Posouzení jednotlivých metod a jejich porovnání vůči nákladům je v závislosti na možnostech každé firmy individuální.
Výroba mělkého výtažku pryží Drahovzal Milan, 76526 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku víka kontejneru používaného v chemickém průmyslu. Součást se bude vyrábět z nerezového ocelového plechu 17 240. Na základě variantního řešení, s přihlédnutím k sériovosti, bylo navrženo tažení pomocí metody Guerin. Z konstrukčních a technologických výpočtů byl zkonstruován tažný nástroj. Tažnice byla nahrazena elastomerovým blokem o tvrdosti 80 ShA. Tažník byl vyroben z nástrojové oceli 19 312.9.
Výroba náhradního dílu čerpadla pro řezání vodním paprskem Vilhelm Michal, 132128, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Diplomová práce obsahuje teoretickou část zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možným způsobům využití při obrábění. Část praktická řeší problematiku dílu čerpadla a jeho možný postup výroby. V závěru práce je technicko- ekonomické zhodnocení.
Výroba obecných ploch na FV 25 CNC/Heidenhain iTNC 530 Klíma Jan, 76190 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. , CSc. Rozbor výroby obecných součástí s využitím nejmodernější výpočetní techniky a softwaru. Popis obráběcího stroje FV 25 CNC a řídícího systému Heidenhain iTNC 530. Vytvoření NC programu pro výrobu zadané součásti.
Výroba pláště olejového filtru Foltýn Michal, 76387, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby pláště olejového filtru z hlubokotažné oceli 11 305.21. Velikost série je 300 000ks/rok. S ohledem na tvar součásti a velikost série, byla pro výrobu zvolena technologie hlubokého tažení, ke které byl navržen výrobní postup. Podle provedených technologických výpočtů byl zvolen hydraulický tažný lis ZH 40 o jmenovité síle 400kN a zkonstruován tažný nástroj. Tažný nástroj je postupové konstrukce a obsahuje dva přidržovače a dva vyhazovače.
Výroba pouzdra objemovým tvářením Covrighin Sergiu, 84392, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Bc. COVRIGHIN Sergiu. Výroba pouzdra objemovým tvářením. Diplomová práce magisterského studia 5. ročník, náklad. rok. 2009/2010, studijní skupina 5M/68, FSI VUT v Brně, ÚST obor tváření kovů a plastu, květen 2010, str. 46 , 18 obr., 7 tab., 4 příloh. V diplomovém projektu je předložen návrh technologie výroby pouzdra objemovým tvářením, z cementační oceli 14 220.3. Vzhledem k předpokládanému množství 70000ks/rok, kvalitě a přesnosti výrobku, jsou posouzeny celkem 2 varianty technologických postupů objemového tváření za studena s kombinací zpětného a dopředního protlačování. Pro vybranou variantu jsou provedeny technologické výpočty. Pro navrženou technologii byl vybrán klikový lis od výrobce KRUPP o nominální síle 8000 kN. Materiál průtlačníku je ocel 19 569, a materiál průtlačnice je ocel 19 655.
Výroba pouzdra pružiny protlačováním za studena Třeštík Jakub, 77548, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing.CSc. Diplomová práce prezenčního magisterského studia, 2. ročník, letní semestr, akademický rok 2009/2010, studijní skupina 5O/60 Strojní inženýrství – Strojírenská technologie, FSI VUT Brno, ÚST odbor tváření kovů a plastů, květen 2010. Tato práce řeší výrobní postup součásti “Pouzdro pružiny” technologií protlačováním za studena. Součást je z materiálu 12 122.3. Polotovarem je kruhový špalík o rozměrech Ø29-24 mm. Součást je vyrobena ve 4 tvářecích operacích na postupovém automatu TPZK 25 výrobce Šmeral Brno, a.s.
Výroba prototypu automobilu s využitím moderních metod a technologie CAD/CAM Horák Aleš, 85630, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, řeší problematiku výroby prototypu automobilu pomocí moderní technologie reverzního inženýrství a aplikace CAD/CAM. Na základě literární studie dané problematiky, byl navržen postup digitalizace fyzického modelu automobilu, včetně jeho úpravy a zpracování získaných dat. Navazujícím krokem bylo ověření výroby modelu aditivní technologií rapid prototyping – metodou FDM. Verifikace dosažených výsledků byla provedena na konzolové vertikální frézce FV 25 CNC, s řídicím systémem Heidenhain iTNC 530 s využitím obráběcích strategií pomocí CAM software PowerMILL. Na závěr byly vzniklé modely dle potřeby upraveny.
Výroba separačního rámu pro válcovací stolici Trčka Libor, 84759, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia se zabývá návrhem výrobního postupu svařence separátoru a ekonomickým zhodnocením výroby jednoho kusu svařence a jednoho kusu odlitku. Při zpracování projektu bylo využito všech dostupných norem a odborné literatury. Literární studie shrnuje poznatky týkajících se svařovaných konstrukcí, technologie svařování, tepelného zpracování a kontroly svarových spojů. Pro svařenec separátoru byla zvolena skříňová konstrukce. Svařenec je navržen ze dvou druhů materiálu. Materiál S355J2G3, EN 10025 je určen pro nosné díly a materiál S235JR, EN 10025 je určen pro vyztužující díly. Kontrola vhodnosti dané konstrukce a materiálů byla provedena pomocí metody konečných prvků. Po propočtení výrobních nákladů obou uvedených variant vyplývá, že náklady na výrobu jednoho kusu svařence separátoru jsou podstatně nižší, než náklady na zhotovení jednoho kusu odlitku.
Výroba součásti "KRYT" plošným tvářením Vítek Roman, 84649, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Diplomová práce vypracována v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002) předkládá návrh technologie výroby plechového krytu. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm. Materiál součásti je HC260LA (ZStE260). Na součást nejsou kladeny žádné zvláštní mechanické ani rozměrové požadavky. Vzhledem k vyráběnému množství (5 000 ks ročně po 5 let), tvarové složitosti součásti a strojovému vybavení zadavatele byla navržena výroba technologií tažení s dokončovacím ořezem za použití laseru. Konstrukce tvářecího nástroje vychází z lisu Erfurt PKZZ 315. Práce dále obsahuje ekonomické hodnocení zvolené technologie s dalšími variantami výroby.
Výroba součásti “Pouzdro vinutí“ Rudolf Bronislav, 107895 Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF25 FR pomocí technologie vstřikování. V úvodní části jsou popsány základní materiály pro vstřikování, je popsán vstřikovací princip, vstřikovací forma a vstřikovací stroj. V praktické části se řeší vlastní konstrukce formy. V závěru je jednoduché ekonomické zhodnocení nákladů a zisků.
Výroba součásti Nádobka hlubokým tažením Palčík Hynek, 101651 Novotný Karel, 333, doc. Ing. CSc. Vypracovaná bakalářská práce je návrhem technologie výroby plechové součásti nádobka z materiálu DC 04 (11 305) vyrobené tažením. Na základě literárních a odborných článků o hlubokém tažení byla navrhnuta technologie hlubokého tažení o třech krocích.
Výroba součásti plošným tvářením Zíka Luboš, 108054 Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby součásti plošným tvářením, konkrétně tažením plechu. Cílem práce je teoretický rozbor technologie tažení plechu. Na základě provedených výpočtů je navržen polotovar a technologický postup výroby konkrétní součásti. Výsledkem práce je výkresová dokumentace tažného nástroje.
VÝROBA SOUČÁSTI TECHNOLOGIÍ PŘESNÉHO STŘÍHÁNÍ Lata Miroslav, 96081, Bc. Šlais Miroslav, 17605, Ing. Diplomová práce pojednává o navržení nové technologie výroby součásti s názvem „KULISA“ s č. v. 4-DP-05-10/01. Začátek práce je vypracován jako literární studie na téma stříhání. Jsou zde vysvětleny, některé základní pojmy potřebné pro uvedení do problematiky stříhání. Dále je v práci provedeno zhodnocení stávajícího stavu technologie volného střihu, kterou je součást doposud tvářena. S ohledem na nedostatky dosavadní metody je navržena nová technologie přesné stříhání. V návrhu je zhodnocena technologičnost konstrukce výstřižků a jsou navrženy nástroje pro přesné stříhání včetně pevnostních výpočtů. Závěr práce se věnuje ekonomickému zhodnocení, kde se porovnává hospodárnost stávající a nové technologie.
Výroba součásti Trubka objemovým tvářením Grufík Lubomír, 76403, Bc. Novotný Karel, 333, doc. Ing. CSc. Předmětem diplomové práce je návrh technologie výroby redukční části trubky. Výroba zadané součásti je na základě výpočtů a simulace navržena na jednu operaci, při níž je provedeno ozšíření i napěchování. Pro výrobu je pomocí výpočtů navržen nástroj upnutý na hydraulickém lisu ZHW 40. K přípravě polotovaru je použito řezání kotoučovou pilou.
Výroba součásti z plastu "Kryt zásobníku" Říha Pavel, 108034 Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá technologií vstřikování termoplastů. Teoretická část popisuje současné poznání v oblasti vstřikování termoplastů a shrnuje doporučení pro konstrukci vstřikovací formy. V praktické části je řešena konstrukce prototypové formy pro zadaný výlisek. Tato část zahrnuje i technologickou analýzu výlisku. Vlastní konstrukce formy je provedena v programu Pro/Engineer Wildfire 4.0. Výstupem je výkresová dokumentace. V samotném závěru práce je proveden ekonomický rozbor nákladů na výrobu nástroje.
Výroba středního kola objemovým tvářením Fic Pavel, 107181 Kopřiva Miloslav, 1014, Ing. V této bakalářské práci je provedena detailní literární studie k tématu výroby středního kola objemovým tvářením za tepla - kováním. Dále je zpracován návrh technologie zápustkového kování řetězového kola č.v.: BP - 2010 - 01. K předpokládané sérii 30 tis. kusů za rok je volena technologie zápustkového kování na Svislém kovacím lisu. Ke zpracování technologického postupu byly provedeny nutné výpočty a navazující výkresová dokumentace a technicko ekonomické zhodnocení.
Výroba uzavřené matice objemovým tvářením Votavová Jitka, 101499 Forejt Milan, 396, prof. Ing.CSc. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby uzavřené matice objemovým tvářením z konstrukční oceli 11 320 5R ČSN EN 10 204. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením na protlačování a pěchování byl navržen postup výroby a provedeny technologické výpočty. Za stroj byl zvolen postupový automat TPM12 (výrobce ŠMERAL Brno), o jmenovité síle 2000 kN. Průtlačník bude vyroben z nástrojové oceli 19 436, objímka z nástrojové oceli 19 733 a průtlačnice ze slinutého karbidu SK65. Tepelné zpracování průtlačníku a objímky dle výkresové dokumentace.
Výroba vodící kolejničky Klímová Jana, 76178, Bc. Šlais Miroslav, 17605, Ing. Diplomová práce se zabývá výrobou vodící kolejničky typu HB 02150, vyráběné z pásů plechu, používané pro stolové výsuvy u systémů zásuvek. Byla zpracovávána ve spolupráci s firmou Hettich ČR, která se zabývá zejména výrobou zámkového kování pro nábytkářský průmysl. Práce obsahuje teoretickou část, která popisuje problematiku technologie stříhání a technologie ohýbání, okrajově je zmíněna i technologie bodového svařování. Praktická část obsahuje popis výroby vodící kolejničky, rozmístění ohýbacích rolen a střižných nástrojů, dále pak řešení problému zmetkovitosti způsobené chybným navařováním pásů plechu a návrh svařovacího přípravku, který tento problém odstraní. Poslední částí práce je technicko-ekonomické zhodnocení výroby součásti.
Výroba závitové vložky objemovým tvářením Ostřižek Lukáš, 77565, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing.CSc. Diplomová práce prezenčního magisterského studia, 2. ročník, letní semestr, akademický rok 2009/2010, studijní skupina 5O/60 Strojní inženýrství - Strojírenská technologie, FSI VUT Brno, ÚST odbor tváření kovů a plastů, květen 2010. Tato práce řeší výrobní postup součásti "Závitová vložka" technologií protlačování za studena. Součást je z materiálu 11 320 5R. Polotovarem je kruhový špalík o rozměrech Ø13,5h11 - 9,1±0,2 mm. Součást je vyhotovená v 5ti tvářecích operacích na postupovém automatu HATEBUR AKP 3-5.
Výrobní aplikace Kaizen Novák Jaroslav, 77430, Bc Fiala Alois, 934, doc., Ing., CSc. Teoretická část diplomové práce popisuje metodu Kaizen a její části, která byla vyvinuta v Japonsku po druhé světové válce. Jednou z částí této metody je pojem 3MU, který zahrnuje definici nedostatků ovlivňující každý podnik. Jedním z pojmů v této části je pojem „Muda“, který označuje plýtvání. Praktická část se zabývá plýtváním v oblasti produktivity v jednom z výrobních středisek společnosti Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jednotlivé operace tohoto výrobního střediska jsou posuzovány z hlediska možnosti zavedení vícestrojových obsluh, respektive posouzení potřebnosti některých strojů v dané operaci. Výsledkem je vyhodnocení časových údajů systematikou REFA a posouzení možnosti zavést vícestrojovou obsluhu s náležitou úpravou pracovního postupu, propočet výrobních kapacit některých strojů v dané operaci a definování velikostí mezioperačních zásobníků. Tato úprava pracovních postupů, změna počtu strojů a definování mezioperačních zásobníků, vyžaduje změnu layoutu výrobního střediska. Na závěr jsou vyčísleny výsledné náklady a úspory při zrealizování tohoto projektu.
Výrobní možnosti tváření za studena Trnka Filip, 76122 Šlais Miroslav, 17605, Ing. Tento projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenské technologie. Hlavním cílem této práce je uvedení vybraných technologií tváření za studena, jejich zhodnocení a uvedení názorných ukázek výrobků takto zhotovených. Dále jsou zde uvedeny i příklady nekonvenčních typů technologií a na závěr i stručný přehled firem zabývajících se problematikou tváření za studena, s ukázkami jejich výrobků a jejich použití.
Vytvoření technologie obrábění lopatkového kola Urbánek Aleš, 77621, Bc Zouhar Jan, 19154, Ing.Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá technologií výroby lopatkového kola. Nejprve je zde uveden popis zařízení používaných pro reverzní inženýrství. Následují možnosti upínání obrobků při obrábění. Součástí diplomové práce je kontrola polotovaru pomocí systému ATOS a návrh vhodné varianty ustavení a upnutí. Cílem práce je technologická příprava výroby a výroba přípravku pro upínání odlitku při frézování na obráběcím centru MCV 1210.
Využití CAD/CAM technologie pro výrobu formy čerpadlového kola Kafka Lukáš, 76194, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing. Ph.D. Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy oběžného kola pro metodu přesného lití na vytavitelný model a technologie obrábění s využitím CAD software Solidworks 2008 a CAM software PowerMill 9. Následná verifikace obrábění na vertikálním obráběcím centru MCV 1210. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Zápustkové kování ozubeného kola Veselý Milan, 76060 Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 223.0 (20CrMn5-4). Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtů, bylo navrženo kování na dvě operace. Vzhledem k předpokládané sérii 100 000 kusů za rok, přesnosti a automatizaci výroby dané součásti, bude součást vyrobena na svislém klikovém kovacím lisu LMZ 2500 (výrobce ŠMERAL Brno, a.s.), se jmenovitou tvářecí sílou 25 MN. Zápustky jsou vyrobeny ze slitinové nástrojové oceli 19 552.8, tepelně zpracované podle výkresové dokumentace. Závěrem daného projektu je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení dané technologie výroby součásti.
Zápustkové kování pastorku Červinka Petr, 124620 Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtů, bylo navrženo kování na dvě operace. Vzhledem k předpokládané sérii 120 000 kusů za rok, bude součást vyrobena na svislém kovacím lisu LMZ 1000 A, se jmenovitou tvářecí silou 10 MN. Zápustky jsou vyrobeny ze slitinové nástrojové oceli 19 552.8, tepelně zpracované podle výkresové dokumentace. Závěrem daného projektu je provedeno technicko – ekonomické zhodnocení dané technologie výroby součásti.
Zápustkové kování pastorku Kameník Tomáš, 101596 Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B 2307 překládá návrh technologie výkovku – pastorku- zhotoveným zápustkovým kováním z materiálu 14 220. Na základě literární studie zápustkového kování byla navržena předkovací a dokončovací zápustka. Vzhledem k velké sériovosti 100 000 ks a vypočtené kovací síle (25 MN), bude součást vyrobena na svislém kovacím lisu LZK 2500P/SH(výrobce ŠMERAL Brno a.s.). Závěrem jsou provedeny výpočty k technicko-ekonomickému zhodnocení.
Zařízení pro zalisování tlumiče průtoku do tělesa vstřikovacího čerpadla Trutna Pavel, 77420, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing.CSc. Cílem této práce byla konstrukce nového zařízení na lisování tlumiče průtoku do tělesa vstřikovacích čerpadel VP30. Na základě kritérií z hlediska ergonomie, montáže, tvaru tělesa a nákladů bylo zkonstruováno zařízení, které umožní upnutí tělesa a zalisování tlumiče průtoku do příslušného kanálku v tělese. Konstrukce byla provedena v 3D CAD systému, ze kterého je k dispozici výkresová dokumentace i 3D data.
Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy Bartusek Břetislav, 107975 Dvořák Milan, 1350, doc. Ing. CSc. Cílem bakalářské práce je návrh nové technologie pro zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy z korozivzdorné oceli DIN 1.4301 tloušťky plechu 0,8mm. Čtvercové otvory budou zhotoveny do polotovaru plechu s již předlisovanými podélnými prolisy, kdy dochází ke vzniku pružně-plastických deformací. Na základě studia problematiky plošného tváření, technologických výpočtů a úpravy stroje, je navržena nová technologie, která je nenáročná na strojní a nástrojové vybavení ve strojírenském provozu a umožňuje řešení rozměrově odlišných hotových výlisků s prolisy ve vyšší kvalitě s minimálními náklady. Jako tvářecí stroj byl zvolen děrovací lis LDR 25-A.
Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce Černohousová Pavla, 107128 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Cílem této bakalářské práce je v první teoretické části přehledně popsat vývoj, druhy a základní principy zkoušek tvrdosti. V praktické části jsou některé tyto zkoušky aplikovány na shromážděné vzorky. Dosažené výsledky jsou následně zpracovány a vyhodnoceny.
Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství Duba Hynek 76362 Kalivoda Milan, 31240, Ing., Bakalářská práce se zabývá stručným přehledem, zaměřeným na v dnešní době nejpoužívanější metody zkoušek tvrdosti. Zaměřuje se také na využívání těchto metod v praxi a průzkum provádění těchto metod na Jihlavsku. Srovnání využití metod mezi malými a velkými společnostmi.
Zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí Rousová Michaela, 22878, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí. Malosériová výroba neposkytuje příliš mnoho možností k využití mechanizace anebo automatizace. Naopak při sériové výrobě se dá efektivita zvýšit použitím robotizovaného pracoviště. Při dostatečně vyráběném množství dochází po krátké době k ušetření nákladů a to hlavně nákladů mzdových. Z toho plyne krátká doba návratnosti investice. Ve firmě LAC, s.r.o se vyrábí tři typy výrobků. U laboratorních pecí je možné zvýšit efektivitu používáním přípravků. U ostatních standardních a atypických pecí je velmi obtížné navrhnout přípravky nebo polohovadla pro jejich rozmanité velikosti. Velkou komplikací je i umístění firmy ve druhém patře budovy. Nejvhodnějším výrobkem s ohledem na zvýšení efektivity při svařování je sériová výroba topidel. Pro tento typ lze zkrátit svařovací časy využitím robotizovaného pracoviště.
Zásobníky nástrojů a vřetena CNC strojů s automatickou výměnou nástrojů Stoupenec Jan, 101781 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástroje v CNC stroji. V první části práce jsou popsány typy zásobníků na nástroje a základní principy výměny nástroje. Další část se zabývá jednotlivými typy vřeten. Poslední část pojednává o výběru vhodného stroje pro výrobu čtyř různých vzorových součástek.
Abrazivní vodní paprsek Kopečný Libor, 76236, Bc. Osička Karel Ph.D., 30188, Ing. Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění abrazivním vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají jednotlivé techniky a metody dělení vodním paprskem. Poté se následující text věnuje detailnímu popisu samotného stroje a to z důvodu důkladného pochopení principu této technologie. Třetí kapitola je zaměřena na kvalitu výsledného povrchu a možností jejího ovlivnění technologickými parametry. S touto částí souvisí i praktická část diplomové práce, ve které se porovnávaly dosažené povrchy různých materiálů zhotovené různými řeznými parametry. Další část nastiňuje vývojové směry této technologie. Technicko-ekonomické zhodnocení je poslední část před samotným závěrem
Analýza aplikací svazku elektronů v průmyslu Rudyk Martin, 73081 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Tato bakalářská práce analyzuje jednotlivé aplikace využití svazku elektronů v průmyslové praxi, jako je svařování, obrábění, navařování, tepelné zpracování materiálu a gravírování. Rovněž srovnává jednotlivé aplikace s obdobnou metodou speciálního tavného svařování jako je svařování laserem. Popisuje jeho výhody a nevýhody, principy vzniku svazku, apod. V práci je popsáno svařovací zařízení, jeho popis, funkce, popis svarových spojů pro různé materiály, svařitelnost různých materiálů.
Analýza dokončovacích způsobů obrábění Pavézka Vladimír, 53779, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Vypracovaná práce je zaměřena na analýzu dokončovacích způsobů obrábění. V rámci této práce jsou charakterizovány jednotlivé metody a jejich vliv na stav povrchu obráběné plochy. V závěrečné části je praktická ukázka soustružení za použití břitových destiček ze slinutého karbidu a polykrystalického diamantu a jejich vyhodnocení.
Analýza hodnotového toku Perutka Michal, 77936, Bc. Fiala Alois, 934, doc. Ing., CSc. Předmětem diplomové práce „Analýza hodnotového toku“ je analyzovat pracoviště Vestavek firmy IFE CR, a.s. z hlediska toku hodnoty a metod štíhlé výroby. Cílem práce je zvolit priority pro uplatňování metod štíhlé výroby na pracovišti Vestavek a navrhnout konkrétní opatření za účelem snížení plýtvání. První část práce se zabývá teoretickou přípravou, porozumění hlavních principů a zásad štíhlé výroby a metodě mapování hodnotového toku. Druhá část se zabývá analýzou hodnotového toku na pracovišti Vestavek a konkrétními návrhy opatření na snížení plýtvání a zefektivnění výroby resp. zlepšení materiálového toku implementací vybraných metod štíhlé výroby ve Vestavku.
Analýza mechanismu tvoření třísky při obrábění titanových slitin Popelka Zdeněk , 76080, Bc. Bumbálek Bohumil, prof. Ing., CSc. Tato práce je zaměřena na analýzu mechanismu tvoření třísky při obrábění titanových slitin, jejichž využití v průmyslu je v poslední době stále více aktuální. Mechanismus tvorby tříšky se liší od třísek při obrábění ocelí a jeho podstata sehrává významnou úlohu během provádění optimalizací procesu řezání.
Analýza procesu výroby vodících táhel ve firmě TRW-DAS Dačice Kolman Bohuslav, 101518, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. V průběhu tzv. ekonomické krize v letech 2008 – 2009 byl ve firmě TRW Dačice vznesen požadavek na zvýšení efektivnosti a ziskovosti výroby vodících táhel. Tato diplomová práce se zabývá rozborem nákladů a návrhem úsporných opatření.
Analýza řezivosti fréz pro zvolenou aplikaci Němeček Lukáš, 85085, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá druhy frézování, volbou frézovacích nástrojů, volbou materiálu vyměnitelných břitových destiček a taktéž druhy opotřebení a jejich klasifikací. Druhá část této práce je zaměřena na experiment, ve kterém bylo měřeno silové zatížení nástrojů. Naměřené hodnoty byly dále vyhodnoceny a pomocí softwaru sestrojeny grafy silových zatížení, ze kterých se vyvodily závěry.
Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery Kopřiva Antonín, Bc., 101736 Polzer Aleš, 16105, Ing. Ph.D. Tato práce se zabývá základní teorií vysokorychlostních kamer, jejich využitím v průmyslu a představením některých kamer, které jsou dostupné na trhu. Bylo provedeno několik experimentů, zabývajících se například správnou volbou objektivu, osvětlením scény nebo třeba nastavením kamery. Pro lepší průběh měření bylo navrženo a zhotoveno speciální příslušenství a následně byly provedeny experimenty se zavrtáváním frézy do vybraných materiálů. V dalším experimentu byly analyzovány rychlosti a zrychlení frézovacího nástroje pomocí softwaru MotionMeasure.
Aplikace technologie elektroerozivního drátového řezání Slouka Radim, 76052, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na základní principy nekonvenční technologie elektroerozivního obráběním s důrazem na drátovou elektroerozi v podmínkách středně velké firmy. V rámci práce byla řešena výroba řemenice 75-8M-130, kontrola přesnosti elektroerozivních drátových strojů. Po seznámení se současným stavem elektroerozivního obrábění ve strojírenské firmě, byla navržena opatření pro zajištění a zvýšení přesnosti elektroerozivních drátových strojů.
Aplikace vystružovacích nástrojů s břity z cermetu a PVD povlakem Lučaník Aleš, 115806 Kouřil Karel, Ph.D., 58840, Ing. Úvodní část této práce poskytuje definice základních parametrů přesnosti, kvality obrobeného povrchu a požadavků na přesnost děr. Dále práce popisuje současnou technickou úroveň dostupných vystružovacích nástrojů světových výrobců a to z hlediska technologických aspektů, nástrojových materiálů, nástrojové geometrie a hlavních konstrukčních prvků. Závěrečná část práce se zabývá navržením, provedením a vyhodnocením experimentálního ověření užitných vlastností prototypů nově vyvíjených výstružníků s břity z cermetu ve spolupráci se společností HAM-FINAL.
Bezdotykové měření povrchových teplot v průběhu frézování Kmenta Michal, 101079, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá bezdotykovým měřením povrchových teplot a začleňuje ho mezi další metody měření teploty. Pro praktický experiment byla použita termovizní kamera ThermaCAM SC 2000 od společnosti FLIR. Experiment byl zaměřen na oblast strojírenské technologie třískového obrábění – frézování. Byly zkoumány vlivy různých řezných podmínek na měřenou povrchovou teplotu obráběného vzorku a výsledky jsou vyjádřeny především v grafech.
Bezdotykové měření povrchových teplot v průběhu soustružení Merenda Jiří, ID 76588, Bc. Polzer Aleš, Ph.D., ID 16105, Ing. Cílem této diplomové práce je začlenění bezdotykového měření povrchových teplot mezi ostatní metody měření teploty. Technická příprava pro experimentální měření na obráběcím stroji. Porovnáni vlivu řezných podmínek na vývoj povrchové teploty obrobku při obráběcím procesu soustruţení s pouţitím kamery ThermaCAM SC2000. Na závěr je uvedeno ekonomické zhodnocení bezdotykové měření povrchových teplot.
Cermety Medůsek Milan, 115846 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Tato bakalářská práce je zaměřena na cermety, které patří mezi nástrojové materiály. Na začátku práce je přehled, rozdělení a popis základních materiálů pro řezné nástroje. Následuje hlavní část, která se podrobněji zabývá samotnými cermety. Od popsání jejich historie, přes výrobu a značení až po vlivy jednotlivých prvků na strukturu a vlastnosti cermetů. V závěru této práce je ukázka cermetů v sortimentu výroby nejvýznamnějších světových producentů nástrojů a nástrojových materiálů.
Cermety a jejich efektivní využití Hanousek Petr, 76425, Bc. Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Tato diplomová práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V úvodní části práce jsou uvedeny druhy, výroba, značení a vlastnosti cermetů. V hlavní části jsou pak představeny cermety v sortimentu výroby nejvýznamnějších světových producentů nástrojů a nástrojových materiálů. V závěru práce je shrnuto hodnocení řezivosti nástroje a doporučené pracovní podmínky pro efektivní využití cermetů.
Ekologické faktory při třískovém obrábění Tomek Jan, 116469 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce popisuje vlivy vznikající při třískovém obrábění, aspekty řezného procesu, recyklaci a nakládání s odpady. Cílem bakalářské práce je rešerše problematiky třískového obrábění a jeho vlivu na ekologii.
Ekonomická analýza výrobního procesu Rybka Libor, 76085, Bc. Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing. CSc. V rámci magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně jsem vypracoval diplomovou práci, která se zabývá ekonomickou analýzou výrobního procesu. V úvodu diplomové práce jsou specifikovány nákladové položky, které nejvíce vstupují do výroby. Poté byla provedena jejich podrobná analýza, která je zakončena ukázkovým příkladem na optimalizaci výrobních nákladů. V druhé části se diplomová práce zabývá ukazateli růstu produktivity a ukazateli kritického výrobního množství. V závěru jsou porovnány dvě technologické varianty výroby na základě zvoleného příkladu.
Ekonomické porovnání výroby strojní součásti na obráběcích strojích ve firmě Frentech Aerospace s.r.o. Novák Lukáš, 115897 Sedlák Josef, 16690 Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá ekonomickým posouzením tří různých způsobů výroby zadané součásti. Dva způsoby výroby jsou zadány firmou Frentech Aerospace s.r.o. Třetí způsob je navržen tak, aby bylo dosaženo snížení výsledné ceny součásti. Stroje v novém výrobním postupu jsou voleny z nabídky strojů Mazak. Součástí práce je vypracování programu pro výrobu obrobku na obráběcích strojích. Cílem práce je inovovat stávající způsob výroby zadané součásti. Bakalářská práce je uzavřena technickoekonomickým zhodnocením všech tří variant.
Elektroerozivní drátové řezání Bartoš Pavel, 100933, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Tato práce se zabývá rozborem technologie elektroerozivního drátového řezání a jejím cílem je zhodnocení stávajícího stavu a reálných možností elektroerozivního drátového řezání v malé strojírenské firmě. Dále se zabývá řešením technologie výroby vzorové součástky a následným ekonomickým vyhodnocením.
Elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou Brázda Radim, 115460 Švecová Vendula, 84501, Ing. Práce se zabývá technologií elektrojiskrového drátového řezání. V první kapitole jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Dále se práce zabývá drátovým řezáním z hlediska používaných drátů, strojů a řeznými podmínkami a výhodami této technologie. V poslední kapitole se práce zaměřuje na trendy a novinky z oblasti drátového řezání a také popisuje možnosti této technologie.
Elektronové svařování součásti ze slitiny Al Jirák David, 120257 Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Téma práce bylo zadáno firmou Valeo Compressor Humpolec, s.r.o (dále jen Valeo). Jedná se o elektronové svařování součásti ze slitiny hliníku, konkrétně o píst, který je určen do kompresoru klimatizace osobního automobilu. Cílem práce bylo vyhodnocení a návrh zlepšení pórovitosti na svařované ploše. Data potřebná pro analýzu a součastný stav svařované plochy byla poskytnuta firmou Valeo.
Experimentální ověření nanášení práškových plastů s návrhem technologické dispozice lakovny Dokoupilová Dita, 99334, Bc. Rumíšek Pavel, 848, Doc. Ing., CSc. Diplomová práce se zabývá experimentálním ověřením nánosu práškových plastů na zadaný dílec s návrhem technologické dispozice lakovny. Součástí práce je i zjišťování nejvhodnější barvy, která by splňovala požadavky zadané podnikem jako je elektrická pevnost nebo dostatečná tloušťka povlaku. Pro zvolenou technologii je vypracován technologický projekt. V závěru diplomové práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení celého projektu, zejména zaměřené na efektivnost investice do nového strojního vybavení a dobu návratnosti.
Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl Lekeš Jonáš, 116356 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá zpočátku materiály používanými v leteckém průmyslu, pak teoretickou analýzou a predikcí vychýlení stěny a nástroje při obrábění tenkostěnných součástí. Dále se zabývá popisem metody NC kompenzace chyb, která na základě modelování sil, nástroje a obrobku určí a poté minimalizuje tuto výchylku. Závěrečná část práce popisuje experiment s výsledky vychýlení pomocí různých výpočtových a měřicích technik.
Hodnocení průběhu silového zatížení při vystružování za použití moderních vystružovacích hlavic MT3 v závislosti na integritě povrchu Chlup Martin, 76405, Bc. Slaný Martin, 16898, Ing Diplomová práce řeší problematiku hodnocení průběhu silového zatížení při použití vystružovací hlavice MT3 v závislosti na vybraných kritériích integrity obrobené plochy díry. Rozborem průběhu silového zatížení je možno eliminovat některé nechtěné jevy při vystružování. Tyto negativní jevy mají vliv jak na samotný nástroj např. jeho dřívější opotřebení, tak i na defekty nově vytvořené díry.
Identifikace a hodnocení chyb na výrobní lince a jejich prevence Langer David, 101122, Bc. Kotek Luboš, 13436, Ing. Ph.D. Výrobní podniky jsou vystaveny silnému tlaku na snižování výrobních nákladů. Jsou proto nuceny optimalizovat výrobní procesy a zvyšovat jejich produktivitu. Efektivním způsobem zvyšování produktivity je optimalizace výroby zvyšováním využití zařízení, materiálu, času zaměstnanců a dalších zdrojů hledáním příčin vzniku ztrát ve výrobě, tedy odstraňováním příčin vzniku chyb.
Integrita povrchu po řezání vodním paprskem Pešata Jan, 77577 Dvořák Jaromír, 11097, Ing., Ph. D. Předkládaná práce na téma „Integrita povrchu po řezání vodním paprskem“ se zabývá popisem problematiky progresivní nekonvenční technologie řezání hydroabrazivním paprskem, zkoumá integritu povrchu po řezání AWJ a rozebírá vybrané vlivy na výsledek řezného procesu. Zvláštní pozornost je pak věnována vyhodnocení integrity povrchu z hlediska jeho kvality. Následně je věnována pozornost faktorům vstupujících do procesu dělení a ovlivňujících topografii povrchu.
Konstrukce a výroba podvozku rádiem řízeného modelu auta s využitím moderních technologií Rejžek Jan, 115997 Sedlák Josef, 16690 Ing., Ph.D. Tato práce ukazuje na sestavě jednoduchých součástí princip jejich výroby pomocí moderních aditivních technologií. Návrh součástí se provádí pomocí CAD software SolidWorks. Výroba dílů byla následně realizována pomocí technologie Rapid Prototyping s vyuţitím aditivní metody Fused Deposition Modeling. Součástí práce je i ucelený přehled v současné době nejpouţívanějších metod výroby v oblasti technologie Rapid Prototyping.
Konstrukce lisovacího nástroje pro součást z plechu Ručka David, 101210, Bc Špaček Jindřich, 33186, Doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu DD13. Na základě literární studie problematiky výroby součásti stříháním, ohýbáním a studie tepelného zpracování a povlakování nástrojových ocelí byla navržena výroba součásti v postupovém střižném nástroji. Jako pracovní stroj byl zvolen lis GERB EDELHOFF 80t.
Kriteria vzniku defektů při ohybu profilových trubek Fišar Luboš, 100994, Bc. Samek Radko, 27981, Prof. Ing., CSc. V práci jsou popsány poznatky z technologie ohybu kruhových trubek, jde o popis konvenčních, ale i nekonvečních zařízení. Jsou zde uvedeny technologické parametry v návaznosti na vznik defektů a výpočtové vztahy pro určení ohybového momentu. Tyto poznatky byly zobecněny a využity k řešení změny průřezu tvaru a tlouštěk při ohybu trubek čtvercového průřezu. Řešení bylo provedeno na konkrétní součásti (ocelová trubka 20x2 mm s dvěma navazujícími poloměry R57,2 a R131,5). Z výsledků experimentů plyne, že daný materiál je téměř ideálně tuhoplastický, v nejvíce namáhaných místech má materiál dostatečnou zásobu tvařitelnosti. Měření tlouštěk bylo využito pro přibližný výpočet změny polohy těžiště. To vykazuje posun 1,4 mm což je pro čistý ohyb zanedbatelná hodnota. V závěru jsou shrnuty nedostatky současné technologie výroby, kdy nevyhovující je především použitý trn, jeho poloha a mazání.
Kvantifikace přesnosti brousicího procesu Řehák Pavel, 76069, Bc. Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing. CSc. V této práci je popsán brousicí proces včetně technologických podmínek s identifikací pohybů a rychlostí při broušení. Jsou zde popsány brousicí nástroje, stroje, jejich rozdělení a charakterizování. Dále pak technologické vlivy na přesnost brousicího procesu a některé dosahované parametry přesnosti broušené plochy a jejich statistická interpretace.
Metody povlakování řezných nástrojů Doležal Jan, 115514 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. Na závěr této práce je zpracován vývoj povlakování řezných nástrojů a typy nanášených povlaků.
Moderní dokončovací metody obrábění a jejich využití Vičar David, 116490 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá shrnutím dnešních metod dokončovacího obrábění a jejich zařazením v moderní strojírenské výrobě. Je zaměřena na technologické charakteristiky základních metod - konvenčních i nekonvenčních. Dále jsou v práci uvedeny používané stroje a nástroje, zhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich dosahované parametry.
Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování Poláčková Naděžda, 101492, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji pro zapichování a upichování. Hlavní částí tohoto projektu je analýza sil při zapichování za použití dvou typů utvařečů třísky, a jejich vliv na tvar třísky
MOŽNOSTI ELEKTRICKÉHO PROPOJENÍ SOUČÁSTEK V AUTOMOBILOVÝCH ZÁMCÍCH KOLLÁR PAVEL, 101088, Bc. ŽÁK LADISLAV, 1531, Ing., Ph.D. V této práci jsou popsány možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích a v praktické části projektu je provedena aplikace elektricky vodivých plastů na zadaném dílci. Jsou zde zpracovány možnosti využití elektrických kabelů, plošných spojů, STG vodičů, 3D-MID technologie a elektricky vodivých plastů u automobilových zámků. Uvedené možnosti jsou vzájemně porovnány. V praktické části aplikace el. vodivých plastů na daném dílci, se projekt zabývá návrhem prototypové výroby. Pro tento účel byly navrženy potřebné změny v konstrukci poskytnuté malosériové vstřikovací formy. Dále projekt obsahuje ekonomické hodnocení prototypové výroby a výkresovou dokumentaci.
Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření Mášová Pavla, 101751, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá různými možnostmi svařování, kterými lze regulovat množství vneseného tepla do svaru. Pro experimentální ověření je zvolen materiál X2CrTi12 (korozivzdorná feritická ocel) svařený vhodnými metodami pro daný materiál. Metody svařování TIG, plazma, laser. Navrženy jsou i další možnosti pro snížení vneseného tepla (pulzní svařování, Rapid, Fast Root, Surface Tension Transfer, Cold Metal Transfer, ColdArc a Wise). V rámci experimentu je porovnáno množství vneseného tepla a jeho vliv na hrubnutí zrna a tvrdost.
MOŽNOSTI SYSTÉMU SINUMERIK PŘI PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Kulenda Martin, 100608, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. Ph.D. Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k řídicímu systému Sinumerik 840D, a náležitosti, potřebné k pochopení problematiky v oblasti CNC obráběcích strojů. Další část práce zahrnuje návrh technologie a zpracování NC programu obráběné součásti (víko převodovky). NC program je vytvořen v dílensky orientovaném prostředí uvedeného řídicího systému (ShopMill), při jeho tvorbě je kombinováno programování pomocí dialogových oken, parametrické programování s využitím podmíněných programových skoků a opakování. Závěrečná část diplomové práce obsahuje verifikaci výrobního procesu zvolené součásti formou simulace a technicko-ekonomické zhodnocení navrhnuté technologie výroby.
Možnosti systému Sinumerik při programování obráběcích strojů Legutký Lukáš, 75025, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. Ph.D. Diplomová práca je zameraná na poukázanie možností systému Sinume¬rik pri programovaní CNC strojov. Úvodná časť v sebe obsahuje histó¬riu vý¬vinu riadiaceho systému Sinumerik a rôzne metódy programovania od najstar¬ších až po najmodernejšie. Druhá časť zahŕňa návrh experimentálnej súčasti. Súčiastka je spracovaná pomocou výukového programu Sinutrain Operate 2.6.1 v programovom prostredí ShopTurn.
Napjatostní analýza v nalisovaném spoji Dudek Milan, 115527, Ing. Horníková Jana, 1810, Doc. Ing. Ph.D. Práce je zaměřena na stanovení přesahu při lisování v závislosti na Mezi pružnosti materiálu pomocí analytických metod Pružnosti a pevnosti. Vypočtené hodnoty jsou ve formě změněného technologického postupu uvedeny do výroby v přesnosti umožňující dostupné technologie. Je provedeno i stručné ekonomické zhodnocení změny technologického postupu.
Návrh lisovacího nástroje pro výrobu válcového pouzdra Fiedor Pavel, 115365 Dvořák Milan, 1350, doc., Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh tvářecího nástroje pro výrobu válcového pouzdra. Výroba zadané součásti je navržena na tři operace, při niž je provedeno rozšiřování pevným nástrojem a lemování. Nástroj je upnut do hydraulického lisu CUPJ 60/10. K přípravě polotovaru je použita technologie stříhání. Cílem Bakalářské práce je navržení technologického postupu výroby a zpracování výkresové dokumentace nástroje pro výrobu válcového pouzdra.
Návrh metodiky tvorby 3D modelu femorální části kolenní náhrady Kodys Martin, Bc., 101083 Madaj Martin, Ing., 22591 Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku tvorby 3D modelu femorální částí kolenní náhrady. Protože koleno je nejzatěžovanější kloub v těle, je v první části popsána jeho funkce, složení a biomechanické poměry. Druhá část je zaměřena na degenerativní onemocnění kolenních kloubů, které v pozdější fázi vedou k implantaci standardních kolenních náhrad. Třetí část pojednává o konstrukci standardních kolenních náhrad včetně její implantace. Poslední část je věnována konstrukci individuální kolenní náhrady, zejména pak její femorální části.
Návrh metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata kolenní náhrady Kutálek Lukáš, 107834 Madaj Martin, Ing., 22591 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata. V práci je stručně popsána anatomie kolenního kloubu, současný operační postup, stávající používané tibiální komponenty a samotný postup modelování tibiálního plata pro konkrétního pacienta. Fyzický modelu byl vyroben metodou Rapid Prototyping.
Návrh nástroje pro tváření kuželových prolisů v austenitickém nerezovém plechu Šlosr Michal, 101444, Bc. Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc Práce se zabývá řešením nástroje, který vytvoří kuželové prolisy v nerezovém plechu 17 240 (X5CrNi18-10). Na úvod jsou popsány možné technologie výroby se zaměřením na využití nepevného nástroje. Pro realizaci je vybrána metoda Guerin. Pevný tažník je nahrazen nepevným nástrojem (pryží/polyuretanem). Na závěr je provedeno vyhodnocení vlivu nepevného nástroje, maziva a odvzdušnění.
Návrh nové technologie výroby vybrané součásti Reňák Antonín, 109759, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Tato diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia na fakultě strojního inženýrství je zaměřena na problematiku výroby tvarově složitého nástroje na štípání dřeva. V práci je rozebrán návrh konstrukce nástroje s důrazem na správnou a efektivní funkčnost. Velký význam je kladen analýze silového působení na klínu a analýze podmínek samosvornosti. Tyto poznatky jsou aplikovány při návrhu konstrukce nástroje. V další části je navržen postup výroby s určením vhodných nástrojů a strojů, vypracován CNC program s využitím parametrického programování pomocí matematické funkce a zhodnocení teoretických výsledků s reálnou výrobou na poloautomatickém soustruhu SPN 12 CNC s řídicím systémem Sinumerik 810D.
Návrh ohýbacího nástroje pro tenkostěnné trubky z mědi Axmanová Hana, 121687, Bc. Dvořák Milan, 1350, doc., Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh ohýbacího přípravku pro tenkostěnné trubky z mědi. Byly navrženy dva přípravky pro ohýbání protlačováním do dělené ohýbací zápustky s vnitřním poloměrem ohybu R1 = 13 mm a R2 = 45,2 mm a byly provedeny experimenty. Trubky byly ohnuty bez a s použitím výplně za pomocí ručního hydraulického lisu WPP15.
Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové projekty Štěrba Martin, 76563, Bc Jurová Marie, 613, prof. Ing., CSc. Hlavní náplní studie je analýza a návrh optimalizace vnitropodnikového procesu zásobování pro montážní linku ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., která se zabývá výrobou předních světlometů pro automobilový průmysl. Kapitola věnovaná zmapování vnitřního materiálového toku zkoumá problematiku jak v rovině prostorového rozmístění logistický ploch tak z hlediska spotřeby a pohybu zásob s vazbou na výrobní proces. Návrhová část aplikuje nástroje moderní logistiky popsané v teoretické části na konkrétní případ. V postupných krocích je potom sestaven komplexní návrh optimalizace zásobovacího procesu
Návrh palety automatického parkovacího systému Osmík Jiří, 20161, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Návrh palety automatického parkovacího systému. Parkování a popis automatických parkovacích systémů. Svařování a svařitelnost materiálů. Svařování elektrickým obloukem a tavící se elektrodou v ochranném plynu metodou MIG/MAG, svařovací pomůcky. Návrh výpočtu parkovací palety a výpočet této palety metodou MKP. Zpracování výkresové dokumentace pro parkovací paletu. Návrh svařovacího postupu a WPS. Popis žíhání a zinkování. Ekonomicko-technické zhodnocení výroby palety pro automatický parkovací systém.
Návrh postupu výroby součástí pro váleček pásového dopravníku Pavelek Michal, 101181, Bc. Novotný Karel, 333, doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002), zpracovává technologický návrh postupu výroby lisované součástky čelo z materiálu DD14 tloušťky 4 mm, s množstvím výroby 100 000 ks/rok, ve spolupráci s firmou UNIRON s. r. o. Na základě literární studie hlubokého tažení bez ztenčení stěny a výpočtů byla navržena výroba součásti ve čtyřech jednoduchých jednooperačních tažných nástrojích. První tři operace se provádí na hydraulickém lisu PYE 100 S/1 a poslední kalibrovací operace se uskutečňuje na výstředníkovém lisu LEK 250. Polotovarem je přístřih o průměru 195 mm, vyráběný v jednoduchém střihadle. Střihadlo je navrhnuto jak pro polotovar ve formě pásu plechu ve svitku, tak pro pruhy nastříhané z tabule plechu, s čímž je spojeno použití dvou výstředníkových lisů typu LEK 250 a LE 400C. Navržený postup výroby byl simulován v softwaru PAM-Stamp 2G, ve kterém se dále odsimuloval vliv poloměrů zaoblení funkčních částí nástrojů na změnu tloušťky materiálu. Součásti projektu je technicko-ekonomické zhodnocení, ve kterém byla stanovena cena jednoho kusu výrobku a výrobní množství, od kterého začíná být výroba zisková.
Návrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátka Štábl Martin, 101 271, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá návrhem progresivní technologie výroby součásti těleso šoupátka typu S43. Jedná se o vysokotlakou armaturu pro klasickou energetiku. V práci je popsáno konstrukční řešení šoupátka, materiál tělesa šoupátka a jeho obrobitelnost. Po provedeném rozboru stávající výrobní technologie je proveden návrh nové výrobní technologie pro tuto součást. Vše je řešeno s ohledem na možnosti firmy Armaturka Vranová Lhota. V závěru práce je uvedeno technicko – ekonomické zhodnocení stávající a navržené výrobní technologie.
Návrh realizace technologie součásti “DC-štít“ v typových variantách u malé firmy Komínek Jiří, 77446, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Návrh technologie výroby součástí „DC-štít“ skládající se z bloku A a bloku B, definice úkolů pro TPV. Specifikace materiálu, výroby a kontroly polotovaru. Stanovení základen, technologii obrábění a řezných materiálů. Určení výrobních strojů, vypracování pracovních postupů a sestavení nástrojové sady. Definice přípravků, charakteristika základních změn. Sestavení programu a sestavení systému podprogramů. Stanovení rozsahu kontroly, měření a postupu balení. Ekonomické zhodnocení s přihlédnutím na environmentální aspekty výroby.
Návrh soustružnického nože s VBD pro vnější soustružení válcových ploch. Dušek Jiří, 101617 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá návrhem soustružnického nože s VBD pro vnější soustružení válcových ploch. Počátek práce se věnuje obecnému popisu soustružení. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného typu upínače a VBD. Další kapitola se zabývá konstrukcí a technickoekonomickemé zhodnocení soustružnického nože.
NÁVRH SOUSTRUŽNICKÉHO NOŽE S VNITŘNÍM CHLAZENÍM MATOUŠEK JAN, 35676 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Bakalářská práce zaměřena na všeobecný přehled soustružení, dále na řezné nástroje s vnitřním chlazením. Popisuje výhody a nejnovější poznatky v oblasti řezných nástrojů s vnitřním chlazením u světových výrobců. V druhé části závěrečné práce je řešen návrh soustružnického nástroje s vnitřním chlazením a uvedeno jeho technologické a ekonomické zhodnocení.
Návrh technologie komplexní výroby součásti "Krytka PC skříně" Křivý Drahoš, 53848, Bc. Rumíšek Pavel, 848, Doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá návrh technologie komplexní výroby součásti krytky PC – dílce z hlubokotažného ocelového plechu 11 321. V rámci práce je zpracován popis výrobních operací jako je střih, ohyb, tah, včetně řešení postupu výroby, nezbytných technologických výpočtů a ideového návrhu konstrukčního řešení nástroje. Komplexní řešení problematiky technologie výroby krytu počítače je doplněno technologickou dispozicí pracoviště, vyjadřující efektivní rozvržení pracovního prostoru a strojů v dílně.
Návrh technologie součásti alternátoru Pokladník Robert, 84997, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce se zabývá návrhem technologie pólové hvězdice alternátoru. Technologie je koncipována tak, aby bylo dosaženo nízkých nákladů na výrobu. Cílem práce je zamezit odlivu výrobních zakázek do zemí s levnou pracovní silou a nízko nákladovou výrobou. Návrh technologie je proveden od výběru polotovaru až po samotnou výrobu a ekonomické zhodnocení. Dominantní technologií je třískové obrábění, které je realizováno na numericky řízených strojích.
Návrh technologie vícedrážkové řemenice Šťastný Daniel, 53735 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice z dvou různých polotovarů. Zhodnocuje technologičnost konstrukce, volbu polotovarů a jejich materiálů, volbu nástrojů a strojů pro jednotlivé operace s ohledem na polotovar. Práce také představuje ekonomické zhodnocení pro určitou sérii.
Návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. Koryčan Jiří, 101738. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. V rámci práce je zpracován návrh výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu, dále volba polotovaru, zpracování a popis jednotlivých operací výroby, včetně použitého nářadí pro kusovou i sériovou výrobu, návrh výrobního pracoviště pro sériovou výrobu a vyhodnocení navržených variant výroby . Tato bakalářská práce byla vypracována na základě teoretických vědomostí získaných při studiu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a vlastních zkušeností.
Návrh technologie výroby bočnice skříně PC Pašalov Tomáš, 49391, Bc. Rumíšek Pavel, 848, Doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STG Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby bočnice počítačové skříně. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a metod výroby tvarových otvorů v plechu byla vybrána varianta výroby součásti na vysekávacím a ohraňovacím lisu a zvolen vhodný materiál – ocel s ochranným povlakem zinku a hliníku. Na základě literární studie problematiky počítačových skříní byly zpracovány tvarové návrhy a vybrána optimální varianta. Pro tuto variantu byly v rámci zvolené technologie výroby provedeny ekonomické propočty a porovnány s ostatními návrhy.
Návrh technologie výroby plastového držáku uhlíků Fojtík, Jakub, 101364, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce se zabývá návrhem technologie vstřikování plastového dílce držáku uhlíků z polykarbonátu s označením Lexan 945A do vstřikovací formy s horkou vtokovou soustavou. Nejprve je zde předložena obecná literární studie týkající se plastů a technologie vstřikování obecně. Dále pokračuje studie vstřikovacích forem s horkými vtokovými soustavami a analýza vstřikovacího procesu pomocí počítačové simulace. Navrhovaná vstřikovací forma pro výrobu plastových držáků je dvojnásobná se čtyřmi horkými tryskami, třídeskového typu s jednou dělící rovinou, kde jedna z desek slouží pro uložení horké vtokové soustavy ve formě. Práce obsahuje část výkresové dokumentace vstřikovací formy a seznam položek. Zvoleným vstřikovacím strojem je Arburg Allrounder 370 U s označením 700-290 dle EUROMAP.
Návrh technologie výroby svorkovnice přístroje z plastu Adamiec Pavel, 101601, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce se zabývá návrhem výroby svorkovnice pomocí technologie vstřikovaní plastů. V první teoretická část práce obsahuje obecné informace o problematice vstřikovaní plastů a vstřikovaní s kovovými zálisky. Druhou praktickou částí je konkrétní návrh výroby svorkovnice, který obsahuje: návrh vstřikovací formy, výpočet vstřikovacích parametrů, volbu stroje, technické a ekonomické zhodnocení výroby. Svorkovnice je vyrobena z polyamidu 66, materiál zálisků je mosaz. Vstřikovací forma je sestavena z normálií společnosti Hasco, její hlavní části jsou z oceli 1.2312. Výrobní cyklus probíhá na vstřikovacím stroji Allrounder 375 V od společnosti Arburg.
Návrh výroby součásti automobilové brzdy Burian Vítězslav, 107728 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Řešení technologie pro výrobu součásti automobilové brzdy – brzdový disk, které lze uplatnit při výrobě s ohledem na technologičnost konstrukce, druhu polotovaru a funkčnosti součásti. Volba nástrojů a strojů pro jednotlivé operace, ekonomické zhodnocení.
Návrh způsobu výroby nástroje a jeho ostření na CNC brusce Walter Smítal Tomáš, 120299 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku výroby a ostření nástroje na CNC nástrojové brusce Walter. Práce obsahuje stručný popis výrobního a měřicího zařízení, návrh nástroje a jeho použití. Dále je provedena volba sady brousicích kotoučů a řezných podmínek. Význačnou součástí práce je experiment, kde je provedeno vybroušení nástroje a proměření jeho parametrů.
Navržení povlakovaných nástrojů do obráběcího procesu rotační součásti "víko" Prokop Karel, 107885 Kalivoda Milan, 31240, Ing. V této bakalářské práci je zpracován rozbor součásti víko a návrh na její výrobu. Do výroby jsou začleněny konvenční nástroje následně srovnané s druhou variantou výroby pomocí nástroje EcoCut. Pro obě varianty je vypracován technologický postup, návodky pro soustružení včetně strojních časů a spotřeba vyměnitelných břitových destiček.
Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu Chaloupková Lucie, 101558, Bc. Špaček Jindřich, 33186, Doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na postupovém střižném nástroji, výroba pomocí plazmového zařízení, laserového zařízení a zařízení pro vodní paprsek. Výrobní série součásti je 380 000 kusů za rok. Na základě literární studie problematiky stříhání a výpočtu byl navržen postupový střižný nástroj pro danou součást. Pro tento nástroj byl zvolen lis CDCH 3000 P (výrobce HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH), se jmenovitou silou 3 000 kN. V práci jsou zahrnuty potřebné výpočty pro všechny varianty výroby včetně technologického a ekonomického zhodnocení.
Nekonvenční metoda obrábění vodním paprskem Ondřej Prax, 76107, Bc. Karel Osička, 30188, Ing. , Ph.D. Diplomová práce obsahuje literární rešerši zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možných způsobů řízení a zadávání dat. Na ni navazuje kapitola pojednávající o vlivech vstupních parametrů na jakost povrchu a přesnost obrábění. Práce dále rozebírá ekologické hledisko vodního paprsku. Součástí diplomové práce je část praktická, řešící kompletní technologii výroby řetězového kola. V závěru práce je ekonomicky vyhodnocena technologie vodního paprsku pro výrobu ozubeného kola s porovnání závislosti výsledné ceny na řezných podmínkách.
Nekonvenční metody obrábění Hanuska Matúš, 119780 Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Bakalárska práca sa zaoberá podrobným rozborom nekonvenčných technológií obrábania. V prvej časti je spracovaná charakteristika a základný princíp jednolivých nekonvenčných metód. V druhej časti sú analyzované technologické možnosti využitia metód v súčasnom priemysle. Tretia časť sa zaoberá posúdením prevádzkovej náročnosti. V štvrtej časti je analyzovaný ekologický aspekt metód, ich environmentálny dopad na okolie a možnosti recyklácie použitých abrazív.
Nekonvenční technologie laserového řezání Indra Jaroslav, 101717, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Práce se zabývá technologií laserového řezání. Počátek je věnován obecnému popisu laserové technologie a rozdělení laserů do základních skupin. Následná část zmiňuje možné průmyslové využití laserového paprsku, a to především pro řezání. Další kapitoly se zabývají díly vhodnými pro výrobu touto technologií, technickou přípravou výroby a návrhem na zvýšení pružnosti výroby při změně sortimentu. Poslední část je věnována technicko-ekonomickému zhodnocení.
Nová metodika testování na lince Zuhla Michal, 102068, Bc. Rumíšek Pavel, 848, doc. Ing CSc. Tato diplomová práce je zaměřena na testovací pracoviště na montážní lince nástupních schodů a ramp pro kolejová vozidla. Jsou zde popsány jednotlivé činnosti a problematika související s testováním těchto produktů. Dále je v práci zhodnocen původní postup testování a navržen optimální budoucí stav a doporučeny návrhy řešení nutné k jeho dosažení. Rozpracován je také návrh nového testovacího pracoviště.
Nové metody dokončování rovinných ploch Šupa Jan, 107625 Zemčík Oskar, CSc. 907, Ing. Tato odborná rešerše se zabývá moderními technologiemi dokončování rovinných ploch, jejich výhodami a nevýhodami, vlivy na výslednou přesnost a jakost povrchu, jejich vzájemným porovnáním a doporučením pro praxi.
Nové metody dokončování tvarových ploch Cvoligová Hana, 107123 Zemčík Oskar, 907, Ing. CSc. Práce obsahuje přehled a porovnání konvenčních a nekonvenčních metod používaných k dokončování součástí. Technologie jsou rozdělené podle tvarových ploch na vnější a vnitřní a jsou popsány jak varianty s úběrem, tak i bez úběru materiálu. Kromě principů běžně používaných jsou zmíněny i nové, které teprve nacházejí uplatnění ve strojírenské praxi.
Nové metody dokončování vnitřních rotačních ploch Kazdera Tomáš, 107318 Zemčík Oskar, 907, Ing. CSc. Obsah textu se zabývá metodami dokončování vnitřních rotačních ploch. V práci jsou po teoretické stránce rozebrány nejpoužívanější způsoby obrábění, které se běžně používá ve strojírenské praxi. U jednotlivých metod, jsou uvedeny nástroje, dosahované drsnosti povrchu a geometrické tolerance. K nástrojům jsou přiřazeny stroje, na kterých se dokončovací operace realizují.
Nové metody zvyšování výkonu obráběcích nástrojů Janák Marcel, 115625 Zemčík Oskar, 907, Ing. CSc. Táto bakalárska práca pojednáva o metódach, ktoré zvyšujú výkon obrábacích nástrojov. Prvá časť je základný prehľad delenia obrábacích nástrojov a nástrojových materiálov. Druhá časť je zameraná na všeobecné vplyvy, ktoré zvyšujú výkon obrábacích nástrojov a konkrétne metódy používané v praxi. V tretej časti sú porovnania metód zvyšovania výkonov obrábacích nástrojov od firmy ISCAR s ich konkurenciou.
Numerická simulace navařování ložiskových čepů turbínových rotorů Tkaný Jan, 101453, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie řeší problematiku simulací při navařování ložiskových čepů turbínových rotorů. Na práci bylo pohlíženo jako na přípravné práce před samotným navařováním. Téma zadala firma Siemens Industrial Turbomachinery spol. s r. o. Pro navařování zkušebních desek byla použita metoda SAW a základní materiál byl totožný s materiálem ložiskových čepů, X22CrMoV 12-1. Přídavný materiál je Fluxocord 42. Simulace se prováděly v programech SYSWELD a Visual – WELD. Výstup ze simulačních software jsou teplotní a napěťová pole, materiálové struktury a vytvořené ARA diagramy u základního materiálu, přídavného materiálu a promísené oblasti.
OBROBENÍ NÁBOJE KOLA FORMULOVÉHO VOZU NA CNC OBRÁBĚCÍM CENTRU Jelínek Petr, 76248, Bc. Sedlák Josef, 16690 Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou pravého zadního náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru s využitím moderních technologií CAD/CAM. V teoretické části je uveden popis a charakteristika technologie frézování společně s obrobitelností hliníkových slitin. Praktická část se zabývá konstrukcí náboje kola v CAD programu Pro/Engineer, návrhem obráběcích strategií za pomoci CAM programu PowerMILL a samotnou realizací výroby na CNC obráběcím stroji. Práce je ukončena technicko-ekonomickým vyhodnocením vyrobeného dílu.
Optimalizace obrábění oběžné lopatky parní turbíny Chromý Marek, 107997 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky optimalizace obrábění oběžných lopatek parní turbíny. Hlavním cílem je vyhodnocení cenových nákladů břitových destiček hrubovacího nástroje ve vztahu na použitou řeznou rychlost.
Optimalizace povrchové úpravy elektrických přístrojů Suchomel Petr, 20475, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Rozbor současného stavu v oboru problematiky povrchových úprav se zaměřením na využití v elektrických přístrojích a ohledem na kvalitu, trvanlivost i cenu povrchové úpravy. Přehled povrchových úprav využívaných v dané problematice s uvedením dosahovaných parametrů v současné době.
Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4 Caha Lukáš, 115477 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Cílem práce na téma „Optimalizace procesu obrábění tělesa CP4“, je analyzovat současný stav procesu obrábění na výrobní lince těles CP4 ve společnosti Bosch Diesel, s.r.o, Jihlava. V bakalářské práci budou dále navržena jednotlivá optimalizační opatření s ohledem na zkrácení výrobního taktu a závěrečná zhodnocení.
Optimalizace procesu soustružení zohledňující mechanické a výkonové vlastnosti stroje Holík David, Bc., 76510 Píška Miroslav, Prof. Ing. CSc., 1992 Průmyslové podniky jsou stále více nuceny optimalizovat stávající výrobní procesy. Vzhledem k neustále rostoucí cenně energií roste zájem výrobních podniků snížovat spotřebu energie a s tím souvisejících výrobních nákladů. Tato práce hodnotí různé přístupy k optimalizaci energetické spotřeby konkrétního procesu obrábění a zohleďuje náklady na nástroj a výrobní čas. Zkoumaný proces soustružení představuje dílčí operaci pro výrobu kuželíkového ložiska. Cílem této práce je detajlní analýza spotřeby energie soustruhu. V této analýze jsou rozděleny a zohledněny veškeré části procesu jednoho výrobního cyklu v hlavním a vedlejším výrobním čase. Následně bude z této analýzy odvozena optimalizace zkoumaného procesu.
Optimalizace rozměrů základového rámu formy na velké odlitky Mottl Jan, 101645, Bc. Skalka Petr, 16814, Ing., Ph.D. V této diplomové práci je řešen problém optimalizace rozměrů základového rámu formy pro odlitky pomocí MKP a to pro 4 třídy hmotnosti, tj. odlitky hmotnosti 1, 3, 5 a 10t. K vyhodnocování MKP byl použit program Ansys. Jsou zde postupně prezentovány postupy optimalizace pro všechny čtyři třídy hmotnosti. Byla stanovena životnost rámu formy a na závěr bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení navržených forem z hlediska úspor materiálu v porovnání se současným stavem výroby.
Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce Hamáček Richard, 123312, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Tento projekt se zabývá optimalizací vstřikovacího procesu plastového tělesa světlometu pro projekt DCW 204 Mopf halogen. Cílem práce je dosáhnout kratšího vstřikovacího cyklu při dodržení požadované jakosti plastového dílce. Optimalizace proběhne na základě modifikace času dotlaku taveniny v nástroji. Sleduje se deformace v ose X v nejproblémovějších bodech tělesa užitím bezdotykové optické technologie měření ATOS III Triple Scan. Dále byla využita simulační analýza vstřiku pro predikci deformace plastové dílce do odformování při všech zvolených časech dotlaků. Na základě takto získaných dat bylo možno provést porovnání predikované deformace do odformování a deformací reálnou na tělese po odformování. Na základě získaných dat v různých časových intervalech byl sledován průběh deformace v závislosti na čase.
Optimalizace výroby dopravníkových válečků Veverka Štěpán, 99186, Bc. Rumíšek Pavel, 848, doc. Ing CSc. Předložená práce se zabývá optimalizací výroby dopravníkových válečků ve smyslu racionalizačního projektu pro firmu Transroll – CZ, s.r.o. Na základě literární studie z oblasti technologického projektování a technologie obrábění je analyzován výrobní proces se zaměřením na materiálový tok a dispoziční řešení výrobní haly. Následně jsou navrženy varianty možného rozmístění strojů, které eliminují některé nevýhody výchozího stavu. Součástí této práce je též výběr vhodné varianty, její vyhodnocení a technicko-ekonomické zhodnocení celého projektu.
Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Gashkova Irina, 121511, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Diplomová práce se zabývá analýzou technologie vysoceproduktivního vystružování. V rámci práce byly provedeny testy vystružování za různých technologických podmínek (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) na materiálu austenitické oceli DIN 1.4404 při použití vystružovací hlavicí MT3. Jednotlivé operace vystružování byly porovnány z hlediska parametrů jako tlačná síla, krouticí moment, výsledná drsnost obrobeného povrchu a dále z hlediska tvaru třísky. Následně byly vypočítány průměrné hodnoty a směrodatná odchylka naměřených parametrů. Dále bylo provedeno porovnání pomocí diagramů. Výsledky ukazují lepší kvalitu, nižší drsnost povrchu (Ra 0,37 µm) a méně zdeformovanou třísku při pomalejších řezných rychlostech (40 m/min) a menším posuvu na otáčku (0,2 mm). Výsledky také ukazují nárůst tlačné síly a krouticího momentu za uvedených technologických podmínek. Při zvyšující se řezné rychlosti vystružování tyto silové účinky klesají.
Plánování výkonnosti procesů Stoy Tomáš, 84828, Bc. Fiala Alois, 934, doc. Ing., CSc. Tato diplomová práce se zabývá operativním plánováním výroby ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., konkrétně pak vyhodnocením dopadů průchodu mimořádné zakázky výrobním procesem. Cílem je analýza současného stavu managementu procesů, vyhodnocení vlivu dodatečných zásahů do procesů a vyčíslení nákladů, které jsou s tímto zásahem do plánované výroby spojeny. Vše s ohledem na minimální náklady a maximální efektivitu při dané kvalitě. Výsledku je dosaženo pomocí simulací vložení mimořádné zakázky do podnikového informačního systému.
Plánování výroby s podporou informačního systému Dvořák Pavel, 101473, Bc. Videcká Zdeňka, 1815, Ing., Ph.D. Diplomová práce, se zabývá plánováním výroby, za pomoci Informačního systému podle požadavků firmy. V teoretické části jsou popsány metody informačních systémů pro plánování výroby. Tyto nástroje jsou obecné a snaží se pokrýt celé spektrum výrobních procesů. Návrhová část je věnována implementaci plánovacího modulu. Plánovací modul je začleněn do současného informačního systému. Modul je implementován za účelem zvýšení efktivnosti systému a zrychlení průchodnosti zakázek firmou.
Porovnání efektivnosti technologie svařování plastů a vícekomponentního vstřikování Fiedlerová Eva, 100 992, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce je zaměřena na technologie vícekomponetního vstřikování a svařování plastů. Nejdříve je v teoretické části obecně pojednáno o polymerních materiálech, dále o svařování a konkrétních metodách pro vybranou součást a o vícekomponentním vstřikování. V praktické části se jedná o porovnání metod podle různých kritérií a vhodnosti použití. Na závěr je ekonomické hodnocení s vyhodnocením dané problematiky.
POROVNÁNÍ VRTACÍCH PROCESŮ NA VZORCÍCH MATERIÁLŮ Furch Michal, 115551 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Již podle názvu můžeme usoudit, že tato rešeršní práce se zabývá porovnáním vrtacích technologii. V úvodu práce jsou shrnuty různé typy nástrojů a strojů k tvorbě vnitřních rotačních děr, další práce část naváže na pojednání o vrtacích přípravcích a nástrojových materiálech. V závěru práce je popsán provedený experiment odvrtání vnitřních rotačních děr.
Použití měřicích sond v kusové a malosériové výrobě Koudelka Pavel, 107340 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce je zaměřena na popis jednotlivých typů měřicích sond používaných při třískovém obrábění a popis standardních příkladů jejich použití. V praktické části je uveden návrh měřicích cyklů implementovaných do jednoduchého NC programu v systému Heidenhain iTNC 530 na CNC vertikálním obráběcím centru Deckel Maho DMU 100T.
Problematika výroby železničního dvojkolí pro kolejová vozidla Šimčík Vladimír, 116099 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je především podat přehlednou formou princip technologie výroby železničního dvojkolí, skládajícího se z kol, nápravy a dalších nezbytných komponent. Na základě dostupných informačních pramenů, literatury firmy BONATRANS GROUP a.s., praktických rad, zkušeností a poznatků z praxe budou pojmenovány problémy při výrobě železničního dvojkolí a návrhy na jejich eliminaci.
Proces opravy dvojkolí Vaculík František, 81620, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Diplomová práce ve své teoretické části popisuje jednotlivé typy železničních dvojkolí používaných na tuzemských železničních kolejových vozidlech, jejich součásti a postupy montáže. Praktická část popisuje pracoviště kolovky v opravárenském podniku DPOV, a.s. PSO Nymburk, jeho vybavení a výrobní možnosti při kompletní opravě dvojkolí. Praktickou část uzavírají jednotlivé protokoly s výsledky měření dvojkolí.
Produktivní obrábění titanových slitin – I. Lengálová Barbora, 49051, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc., Tato studie je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část shrnuje vlastnosti titanu a jeho slitin a uvádí způsoby jeho výroby a oblasti použití. Obsahuje přehled problematiky jednotlivých způsobů obrábění titanových slitin. Jsou zde uvedeny materiály řezných nástrojů vhodných pro obrábění titanových slitin a druhy jejich opotřebení. Praktická část složená ze dvou dílčích experimentů rozebírá problematiku čelního frézování titanových slitin pomocí fréz s kulovým čelem. První experiment je zaměřen na frézování vnitřní kulové plochy pomocí monolitní stopkové frézy s kulovým čelem, následně hodnotí jakost obrobené plochy. Druhá část experimentu je zaměřena na frézování rovinné plochy pomocí monolitní stopkové frézy s kulovým čelem a následný rozbor silového zatížení nástroje při měnícím se průřezu třísky .
Projekt montážní dílny závěsů zadní kapoty Chadim Jakub, 100958, Bc. Rumíšek Pavel, 848, doc. Ing CSc. Diplomová práce se zabývá technologickým projektem dílny závěsů zadní kapoty, konkrétně návrhem uspořádání montážní dílny ve společnosti Edscha Automotive Kamenice s.r.o. Práce uvádí teorii nutnou k porozumění problematiky montáží a analyzuje současný stav montážní dílny. S ohledem na požadavky společnosti a zásady technologického projektování uvádí tři varianty řešení, z nichž vybraná varianta dostává podobu racionalizačního projektu. Závěrem práce je vybraná varianta technicko-ekonomicky zhodnocena.
Protikorozní ochrana povrchu u rotorů parních turbín Špičková Petra, 101668, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh protikorozní ochrany povrchu rotorů parních turbín. Na základě literární studie problematiky svařování a navařování automaticky pod tavidlem bude navržena optimalizace technologie navařování protikorozních a protierozních vrstev u výstupních částí nízkotlaké sekce rotorů parních turbín. Daná optimalizace technologie navařování se provede s ohledem na potlačení možnosti vzniku podnávarových trhlin při aplikaci protikorozního ochranného návaru a provede se na zkušebních vzorcích dodaných firmou SIEMENS.
Racionalizace technologie výroby tělesa 12.037.270 Lačňák Martin,115782 Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá racionalizací stávající technologie obrábění tělesa 14.037.270 na 5 osém CNC stroji HERMLE C20U s řídícím programem Heidenhain. Práce je zaměřena na racionalizaci výroby především otvorů dané součásti. V úvodu je zpracována technologie, která byla vytvořena firmou Elakov. Na základě rozboru stávající technologie výroby tělesa, byly zvoleny nové nástroje a navržena nová technologie výroby. Při zkompletování všech výsledků byla navržena nejefektivnější a nejekonomičtější varianta výroby.
Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel Havel Marian, 77383, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Tato práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu pístů a elementů vstřikovacích čerpadel v závislosti na zlepšení jakosti finálních výrobků. Dnešní technologie využívající převážně jednoúčelové stroje, u kterých je kvalita výroby výrazně závislá na schopnostech a činnosti pracovníka, bude nahrazena moderními obráběcími centry a CNC stroji pro broušení všech funkčních částí pístů s návazností na moderní měřící zařízení. Tyto výrobní stroje s podporou měřicích přístrojů zvýší produktivitu výroby a celkovou jakost vyráběných dílců.
Racionalizace výroby servomotoru v AVEKO Poláčková Kateřina, ID 84981, Bc. Hlavenka Bohumil, prof. Ing. CSc., 294 Cílem této práce je racionalizace výrobního postupu základních komponent servomotoru vyráběného firmou AVEKO s.r.o. Na základě rozboru současného stavu a vytipovaných nedostatků byly provedeny návrhy změn ke zvýšení objemu a efektivity výroby. Na základě provedených změn bylo zpracováno ekonomické zhodnocení a celkové vyhodnocení práce.
Realizace montážní linky ventilu adblue Kozelský Aleš, 101097, Bc. Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací montážní linky 2/2 sedlového ventilu pro sektor komerčních vozidel. Návrh je proveden v Autodesk Inventoru. Práce popisuje jednotlivé fáze projektového řízení. Jedná se o projekt zavádění/transferování výroby.
Regenerativní kmitání při soustružení David Václav, 107734 Fiala Alois, 934, doc. Ing., CSc. Regenerativní kmitání při soustružení negativně ovlivňuje řezný proces, životnost nástroje i obrobenou plochu. Chvění je v této práci popsáno matematicky. Uvedeny jsou příčiny jeho vzniku při soustružení a základní metody úplného odstranění nebo částečné redukce. Druhá část práce obsahuje metody měření a analyzování s využitím moderních softwarů.
Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik Forbelský Jiří, 116263 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Práce se zabývá kompletní výrobou tvarové hřídele. Technologický postup výroby je navržen ve dvou variantách. Školní varianta využívá nářadí, materiál a CNC soustruh školní dílny. Doložení správnosti navrženého technologického postupu bylo prokázáno výrobou hřídele. Sériová výroba využívá nové a progresivní nástroje a stroj. Obě varianty jsou srovnány a zhodnoceny.
Řešení technologie při výrobě odlitku v malé strojírenské firmě GULDA JIŘÍ, 77404, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení a optimalizace slévárenské technologie odlitku a výroby konkrétního modelu pro daný odlitek. Návrh technologie a sestavení soustavy formy ve 3D za pomocí CAD sytému. Simulace lití v CAE systému MAGMAsoft® a vyhodnocení navržené technologie odlitku. Výroba modelu za pomocí CAD/CAM software a obráběcího CNC stroje se zaměřením na 3-osé a 5-osé třískové obrábění. Ekonomické přínosy pro firmu.
ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTI "ČELIST LAPAROSKOPICKÉHO NÁSTROJE" NA CNC STROJI Pospíchal Oldřich, 115972 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce předkládající návrh výroby součásti laparoskopického nástroje třískovým obráběním na CNC stroji. Na základě posouzení součásti z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska, je vypracován technologický postup výroby, zpracována technologická dokumentace, sestaven a následně ověřen NC program pro CNC obráběcí centrum. Práce porovnává ruční a automatizované programování, hodnotí vlastní výrobu čelistí a posuzuje možnou měsíční výrobnost jednoho stroje.
ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTI „TVÁŘECÍ SEGMENT“ VE FIRMĚ ŠMERAL BRNO A. S. Bartošek Pavel, 107974 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Záměrem bakalářské práce je představení technologie příčného klínového válcování a vypracování studie celkové soustavy tvářecích segmentů se zaměřením na technologii obrábění dané sestavy ve společnosti Šmeral Brno a. s. Poznatky z odborné literatury a získané praktické zkušenosti umožnily vypracování rozboru konstrukční sestavy a technologie zaměřené na frézovací operace ve vazbě na zadanou součást.
Řešení technologie součásti „víko“ v podmínkách středně velké strojírenské firmy Kavan Petr, 102054, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající technologie výroby součásti „víko hydrauliky“ a návrhem nové progresivní varianty obrobení této součásti. Řešení je zaměřeno především na racionalizaci řezných nástrojů a volbu vhodných progresivních řezných nástrojů. Snahou je docílení kratších výrobních časů a tím snížení nákladů na výrobu komponenty. S tímto problémem souvisí změna technologické dokumentace a technicko-ekonomické zhodnocení pro stanovení doby návratnosti investice do progresivních nástrojů.
ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE SOUČÁSTI V PODMÍNKÁCH STŘEDNĚ VELKÉ STROJÍRENSKÉ FIRMY Břínek Martin, 100951 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení technologického postupu výroby desky s dutinou negativního tvaru výlisku. Řešení její obrobitelnosti, konstrukce, funkčnosti a příprava dat pro etapu TPV. V bakalářské práci jsou zpracovány dvě varianty technologických postupů. Výsledky obou postupů jsou zpracovány a vyhodnoceny.
Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy. Šašinka Ondřej, 76126 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Vyhodnocení a porovnání stávajícího výrobního procesu vytipované součásti tělesa přepouštěcího ventilu s modernizovanou variantou, která je zaměřena především na snížení strojních časů a rozšíření výroby s ohledem na zázemí spolupracující společnosti. Nejprve je představena firma a její pole působnosti, poté obráběná součást a na závěr uvedena technologická dokumentace k navrženému výrobního postupu a jeho zhodnocení.
ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE VRTÁNÍ SOUČÁSTI V PODMÍNKÁCH MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMY Kalvoda Oldřich, 77448 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce je zaměřena na stanovení vhodného způsobu výroby vrtaných děr. Použité hodnoty jsou dány dle technologického postupu firmy, která má dostupné výrobní technologie. Je srovnáno i ekonomické zhodnocení změny technologického postupu.
Řezání vodním paprskem Zouhar Ondřej, 101811, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Práce vypracovaná v rámci magisterského studia popisuje technologii řezání vodním paprskem. Teoretická část práce se zabývá popisem této technologie a jsou v ní vysvětleny základní pojmy používané v této oblasti. Část praktická měla za cíl ověření některých teoretických poznatků. Proto bylo provedeno několik experimentů, během kterých byl zkoumán vliv abraziva na výslednou kvalitu povrchu a na hladinu vytvářeného hluku. Praktická část byla zakončena výrobou zvolené součásti a provedením jejího technicko-ekonomického zhodnocení.
Řezná keramika Maříková Petra, 115833 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části je uvedeno základní rozdělení řezných materiálů a jejich obecná charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, na její historii, výrobu, rozdělení a mechanicko-fyzikální vlastnosti. Ve třetí části je popsán sortiment firem Ceramtec, Iscar, Kennametal, Sandvik-Coromant, Saint-Gobain Advanced Ceramics.
ŘEZNÉ MATERIÁLY ZE SK A JEJICH TEPLOTNÍ ODOLNOST Doležalová Petra, 115515 Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Jednou ze základních sledovaných vlastností materiálů ze slinutých karbidů (dále již jen SK) je jejich odolnost vůči vzniku a šíření trhlin pod tepelným namáháním. Bakalářská práce je zaměřená na popis známých metod zkouše-ní tepelné únavy materiálů z SK. Součástí práce je i popis projevů tepelné únavy, charakteristika vzhledu a orientace teplotních trhlin v materiálu z SK vzhledem k rozložení teplotního pole. V neposlední řadě práce obsahuje i stručný úvod do problematiky SK, popis jednotlivých konstituentů, technologie výroby, použití.
Rohové frézování korozivzdorných ocelí Holeček Václav, 120291 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Bakalářská práce je zaměřena na rohové frézování korozivzdorné oceli. V první části se práce věnuje obecné teorii frézování včetně rohového frézování s rozdělením frézovacích nástrojů. Dále jsou popsány korozivzdorné oceli včetně její obrobitelnosti. V hlavní části jsou analyzovány frézy do rohu významných světových výrobců a na závěr zhodnoceny podle různých hledisek.
Rotační upínací elementy nástrojů jako příslušenství obráběcích strojů Komárek Miroslav, 107802 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tematika se zabývá zpřehledněním rotačních upínacích elementů s ohledem na jejich časový vývoj. Ukazuje možnosti upínání rotačních nástrojů od základních univerzálních strojů, po nejmodernější obráběcí operace. V praktické části navazuje na možnosti upnutí sestav v různých obráběcích operacích a na jejich vyvažování. Výběr upínacích prvků z katalogů firem.
Rotační upínací prvky nářadí využívané u obráběcích strojů Plíšek Tomáš, 116407 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Studie je zaměřena na orientaci v rozsáhlé nabídce upínacích nástrojů od zahraničních i tuzemských firem a jejich použití. Uvedení konkrétních sestav pro dané operace a stroj. Zhodnocení mezi jednotlivými sestavami nástrojů i po ekonomické stránce.
Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami Doležel Ondřej,76296,Bc PÍŠKA Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy strojů a nástrojů pro výrobu různých druhu forem a zápustek. Další část se věnuje návrhu zápustky pro část nůžek na plech. Pokračuje se návrhem výroby po tepelném zpracování a dokončení zápustky frézováním. Pro frézovaní zápustky jsou navrženy nástroje, NC program a možný rozvoj výroby zápustky pomocí nového obráběcího centra a možnost optimalizace výroby. Předposledním bodem práce je technicko ekonomické zhodnocení daného směru rozvoje porovnání kladu a záporu jednotlivých metod. V závěrečném zhodnocení je vše shrnuto.
Sestavení CNC technologie výroby součásti v podmínkách menší strojírenské firmy Černý Radek, 53890 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Rozbor výroby vrchního dílu kovací zápustky. Teorie CNC obrábění a frézování. Představení strojního a softwarového vybavení firmy. Popis obráběcího stroje TRIMILL SPEED 1110 a jeho příslušenství. Seznámení s programováním v SolidCAM, sestavení postupu výroby a výběr vhodných nástrojů pro obrábění dané součásti.
Sestavení technologie součásti "cage" ve firmě CCI Brno Tkáčová Alena, 76439, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby součásti „cage“ ve firmě CCI Brno. Řeší operaci vrtání děr po obvodu součásti. V první části je představena strojírenská společnost CCI Brno. Druhá část je zaměřena na rozbor zadané součásti a jejího materiálu. Následuje analyzování postupu současné technologie výroby a sestavení návrhu na její změnu. V závěru práce je doloženo technicko-ekonomické porovnání současné a navržené změny technologie.
SESTAVENÍ TECHNOLOGIE SOUCÁSTI "KONZOLA" V PODMÍNKÁCH MALÉ FIRMY Štegnerová Kateřina, 116121 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato práce se zabývá řešením technologie výroby součásti „konzola“, posouzením její technologičnosti, funkčnosti a navržením optimalizací. Polotovar, stroje, nástroje a měřidla pro jednotlivé operace jsou voleny dle podmínek firmy. Pro jednotlivé operace jsou stanoveny řezné podmínky a vypočteny strojní časy. Z těchto údajů jsou následně sestaveny dvě varianty výrobního postupu a je provedeno jejich zhodnocení. Konzola je také analyzována z hlediska deformačně-napěťových stavů pomocí metody konečných prvků, čímž se projeví kritická místa. Závěrem jsou tyto výsledky a návrhy posouzeny.
Slinuté karbidy Vik Michal, 116178 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Cílem této práce je přinést nové poznatky týkajících se slinutých karbidů, jejich výroby, vlastností a povlakování. V neposlední řadě má tato práce analyzovat nejnovější nabídku materiálů ze slinutých karbidů u vybraných výrobců nástrojů a nástrojových materiálů.
Spojování měděných trubek Grmolec Lukáš, 85706 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Cílem práce bylo popsat a v praxi vyzkoušet spojování měděných trubek. V teoretické části jsou zmíněny i další materiály používané v rozvodech. V praktické části jsou podrobně posuzovány dvě metody spojování měděných trubek: pájení naměkko a lisování. Obě tyto metody byly prakticky vyzkoušeny při montážích. Práce se rovněž detailně zabývá pracovním postupem při provádění obou typů spojování. Oba typy spojů jsou rovněž posuzovány a vzájemně porovnávány z hlediska ceny, času a náročnosti přípravy.
Srovnání svaru vytvořených CO2 laserem a vláknovým laserem Leidorf Michal, 75039, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia porovnává technologie svařování CO2 laserem a vláknovým laserem, svary budou provedeny za stejných svařovacích podmínek na dvou materiálech (S235JRG2 a X5CrNi 18-10), za použití různých ochranných plynů (Helium a Argon). V rámci literární rešerše jsou popsány obě technologie i problematika svařování laserem. V experimentální části byly provedeny a vyhodnoceny geometrie svarů. V závěru diplomové práce jsou vyvozeny konečné výsledky experimentu.
Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití Vampola Lukáš, 76137, bc. Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Diplomová práce je zaměřená na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru). Zabývá se jejich fyzikálními, mechanickými a řeznými vlastnostmi, výrobou a efektivním užitím. Hodnotí sortiment supertvrdých řezných materiálů předních světových producentů z hlediska řezných podmínek a druhu obráběných materiálů při soustružení.
Supertvrdé řezné materiály Janištinová Edita, 115631 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický nitrid bóru) z hlediska jejich označování, výroby, fyzikálně mechanických vlastností (tvrdost, hustota, elektrická a tepelná vodivost), chemických vlastností a aplikačních oblastí. Popisuje sortiment supertvrdých materiálů u vybraných producentů nástrojů a nástrojových materiálů, včetně doporučených řezných podmínek.
Svařování plazmou vysokopevnostních ocelí Šknouřilová Eva, 76565, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Tato práce se zabývá plazmovým svařováním vysokopevnostních ocelí. Je rozdělena na dvě části, v teoretické je popsána metoda svařování plazmou a problematika svařování vysokopevnostních ocelí. V experimentální části se mnoha zkouškami ověřuje vhodnost zvolených materiálů a parametrů plazmového svařování klíčovou dírkou. Hodnocena byla kvalita a mechanické vlastnosti svarového spoje.
Systém pro řízení skladu Kusák Václav, 76171, Bc. Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Diplomová práce má za úkol vysvětlit, ukázat a prakticky ověřit základní principy a metody řízení skladu. Práce má plnit charakter komplexního a praktického průvodce tématikou řízení skladu pomocí software. To vše za využití vlastních znalostí a zkušeností získaných praktickou a cílevědomou činností v spojení se společností ORYX GROUP s.r.o., která jako jedna z mála společností v ČR vyvíjí obdobné systémy.
Technicko-ekonomické porovnání nekonvenčních technologií AWJ a LBM z hlediska potřeb firmy Malát Jan, 101580, Bc. Slaný Martin, 16898, Ing Předkládaná studie pojednává o technologiích nekonvenčního dělení materiálu se zaměřením na dělení abrazivním vodním paprskem a CO2 laserem. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část popisuje principy a funkce nekonvenčních technologií, jejich základní dělení a praktické využití. Experimentální část je zaměřena na výběr nejvhodnější technologie pomocí výroby vzorků a jejich následnou komparací. Z porovnání dosažených výsledků je následně doporučen výrobce technologie a stroj, který nejlépe plní dané požadavky.
Technologická studie výroby rotačního dílu Toman Lukáš, 75344 Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. V úvodu bakalářské práce se teoretická část zabývá základním principem obrábění. Součást frézovací trn 40 × 27 ČSN 24 1440 je posouzena na technologičnost konstrukce. Roční výroba součásti činí 17 000 ks. Hlavní náplní práce je technologická studie výroby ze dvou druhů polotovarů, kruhová tyč válcovaná za tepla a výkovek ze stejného materiálu 14 220.0. Jsou vybrány stroje a nástroje pro navržený technologický postup. Výrobní návodka je vypracována pro hrubovací operaci soustružení a výsledkem jsou strojní časy. V závěru je technicko-ekonomické hodnocení, po kterém je vybrán jako polotovar výkovek.
Technologický postup koncovky brzdové hadice Obůrka Miloš, 75123, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. , CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem postupu výroby koncovky brzdové hadice z oceli 12010.3 objemovým tvářením za studena. Na základě literární studie problematiky objemového tváření za studena a následujících výpočtů byl navržen postup výroby ve třech tvářecích operacích. Polotovarem byl zvolen ústřižek drátu o průměru 11,2mm a délce 27mm. Výroba je navržena pro postupový automat TPZK 25 tuzemského výrobce Šmeral Brno, a.s.
Technologie a metody dokončování rovinných ploch Hanzlík Václav 115568 Zemčík Oskar, CSc. 907, Ing. Tato práce je zaměřena na technologie dokončování rovinných ploch, jsou zde popsány jednotlivé metody a zhodnocení těchto metod na výslednou jakost povrchu, včetně jejich výhod a nevýhod pro použití ve strojírenské praxi. Práce obsahuje starší i nové technologie, ale také konvenční a nekonveční metody, které jsou nejrozšířenější pro dokončování rovinných ploch.
Technologie a metody výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch Londa Jaroslav, ID: 115803 Zemčík Oskar, CSc. 907, Ing. Tato bakalářská práce popisuje některé z konvenčních a nekonvenčních metod výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch. Zabývá se jejich popisem, nástroji, stroji a využitím. Také obsahuje srovnání všech metod z hlediska přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu.
Technologie CNC výroby součástí z hliníkových slitin. Věrný Luděk, 77587, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Diplomová práce je zpracována na základě konkrétního zadání společnosti AB Komponenty s.r.o. Jádro celé práce představuje návrh technologie výroby součásti BASE CROSSBAR z hliníkové slitiny EN AW 2017 na vertikálním obráběcím centru. CNC řídicí program pro navrženou technologii je zpracován v CAM softwaru PowerMill 2010. Aby byla práce kompletní, obsahuje i stručný úvod do problematiky a rozbor hliníku, hliníkových slitin a jejich povrchových úprav. Z pohledu praxe je pravděpodobně nejpřínosnější a nejzajímavější závěrečné technickoekonomické zhodnocení zvoleného řešení zadaného problému. Navrženou technologií může být dosaženo výrazných úspor výrobních nákladů.
Technologie dělení materiálu rozbrušováním Jermolajev Štěpán, ID: 115643 Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá obecnou identifikací technologie dělení materiálu rozbrušováním, dále popisuje rozbrušovací nástroje a definuje základní technologické parametry rozbrušovacího procesu s ohledem na příslušné technické normy. Způsob měření, resp. výpočtu některých z těchto parametrů je demonstrován na praktickém problému.
TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ POMOCÍ LASERU KROUPA JIŘÍ, 116345 ZEMČÍK OSKAR, Ing., CSc. Tato bakalářská práce je zaměřena na současné možnosti obrábění pomocí laseru. V první části jsou popsány základní principy vzniku laserového paprsku, možnosti obrábění různých materiálů, využití v praxi. Jsou představeny jednotlivé typy laserů včetně nově vyvinutých v posledním desetiletí. V další části jsou prezentovány výsledky, kterých lze pomocí laseru dosáhnout jak po výkonnostní, tak po kvalitativní stránce. V praktické části je porovnávána technologie obrábění laserem s konvenční technologií. Dosažené výsledky jsou vyhodnoceny v poslední kapitole.
Technologie obrábění vnějších závitů Dostálová Markéta, 115521 Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing. CSc. V této bakalářské práci vypracované na téma „Technologie obrábění vnějších závitů“ je uvedeno základní rozdělení jednotlivých druhů závitů a jejich označení. Dále jsou popsány jednotlivé druhy výroby vnějších závitů třískovým obráběním. U vybraných druhů obrábění je uveden jednotkový strojní čas a s ním i spojené celkové náklady na výrobu vnějšího závitu.
TECHNOLOGIE OBRÁBENÍ VNITŘNÍCH ZÁVITU Šproch Daniel, 119797 Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing. CSc. Tato práce je zaměřena na výrobu vnitřních závitů metodami třískového obrábění. Úkolem je uvést a popsat nejpoužívanější závity a nejběžnější metody jejich výroby. Úvod je zaměřen na popis a rozbor jednotlivých druhů závitů, střední část se týká samotné výroby vnitřních závitů třískovým obráběním a na závěr obsahuje ekonomické náklady na výrobu jednotlivých závitů.
Technologie řezání plazmovým paprskem Sedlák Ondřej, 101221, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá nekonvenční metodou dělení kovů, konkrétně technologií řezání plazmovým paprskem. V úvodu práce je zpracována literární studie sledující danou problematiku z teoretického hlediska. Jádro práce tvoří praktická část, která se věnuje výrobě vzorků na plazmovém pálícím stroji Hypertherm HPR 260. Na vypálených vzorcích je sledována a vyhodnocována jakost povrchu a rozměrová přesnost pro každou vyrobenou součást. Posledním bodem práce je technicko-ekonomické vyhodnocení pálených součástí. Závěrem je provedeno zhodnocení dosažených výsledků.
Technologie vrtání Vejtasa Vladimír, 116487 Kalivoda Milan, 31240, Ing. První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je věnována problematice CNC strojů, zejména pak jejich programování. Na konci této části je uvedena ukázka NC programu sestaveného pro zvolenou součást.
Technologie výroby krytu Smejkal Marek, 120581 Císařová Michaela, 8675, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby krytu. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 11 320.21 / W.Nr.1.032 tloušťky 1,5 mm. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení rotačních výtažků byl pro zadanou součást vypracován výrobní postup. Výrobní série je 200 000 kusů/rok. Na součást nejsou kladeny žádné zvláštní mechanické vlastnosti.
Technologie výroby nerotační součásti s přírubou Přikryl Zdeněk, 108028, Mgr. Císařová Michaela, 8675, Ing. Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační součásti s přírubou. V další části práce obsahuje zhodnocení způsobů výroby krytu řemenového převodu vzhledem k požadavkům na sériovost a výslednou přesnost a kvalitu. Navazující část obsahuje návrh technologie výroby krytu řemenového převodu pomocí tváření z plechu. V následujících částech se práce věnuje vypracováním přesného technologického postupu výroby součásti, provedení technologických výpočtů a návrhu sestavy nástroje. Závěrem práce je technicko-ekonomické zhodnocení navržené technologie výroby.
Technologie výroby plastové pružné spony Mikulenka Martin, 101413, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. V současné době má plastový průmysl velmi široké využití a to díky možnosti plně automatizovaného procesu či vyšší efektivnosti výroby. Důvodem volby diplomové práce bylo pochopení celé problematiky procesu vstřikování plastů. Zadaná součást slouží k přichycení plachty, která chrání pracovníky ve svařovacím sektoru. Zadaný počet dané série je 350 000 kusů. Práce obsahuje teoretickou část problematiky vstřikování plastů, volbu technologie výroby, volbu materiálu a konstrukční návrh formy. Nedílnou součástí každého návrhu vstřikovací formy je simulace plastů, kterou práce rovněž obsahuje. V závěru diplomové práce je kalkulace jednotlivých etap pro výrobu a provoz vstřikovací formy.
TECHNOLOGIE VÝROBY SOUČÁSTEK SOLÁRNÍCH PANELŮ MIDRLA ZDENĚK, 115849 Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Práce je zaměřena na návrh technologie výroby součástek solárních panelů v sériové výrobě s počtem 9 000 ks za rok. Součástí práce je rozbor konstrukce všech součástek na zařízení odlučovač vzduchu. Pro vybrané představitele jsou navrženy varianty polotovarů, výběr nejvhodnější varianty podle normy spotřeby materiálu a z praktického hlediska. Podle vybrané varianty je navržen technologický postup s výrobními návodky a ekonomické vyhodnocení.
Technologie výroby součástí z plastu Špičák Pavel, 84525, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing., Ph.D. Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a možné zpracování plastů. Práce obsahuje návrh technologie výroby (vstřikování plastů do kovové formy) a její konstrukční řešení. Součásti práce je i návrh vhodného materiálu výstřiku a ověření volby konkrétního vstřikovacího stroje. Závěr práce zahrnuje ekonomické zhodnocení vstřikovacího procesu, přílohovou a výkresovou dokumentaci.
Technologie výroby součástky konzola Rusník Tomáš, 75033, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá řešením kompletní technologie výroby třískovým obráběním součásti konzola přední hnací nápravy. Konzola je součástí samonosné konstrukce traktoru a je vyráběna v podmínkách velké strojírenské firmy, disponující obráběcím centrem určeným pro její výrobu. Úvodní část obsahuje návrh technologie výroby součásti. Hlavní část práce je pak věnována technologickému postupu výroby obráběním a výběru vhodných nástrojů. V závěru je provedeno technicko-ekonomické vyhodnocení obrobené součásti.
Technologie výroby víka pro klimatizaci Doležal Václav, 121669 Dvořák Milan, 1350, doc., Ing., CSc. Bakalářská práce se zabývá plošným tvářením, se zaměřením na základní práci tažení, jako je lemování. Cílem práce je návrh tvářecího nástroje pro výrobu víka klimatizace ze zadaného plechu. Byl proveden experiment k odstranění nežádoucí deformace příruby tohoto víka.
Technologie výroby vymezovací podložky Dvořák Jiří, 101472, Bc. Císařová Michaela, 8675, Ing. Diplomová práce, vytvořená v rámci magisterského studia programu M2I-K Strojní inženýrství, oboru M-STM - Strojírenská technologie a průmyslový management, řeší problém přechodu na samovýrobu dříve nakupovaných vymezovacích podložek. Vymezovací podložky byly nakupovány ve čtyřech typech obdobného tvaru, každý typ pak v šesti různých tloušťkách. Z těchto dvaceti čtyř kombinací byl vybrán pro zpracování v Diplomové práci jeden reprezentativní typ, na kterém bude ověřena možnost samovýroby a hlavně ekonomické odůvodnění přechodu z nákupu na výrobu. Vymezovací podložka je plochá součást, jejíž polotovar je válcovaný plech. Druhy technologií uvažovaných pro výrobu podložek korespondují s technickým zázemím a vybaveností výrobní haly společnosti, pro kterou je celý projekt plánovaný. Tato společnost může zajistit svými vlastními technickými možnostmi dělení laserem, stříhání na děrovacím lise, stříhání na tabulových nůžkách a stříhání ve střižném nástroji. Pro ucelení přehledu možností budou také brány v potaz technologie kooperované, jimiž jsou řezání vodním paprskem, plasmou, kyslíko-acetylenovým plamenem a obrábění na CNC obráběcím centru. Veškeré varianty výroby budou ekonomicky hodnoceny a výstupem práce tedy bude určení ekonomicky nejpřijatelnější varianty výroby, případně zdůvodněný návrat k nákupu od stávajícího dodavatele.
Technologie výroby zářiče Šrotíř Petr, 115391 Dvořák Milan, 1350, doc., Ing., CSc. Cílem bakalářské práce je porovnat technologii výroby zadaného výtažku rotačním tlačením a hlubokým tažením. Jedná se o díl zářič, vyrobený ze zadaného plechu. Díl bude tažen v experimentálním tažidle a bude provedeno ekonomické zhodnocení při výrobě série v počtu 1 000 kusů.
Třískové a netřískové obrábění Hordějčuk Jakub, 76373 Dvořák Jaromír, 11097, Ing., Ph. D. Vytvořit jakoukoliv součást je možné mnoho způsoby, volba konkrétního způsobu závisí na mnoho faktorech. Cílem práce je představit v současné době nejčastěji používané metody obrábění. Postupně jsou představeny nejvyužívanější metody obrábění, jejich principy a možnosti využití. V první části práce jsou představena teorie a metody třískového obrábění, v druhé metody netřískového. K jednotlivým metodám jsou uvedeny příklady z praxe.
Určení technologie lisování plechového dílu Blažek Miroslav, 76421, Bc. Zouhar Jan, 19154, Ing. PhD. Diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem geometrie funkčních částí nástroje za účelem eliminace odpružení plechového dílu nepravidelného tvaru. V práci je ukázána jedna z možných cest použití FEM simulace procesu a 3D modelování v současné strojírenské společnosti.
Vizualizace výrobních podkladů ve firmě IFE Brno Hudec Jiří, 101041, Bc. Hlavenka Bohumil, prof. Ing. CSc., 294 Tato diplomová práce se zabývá vlivem efektivity vizualizace při zpracování pracovních postupů. Jsou zde stručně popsány základní programy, pomocí nichž se vytváří pracovní postup ve firmě IFE. Na příkladu součásti a následných časových náměrech je patrné, kolik času se uspoří při používání vizualizovaných postupů. Dále je poukázáno na zlepšení pracovních postupů zavedením 3D modelů u jednodušších montáží a předmontáží.
VLIV OPOTŘEBENÍ TRYSKY PLAZMOVÉHO HOŘÁKU U TECHNOLOGIE PBM NA NOVĚ VZNIKLÝ POVRCH. Mudra Ondřej, 115864 Slaný Martin, 16898, Ing Bakalářská práce je zaměřena na metody tepelného dělení materiálu, jejich stručný popis a porovnání. Podrobněji je rozebráno plazmové řezání a vliv provozních parametrů na kvalitu řezu a životnost spotřebních dílu. V praktické části je sledován vliv opotřebení trysky a elektrody plazmového hořáku na kvalitu řezu. V závěru jsou uvedeny některé konstrukční řešení trysky a elektrody prodlužující jejich životnost.
Vliv parametrů svařování (U, I) na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli Bardoň Václav, 115420 Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Zabýval jsem se metodou svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranném inertním nebo aktivním plynu MIG/MAG. Nejprve jsou popsány síly působící na kapku kovu, v další části se tato práce věnuje základnímu rozdělení elektrických oblouků a přenosům kovu. V poslední části se práce věnuje vlivu napětí a proudu na velikost pracovních oblastí pro různé typy přenosu kovu a jejich důsledky na kvalitu a tvar svaru.
Vliv povrchu na pevnost lepeného spoje Trhoň Vojtěch, 101293, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části, která je rešeršního charakteru, jsou zpracována tyto témata: teorie lepení, úprava lepených ploch, rozdělení lepidel, použití lepidel v dopravním průmyslu a konstrukce a namáhání lepených spojů. V druhé části této práce je experimentální vyhodnocení vlivu povrchu lepeného materiálu na pevnost lepeného spoje.
Vliv rozměrového účinku na integritu povrchu při vystružování s využitím moderní vystružovací hlavice MT3 Rybařík Jaroslav, 98112, Bc. Slaný Martin, 16898, Ing Cílem této práce je navržení, provedení a vyhodnocení experimentu, který ověří vliv rozměrového účinku na vybrané parametry integrity povrchu. Experiment byl prováděn vysokoproduktivní vystružovací hlavicí MT3 firmy HAM-FINAL. Hodnocení integrity povrchu bylo prováděno z hlediska charakteristik drsnosti povrchu, geometrických tolerancí a změny mikrostruktury. Dále byl vliv velikosti přídavku hodnocen z hlediska změny posuvové sily, řezného momentu a změny měrné energie řezání. Teoretická část práce se zabývá popisem rozměrového účinku, charakteristikou vystružování, integritou povrchu, přípravou polotovaru a seznámením s vysoce produktivní vystružovací hlavicí MT3
Vliv velikosti vneseného tepla na vybrané vlastnosti svaru jemnozrnné oceli. Urban Vratislav, 53174, Bc. Daněk Ladislav, 27421, Doc., Ing., CSc. Diplomová práce se zabývá charakteristikou jemnozrnných ocelí, volbou technologii svařování jemnozrnných ocelí a vlivem vneseného tepla na vybrané vlastnosti svaru. Byla studována mikroskopická struktura sváru a jeho pevnost v závislosti na vneseném teplu. Na základě získaných poznatků byly stanoveny optimální parametry pro svařování jemnozrnných ocelí.
Vyhodnocování materiálových při statických a dynamických zkouškách Riesner Jan, 101205, Bc. Samek Radko, 27981, Prof. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG popisuje charakteristiky plastičnosti nežíhaných materiálů E 235, E 190 a E 220 získané statickými a dynamickými zkouškami. Na základě literární studie byl proveden průzkum současného stavu experimentálních metod za vysokých rychlostí deformace. U materiálů byl určen Holomonovou aproximací tuho-plastický materiálový model bez zpevnění. Byl proveden silový rozbor stroje Unison MG 2790 pro ohyb navíjením a ohyb s tlakovou silou s uvážením zjištěného materiálového modelu. Byl popsán vliv pasivních a aktivních sil na posun neutrální osy.
Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu Bednář Martin, 101690, Bc. Jurová Marie, 613, prof. Ing. CSc. Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením dat a to vzhledem k efektivnosti obráběcích strojů a jejich údržby. V teoretické části je v první části popsána technická obsluha výroby. V druhé části teoretického rozboru je uvedena jedna z největších možností zvýšení efektivnosti strojů a údržby a to TPM (totálně produktivní údržba). Praktická část obsahuje analýzu poskytnutých dat a jejich následné vyhodnocení pro potřeby firmy. Na závěr jsou uvedena doporučení a návrhy na zlepšení.
Vyhotovení modelu formule 1 metodou Rapid Prototyping Fibikar Luboš, 107180 Sedlák Josef, 16690 Ing., Ph.D. Cílem bakalářské práce je vyhotovení modelu monopostu Formule 1 pomocí grafického software SolidWorks. Konečnou verifikací bude výroba 3D modelu aditivní technologií Rapid Prototyping s využitím komerčně dostupné metody Fused Deposition Modeling.
Výroba čepu spojky objemovým tvářením Psica Lukáš, 107889 Forejt Milan, 396, prof. Ing. , CSc. Práca predkladá návrh technológie výroby čapu spojky objemovým tvárnením za studena z ocele 11 320.5R predovšetkým metódou dopredného pretláčania a pechovania. Súčasť bude vyrábaná postupovým automatom TMP 12 o menovitej sile 2 000 kN. Prietlačnica a pechovnica budú vyrábané z nástrojovej ocele 19 830. Objímka pre dopredné pretláčanie a pechovanie z nástrojovej ocele 19 740. Práca sa zaoberá štúdiou objemového tvárnenia za studena, predkladá čo najefektívnejší návrh, ktorý je výhodný po technickej, aj ekonomickej stránke výroby.
Výroba dílů technologií DMLS a jejich porovnání s jinými konvenčními technologiemi z hlediska ekonomické náročnosti Sekerka Vít, 101225, Bc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. ; 16690 Tato diplomová práce pojednává o technologii založené na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. Jsou zde vysvětleny a popsány základní pojmy týkající se technologie Rapid Prototyping, její rozdělení a využití v praxi. Součástí práce je i výroba několika prototypových dílů metodou Direct Metal Laser Sintering včetně ekonomického porovnání jejich výroby s jinými konvenčními technologiemi.
Výroba dveřní petlice sdruženým nástrojem Petřek Pavel, 49247, Bc. Šmehlíková Eva, 3248, Ing., Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S195T stříháním a ohýbáním. Na základě literární studie byl navržen sdružený nástroj pracující ve třech krocích. Nástroj je upnut ve výstředníkovém lisu LE 250 s jmenovitou silou 2500 kN. Střižník a střižnice jsou vyrobeny z nástrojové oceli 1.2379 podle výkresové dokumentace.
Výroba formičky pro cukroví Pešava Josef, 115941 Podaný Kamil, 3168, Ing., Ph.D. Řešená součást „formička na cukroví“ je vyrobena z pocínovaného materiálu TH 370 o síle 0,24 mm. Bude sloužit na pečení cukroví při teplotách až do 250°C. Předpokládaná roční série je 100 000 ks. Z variantního řešení výroby součásti byla zvolena nejoptimálnější metoda. V první operaci je z plechu vystřižen kruhový rondel a v druhé operaci je samotné konvenční tažení. Na základě výpočtů je pro výrobu zvolen nejbližší vhodný lis LEC 25C. V technologicko-ekonomickém hodnocení byla vypočítána cena 2,58 Kč na jednu formičku. Z technologických a konstrukčních výpočtů je navržen tažný nástroj.
Výroba mostního bednění PREWAG Chalupa Karel, 37013, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Diplomová práce obsahuje návrh výrobní dokumentace nutné pro výrobu ocelového svařence PREWAG. Zabývá se konstrukčním provedením, návrhem svarů, technologickým a svařovacím postupem výroby. Obsahuje vybranou výkresovou dokumentaci a dílčí WPS postupy.
Výroba objímky Suchomel Svatoslav, 77519, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing., Ph.D. Práce obsahuje návrh technologie výroby objímky z plechu 11 373.1 o tloušťce 1,5 mm v požadovaném počtu 360000 ks ročně. Z možných variant výroby je zvolena výroba stříháním a ohýbáním v postupovém sdruženém nástroji. Na základě literární studie a provedených výpočtů je navržen nástroj a zvolen výstředníkový lis LEN 40 C. Z ekonomického zhodnocení vyplývá cena součásti 2,40 Kč. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci vybraných dílů nástroje a jeho sestavu.
Výroba ohýbaného profilu sdruženým nástrojem Kummer Michal, 101483, Bc. Císařová Michaela, 8675, Ing. Diplomová práce se zabývá návrhem technologického postupu výroby regálové spojky z materiálu 11 321, vyráběné technologiemi stříhání a ohýbání. Práce popisuje rozbor problematiky stříhání a ohýbání, výpočet a návrh výrobního nástroje a následnou volbu lisovacího stroje. Součástí diplomové práce je výkres sestavení, poskytující náhled na výrobní nástroj, výrobní výkresy ohybníků a ohybnicí a výkres regálové spojky.
Výroba optických zrcadel pro vysokofrekvenční antény Muzikant Dušan, 101759, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing. Ph.D. Tato práce se zabývá problematikou výroby vysokofrekvenčních eliptických a hyperbolických optických zrcadel, které tvoří jednu z nejdůležitějších funkčních součástí parabolických satelitů určených pro největší a na světě nejvýše položený mezinárodní astronomický radioteleskop ALMA, realizovaný na náhorní plošině Chajnantor v Chille v Jižní Americe. Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány ve smyslu toku technologického postupu výroby, obsahující teoretický i praktický rozbor dané problematiky. Obsah práce směřuje především k popsání a objasnění příčin jednotlivých problémů během daného druhu výroby.
Výroba pantu Moravec Jiří, 76242, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing., Ph.D. Projekt předkládá návrh technologie výroby pantu z ocelového plechu 11 321 tloušťky 2 mm v sérii 300 000 kusů za rok. Z variantního řešení byla navržena výroba technologií stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. Na tyto témata byla zpracována literární rešerše. Jako pracovní stroj byl zvolen výstředníkový lis LEN 40 C slovenského výrobce TOMA INDUSTRIES s.r.o., Trnava, se jmenovitou silou 400 kN. Pracovní části nástroje jsou vyrobeny z oceli 19 436. V ekonomickém hodnocení byly stanoveny náklady na výrobu jednoho kusu včetně požadovaného zisku výrobce a určen bod zvratu, který nastává po vyrobení 151 966 kusů.
Výroba plynových ventilů na automatické lince Pešl Milan, 101187, Bc. Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením výroby plynových ventilů na automatické lince a návrhem kamerového systému k odhalení chyb při montáži ve firmě Honeywell Česká republika s.r.o. Cílem práce je vzájemné porovnání jednotlivých navrhovaných variant kamerového systému, výběr nejoptimálnější z nich a vyhodnocení detekovaných chyb linky za pomoci Paretových diagramů. Nedílnou součástí práce je také stručný popis automatické linky na výrobu plynových ventilů a historie firmy Honeywell.
Výroba pohybových šroubů Červený Petr, 115498 Oskar Zemčík, 907, Ing., CSc. Souhrn technologií a metod konvenčních způsobů výroby, využívaných k výrobě závitu posuvových šroubů. Jsou shrnuty základní principy činnosti posuvových šroubů, popis strojů, nástrojů, pracovní podmínky, výsledné hodnoty rozměrů, struktury povrchu a přesnosti, kterých lze uvedenými metodami dosáhnout. Příklady jejich využití v praxi, zhodnocení, porovnání dle kriterií Ra, IT a produktivity výroby.
Výroba posuvného unášeče objemovým tvářením Stříbrný Jan, 108122 Kopřiva Miloslav, 1014, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082 T6. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo kování na jednu operaci. Vzhledem k nutnosti použití vyhazovače a dalších hledisek, byl zvolen svislý kovací lis LZK 1000 P/SH (výrobce ŠMERAL Brno), se jmenovitou silou 10 MN. Zápustka je vyrobena ze slitinové nástrojové oceli 19 552.8 tepelně zpracované podle výkresové dokumentace.
Výroba potrubního segmentového kolena (R=1D) ručním obloukovým svařováním Hráček Jan, 115602 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Bakalářská práce vypracovaná v rámci kombinovaného bakalářského studia oboru B-STG strojírenská technologie navrhuje technologii výroby potrubního segmentového kolena (R=1D) z bezešvé trubky DN500 (Ø508 x 14). V bakalářské práci jsou navrženy a technicko-ekonomicky zhodnoceny čtyři druhy svaru kombinací přídavných materiálů od firmy ESAB pro ruční obloukové svařování metodou 141 a 111. Konstrukční návrh segmentového potrubního kolene je navrhován dle normy ČSN EN 13 480 – Kovová průmyslová potrubí. Svary na potrubním segmentovém kolenu jsou navrhovány dle TPE 10-40/1771/81 – Všeobecné technické podmínky pro montáž svařování potrubí elektráren typu – VVER platné na EMO 12 (elektrárna Mochovce 1. a 2. blok). Při konstrukci a modelování potrubního segmentového kolene s poloměrem (R=1D) bylo využíváno podpůrných programů firmy Autodesk.
Výroba převodové skříně metodou Fused Deposition Modeling Štěrba Ondřej, 107928 Sedlák Josef, 16690 Ing., Ph.D. Cílem bakalářské práce je tvorba virtuálního modelu převodové skříně osobního automobilu. Pro vytvoření jednotlivých dílů do finální sestavy byla použita převodová skříň z osobního automobilu Škoda Felicia. Konstrukce modelu sestavy a jeho úprava byla realizována v programu Autodesk Inventor, který je Softwarovou CAx aplikací. Finální výroba byla provedena technologií Rapid Prototyping, metodou Fused Deposition Modeling na zařízení uPrint z ABSplus materiálu pro účel vizualizace. Konečnou verifikací bylo sestavení jednotlivých dílů převodové skříně včetně zajištění její funkčnosti.
Výroba převodové skříně pro závodní automobil Krejz Miroslav, 108006 Mouralová Kateřina, 85160, Ing Téma bakalářské práce pojednává o problematice výroby převodové skříně pro závodní automobily. Jsou zde popsány zvolené technologické postupy, důvody úpravy a následné vyhodnocení řešeného problému.
Výroba řetězového kolečka motocyklu Řiháček Jan, 116018 Podaný Kamil, 3168, Ing., Ph.D. Práce se zabývá návrhem výroby řetězového kolečka motocyklu, vyrobeného z plechu 14 220.3, o tloušťce 8 mm. Stanovená výrobní série je 150 000 kusů za rok. Po analýze možných způsobů výroby byla zvolena jako výrobní technologie přesného stříhání. Byl vypracován návrh technologického a konstrukčního řešení, který zahrnuje volbu vhodného polotovaru, tabule plechu (8 x 1250 x 2500) mm, návrh střižného nástroje s příslušnou výkresovou dokumentací a volbu výrobního stroje, trojčinný hydraulický lis Feintool HFA 3200 plus. V poslední části práce bylo provedeno ekonomické hodnocení pro posouzení efektivnosti výroby.
Výroba součásti Nádobka hlubokým tažením Palčík Hynek, 101651 Novotný Karel, 333, doc. Ing., CSc. Vypracovaná bakalářská práce je návrhem technologie výroby plechové součásti nádobka vyrobené tažením z materiálu DC 04 (11 305). Na základě literárních a odborných článků o hlubokém tažení byla navrhnuta technologie hlubokého tažení o dvou krocích.
Výroba součásti plošným tvářením Smutný Petr, 101234, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing., Ph.D. Téma diplomové práce je návrh technologie výroby výlisku s přírubou plošným tvářením. Výtažek je vyroben z ocelového plechu 17240 tloušťky 1,5 mm, výchozí polotovar je tabule plechu o rozměrech 2000 x 1000 mm, při sérii výroby 50000 ks/rok. Pro výrobu jsou navrženy dvě varianty tažení. Součástka bude vyráběna ve dvou krocích na lisu CTH 250. Cílem diplomové práce je navržení vhodného technologického postupu výroby pro zadanou součástku včetně technické dokumentace.
Výroba součásti tvářením za studena Jedovnický Jan, 85568, Bc. Špaček Jindřich, CSc., 33186, doc. Ing. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby součásti tvářením z oceli 12 040 za studena. Na základě konzultací, literární studie a výpočtů bylo navrženo tváření na víceoperačním postupovém tvářecím automatu TPZK 25 s nominální tvářecí silou 5000 kN.
Výroba součásti vysokorychlostním stříháním Válka Petr, 84653, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing., Ph.D. Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby kontaktu z bronzového pásu CuSn4 pomocí vysokorychlostního stříhání. První část teoretického rozboru je zaměřena na problematiku technologie stříhání. Druhá část rozboru je zaměřena na rozbor technologie vysokorychlostního stříhání. Díky těmto rozborům byl následně zkonstruován modulový postupový nástroj. Nástroj se upíná ke stroji přes rychloupínací systém. Stroj BSTA 250 od společnosti Bruderer byl zvolen pomocí technologických výpočtů. V práci jsou uvedeny potřebné výpočty, vybrané části výkresové dokumentace a technicko-ekonomické zhodnocení navržené technologie.
Výroba součásti z plechu - "Vanečka" Muzikant Miroslav, 101758, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing., Ph.D. Cílem této diplomové práce je zpracování nové technologie výroby součásti z plechu „Vanečka“, která je vyráběna v roční sérii 50000 ks. Součást je vyrobena z oceli S235JRG1 (ČSN 41 1373) o tloušťce 3 a 5 mm. Na základě literární rešerše postupového stříhání a ohýbání jsou navrženy dvě varianty výroby. Obě varianty používají pro vystřižení pláště a čela postupové střihadlo upnuté na lisu LEN 63C. Rozdílnou operací je ohýbání. První varianta zahrnuje ohýbání v ohýbadle, druhá pak na ohraňovacím lisu. Pro obě varianty je zpracováno ekonomické zhodnocení a následně určeny body zvratu.
Výroba součásti z plechu na sdruženém nástroji Vrána Petr, 116196 Žák Ladislav, 1531, Ing., Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (B3S-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu 11 373.1 na sdruženém nástroji. Na základě literární studie problematiky stříhání, ohýbání a protahování bylo navrženo několik variant postupu výroby zadané součásti tak, aby byla vyrobena zcela v jednom nástroji. Navržený nástroj je upnut do výstředníkového lisu PE 100 D firmy ERFURT s nominální silou 1 000 kN. Funkční části jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 436 tepelně zpracované dle výkresové dokumentace. Střižnice jsou vyrobeny jako dělené z důvodu snadné opravitelnosti a vyměnitelnosti.
Výroba součásti: „Ustavovací základna“ Dluhoš Jan, 115508 Žák Ladislav, 1531, Ing., Ph.D. Bakalářská práce zpracovaná, na základě bakalářského studia programuB3S-P Strojírenství, oboru B-STG Strojírenská technologie, se zabývá výrobou výlisku pro přepravu kopírovacích zařízení do zámoří. Výlisek slouží pro ustavení zařízení v dřevěné bedně a je umístěn na silentblocích, aby nedošlo k poškození kopírovacího zařízení. Bakalářská práce obsahuje literární studii dané problematiky, návrh střižného nástroje a ohýbacího nástroje s ekonomickým zhodnocením.
Výroba spotřebních doplňků s využitím technologie Rapid Prototyping Koubek Michal, 116339 Sedlák Josef, 16690 Ing., Ph.D. Bakalářská práce je zaměřena na výrobu spotřebních doplňků, ne zcela běžně dostupných. Jednoduché spotřební doplňky byly vymodelovány v grafickém programu Autodesk Inventor, převedeny do výstupního formátu dat a následně vyrobeny pomocí technologie Rapid Prototyping s využitím aditivní metody Fused Deposition Modeling. Součástí práce je také výroba silikonové formy vybraného dílu pomocí vakuového licího systému. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením porovnávající cenu, za kterou lze tyto doplňky pořídit na trhu nebo vyrobit na 3D tiskárně uPrint s využitím metody Fused Depositoin Modeling, která je dostupná na FSI VUT v Brně.
Výroba tělesa pro klíčový zámek Leden Pavel, 85284, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce je zaměřená na výrobu tělesa pro cylindrické vložky. Jedná se tedy o produkci malých a velmi přesných součástí. První část popisuje funkci zámku, druhy cylindrických vložek, jejich komponenty a základní rozdělení zabezpečovacích prvků. Druhá část je zaměřena na výrobu konkrétního typu tělesa. Práce se zabývá jak stávající výrobní technologií, tak i návrhy možných zlepšení. Ty spočívají především v novém uspořádání jednotlivých výrobních operací. V závěru se porovnává stávající technologie s novým návrhem.
Výroba trafostanice z aluzinkového plechu Sykáček Jiří, 101536, Bc. Císařová Michaela, 8675 , Ing. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STM je zpracován na základě požadavku zákazníka na zhotovení trafostanice, která je určena k použití ve fotovoltaické elektrárně. Konstrukční a výkresová dokumentace byla vyhotovena v 3D CAD systému Solid Edge. Samonosný skelet trafostanice svařený z jednotlivých dílců vyrobených z aluzinkového plechu je ve formě jednoho technologického celku, ve kterém je osazena elektrotechnologie potřebná k bezpečnému a bezporuchovému provozu elektrárny. Zabývá se technologií výroby součástí, včetně následného procesu tvrdého pájení a povrchových úprav. Jako nejvhodnější řešení bylo zvoleno zpracování tvářením na vysekávacím a ohraňovacím lise. Zvolené způsoby výroby jsou posouzeny nejen z hlediska technologičnosti, včetně technických úskalí spojených se zpracováním aluzinkových plechů, ale i z hlediska ekonomických nákladů vynaložených na výrobu celé trafostanice. Tvářecí procesy jsou realizovány na vysekávacím lise TRUMPF TC200R, s nominální střižnou silou 165 kN a na ohraňovacím lise URSVIKEN Optiflex s nominální tlačnou silou 1 300 kN. Tvářecí nástroje jsou optimálně voleny dle parametrů jednotlivých typů dílců. Závěrem je porovnána technicko-ekonomická stránka výroby trafostanice z aluzinkového plechu, oproti výrobě celobetonové trafostanice zhotovené způsobem zvonového lití.
Výroba tvarové podložky sdruženým nástrojem Bartoš Martin, 76410, Bc. Šmehlíková Eva, 3248, Ing., Ph.D. Cílem diplomové práce je návrh sdruženého nástroje pro výrobu tvarové podložky. Tvarová podložka je vyráběna technologií stříhání a ohýbání z ocelového plechu 11 343.1 o tloušťce 2 mm. Na základě literární studie a konstrukčních výpočtů byl navržen sdružený nástroj, který zadanou součást vyrobí na čtyři kroky na automatizované lince, skládající se z odvíjecího zařízení, podávacího a rovnacího zařízení a výstředníkového lisu s navrženým sdruženým nástrojem. Ekonomickými propočty bylo zjištěno, že navržená výroba je zisková.
Výroba víčka motoru pryží Brožek Michal, 115463 Podaný Kamil, 3168, Ing., Ph.D. Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby víčka motoru. Kryt bude vyráběn v sérii 300 ks/rok z plechu o tloušťce 1mm z materiálu ocel 17 240. Po provedení rozvahy možných způsobů výroby, byla zvolena technologie tažení nepevným nástrojem, polytanem. Literární studie je zaměřena na rozbor této technologie. Polotovar kruhového tvaru a průměru 222,3 mm bude vyráběn řezáním vodním paprskem z tabule plechu o rozměrech 1x1250x2500 mm. Využití tabule je 68,3%. K tváření součásti je použito hydraulického lisu Cth 250 od firmy ŽĎAS a.s. o jmenovité síle 2,5 MN, který má výrobní podnik k dispozici. Na základě konstrukčních výpočtů je navržen tažný nástroj pro metodu Guérin. Po provedení ekonomického zhodnocení byla stanovena cena výrobku na 115 Kč.
Výroba výkovku držáku rejdového čepu Moudrý Michal, 85161, Bc. Novotný Karel, 333, doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku rejdového čepu objemovým tvářením z oceli 12 040.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a provedených výpočtů bylo navrženo kování na svislém klikovém lisu LMZ 1000 s nominální kovací silou 10 MN (výrobce ŠMERAL Brno). K vysunutí součásti jsou použity spodní a horní vyhazovače. Polotovar bude ohříván v indukční peci SOP 250/6-A30 P/L/T, ostřih bude proveden na ostřihovacím lisu LDO 315 A/S o síle 3,15 MN. Zápustky jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 663.9, pro jejich upnutí je použit držák zápustek QLZK 1000/UC. Součástí projektu je ekonomické zhodnocení výroby a vypracování výrobních výkresů.
Výroba žacího kotouče křovinořezu Hanáček Jakub, 101713 Podaný Kamil, 3168, Ing., Ph.D. Projekt předkládá návrh technologie výroby součásti žací kotouč křovinořezu z ocelového plechu 12050 o tloušťce 2 mm a sériovostí výroby 120 000 kusů ročně. Z navržených variant výroby byla stanovena jako nejvýhodnější technologie přesného stříhání s tlačnou hranou. Byla navržena výroba přesným stříháním ve střižném nástroji, který je upnut na hydraulickém lisu HSR - 630 X - TRA od společnosti SCHMID, se jmenovitou silou 6300 kN. Pracovní části nástroje jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 437. Podle ekonomického propočtu se stanovila cena vyráběné součásti na 61,4 Kč.
Vysokorychlostní frézování hliníkových slitin pro letecký průmysl Pazdera Lukáš, 115933 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Cílem bakalářské práce je komplexní analýza vysokorychlostního obrábění v leteckém průmyslu. Práce zkoumá především obrábění hliníkových slitin, jejichž charakteristikou se zabývá úvodní část. V dalších kapitolách najdeme pohled na vysokorychlostní obrábění z hlediska tvorby třísky, silového zatížení a drsnosti povrchu obrobené plochy. Závěr práce je zaměřen na problematiku CNC řízení, obrábění tvarů typických v letectví a popis hrubovacích trajektorií, jež zvyšují produktivitu výroby.
Vytvoření databázové aplikace pro zkoušky obrábění u zákazníka Reichman Ladislav, 76573, Bc. Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Tato diplomová práce shrnuje informace o zkouškách obrábění. Práce popisuje mechanismy a formy opotřebení řezných nástrojů. Součástí práce je analýza současného stavu databázové aplikace zkoušek obrábění společnosti Pramet Tools. Výsledkem práce je kompletní návrh nové databázové aplikace.
Využití moderních technologií při výrobě lopatek rybářských návnad Barcuch Jakub, 115419 Sedlák Josef, 16690 Ing., Ph.D. Cílem této práce je návrh řady lopatek pro rybářské návnady ve 3D parametrickém CAD systému Autodesk Inventor 2010 a jejich výroba s využitím aditivní technologie Rapid Prototyping. Pro výrobu master modelů lopatek bude využita metoda Fused Deposition Modeling. U navržených lopatek s vyhovujícími vlastnostmi, budou vytvořeny silikonové formy pro výrobu odlitků z pryskyřice. Práce obsahuje přehled komerčně dostupných metod Rapid Prototyping, jejich stručnou charakteristiku, výhody a nevýhody.
Využití moderních technologií při výrobě ploché součásti z plechu Kohoutová Zuzana , 101731, Bc. Špaček Jindřich, 33186, Doc. Ing., CSc. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru 2303T002 předkládá využití moderních technologií při výrobě ploché součásti z plechu z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na základě série 350 000 kusů za rok je navržena výroba v postupovém střižném nástroji. Dle potřebných výpočtů byl zvolen univerzální hydraulický lis CUPS 63 DEU se jmenovitou silou 630 kN. Práce je dále zaměřena na výrobu stejné součásti (zarážka) pomocí plazmového, laserového a vodního CNC zařízení a následné technicko - ekonomické zhodnocení všech variant výroby. Závěrem celé práce je výkresová dokumentace střižného nástroje.
Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy Mikel Pavel, 115373 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce obsahuje souhrnné informace o CAD/CAM v oblasti výroby. Dále pak řešení součásti ze součástkové základny malé firmy ve vybraném softwaru. V řešení je popis volby jednotlivých nástrojů, výrobních operací a následné vygenerování NC kódu.
Vývoj nových osových nástrojů s břity z různých řezných materiálů na definovaných průměrech pro obrábění přesných a velmi přesných děr Dostál Martin, 116255 Kouřil Karel, 58840, Ing., Ph.D. V úvodní části práce jsou uvedeny definice základních parametrů přesnosti, kvality obrobeného povrchu a požadavků na přesnost děr. Dále práce obsahuje popis výstružníků a vrtáků podle technologických, materiálových, geometrických a konstrukčních aspektů. Následně je v práci popsán sortiment největších výrobců vrtáků a výstružníků se zaměřením na kombinaci různých řezných materiálu. V praktické části je zpracován vývoj velmi přesného vrtáku, který využívá výhod kombinace dvou řezných materiálů a to slinutého karbidu a cermetu.
Základní kurz svařování metodou 135 Dolejský Tomáš, 115512 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie předkládá návrh pro teoretickou i praktickou část základního kurzu svařování meto-dou 135, v souladu s osnovami České svářečské společnosti. V projektu jsou uvedeny nejnovější, nebo doposud platné normy. V teoretické části je obsaženo nezbytné minimum požadavků pro frekventanty základního kurzu svařování. V kapitole technologie svařování je uvedena praktická část samotného postupu svařování a důležitých zásad pro požadovanou kvalitu-jakost svarových spojů podle dlouholetých zkušeností. V závěru práce je výklad normy ČSN 05 0705, podle které jsou základní kurzy svařování realizovány a je zde uveden postup svařování WPS a návrh zkušebních testů pro složení zkoušky v základním kurzu svařování.
Zápustkové kování pastorku Gráf Radomír, 107756 Štroner Marek, 2633, Ing., Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie (2303R002) předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotoveného zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0 (16MnCr5). Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtů, bylo navrženo kování na dvě operace. Vzhledem k předpokládané sérii 120 000 kusů za rok, bude součást vyrobena na svislém kovacím lisu LMZ 1000 A/(S), se jmenovitou tvářecí silou 10 MN. Zápustky jsou vyrobeny ze slitinové nástrojové oceli 19 552.8, tepelně zpracované podle výkresové dokumentace. Závěrem daného projektu je provedeno technicko – ekonomické zhodnocení dané technologie výroby součásti.
Zefektivnění výroby rotačních součástí na soustružnických automatech Bauer Vít, 101465, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Zefektivnění výroby polotovarů utahovacích hrotů na dlouhotočných automatech. Rozbor stávajícího stavu. Návrh oblastí vhodných ke zlepšení stavu. Návrh opatření formou změny řezných podmínek, změny geometrie nástroje, nebo alternativního řešení stávajícího stavu. Technicko-ekonomické zhodnocení navržených opatření.
Životnost nové kontaktní špičky Jiskra Milan, 116302 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Svařování v ochranné atmosféře MIG/MAG je nejpoužívanější a nejrozšířenější metoda svařování. Použití této metody je velmi rozsáhlé. Její jediné omezení je pouze ve venkovním prostředí při práci v terénu, kdy při působení vnějších vlivů (větru) dochází k porušení ochranné obálky plynu. Tato ochranná obálka brání přístupu vzduchu ke svarové lázni a při jejím porušení hrozí vznik nekvalitního svarového spoje se spoustou pórů. Důležitou součástí svařovacího zařízení je kontaktní špička, která napájí svařovací drát elektrickým proudem. Kontaktních špiček existuje celá řada od nejlevnějších až po ty dražší. Požadavkem je zvýšit životnost špiček na maximum, aby se minimalizovaly časy jejich výměn. O zvýšení životnosti se pokusila i australská firma se špičkou MIGfast použitím keramického izolátoru. U této špičky výrobce deklaroval až pětkrát delší životnost oproti konvenčním špičkám. Námi provedené zkoušky ovšem ukázaly velmi negativní výsledek v porovnání s běžně používanými konvenčními špičkami.
OBRÁBĚNÍ TĚŽKOOBROBITELNÝCH MATERIÁLŮ Šebela Radek, 126386 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Téma bakalářské práce je ucelený rozbor jednotlivých druhů a metod obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Dále přehled vybraných nástrojových materiálů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a faktorů ovlivňujících řezné prostředí. V závěru je uveden přehled firem, které se obráběním těchto materiálů zabývají.
Analýza efektivity marketingové strategie a její další využití ve výrobní firmě Marek Wiener, 101803, Bc. Chlebovský Vít, 12363, Ing. Ph.D. Diplomová práce zpracovává základní analýza marketingové strategie výrobní firmy a následně návrhy na její zlepšení. Je tedy rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována současnému marketingu, který obsahuje i srovnání finanční a lidských zdrojů. V druhé části je popsán návrh marketingové strategie a její implementace. Diplomová práce se také zabývá optimalizací výrobního systému.
Analýza procesů obrábění kovových materiálů se zaměřením na energetické aspekty. Szlaur Vít, 77542, Bc. Chladil Josef, 660, doc. Ing., CSc. Obecný rozbor problematiky obrábění, rozbor řezných sil pro soustružení, frézování, vrtání. Vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot struktury povrchu a teoretických hodnot složek řezných sil, při soustružení válcové součásti. Ekonomičnost procesů pro srovnatelné výsledky konečného stavu povrchu.
Analýza procesu testování prvků s airbagy v automobilech Bc. Uher Daniel, ID 108047 doc. Ing. Pernikář Jiří, CSc., ID 299 Práce se zabývá analýzou a návrhem metodiky procesu testování bezpečnostních prvků v automobilech.
Analýza stability odchylky odtahu při výrobě hydraulických hadic Josiek Robert, 107290, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing.Ph.D., Tato diplomová práce se zabývá sledováním a analýzou odtahu (stoupání opletu), jako jednoho z klíčových parametrů hydraulických hadic. Data pro analýzu byla získána ve společnosti Semperflex Optimit s.r.o. Jsou popsány výrobní procesy a zkoumán jejich vliv na velikost odtahu. Rozborem naměřených dat byly nalezeny dva procesy, které v největší míře ovlivňují odtah a byly doporučeny jejich změny. Pomocí statistických metod byla ověřena přesnost měřicího systému a po zjištění jeho nezpůsobilosti byl proveden návrh na opatření.
Analýza vlivu obráběného materiálu na opotřebení a trvanlivost nástroje Josef Tolkner, 101287, Bc. Bumbálek Bohumil, 18, prof. Ing. CSc. Technologie obrábění je multi disciplinární obor a společně s ekonomikou hraje stále významnější úlohu pro úspěch podniku na trhu výrobků a služeb. Současné studie ukazují, že to vyžaduje velmi úzké propojení technologií, managementu a informačních technologií např. integraci procesu výroby a plánování, simulace výrobních systémů, virtuální obrábění, kontrolní algoritmy apod. Klíčové změny vycházejí z požadavků na miniaturizaci výrobků, vyšší výrobní přesnost, užší tolerance, vyšší jakost povrchu, snižování hmotnosti součástí, snižování velikosti série a výrobních nákladů, flexibilitu výroby. Zpráva je zaměřena na problematiku obrábění titanových slitin. V teoretické části jsou uvedeny vlastnosti a rozdělení titanových slitin. V praktické části je potom proveden experiment zaměřený na vliv složení obráběného materiálu na opotřebení nástroje. Výsledky experimentu a doporučení jsou uvedena v závěru zprávy.
Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota Štancl Václav, 116117 Dvořáček Jan, 53889, Ing. Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti pomocí metody Fused deposition modeling a ekonomickým porovnáním této výroby s jinými výrobními technologiemi. Danou součástí je příslušenství ručního kuchyňského robota, které je vinou špatného upínacího průměru nepoužitelné. V programu Autodesk Inventor byl vytvořen model, který je, s výjimkou pozměněných funkčních rozměrů, totožný s původní součástí. Finální příslušenství šlehače bylo vyrobeno metodou Fused Deposition Modeling na zařízení uPrint.
Aplikace moderních metod pro výrobu odkládacího stojanu na mobilní telefon Tesař Jaroslav, 126650. Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Práce byla vypracována jako bakalářský projekt na FSI VUT v Brně. V teoretické části této práce byly popsány metody technologie Reverse Engineering. Dále zde byl objasněn princip aditivní technologie Rapid Prototyping a předvedeny jeho nejdůležitější metody, u kterých byly shrnuty výhody či nevýhody a možnost využití v technické praxi. V experimentální části práce byly tyto moderní metody aplikovány pro tvorbu odkládacího stojanu na mobilní telefon. Tímto byla ověřena možnost moderních metod pracovat i s tvarově složitými modely. Jako alternativní možnost výroby byla použita technologie odlévání do silikonové formy. Na konci práce jsou shrnuty možnosti výroby moderními technologiemi a provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Aplikace moderních technologií pro návrh a výrobu šachového setu Černohous Filip, 126505 Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Cílem bakalářské práce bude návrh šachového setu ve 3D programu AutoDesk Inventor 2010 a jeho vyrobení za použití moderních CAD/CAM technologií. Pro výrobu šachových figur bude použita aditivní metoda Fused Deposition Modelling. K výrobě herního plánu bude využita technologie třískového obrábění – frézování. V bakalářské práci je uveden přehled metod Rapid Prototyping, jejich stručná charakteristika.
Aplikace vystružovacích nástrojů s břity z cemetu Toman Martin, 116468 Kouřil Karel, 58840, Ing. Ph.D. Tato práce se zabývá technologií vystružování se zaměřením na cermetové výstružníky. V úvodu práce je rozebrána základní definice parametrů přesnosti, jako jsou rozměrové, geometrické tolerance a drsnost povrchu. Dále je podrobně rozebrána technologie vystružování, parametry, geometrie a rozdělení výstružníků. Pro doplnění je uveden přehled světových výrobců výstružníků. V závěrečné části je proveden příklad optimalizace výroby náhradou nástroje za výkonnější výstružník. Experimentální část studie byla prováděna ve spolupráci s firmou HAM-FINAL.
Dokončování přesných ploch frézováním Bc. Ondřej Šimonek, 101265 Osička Karel, 30188, Ing., Ph. D., Cílem této práce je najít vhodný řezný nástroj a vhodné řezné podmínky pro výrobu ploch hydrostatického vedení příčníku s jakostí struktury povrchu Ra ≤ 0,8 μm. Technologie se zabývá dokončováním ploch hydrostatického vedení frézováním s jakostí struktury povrchu Ra ≤ 0,8 μm. Metodou výroby je třískové obrábění s pomocí CNC stroje. Pro dosažení dané jakosti povrchu je využito nástrojů s VBD, které jsou vybrány a hodnoceny dle experimentálních zkoušek nástrojů od šesti různých dodavatelů. Technologický postup řeší výrobu ploch hydrostatického vedení od prvního upnutí odlitku až po finální zhotovení ploch.
Electrical discharge machining of materials for cutting tools with focus on manufacturing process optimalization Radana Nováková, 126599 Ing. Martin Slaný, 16898 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektroerozivního hloubení, se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu. Především poukazuje na faktory ovlivňující vlastní průběh obrábění.
Elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou Barabáš Martin, 125917 Švecová Vendula, 84501, Ing. Práce se zabývá technologií elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou. První kapitola charakterizuje princip elektroerozivního obrábění se základním popisem metod, využívajících této technologie obrábění. Stěžejní část práce je zaměřena na elektrojiskrové drátové řezání popisující princip, používané drátové elektrody, hlavní části stroje, řezné podmínky a výhody této technologie. Poslední kapitola vystihuje současné trendy drátového řezání, novinky výrobců drátových řezaček a možnosti této technologie.
Frézování rovných ploch u součástí na CNC strojích Kolesa Jan, 99575, Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Cílem zadané bakalářské práce je obecný popis frézování rovných ploch u součástí na CNC strojích. Úvodní část práce se zabývá nejen obecnou teorií, ale i okruhem problémů frézování. V dalších částí bakalářské práce se věnuji rozdělením frézovacích nástrojů a CNC strojů. Poslední fáze zadané práce se zabývá konkrétními výrobními sortimenty a některými vybranými výrobci obráběcích strojů na našem trhu.
FRÉZY Z RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ S PVD POVLAKY A JEJICH VYUŽITÍ Marek ŽILÁK, 116225 JAROŠ Aleš, 76390, Ing. Práce s názvem „Frézy z rychlořezných ocelí s PVD povlaky a jejich využití“ se zabývá rozdělením nástrojových materiálů se zaměřením na rychlořeznou ocel. Následně je rozebrána problematika rychlořezných ocelí (jejich rozdělení, vlastnosti a použití, chemické složení a v neposlední řadě tepelné zpracování). Poté je rozebrána charakteristika povlakovacích metod (především metody PVD) a závěr bakalářské práce je zaměřen na typy a vlastnosti povlaků nanášených na frézy z rychlořezných ocelí a jejich využití v současné praxi.
HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU Daňhel, Marek, 101504, Bc. Luňáček, Jiří, 19769, Ing., Ph.D., MBA Projekt vypracovaný v rámci magisterského navazujícího studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá zhodnocení investičního záměru společnosti a doporučení, zda danou investici zrealizovat. V diplomové práci je uveden přehled teorie z oblasti investiční činnosti podniku, analýza podniku, podrobnosti investičního záměru a jeho hodnocení. Součástí projektu je technicko – ekonomické zhodnocení výroby součásti s využitím nového strojního zařízení a závěry navržené technologie.
IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ CHYB NA VÝROBNÍ LINCE A JEJICH PREVENCE Šurýn Martin, 132126, Bc. Kotek Luboš, 13436, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce je zaměřena na popis a použití metody FMEA v průmyslovém podniku. Významnými kroky DP jsou: vytvoření znalostní databáze možných funkcí, vad a opatření pro minimalizaci rizik výskytu vady (detekce, prevence), hodnocení vad pomocí Paretovi analýzy a ověření vytvořeného template na konkrétním projektu.
Integrita povrchu při vystružování s využitím vystružovací hlavice MT3 Havlík Luboš, 107221, Bc. Kouřil Karel, 58840, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zaměřuje na problematiku integrity povrchu při vystružování s využitím vysoce produktivní vystružovací hlavice MT3 firmy HAM-FINAL. V teoretické části práce je kladen hlavní důraz na rozbor nejčastěji hodnocených parametrů integrity povrchu a jejich možný vliv na funkční vlastnosti obrobených součástí. V teoretické části práce je rovněž uvedena stručná charakteristika vystružovacího procesu, vystružovacích nástrojů a představení konstrukčního řešení vystružovací hlavice MT3 a její praktické aplikace ve firmě Sauer Danfoss. Cílem experimentální části práce je hodnocení integrity povrchu obrobených zkušebních otvorů vystružovací hlavicí MT3 po dobu její trvanlivosti dle vybraných parametrů integrity povrchu.
Lisování prolisů v austenitickém nerezavějícím plechu Rudolf Bronislav, 107893, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Práce řeší návrh prolisů v plechu pro teplosměnné solární panely. Jsou vybrány dva tvary prolisů – jehlancový a podélný tvar. Je zhodnocena jejich možná výroba a popsána vybraná metoda výroby GUÉRIN. Pro výrobu je zvolen plechový polotovar z austenitického korozivzdorného materiálu 17 240. Je navržen tvářecí nástroj s vyměnitelnými lisovníky a elastickým médiem pro různé modifikace a porovnání tvarů prolisů. Pro experimentální výrobu je zvolen hydraulický lis CZR 600.
Lokalizace vad svarů jeřábů Zíka Luboš, 108054, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Diplomová práce řeší problematiku kontroly vad svarů jeřábu. Cílem je rozbor nedestruktivních metod, sledování výskytu vad a jejich charakteru a návrh postupu opravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je proveden rozbor jednotlivých metod nedestruktivního zkoušení, které jsou využívány pro kontrolu svarů na konkrétním nosníku. Její částí je i rozbor technologií svařování použitých při výrobě nosníku jeřábu. V praktické části jsou vyhodnoceny vady svarů použitím dvou metod nedestruktivního zkoušení. Dále je provedena statistika vad. V závěru jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky statistiky.
Luňáček Jiří, 19769, Ing., PhD., MBA Serebriakov Vladimir, 132144, Bc. Luňáček Jiří, 19769, Ing., PhD., MBA Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navržení opatření na základě zjištěných skutečností tak, aby se posílila finanční stabilita a celková výkonnost společnosti.
Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Drábek Michal, 107740 Mrňa Libor, 19915, RNDr. Ph.D. Tato bakalářská práce pojednává o technologii laserového dělení materiálů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán základní princip, funkce, rozdělení a jednotlivé druhy laserů. Následují popisy jednotlivých využití laserů ve strojírenském průmyslu, větší pozornost je věnována laserovému dělení materiálů. V experimentální části je uvedena metodika měření drsnosti zkušebních vzorků, které byly nařezány z korozivzdorné oceli X5CrNi18-10, následné vyhodnocení parametrů drsnosti a porovnání s normou ČSN EN ISO 9013.
Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Pokorák Milan, 126289 Mrňa Libor, 19915, RNDr. Ph.D. Práce se primárně zabývá laserovým dělením materiálu a následným vyhodnocením drsností řezných hran. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které na sebe částečně navazují. Teoretická část je orientována na seznámení se s laserem a základy měření drsnosti. Obsahuje historii laseru, jeho konstrukci a fyzikální princip. Dále se zabývá popisem jednotlivých typů laserů a laserových technologií. Důležitou kapitolou je pak struktura povrchu, ve které jsou uvedeny základní pojmy a techniky měření drsnosti. Praktická část je zaměřena na porovnání drsnosti řezných hran, které byly změřeny na vzorcích oceli S235JR, s hodnotami udávanými v normě ČSN EN ISO 9013. V této části jsou uvedeny výsledky měření a je zde také popsán měřený materiál, použité stroje a přístroje. Celkové vyhodnocení praktického měření je uvedeno v kapitole zhodnocení výsledků experimentu.
Metody povlakování řezných nástrojů Michal Novotný, ID 126247 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce Metody povlakování řezných nástrojů popisuje způsoby nanášení tvrdých otěruvzdorných povlaků fyzikálními a chemickými metodami. Součástí práce je rozdělení materiálů pro řezné nástroje, popis výroby vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů, základní druhy vrstev povlaků a porovnání sortimentu povlakovaných slinutých karbidů vybraných výrobců. V závěru této práce jsou nastíněny některé vývojové trendy v oblasti nanášení tenkých vrstev povlaků.
Metody povlakování řezných nástrojů Tuna Jaroslav, 123316, Bc Humár Anton, 919, doc, Ing, CSc. Diplomová práce je zaměřena na metody povlakování materiálu pro řezné nástroje (slinuté karbidy, cermety, řezná keramika, supertvrdé materiály) a vyhodnocení jednotlivých metod z hlediska technologických možností nanášení tvrdých vrstev a jejich mechanických, tepelných a chemických vlastností. Cílem práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků a zejména vyhodnocení a porovnání pracovních podmínek (druh obráběného materiálu, řezné podmínky - vc, f, ap), které vybraní výrobci doporučují pro efektivní soustružnické aplikace svých povlakovaných nástrojových materiálu.
MKP pro rychlé simulace obrábění Šeda Pavel 116445 Zouhar Jan 19154 Ing. Práce bude zaměřena na MKP pro rychlé simulace obrábění. Úvodem bude popsáno teoretický základ MKP. Jednotlivé metody (implicitní, explicitní) a jednotlivé programy (Ansys Ls-Dyna, Abaqus, Deform, AdvantEdge). Na závěr bude proveden vzorový výpočet pro ortogonální obrábění, který bude vytvořen v Ansys Worbench a spočten ve výpočetním programu Ls-Dyna.
MKP pro simulaci obrábění Vojtek Aleš, 110391 Zouhar Jan 19154 Ing. Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace zapichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, zjednodušena pomocí modelu ortogonálního obrábění. Dále bylo simulováno upichování oceli ČSN 15 260.7 s pomocí 3D modelu VBD. Výsledky těchto simulací byly následně porovnány s výsledky experimentálními, byla určena vhodnost metody konečných prvků pro simulaci a budoucí doporučení pro dosažení přesnějších výsledků.
Moderní chladící kapaliny pro obrábění Nováček Pavel, 115354 Oskar Zemčík, 2396, Ing. Ph.D. Práce obsahuje charakteristiky různých druhů procesních kapalin používaných v třískovém obrábění, jejich rozdělení, způsoby jejich přívodu a některé provozní činnosti spojené s užíváním těchto kapalin. Dále jsou uvedeny některé moderní trendy v oblasti obrábění jako je obrábění za sucha, porovnání jejich možností s obráběním za použití procesních kapalin a možnosti nahrazení účinků procesních kapalin při těchto druzích obrábění.
Moderní metody výroby děr v kovových materiálech Laňka Lubomír, 127415 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Tato bakalářská práce je zaměřena na moderní metody výroby děr v kovových materiálech. V první části jsou popsány základní technologie včetně toho, jak otvor vyrobit nebo upravit. Druhá část se zabývá moderními řeznými nástroji a další část obsahuje některé stroje pro výrobu děr. Rovněž jsou zmíněny některé nekonvenční metody obrábění děr. Poslední dvě části se zabývají experimentem – je vyhodnoceno opotřebení nástroje a další parametry při obrábění vybraných materiálů. Práce potvrzuje, že titanová slitina je dodnes velmi těžko obrobitelný materiál.
Moderní nástroje pro vyvrtávání Stránský Marek, 113274 Prokop Jaroslav, 100, doc., Ing., CSc. Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled moderních nástrojů a strojů pro vyvrtávání. Na konkrétním příkladu je provedena podrobná analýza ekonomických aspektů zvoleného vyvrtávacího procesu. Technologie vyvrtávacích metod prošla velkou modernizací. V dnešní době tato technologie dosahuje přesností, srovnatelných s dokončovacími metodami obrábění. Další výhodou této metody je vysoká produktivita obrábění, která je spojena s potřebou výkonnějších obráběcích strojů a nástrojů. Obráběcích stroje od různých výrobců jsou také podrobně popsány v této práci.
Moderní soustružnické nástroje Franc Aleš, 126004 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Tato práce je zaměřena na moderní soustružnické nástroje. Počátek se věnuje historii a vývoji soustružnických nástrojů. Další část se zabývá geometrií nástroje. Následuje popis nástrojových materiálů, konstrukce a rozdělení nástrojů, rozbor významných firem a jejich katalogů. Na konci je uveden postup při výběru nástrojového držáku a vyměnitelné břitové destičky.
Modernizace výrobního procesu součásti kompresoru Černý Michal, 126506 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Předmětem této závěrečné práce je modernizace výrobního procesu součásti kompresoru v podmínkách konkrétní firmy. Práce je zaměřená na navržení nové varianty výrobního procesu pro sériovou výrobu dané součásti. V úvodu je zhodnocena technologičnost výrobku a popsána stávající technologie proběhlé prototypové výroby. Ve druhé kapitole je představen obráběcí stroj, který bude zastávat dosavadní úlohu výroby, což zefektivní produktivitu práce, omezí riziko lidské chyby a zkvalitní přesnost výroby. Dále jsou zvoleny nové nástroje a navrhnuta nová technologie výroby. V závěru jsou zhodnoceny strojní časy a celkový návrh výroby.
Možnosti softwarů Inventor a PowerMILL při 3D obrábění Přibilík Tomáš, 126619 Polzer Aleš, 16105, Ing. PhD. Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití geometrických modelů upínačů vytvořených v CAD softwaru Autodesk Inventor pro efektivnější práci s CAM softwarem PowerMILL. Obsahem práce jsou základní informace o CAD/CAM technologiích, tvorba databáze upínačů, ukázka tvorby upínače obrobku, ukázka tvorby upínače frézovacího nástroje a nakonec ověření možností vytvořených upínačů při použití v softwaru PowerMILL.
Možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů Bc. Pavel Švagera 107626 Ing. Aleš Polzer, Ph.D. 16105 Diplomová práce ukazuje možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů. V první části práce je provedeno začlenění řídicího systému Sinumerik 840D mezi ostatní nejpoužívanější řídicí systémy obráběcích strojů a popsány metody NC programování. Další část práce zahrnuje zpracování technické dokumentace obráběné součásti (přední náboj na jízdní kolo) a návrh výroby s použitím nástrojového vybavení od firmy ISCAR. Závěrečná část práce se věnuje vytvoření NC programu a jeho ověření simulací.
Možnosti systému Sinumerik 840D při programování CNC obráběcích strojů Bc Anna Olina ID 121510 Ing. Aleš Polzer, Ph.D. ID 16105 Diplomová práce uvádí historicky vývoj a současnost CNC obráběcích strojů a jejich řídicích systémů. Také v práci jsou popsané základy a metodiky programování, pomocí kterých může byt realizována tvorba NC programu v ŘS Sinumerik 840D. Druha část práce zahrnuje zpracování výrobního postupu součásti (skříň převodovky) a NC programu. Ten program je vytvořen v dílensky orientovaném prostředí ShopMill. Ověření programu bylo zajištěno pomocí modulu simulace řídicího systému.
Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcího stroje Chytil Tomáš (126545) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (16105) Bakalářská práce je zaměřena na využití možností systému Sinumerik pro programování formy na zápustkové kování. První část obsahuje charakteristiku součásti a její funkci v sestavě. Ve druhé části je obsažena veškerá výkresová dokumentace součásti. V dalších částech práce je věnována pozornost historii a specifikaci řídicího systému Sinumeriku a návrh na výrobu zápustky. Následující část se věnuje možnostem výroby formy v systému Sinumerik. Závěrečná část obsahuje samotnou tvorbu programu a jeho grafickou simulaci.
Možnosti systému SinuTrain Operate při programování CNC obráběcích strojů Bartošík Luděk, 107092, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing. PhD. Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti softwaru SinuTrain. V první části je souhrn řídicích systémů a průzkum jejich podílu na trhu. V další části teoreticky rozebírá jeho možnosti a různé metody programování. Poslední část se věnuje praktickým ukázkám výroby několika součástí vlastního návrhu a odsimulování jejich výroby.
MOŽNOSTI ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU OBRÁBĚNÍ VE VÝROBĚ TĚLES VE , VP30 Švaříček Petr, 108044, Bc. Humár Anton, 919, doc, Ing., CSc. Diplomová práce se zabývá analýzou obráběcího procesu ve výrobě těles VE, VP30 pro rotační vstřikovací čerpadla v konkrétních podmínkách společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava se záměrem navržení možností zefektivnění procesu obrábění. Úvodní část práce popisuje historii firmy a její výrobní program. V druhé části je provedeno zhodnocení současného stavu obráběcích procesů na stanoveném úseku. Hlavní část práce analyzuje a prověřuje varianty vedoucí k zefektivnění obráběcího procesu a navrhuje konkrétní možnosti zlepšení s ohledem na požadavky výroby a zabezpečení systému jakosti. Závěr práce obsahuje zhodnocení navržených opatření.
NÁSTROJE PRO CNC FRÉZOVACÍ CENTRA Petr Konečný, 101092 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací centra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézovacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny a popsány vlastní frézovací nástroje z hlediska užití a konstrukce. V této kapitole jsou dále popsány nástrojové materiály, upínání, povlakování a označování těchto nástrojů. Praktická část práce je věnována výrobnímu sortimentu fréz od významných producentů. Jedná se o rozbor, popis a zhodnocení sortimentů těchto firem. Za tímto účelem byly vybrány firmy Sandvik Coromant a Pramet Tools
Návrh a konstrukce prototypu univerzálního poloautomatického zařízení pro automobilový průmysl Kristel Peter, 107823, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing.,Ph.D. Konštrukcia poloautomatického zariadenia DCR 231 predstavuje pre spoločnosť Mubea v dlhodobom hľadisku nákladovú úsporu, ktorá rastie s časom aktívneho využívania zariadenia. Zariadenie je koncipované ako univerzálny nástroj na automatizáciu výrobného kroku nasúvania trubičky do vnútorného priemeru trubkových stabilizátorov. Nasúvanie trubičky do oboch koncov stabilizačnej tyče prispeje k zvýšeniu pevnosti týchto koncových oblastí stabilizátora, využitie spevnenia len na koncoch stabilizačnej tyče prispieva k redukcií hmotnosti stabilizátora, ktorá čiastkovo prispieva k celkovej redukcií hmotnosti nápravy vozidla. V globálnej mierke teda zariadenie prispieva k redukcií skleníkových plynov v ovzduší, predovšetkým však k zníženiu nákladov spojených s užívaním automobilu.
Návrh a zefektivnění parametrů FDM tisku Sysel Karel, 101440, Bc. Zemčík Oskar, Ing. PhD., 2396 Podstatou práce je test možností specifického typu jednoduchého 3D tiskového zařízení, které se v poslední době dostává stále více do povědomí odborné i laické veřejnosti. Nejprve je práce zaměřena na představení technologie 3D tisku a současných profesionálních zařízení, v druhé části jsou experimentálně zhodnoceny možnosti určitého druhu jednoduché 3D tiskárny s následným posouzením použitelnosti zařízení v technické praxi.
NÁVRH INOVACE MONTÁŽNÍ LINKY TERMOSTATICKÝCH HLAVIC VE FIRMĚ HONEYWELL Fical Karel, 107182, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing. PH.D. Předmětem této práce je návrh inovativního řešení na montážní lince ve firmě Honeywell. Optimalizace této linky bude dosaženo změnou koncepce kalibrování. Stávající stabilizace v klimatizované komoře bude nahrazena operativní kalibrací zakomponované přímo v montážní lince, která bude závislá na teplotě okolí. V této práci bude především obsažen popis stávajícího stavu, navrhované změny a ekonomické zhodnocení.
Návrh kusové výroby tvářecího nástroje Svoboda Lukáš, 101587, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem technologie kusové výroby dvou kusů nástroje pro tváření za studena z materiálu X 45 NiCrMo 4, norma W. Nr materiál číslo 1. 2767. Výroba je poptávková a tedy i zkušební, protože zadaný nástroj se ještě nevyráběl. V práci je popsán rozbor vyráběné součásti, popis použitého materiálu, popis použitých dostupných technologií a návrh technologie výroby. Výroba bude zahrnovat tyto metody: soustružení, tepelné zpracování, broušení, elektroerozivní hloubení a leštění.
Návrh lisovacího přípravku Hostinský Michal, 116281 Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Stříhání, jakožto technologie plošného tváření, se řadí mezi progresivní způsoby zpracování kovů. V porovnání s novými technologiemi obrábění kovů má stále své nezastupitelné místo ve strojírenské výrobě. Předkládaný projekt je zaměřen na řešení problematiky dělení desek dopravních řetězů, které jsou následně využity k výrobě spojovacích lomených článků. Při posouzení technologičnosti výroby součásti, literární studie a ekonomického porovnání, bylo právě stříhání vyhodnoceno jako nejoptimálnější technologie. S tímto cílem byl navržen přestavitelný střižný nástroj, určený do strojního provozu firmy ŘETĚZY VAMBERK, která se řadí mezi nejvýznamnější výrobce válečkových a dopravních řetězů v Evropě.
NÁVRH NA ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU OBRÁBĚNÍ OJNICE Holub Milan, 107241, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice ve společnosti SANBORN a.s. a to z důvodu navrhnout efektivnější způsob obrábění. První část je zaměřena na analýzu stávajícího stavu výroby, která se provádí na více strojních zařízení. Ve druhé části jsou navrhnuta zefektivnění jednotlivých obráběcích operaci a je využito moderní multifunkční obráběcí centrum OKUMA MULTUS, což zvýší produktivitu a kvalitu obráběné součásti. V závěru jsou zhodnoceny strojní a vedlejší časy pro jednotlivé výrobní operace a provedena celková finanční analýza.
Návrh optimalizace uspořádání technologických pracovišť v malém strojírenském podniku Bořecký Jan, 76621, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání pracovišť v malém strojírenském podniku. Součástí práce je zhodnocení současného stavu, kapacitní propočet, návrh variant na zlepšení s následným výběrem optimální varianty a její ekonomickým zhodnocením.
Návrh soustružnického nože s VBD pro vnitřní soustružení Franko Matej, 116265 Oskar Zemčík, 2396, Ing. Ph.D. Moja práca je zameraná na všeobecný stručný popis sústruženia, základné postupy pri konštrukcií tela noža pre vnútorné sústruženie s vymeniteľnou reznou doštičkou. Detailne popisuje parametre pre voľbu jednotlivých častí noža. V závere sú prevedné základné výpočte pre konštrukciu tela noža a technicko ekonomické zhodnotenie.
Návrh technologie součásti „kryt vstřikovače“ v podmínkách malé strojírenské firmy Hampl Petr, 76514, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Zpracování kompletní výrobní technologické dokumentace, potřebné k výrobě součásti „KRYT VSTŘIKOVAČE“ pro firmu BM SERVICE (dříve známé jako ČKD Hradec Králové), včetně časového plánu výroby jednotlivých dílů (dílů které po svaření a opracování vytvoří požadovanou součást) a kalkulace výrobních nákladů. Řešení výrobního procesu je provedeno ve dvou variantách (aktuální a výhledová studie), pro stroje, které jsou vybrány ze stávajícího strojového parku (příloha č. 1) s ohledem na jejich technický stav a ze strojů nově navržených. Zhodnocení je provedeno pro firemní podmínky zavedení do výroby.
Návrh technologie součásti zadní brzdy automobilu Volfík Jiří, 116193 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Návrh technologie vybrané součásti zadní kotoučové brzdy automobilu, zabývající se problematikou volby vhodného polotovaru, výběru moderních strojů a progresivních nástrojů umožňující co nejvyšší stupeň optimalizace výrobního procesu, vytvoření výrobního postupu a operačních návodek, technicko-ekonomické zhodnocení a diskuze.
Návrh technologie výroby a výrobní linky pro výrobu pístu Vilhelm Michal, 132128, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Diplomová práce pojednává o komplexní technologické přípravě výroby pístů, tj. technologické přípravě a technologické části projektové přípravy. Obsahem technologické přípravy výroby je určení počtu a pořadí technologických operací, kontrolních plánů, výběr vhodných výrobních strojů s využitím progresivních metod výroby, návrh nástrojů a přípravků pro upínání pístů a volba řezných podmínek pro jednotlivé úseky obrábění. Technologická část projektové přípravy výroby určuje vztahy mezi jednotlivými prvky výrobního systému, tj. prostorových a časových nároků pracovních, technologických, manipulačních, kontrolních a dalších činností s maximálním využitím automatizace pro zvýšení produktivity práce a ekonomické efektivity výrobního procesu. Cílem je návrh optimální technologie výroby pístů pro dosažení maximální produktivity a hospodárnosti výroby.
Návrh technologie výroby plastové páčky Stránský Luboš, 107582, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy na výrobu plastové páčky. V úvodu se nachází obecná literární studie zabývající se plasty a technologií vstřikování. Dále pokračuje studie zabývající se vstřikovacím strojem, formou nebo volbou vtokové soustavy. Praktická část práce je konstrukce vstřikovací formy jejíž součástí je výpočet vstřikovacích parametrů, volba stroje a technicko ekonomické zhodnocení.
Návrh výrobní technologie FDM tiskové hlavy Talafa Michal, 101285, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Práce je zaměřena na návrh výrobní technologie pro kusovou a sériovou výrobu FDM tiskové hlavy. Výroba bude zasazena do soukromé firmy Pevot produkt, s.r.o. Pro výrobu budou tedy využívány stroje, nástroje a technologie, které společnost běžně využívá. Na základě vypracovaných výrobních postupů bude spočítána cena této tiskové hlavy a porovnána s cenou podobného výrobku běžně dostupného na internetu. Po porovnání se může společnost rozhodnout, jestli bude danou sestavu sama vyrábět a nabízet na trhu.
Návrh výroby věnce hydraulického válce Svoboda Lubomír, Bc., 77 421 Zemčík Oskar, Ing. PhD., 2396 Diplomová práce se zabývá výrobním postupem součásti Věnec hydraulického válce. V první části je popsána stávající technologie se svými pozitivy a negativy. V druhé části je proveden návrh výroby dle nové výrobní technologie. V závěru je proveden rozbor jak ekonomický, tak i technický.
Obrábění litin Nejedlý Zdeněk, 126234 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Bakalářská práce se zabývá obráběním slitin železa s vyšším množstvím uhlíku – litin. První část práce pojednává o vlastnostech těchto materiálů. Je zaměřena na výrobu, chemické složení nebo formy uhlíku, což jsou aspekty, které ovlivňují vlastnosti a obrobitelnost litin. Rozdíly v jednotlivých typech jsou shrnuty v kapitole zabývající se rozdělením litin. Druhá část je věnována obrábění. Obrobitelnost je zhodnocena u každé skupiny litin a jednotlivé části se věnují nástrojovým materiálům, opotřebení břitu nástroje nebo řeznému prostředí.
Obrábění plasmového nástřiku Krajkovič Pavel, ID:48996 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Tato práce představuje proces plazmového nástřiku a druhy používaných nástřiků, dále se zabývá teorií a parametry obrábění plazmových nástřiků. Práce především popisuje dva konkrétní způsoby obrábění problematických součástí a to včetně návrhu na zlepšení obráběcího procesu.
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů Tejkl Jakub, 126425 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti jednotlivých slitin. Závěrečná část práce je věnovaná experimentu, jeho statistickému zpracování a nakonec následnému vyhodnocení.
OBRÁBĚNÍ TITANOVÝCH ATĚŽKOOBROBITELNÝCH SLITIN FRÉZOVÁNÍM Kouřil Petr, 126131 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Tato práce je zaměřena na problematiku obrábění těţkoobrobitelných slitin. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto slitin a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části byla čelně frézována titanová slitina Ti6Al4V, přičemž bylo vyhodnoceno celkové zatížení nástroje a statistická analýza měrné řezné síly.
Optimalizace materiálových toků v lisovací lince firmy Siemens Electric Machines Hruška Jindřich, 89128 Kubík Roman, 2674, Ing. Ph.D. Tato bakalářská práce řeší optimalizaci materiálového toku na lisovacích linkách ve firmě Siemens Electric Machines s.r.o. Práce nejprve popisuje teorii materiálové toku spolu s metodou Kanban. Následně Bakalářská práce popisuje problematiku materiálového toku, s kterou se firma potýkala. V dalších kapitolách práce obsahuje obecné zadání a požadavky na optimalizaci požadované vedením společnosti a navržená řešení pro možné optimalizace materiálového toku ve firmě. V dalších bodech bakalářská práce řeší realizaci vybrané varianty, pro kterou se firma Siemens Electric Machines rozhodla a cenové náklady s realizací spojené.
Optimalizace procesu výroby vpusti Staněk Vojtěch, 107573, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 (ČSN 17 240, AISI 304). Pomocí tahové a Erichsenovy zkoušky byla posouzena vhodnost tohoto materiálu pro hlubokotažné operace. Na základě jejich výstupů, sériovosti výroby a teoretických vztahů pro určování počtu tažných operací bylo rozhodnuto o jednooperační sériové výrobě opět konvenčním nástrojem bez ztenčení stěny. Byl zvolen hydraulický lis Dieffenbacher PO250 s magnetickým upínáním nástrojů a navržen a zkonstruován nástroj. Pro sérii 2 000 ks ročně byla vypočítána návratnost po 4,7 letech, při využití tažníku ze stávající druhé tažné operace po 3,4 letech.
Optimalizace uspořádání lisovací linky na výrobu reflektorů ve firmě Automotive Lighting Šťastný Michal, 76564, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání části lisovací linky na výrobu reflektorů ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., Jihlava. První část je zaměřena na popis stávajícího stavu uspořádání pracovišť lisovací linky, které jsou nevhodně rozmístěny a vyžadují tak větší počet operátorů a značný objem manuálních prací. Ve druhé části jsou navrženy varianty řešení rozmístění vstřikovacích lisů a dalších strojních prvků. Současně je navržena plynulejší návaznost lisovací linky na následující úsek výrobního procesu. Na základě vyhodnocení podle zvolených kritérií je vybrána optimální varianta, která zefektivní lisovací proces, sníží počet operátorů, zmenší podíl manuálních činností a omezí riziko vzniku nekvality. V závěru práce jsou vyjádřeny potřebné investiční náklady a ekonomické posouzení pro zavedení zvolené varianty uspořádání lisovací linky.
Optimalizace uspořádání technologických pracovišť ve společnosti Slovarm Podzámsky Ján, 107509, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing. PhD Úlohou tejto práce je optimalizovať usporiadanie pracovísk v rámci firmy Slovarm a.s, čo sa aj úspešne podarilo. Za pomoci postupov z oblasti technologického projektovania vznikol návrh, ktorý vychádzal z požiadaviek vedenie spoločnosti. Celému procesu riešenia predchádzalo teoretické objasnenie problematiky a vysvetlenie základných pojmov, ako aj charakteristika a technický popis firmy ako celku. Následným prevedením analýz a rozborov sa došlo k rôznym variantom riešenia, z ktorých bol vybraný jeden najvhodnejší. Ten bol detailne rozpracovaný a jeho kladné následky vyjadrené v technicko-ekonomickom zhodnotení.
OPTIMALIZACE ZKOUŠKY PEVNOSTI SPOJE SACÍHO VENTILU Attasek Radek, 126677 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Práce je zaměřena na optimalizace zkoušky pevnosti spoje sacího ventilu. Hlavním záměrem je analyzovat současný stav procesu lisování na oddělení pro montáž sacích ventilů ve společnosti Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava. Součástí práce je dále návrh nového designu zkušebního zařízení s ohledem na snížení počtu servisních zásahů a zkrácení výrobního taktu s následným závěrečným zhodnocením.
POSOUZENÍ EKONOMIKY KONVENČNÍHO SVAŘOVÁNÍ MAG A TECHNOLOGIE ESAB-SAT Lžičař David, 132122, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T005 předkládá analýzu porovnání metody konvenčního svařování MAG a technologie svařování . je nová inovovaná metoda svařování vycházející z principu svařování MAG. Experimentální část projektu je zaměřena na posouzení jakosti svarových spojů, vytvořených metodou , jehož součástí je vykonání vybraných destruktivních zkoušek. Ekonomická analýza následně porovnávací metodou vyhodnocuje naměřené a vypočtené parametry svařování.
Posouzení nekonvenčních metod obrábění vodním a laserovým paprskem v podmínkách firmy. Novotný Petr 116393 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Tato práce se zabývá posouzením nekonvenčních metod vodního paprsku a laseru v podmínkách firmy. Jsou zde popsány základní principy obou metod, nejpoužívanější zdroje laserového paprsku a tlakové vody. Využití v praxi, výhody a nevýhody technologií. Dále je zde návrh nového strojního zařízení za stávající. Vodní paprsek je doporučen, vzhledem k širokému využití řezaných materiálu.
Posouzení stability procesu Kostečka Petr, 44411, Bc. Kotek Luboš, 13436, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce je zaměřena na využití statistického řízení procesů (SPC) ve strojírenské výrobě a srovnání s metodou Beta correction. Cílem této práce je najít vhodnou regulaci daného výrobního procesu s ohledem na zajištění dostatečně vysoké úrovně jakosti výrobků při dosažení přiměřených nákladů spojených s monitorováním procesu. V teoretické části práce jsou řešeny základní principy obou metod. V praktické části jsou obě metody porovnány na konkrétním výrobním procesu. Na základě získaných dat jsou učiněny závěry a doporučení.
Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku Veselý Milan, 76060, Bc. Kotek Luboš, 13436, Ing., Ph.D. Předmětem této diplomové práce je použití metody FMEA a posouzení rizik ve výrobním procesu firmy Eurokov s.r.o. V teoretické části jsou detailně rozebrány jednotlivé druhy metody FMEA a jejich využití. Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu nejakosti u konkrétního produktu firmy Eurokov s.r.o. Data jsou použita ke zpracování FMEA formuláře a jsou stanovena preventivní opatření pro snížení nejakosti ve výrobním procesu.
Použití metody FMECA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku Macháč Miroslav, 107843, Bc. Kotek Luboš, 13436, Ing., Ph.D. Práce je zaměřena na využití metody FMECA ve výrobním podniku. Analýza vypracovaná ve spolupráci s výrobním podnikem si klade za cíl snížení počtu neshodných výrobků. Pomocí analýzy FMECA byly identifikovány nejkritičtější možné vady a následně byla navržena opatření ke snížení výskytu možných neshod.
Použití technologických zkoušek při tváření Pagáč Aleš, 116399 Císařová Michaela, 8675, Ing. Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh vhodnějšího materiálu pro výrobu zadané součásti. Byl vypracován technologický postup výroby zadané součásti. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a podle technologických výpočtů byl zvolen hydraulický tažný lis CUPS xx DEU o jmenovité síle 250 kN a navrženo tažení na postupovém nástroji. Materiálem funkčních částí byla zvolena slitinová nástrojová ocel 19 436.9.
Povlakované slinuté karbidy a jejich efektivní využití Bc. Tomáš Pavlovský, ID 76238 doc. Ing. Anton Humár, CSc., ID 919 Tato diplomová práce se zabývá povlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V úvodní části je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Hlavní část práce je zaměřena na výrobu povlakovaných SK, metody povlakování, druhy a vlastnosti povlaků. Závěrečná část se zabývá povlakovanými slinutými karbidy v sortimentu výroby nejvýznamnějších světových producentů nástrojů a nástrojových materiálů, řezivostí nástroje a doporučenými pracovní podmínky pro jejich efektivní využití.
Povrchová úprava kulového čepu Plášil Petr, ID 132124, Bc. Žák Ladislav, ID 1531, Ing., Ph.D. Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského navazujícího studia oboru M2I – K analyzuje možné způsoby povrchové ochrany kulového čepu a tím zvýšení jeho korozní odolnosti. Kulový čep je montovaný do několika druhů podvozkových komponentů, např. kloubů, ramen apod. Současný stav je pro výrobce nevyhovující, nedostačující korozní ochrana zvyšuje počet reklamací a to se může odrazit na množství budoucích zakázek. Vhodnou povrchovou úpravou se má docílit vyšší korozní odolnosti při zachování funkčních vlastností používaných čepů.
Predikce deformací svarových spojů pomocí počítačové simulace Vaněk Mojmír, 107664, Bc. Daněk Ladislav, 27421, Doc. Ing. CSc. V diplomové práci jsou stanoveny závislosti deformace T-spojů na velikosti vneseného tepla a rychlosti svařování. Závislosti byly zjištěny pro jednostranné a oboustranné svary, pro jednovrstvé a vícevrstvé svařování. Počítačové simulace byly prováděny v programech Visual-Weld a SYSWELD. Bylo provedeno vyhodnocení velikosti natavených oblastí, napěťových polí, materiálových struktur po svaření a tvrdosti vzorků. Výsledky simulací byly srovnány s experimentálně zjištěnými hodnotami.
Procesní kapaliny používané na CNC strojích Lolek Jan, 107387 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Práce je zaměřena na rozdělení procesních kapalin pro obráběcí stroje, jejich vlastnosti, vhodnou volbu a to především podle obráběcí operace a obráběného materiálu. V další části práce se hodnotí znečištění procesních kapalin v podnicích, které může vzniknout při obrábění. V následující kapitole práce je uveden přehled příslušenství, které se používají u moderních CNC strojů a slouží k filtraci a údržbě procesních kapalin. V poslední části je hodnocena, na příkladech z praxe, návratnost investice na menší filtrační zařízení a centrální systém pro více obráběcích strojů. Řešená problematika byla konzultována s odborníky z praxe a to především zaměstnanci firmy I. K. V., s. r. o., která se zabývá dodávkami příslušenství pro obráběcí stroje. Zařízení dodávané touto firmou slouží především pro snížení závadnosti průmyslových výrob.
Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku Opočenská Hana, 126604 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Bakalářská práce zabývající se produkcí součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, vysvětluje základní princip technologie obrábění vodním paprskem, popisuje parametry ovlivňující jakost povrchu a přesnost obrábění. V druhé, praktické části je uveden pracovní postup zadané součásti zhotovené ve firmě a technicko-ekonomické zhodnocení její výroby.
Produktivní obrábění titanových slitin Slabý Ondřej, 75054, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Diplomová práce je zaměřena na produktivní obrábění titanových slitin. Na začátku pojednává o titanu a jeho slitinách. Popisuje mechanismus tvorby třísky, opotřebení nástrojů a kvalitu obrobené plochy. Dále obsahuje moderní strategie efektivního obrábění titanových slitin. Poté analyzuje současnou technologii výroby závěsu vyrobeného z titanové slitiny Ti-6Al-4V ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o. a ve svém závěru nachází možnost úspor v inovaci hrubovacího procesu.
Racionalizace výroby koncovek Grandič Jan, 101011, Bc. Osička Karel, 30188, Ing, Ph.D. Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Westfalia. Cílem této práce je zanalyzovat možnosti racionalizace výroby koncovek plynotěsných hadic používaných v automobilovém průmyslu. Práce obsahuje studii racionalizace možné výroby 2. generace koncovek a také dokončení montážního pracoviště pro současnou generaci výroby koncovek.
Realizace laserové technologie Urban Jan, 107946, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Cílem diplomové práce je popsat nahrazení drátového řezání laserovým řezáním při vyřezávání břitových destiček z tvrdých materiálů. Popis stávajícího stavu ve firmě Vydona, výběrové řízení a volbu laseru a dále pak nutnost úprav pracoviště laseru. V další části se řeší vyřezání konkrétního vzorku. V poslední části technicko-ekonomického hodnocení jsou spočítány hodinové sazby strojů a časové a cenové zatížení při vyřezání různého počtu břitových destiček.
Redukce neshodných dílů metodikou Six sigma ve firmě CCI Harák Petr, 85683, Bc. Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Magisterská práce řeší problematiku neshodných komponent ve firmě CCI Czech Republic, s. r. o. se zaměřením na chyby při obrábění a označování dílců, které vedou k neshodě součástí s výrobní dokumentací. Cílem diplomové práce bude zavedení nápravného procesu, který povede k redukci vadných dílů. Výsledek se otestuje metodikou Six Sigma.
Řešení technologie součásti z chladicí věže Dobiáš Radek, 107982, Bc. Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Obsahem této diplomové práce je řešení výroby součásti z chladicí věže. Je navržen model chladicí věže dle specifikace zákazníka. Z ocelové konstrukce jsou vybrány 2 desky, které budou obráběny plazmovým řezáním. Je navržena technologie výroby desek. Technicko-ekonomické zhodnocení výroby porovnává 2 varianty výroby desek nekonvenčními metodami obrábění.
Řezání měřících trojdoteků z tvrdokovu nekonvenční technologií ED. Smital Pavel, 116432. Dvořák Jaromír, 11097, Ing. Ph.D. Práce pojednává o nekonvenčních metodách obrábění zaměřená především na elektroerozivní drátové řezání. V úvodu jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Praktická část je zaměřena na řešení stávajícího problému – snížení zmetkovitosti měřících trojdoteků při výrobě ve firmě Kovo Jančo.
Řezná keramika Vaverka Ivo, 116161 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce je zaměřena na řeznou keramiku, která patří do nástrojových materiálů. První část se zabývá rozdělením, použitím a charakteristikou základních matriálů pro řezné materiály. V druhé části se důkladně rozebírá samotná řezná keramika z pohledu historie, výchozích materiálů, výroby, fyzikálních, mechanických vlastností a mikrostruktury. Následuje poslední část, která obsahuje sortiment firem CeramTec, Greenleaf a Saint-Gobain.
Řezná keramika a její efektivní využití Heča Jan, 85660, Bc. Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Úvod popisuje obecnou charakteristiku řezné keramiky, její historii avývoj, jednotlivé druhy a výrobu. V této části jsou uvedeny i mechanicko-fyzikální vlastnosti s možným použitím v obrábění. V druhé části následuje přehled řezné keramiky v sortimentu vybraných světových výrobců. Další část je zaměřena na obecné hodnocení řezivosti řezných nástrojů a porovnání jiných materiálů. Čtvrtá část se zabývá porovnáním pracovních podmínek jednotlivých výrobců a jejich nástrojů určených k obrábění.
Řídicí systémy CNC strojů a možnosti využití Mana Marek, 126201 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Zvolená práce se zabývá problematikou CNC strojů. V první části se práce zabývá teoretickou problematikou CNC obrábění (historie, rozdělení a způsoby programování). Další část práce je zaměřena na kompletní simulaci a výrobu tvarové hřídele pomocí školního soustruhu Concept TURN 55.
Robotické svařování rámu brusky Doležel Jakub, 125980 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Tato práce se zabývá robotickým svařováním spodního rámu brusky. Je rozdělena do dvou částí, v teoretické části je popsána metoda svařování MIG/MAG a svařovací roboti a manipulátory. Cílem bakalářské práce je navrhnout robotické pracoviště a zkonstruovat svařovací přípravek. Na závěr byla vyhodnocena návratnost investice do nového zařízení.
Sestavení technologie pro součást stavitelná klínová řemenice Pavel Láznička, 126581 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Na úvod jsou popsány řemenové převody a vyvažování stavitelné řemenice. Zhodnocení technologičnosti výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu je obsahem další kapitoly. Následuje volba materiálu, polotovaru a výpočet spotřeby materiálu, poté technologický postup s výběrem nástrojů strojů a volbou vhodného postupu výroby s výpočtem výrobních časů. Na závěr je posouzena ekologičnost výroby a práci uzavírá technicko-ekonomické zhodnocení výroby.
Simulace válečkování pomocí explicitní MKP Bezrouková Martina, 21455, Bc. Zouhar Jan 19154 Ing. Cílem práce je uvedení do problematiky explicitních metod MKP a seznámení s komerčními programy, ve kterých je možné provádět simulace. V další části jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. Součástí této práce bylo vytvoření modelu pro simulaci válečkování. Výpočty byly provedeny v programu ANSYS LS-DYNA. V závěru jsou prezentovány výsledky simulace a technicko-ekonomický přínos metody válečkování.
Souvislost vad řezu s řeznými parametry při laserovém řezání Šťastný Jan, 101272, Bc. Ing. Karel Osička, 30188, Ph.D. Projekt se zabývá v první části teoretickým rozborem technologických možností metody dělení materiálu laserem, principem a funkcí laseru, rozdělení jednotlivých typů laserů, vlastnostmi laserového paprsku, laserovým řezáním, vadami řezu apod. Experimentální část je zaměřena na rozbor použitých strojů a zařízení, nalezení optimálních řezných parametrů při laserovém řezání, vyhodnocení vzorků a následně rozborem problematiky vzniku skokových změn a zhodnocení dalších možností optimalizace řezu.
Standardní obráběcí procesy v menších strojírenských firmách Kolečkář Jan, 126114 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing První část práce je zaměřena na historický vývoj obráběcích procesů. Druhá část se zabývá ekologií v obrábění a ochranou životního prostředí. Třetí část popisuje metody obrábění se zaměřením na soustružení, frézování a vrtání jakožto nejužívanější obráběcí metody v menším strojírenském podniku.
Stroje používané pro soustružení Grulichová Jana, 126015 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Tato práce se věnuje soustruhům, tedy strojům používaným pro technologii soustružení. Cílem je propojit obecné zákonitosti soustružení s konkrétními výrobky dostupnými na trhu a s konkrétními ukázkami využití strojů v praxi. První část popisuje historický vývoj. Následuje deskripce této technologie včetně souvisejících zákonitostí a výpočtových vzorců. Třetí část tvoří přehled soustruhů včetně uvedení konkrétních strojů, jejich vhodnosti pro výrobu různých obrobků a jejich parametry. V další kapitole jsou uvedeny vzorové ukázky různého využití soustruhů přímo ve výrobní firmě, výhody či nevýhody jejich nasazení. Poslední část práce se věnuje současným trendům a směrům vývoje ve zdokonalování těchto strojů a zefektivňování na nich prováděné výroby.
STUDIE OPERATIVNÍHO ŘÍZENÍ VÝROBY VE VYBRANÉ FIRMĚ Černohousová Pavla, 107128, Bc. Jurová Marie, 613, prof. Ing. CSc. Tato práce se zabývá studií operativního řízení výroby, konkrétně divize lisovny plastů. Studie analyzuje současný stav operativního řízení výroby a především se zaměřuje na materiálový a informační tok. Na základě výsledků analýzy eliminuje zjištěné nedostatky. Z tohoto důvodu se v návrhové části zabývá optimalizací informačního toku pomocí zavedení modulárního výrobního informačního systému. Na konci práce jsou uvedeny získané přínosy uvedeného řešení a ekonomické vyhodnocení navrhované možnosti.
Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě Drga Miroslav, 107162, Bc. Jurová Marie, 613, prof. Ing. CSc. Práce je zaměřena na optimalizaci operativního řízení výroby za účelem maximální efektivnosti využití pracovních kapacit výrobního závodu Brno. Jedná se o analýzu současného stavu, z které jsou zřejmá místa, které je možno zdokonalit. Jedná se osazovací stroje a o firemní informační systém. Výsledkem práce jsou návrhy, které by měli mít za následek zefektivnění operativního řízeni.
Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě Polívka Pavel, 101984, Bc. Jurová Marie, 613, prof. Ing. CSc. Tato práce se zabývá operativním řízením výroby ve vybrané firmě. V teoretické části studie jsou vysvětleny pojmy výroba, výrobní management, operativní management výroby a plánování výroby. Dále navazuje stručný popis a charakteristika vybraného podnikatelského subjektu, který se zabývá výrobou automatických dveřních systémů pro kolejová vozidla. V další části je práce zaměřena na hodnocení současného stavu operativního řízení výroby dveřních křídel se zaměřením na výrobní program, výrobní systém a organizaci výrobního procesu. Pro nejzávažnější nedostatek současného stavu je provedena aktuální analýza v oblasti plánování výroby a materiálového toku v čase. Na základě této analýzy jsou navrženy tři teoretické přístupy řešení. V konečné fázi studie je provedeno stručné zhodnocení přínosů a podmínek realizace řešení a navrženo doporučení pro výrobní management firmy.
Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití TEPLÝ Radek, 107933, Bc. HUMÁR Anton, 919, doc. Ing., CSc. Diplomová práce je zaměřena na supertvrdé materiály (polykrystalický diamant, polykrystalický nitrid boru) a uvádí jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti, výrobu, efektivní použití, nové trendy vývoje. Hodnotí sortiment řezných materiálů a nástrojů jednotlivých předních světových producentů z hlediska optimálních řezných podmínek pro soustružnické operace a druhu obráběného materiálu. Dále jsou tyto řezné materiály porovnány mezi jednotlivými výrobci, aby vynikly rozdíly v řezných podmínkách.
Supertvrdé řezné materiály Mlčoch Petr, 116376. Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Tato bakalářská práce se zabývá supertvrdými řeznými materiály, mezi které patří diamant a kubický nitrid boru. Je členěna do tří částí. V první je krátké shrnutí materiálů řezných nástrojů používaných v současnosti ke strojnímu obrábění. Druhá část se věnuje dělení, výrobě a vlastnostem supertvrdých řezných materiálů. Poslední část přestavuje supertvrdé řezné materiály v nabídce dvou významných výrobců nástrojových materiálů a dvou výrobců nástrojů.
Svařování jemnozrnných ocelí typu DOMEX vláknovým YbYAG laserem Němeček Tomáš, 107860, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá experiment svařování vysokopevných ocelí Domex s použitím vláknového laseru. Práce obsahuje literární rešerši, která popisuje vlastnosti svařovaného materiálu, princip a jednotlivé typy laseru a technologii svařování laserem. V experimentální části bylo provedeno ověření nastavených svařovacích parametrů pomocí normy ČSN EN ISO 15614-11. V závěru práce jsou uvedeny a zhodnoceny jednotlivé výsledky experimentu.
Svařování konstrukce z hliníkové slitiny Blahák Petr, 125939 Jaroslav Kubíček, 1649, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 předkládá návrh technologie svařování konstrukce z hliníkové slitiny. Na základě literární studie problematiky svařování hliníkových slitin byly vybrány dvě použitelné metody, svařování WIG (TIG) a svařování třením, a byly dále porovnávány s alternativními metodami spojování, tvrdé pájení a lepení. Byl vypracován pracovní postup pro metodu WIG (TIG), pájení a lepení a následně byly provedeny čtyři praktické zkoušky. Projekt porovnává metody především z ekonomického hlediska, z hlediska náročnosti technologie spojování a z hlediska dodržení pevnosti základních materiálů. Dále se zabývá problémy s poklesem pevnosti v tepelně ovlivněné oblasti, propalem tenkostěnného materiálu, náchylností hliníku k nasycení vodíkem, rychlou oxidací hliníku a vnikající tvrdou povrchovou vrstvou oxidu.
Svařování ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laseru. Kopecký Lukáš,87208, Ing. Mrňa Libor, 19915, RNDr. Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na experiment svařování vysokopevnostní ocelí pomocí Yb-YAG laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů kombinace oceli 11321 a vysokopevnostních ocelí Domex420MC, Domex720MC a QSE380TM.V teoretické části práce jsou popsány laserové technologie svařování, svarové vady, oceli vyšších pevností, kontroly svarových spojů. V experimentální části jsou navržené a vyhodnocené mechanické zkoušky svaru a to zkouška v příčném ohybu, tahová zkouška, zkouška hloubením podle Erichsena, zkouška tvrdosti podle Vickrse a zkouška mikrostruktrury a makrostruktury svarů. V závěrečné části práce byl proveden rozbor výsledků experimentu.
Svařování ocelí technologií PATIG Nogol Petr, 107459, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Diplomová práce řeší experimentální ověření technologie svařování PATIG, tedy A-TIG svařování s aktivátory PATIG. Experiment byl proveden na šesti zkušebních vzorcích odlišných chemických a mechanických vlastnosti. Po nanesení aktivátoru na vzorky bylo provedeno svaření. Svaření konvenční metodou TIG a experimentální metodou A-TIG. Nanášení aktivátoru nebylo zcela jednoduché, zejména dodržet jednotnou tloušťku aktivátoru PATIG. Výsledky metody A-TIG byly srovnávaný s konvenční metodou TIG svařování. Nejvýraznějších výsledku bylo dosaženo u vysokolegovaných materiálu, kde bylo dosaženo typického tvaru závaru s 3x větším nárůstem hloubky, oproti konvenční metodě TIG.
Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem Berka Roman, 85938, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr. Ph.D. Práce vypracovaná v rámci magisterského studia předkládá návrh svařování plechů. Na základě literární studie problematiky svařování laserem byly navrhnuty optimální svařovací parametry. Materiál použitý k svařování - ocel Hardox 400 tloušťky 5 mm, u kterého byly v experimentální části provedeny technologické zkoušky a vyhodnocena geometrie svaru. Tyto svary byly srovnávány se svary zhotovené metodou MAG. Zařízení použité pro svařování je vláknový laser.
Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem Sklenář Zdeněk, 76075, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia porovnává svařování otěruvzdorného materiálu HARDOX 400, metodou svařování vláknovým laserem, která bude porovnávána s metodou svařování MAG a za použití různých ochranných plynů (Argon a Helium). V rámci teoretické části sem zpracoval obě technologie svařování a problematiku oceli s vyšší pevností. V experimentální části byly provedeny a vyhodnoceny destruktivní mechanické zkoušky a to zkouška lámavosti, příčná zkouška tahem, zkouška makrostruktury a zkouška mikrostruktury svarů. V závěru diplomové práce vyvozeny konečné výsledky experimentu.
Svařování rotorových materiálů Richter Tomáš, 101204, Bc. Daněk Ladislav, 27421, Doc. Ing. CSc. Diplomová práce s názvem Svařování rotorových materiálů řeší hodnocení parametrů svařování pomocí numerické simulace v programu SYSWELD a Visual - WELD. Základní žárupevný materiál 23 CrMoNiWV 8-8 je svařován elektrickým obloukem pod tavidlem F 26G plněnou trubičkovou elektrodou TOPCORE 838 B. Numerickou analýzou jsou pro tento proces vypočteny materiálové struktury a jejich tvrdosti, hodnoty zbytkových napětí a deformace svařence.
Svařování tlakových nádob Klika Stanislav, 115368 Daněk Ladislav, 27421, Doc. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie předkládá návrh technologie výroby tlakové nádoby svařováním metodou 111 a 135 a porovnání metod. Na základě literární studie problematiky svařování bylo navrhnuto zaměnění metody 111 za metodu 135 při zachování kvality svaru. Zachování kvality svaru bylo podloženo provedenými zkouškami svarů. Propočty a porovnáním nákladů byla prokázána ekonomická výhodnost využití metody 135.
Tažení plechu a jeho verifikace počítačovou simulací Něnička Filip, 85084, Bc. Štroner Marek, 2633, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá stanovením odchylky mezi numerickou simulací procesu tažení provedenou za pomocí softwaru AutoForm R2 od švýcarské firmy AutoForm Engineering a reálnými výsledky zjištěnými pomocí bezkontaktního měřícího systému Argus od německé firmy GOM. Pro srovnání byl použit materiál DC06, jehož mechanické vlastnosti byly stanoveny na Technické Univerzitě v Liberci pomocí bezkontaktního optického systému od německé firmy GOM. Výsledkem je srovnání simulací spočítané a reálné tloušťky plechu.
Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů Králík Petr, 126568 Mouralová Kateřina 85160, Ing. Práce se zabývá otázkou, zda se strojírenskému podniku při vypalování součástí pomocí laseru vyplatí používat tavnou metodu řezání nebo metodu oxidační doplněnou o zařízení Lissmac SBM-M 1500 B2 určené k čištění oxidické vrstvy z plochy řezu. Nejdříve byly spočteny náklady na provoz čistícího stroje umístěného v prostředí nepřetržité výroby. Poté bylo provedeno shromáždění dat za jeden výrobní měsíc a z těchto dat byla pomocí tlaku a průřezu trysky spočtena možná úspora peněz za procesní plyn. Dále byla spočtena úspora za elektřinu a nárůst výrobní kapacity díky vyšší řezné rychlosti dosahované při oxidačním řezání. Ze získaných dat byl vytvořen graf doby návratnosti investice pro 100 %, 50 % a 0 % využití nově vzniklé kapacity. Nakonec byla doporučena opatření pro dosažení co nejvyššího výnos z investice.
Technologické aspekty řezání válcovaných materiálů Kubla Dalibor, 76186, Bc. Prokop Jaroslav, 100, Doc., Ing., CSc. Tato diplomová práce se zabývá dělením hutního materiálu typu řezání, ale i obecnými metodami dělení materiálu jako takového. Cílem je se zaměřit na řezání válcovaných materiálů na pilách, stanovení technologických parametrů a provedení technologicko ekonomické analýzy.
Technologický návrh pro výrobu součásti bubnové brzdy Hušek Jan , 107783 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Řešení technologického návrhu pro výrobu součásti bubnové brzdy – brzdový buben se zahrnutím údajů TPV. Rozpracování dokumentace pro 2 varianty výroby. Detailní zhodnocení stěžejní operace výroby, ekonomické zhodnocení.
Technologie broušení Beseda Vojtěch, 125935 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teorii broušení je věnována první část. Navazuje část, kde jsou uvedeny výběry brousicích strojů z databází a katalogů výrobců. Na závěr je uvedena ukázka využití brousicího procesu v podmínkách menší strojírenské firmy. Jedná se o broušení vnitřní válcové plochy na součásti charakteru tenkostěnného pouzdra. Řešeno je přizpůsobení upnutí obráběné součásti, seřízení pracovního cyklu a kontrola rozměrové přesnosti dle výkresové dokumentace.
Technologie opracování středicích nákružků a patek elektromotoru v systému řízení výroby. Tollrian Zdeněk, 107637, Bc. Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Stávající opracování středicích nákružků a patek elektromotoru se soustřeďuje na dvě hlavní výrobní varianty. Pro převod výroby z Německa byla realizována nová inovační technologie. Výpočtem byla zjištěna hodnota řezných podmínek, trvanlivost břitu pro kritéria maximální výrobnosti a minimálních nákladů, a působící síly v řezném procesu. Zpětnou vazbou výroby bylo kontrolní měření požadované koaxiality nákružku a statorového svazku.
Technologie vrtání a vrtací přípravky Adam Jan, 107710 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, konstrukce přípravku pro danou součást a její posouzením z hlediska technologického a ekonomického. V první části se bakalářská práce věnuje technologii vrtání a nástrojům pro vrtání, jako jsou vrtáky, výhrubníky a výstružníky. Dále se věnuje přehledu jednotlivých druhů vrtacích strojů. V druhé části je souhrn pravidel pro konstrukci přípravku a rozdělení přípravků. Rozbor součásti, pro kterou je přípravek zhotoven. Následuje konstrukce vrtací šablony, porovnání vedlejších časů s použitím a bez použití šablony a výpočet návratnosti investice do přípravku.
Technologie výroby čelního ozubení Kosíř Tomáš, 115714 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce popisuje a porovnává technologie výroby a dokončování čelního ozubení. Každá popsaná technologie obsahuje použité nástroje, stroje a řezné podmínky. Na závěr jsou technologie porovnány podle vhodnosti použití.
Technologie výroby kombinovaných řezných nástrojů Bc. Rusz Radek, 107545 Ing. Karel Osička, Ph.D., 30188 V práci je řešena technologie výroby stupňovitého vrtáku z materiálu slinutých karbidů. Nejprve je provedena rešerše současných druhů monolitních stopkových řezných nástrojů, po které následuje rozbor nástrojového materiálu slinutých karbidů. V další části práce je navržena technologie výroby zadaného nástroje a je definován stroj a nástroje pro výrobu vrtáku, včetně rešerše brousících kotoučů. Výstupem práce je postup tvorby programu pro výrobu vrtáku v softwaru Numroto. Dalším výstupem je pak technicko-ekonomické zhodnocení výroby otvoru kombinovaným nástrojem a porovnání s výrobou konvenčním způsobem.
Technologie výroby plastové základny přístroje se svorkovnicí Horník Tomáš, 107246, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné technologie pro výrobu zadané plastové součástky. V úvodu se nachází zhodnocení výrobku a volba technologie vstřikování plastů jako nejvhodnější výrobní technologie. V rešeršní části jsou zpracovány všechny potřebné teoretické znalosti pro návrh vstřikovací formy. Jednotlivé kapitoly se zabývají jak samotnými plasty a jejich výrobou, tak technologií vstřikování plastů se všemi náležitostmi co se technologie, stroje i nástroje týče. Návrhová část obsahuje potřebné výpočty pro konstrukci vstřikovací formy a popisuje a zdůvodňuje všechna konstrukční řešení provedená při návrhu této formy a volby vstřikovacího stroje. Součástí diplomové práce jsou i provedené simulace vstřikování. V přílohách diplomové práce jsou umístěny výkresy sestavy, tvárníku a tvárnice stejně jako další dokumenty potřebné při zpracování této práce.
Technologie výroby plastového nástavce se závitem Turek Tomáš, 101298, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce řeší návrh výroby plastového dílu se závitem. Jako nejvhodnější byl vybrán materiál polyformaldehyd (POM) s výrobním označením Delrin 500P NC010 od společnosti Du Pont. Práce obsahuje část informující o technologii vstřikování plastů a část, ve které jsou navrhnuty zpracovatelské parametry pro výrobu zadaného dílu. Součástí řešení bylo vytvoření modelu sestavy vstřikovací formy. Pro specifický tvar dílu se závitem je forma řešena jako čelisťová forma. Forma je složena z normalizovaných součástí od společnosti Hasco a DME. Pro velikost série 100000 ks s termínem dodání 5 měsíců bylo z důvodu úspory nákladů navrhnuto řešení studeného vtokového systému. Z vypočtených hodnot byl vybrán vhodný vstřikovací lis od formy Arburg – typ Allrounder 370S 500-170. V závěru práce byly zhodnoceny náklady na pořízení jednoho Nástavce.
Technologie výroby plastového vrchního krytu Majerčíková Erika, 115819 Kandus Bohumil, 500, Ing. Práca sa zaoberá návrhom technológie výroby plastového vrchného krytu - technológiou vstrekovania termoplastov. Výrobná séria je stanovená na 500 000 kusov, pre ktorú je požadovaná doba dodania 9 mesiacov. V prvej časti práce je vypracovaná literárna štúdia so zameraním na technológie vstrekovania plastov do foriem. Druhá časť je praktická, v ktorej je uvedený konkrétny návrh technológie výroby pre plastový vrchný kryt, a to: voľba materiálu, stanovenie technologických parametrov, voľba vstrekovacieho stroja a konštrukcia vstrekovacej formy. Zvoleným materiálom je polyamid 6 s 30 % podielom skla. Podľa stanovených technologických parametrov vstrekovania bol zvolený stroj Engel ES 200/65. Vstrekovacia forma je zložená z normalizovaných dielov firmy Meusburger a HASCO.
Technologie výroby plechového dílu Bartusek Břetislav, 107975, Bc. Osička Karel, 30188, Ing, Ph.D. Cílem diplomové práce je návrh technologie výroby zadané součásti. Pro zadanou sou-část bude využita nekonvenční technologie tažení metodou Wheelon pro zhotovení podélných prolisů a následného řezání tvarových otvorů pomocí plazmy. Vhodnost technologické aplikace bude ověřena pomocí nákladových funkcí.
Technologie výroby součásti Straka Jiří, 108037, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph. D., Diplomová práce vytvořená v rámci magisterského studia M21-K Strojní inženýrství, oboru M-STM řeší technologii výroby strojní součásti Tvarové víko. Je proveden rozbor technologie výroby strojní součásti za použití konvenčních metod a alternativně některé z nekonvenčních metod obrábění. Tvarové víko je doposud vyráběno na klasických obráběcích strojích, což je pracné a ekonomicky nevýhodné. Je navržena nová technologie výroby, kde polotovar bude obroben nekonvenčním obráběním a dále pak bude obráběna na CNC konvenčním stroji. Nekonvenční technologií je navrženo obrábění elektroerozivní, paprskem plazmy a vodním paprskem. Konveční technologií je součást vyráběna na CNC obráběcí frézce. Dále je posouzeno technicko-ekonomické hodnocení navržené nové technologie.
Technologie výroby součásti těleso klapky Keprt Michal, 101073, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D. Cílem mé práce je navrhnout postup výroby tělesa svařence klapkového uzávěru, který se bude vyrábět ve společnosti Ševčík – vodohospodářská zařízení s.r.o. Těleso klapkového uzávěru je vymodelován v programu SolidWorks ve 3D, dle technické dokumentace od společnosti Ševčík s.r.o. V práci je navržena technologie výroby tělesa svařence a také kompletní zhotovení technologického postupu jednotlivých součástí a finální kompletace celého tělesa svařence. V technicko-ekonomickém zhodnocení jsou vyčísleny náklady na výrobu jednoho kusu tělesa svařence. Zohledněna je také výroba na jednotlivých strojích a jejich obsluha, společně s náklady, které jsou spojeny s použitým materiálem.
Technologie výroby součástky za použití nástrojů ze slinutých karbidů Cabalka Jan, 116247 Osička Karel, 30188, Ing, Ph.D. Předložená bakalářská práce je zaměřena na návrh technologie malosériové výroby pístu motoru. Je zde řešena problematika obrábění hliníku moderními materiály nástrojů a technologický postup součásti. Závěrem je v práci zhodnocena ekonomická stránka technologie a je uvedeno srovnání cen na trhu nejdostupnějších dodavatelů.
Technologie žárového zinkování Pometlo Stanislav, 126293 Mouralová Kateřina, 85160, Ing. Tato bakalářská práce pojednává o technologii žárového zinkování ponorem. V úvodu této práce je pohled do historie žárového zinkování a rozbor známých technologií nanášení roztaveného zinku na povrch materiálu. Dále je zde popsána úprava povrchu před nanesením zinkového povlaku. V další části práce jsou shrnuty nejčastější koroze povrchu žárově zinkovaného materiálu. Práce se také zabývá náročností provozu zinkoven. V poslední kapitole je popsána spolupráce se společností Alka Holding s. r. o.
Únavové vlastnosti patinující oceli Zavadilová Petra, 21405, Bc. Kunz Ludvík, prof. RNDr. CSc. dr.h. c./Pantělejev Libor, 2589, doc. Ing, Ph.D. Práce se zabývá řešením vlivu atmosférické koroze na únavové vlastnosti oceli ATMOFIX B. Přináší původní experimentální data charakterizující únavovou životnost materiálu s povrchem exponovaným 20 let v atmosférických podmínkách a srovnání se základním materiálem. Na základě fraktografických pozorování a rozboru vlivu vrubů na únavovou životnost, bylo kvantitativně předpovězeno snížení únavové životnosti exponovaného materiálu v porovnání se základním materiálem bez expozice. Výsledky predikce dobře souhlasí s experimentálními výsledky.
Univerzální nástroj pro výrobu držáku Kučera Jiří, 126718 Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (B3S-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu 11 373.1 ve sdruženém nástroji. Na základě literární studie problematiky stříhání a ohýbání bylo navrženo několik variant postupu výroby zadané součásti tak, aby byla vyrobena zcela v jednom nástroji. Navržený nástroj je upnut do výstředníkového lisu LEN 63C firmy TOMA Industries s nominální silou 630 kN. Funkční části jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 573, tepelně zpracované dle výkresové dokumentace.
Užití moderních technologií k návrhu pivní sklenice pro pivovar Starobrno, a.s. Kučera Michal, 115764 Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá využitím aditivní technologie Rapid Prototyping pro návrh a výrobu modelu pivní sklenice. Součástí práce je vytvoření reálného 3D modelu pivní sklenice pomocí parametrického programu SolidWorks s následným popisem dostupných technologií Rapid Prototyping. Výroba modelu pivní sklenice bude realizována na 3D tiskárně uPrint s využitím metody Fused Deposition Modeling a porovnána s jinými dostupnými metodami.
Vady a jejich příčiny při barvení eloxovaných povrchů Šulc František, 101446, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Předložená diplomová práce se zabývá anodickou oxidací hliníku a jeho slitin. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je zaměřena na bližší seznámení se s vlastním procesem anodické oxidace a na teoretický popis technologického postupu anodické oxidace. Druhá část je zaměřena více prakticky. Vzájemně porovnává dvě rozdílné linky pro eloxování, a zkoumá faktory, které ovlivňují výsledný vzhled povrchové vrstvy při eloxování svarových spojů.
Vertikální obráběcí centrum a zakázková CNC technologie Okáč Petr, 126729 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Bakalářská práce se zabývá tématem zakázkové výroby v oblasti kovovýroby, které je autorovi blízké díky vlastní praktické zkušenosti v oboru. První část práce je zaměřena na výhody a nevýhody vyskytující se v podnikání malých a středních firem, jejich význam v ekonomice státu a problémy, se kterými se malé firmy potýkají v každodenní praxi. Druhá část práce je zaměřena na porovnání výroby přípravku na CNC obráběcím stroji, porovnání s možností jeho výroby na konvenčních strojích a zhodnocení možností v zakázkové výrobě.
Vliv parametrů svařování (U, I)na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli Ležovič Peter, 115795 Daněk Ladislav, 27421, Doc. Ing. CSc. Zaoberal som sa metódou zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynu inertného alebo aktívneho (MIG/MAG). Po charakteristike samotného procesu zvárania MIG/MAG sú rozobraté sily pôsobiace na kvapku kovu. Ďalej nasleduje rozdelenie typov prenosu kovu, súhrn faktorov ovplyvňujúcich tvar húsenice a rozstrek. V poslednej časti sú popísané výsledky experimentálneho overenia zistených faktov.
Volba vřetene pro modelářskou 3-osou CNC frézku Koudelka Jakub, 115722 Zemčík Oskar, 2396, Ing. Ph.D. Bakalářská práce na téma „Volba vřetene pro modelářskou 3-osou CNC frézku“ je věnována rešerši jednotlivých částí modelářské CNC frézky s popisem a určením vhodnosti pro daný typ stroje. Vzájemné porovnání zvolených vřeten a určení nejvíce vhodného pro následnou úpravu a osazení na zadanou frézku.
Výroba a ostření nástrojů ze slinutých karbidů Prokeš David, 50468 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Bakalářská práce se zabývá popisem výroby rotačních nástrojů ze slinutých karbidů. Slinuté karbidy se jeví jako vhodný nástrojový materiál, který má široké možnosti použití vzhledem k houževnatosti a tvrdosti materiálu a relativně nízké ceně. Nové poznatky z výroby slinutých karbidů však i nadále zlepšují mechanické vlastnosti nástrojů. Nástroje ze slinutých karbidů jsou vyráběny na moderních 5-ti osých CNC nástrojařských bruskách umožňujících rychlou a přesnou výrobu tvarově složitých nástrojů. Moderní softwarové vybavení umožňuje jednoduché zadávání parametrů broušení a interakci s měřicím zařízením pro rychlé možnosti změny parametrů broušení. Všechny tyto vlastnosti jsou vhodné jak pro sériovou tak i kusovou výrobu nástrojů.
Výroba dílců pro okenní kování Havliš Lukáš, 107223, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných variant výroby byla vybrána možnost zhotovení součástí technologiemi stříhání a ohýbání ve sdruženém nástroji. Na tyto technologie byla vypracována literární rešerše a byl zvolen výrobní stroj LE 250 se jmenovitou sílou 2 500 kN. V projektu byly provedeny konstrukční a technologické výpočty a byl navrhnut sdružený nástroj. V ekonomickém zhodnocení byly vypočteny ceny výrobků a byl určen bod zvratu. Bod zvratu nastává při vyrobení 13 046 kusů.
Výroba konektoru Kočka Jiří, 126559 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Bakalářská práce zpracovává návrh technologie výroby konektoru z bronzového plechu CuSn6 tloušťky 0,25 mm v sérii 1 200 000 kusů za rok. Z variantního řešení možných způsobů výroby byla zvolena technologie stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. Pro výrobu konektoru byl zvolen rychloběžný lis Bruderer 18 se jmenovitou hodnotou lisovací síly 180 kN od výrobce E. BRUDERER Maschinenfabrik AG. V ekonomickém zhodnocení byly stanoveny náklady na výrobu jednoho kusu 0,786 Kč/ks včetně požadovaného zisku výrobce a určen bod zvratu, který nastává po vyrobení 876 282 kusů.
Výroba kotevního prvku Hájek Pavel, 107760 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Vypracovaný projekt v rámci bakalářského studia řeší návrh technologie výroby kotevního prvku. Součást je vyrobena z plechového svitku z oceli 11 373 o tloušťce 5 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologii byly vybrány jako nejoptimálnější metody stříhání a ohýbání. Literární studie se zabývá problematikou zvolených výrobních technologií. Na základě technologických výpočtů byl navržen sdružený postupový nástroj. Podle velikosti celkové tvářecí síly byl zvolen excentrický lis LKDR 315, který dosahuje jmenovité síly 3150 kN.
Výroba kovového těsnicího kroužku na CNC obráběcím stroji Kubíček Dominik, 107368, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Teoretický rozbor možností výroby kovového kruhového tesnenia na CNC obrábacom stroji. Výber najvhodnejšej technológie a analýza postupu výroby, zahrňujúca výber materiálu, nástrojov a nastavenia podmienok obrábania.
Výroba krátkého hřídele protlačováním Hondl Jiří, 44829, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh postupu výroby hřídele z oceli 12 122.3 protlačováním. Na základě literární studie problematiky objemového tváření za studena a výpočtů byl navržen postup výroby ve čtyřech tvářecích operacích. Polotovarem byl určen ústřižek ze svitku drátu o průměru 18mm a délce 51,2mm. Výroba je navržena pro postupový automat TPZK 25 se jmenovitou silou 5 000kN českého výrobce a dodavatele strojního zařízení firmy Šmeral Brno. Nástroje jsou zhotoveny z nástrojové oceli, pro průtlačník a průtlačnici byla zvolena ocel 19 830.4, objímka je z oceli 19 733.4. Jako tepelné zpracování nástrojů bylo navrženo kalení a následné popuštění.
Výroba krytu kola automobilu Bc. Říha Pavel, 108034, Bc. Žák Ladislav, ID 1531, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování termoplastů a zejména na tepelnou bilanci nástroje. V teoretické části, literární studii, je stručně popsáno současné poznání v těchto oblastech. V praktické části je řešena konstrukce nástroje pro výrobu konkrétního plastového výlisku. Důraz je kladen na návrh a výběr nejvhodnějšího temperačního systému nástroje a na optimalizaci technologických nastavení vstřikovacího procesu. Návrhy jsou hodnoceny s využitím simulačního softwaru Cadmould 3D-F. V závěru je zpracován ekonomický rozbor nákladů na výrobu plastového dílce.
Výroba loga na kapotu automobilu Prouza Tomáš, 107887 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Součást logo bude vyráběna v sérii 8000 ks. Bude vyráběno z plechu o tloušťce 0,5 mm z nerezové oceli 17 040. Po zhodnocení možných způsobů výroby, byla zvolena technologie tažení nepevným nástrojem metodou Guerin. Jako médium je zvolen polytan. Literární studie je zaměřena na rozbor této technologie.Polotovar kruhového tvaru o průměru 104,9 mm bude vyráběn řezáním vodním paprskem z tabule plechu o rozměrech 0,5x1250x2500 mm. Využití tabule je 76,58%. K tváření součásti je použito hydraulického lisu Cth 400 od firmy ŽDAS a.s. o jmenovité síle 4 MN, který je ve výrobním podniku k dispozici. Na základě konstrukčních výpočtů je navržen tažný nástroj pro metodu Guerin. Při stanovené marži 30 % činí celkový zisk z výroby série 24 096 Kč.
VÝROBA ODLITK_ ZE SLITIN HLINÍKU Moravec Lukáš, 116378 Antonín Záděra, 18921, Ing. Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá výrobou odlitků ze slitin hliníku se zaměřením na porovnání procesu tavení v plynových, kelímkových, sklopných pecích s tavením v plynových, šachtových pecích. Řeší návrh spojení výhod obou typ_ tavících pecí do jednoho agregátu. Dále práce obsahuje ekonomické vyhodnocení z pořizovacích náklad_ a předpokládaných úspor při provozu nového pecního agregátu.
Výroba opěry tvářením Caha Tomáš, 107121 Kopřiva Miloslav, 1014, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce z tyče kruhového průřezu válcované za studena 14 220. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo kování v zápustce se spodním vyhazovačem, určeným ke snadnému vyjmutí výkovku z dutiny zápustky. Zápustka je kruhového průřezu a je upnuta rybinovou drážkou ve svislém kovacím lisu LZK 1600 (výrobce ŠMERAL Brno), se jmenovitou tvářecí silou 16 MN. Dolní i horní polovina zápustky jsou vyrobeny z oceli 19 662, tepelně zpracované pro účely kování.
Výroba pastorku objemovým tvářením Fic Pavel, 107181 Kopřiva Miloslav, 1014, Ing V předložené diplomové práci je provedena detailní studie znalostí z objemového tváření za tepla – kováním. Dále je zpracován návrh technologií výroby pastorku d140 č.v.: DP2012 – 01 a stanovení optimálního technologického postupu s využitím počítačové simulace. Součást je z oceli 14220. Polotovar je tyč ø80 x 150 ČSN 42 5510.21. K předpokládané sérii 160 tis. ks a požadovanému mechanickému zatížení součásti je volena technologie zápustkového kování na svislém kovacím lisu LMZ 2500, od firmy Šmeral Brno a.s. Ke zpracování technologického postupu byly provedeny nutné výpočty a navazující výkresová dokumentace.
Výroba posuvného unášeče objemovým tvářením Martinovský Peter, 115832 Kopřiva Miloslav, 1014, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia predkladá návrh technológie výroby posuvného unašača pomocou zápustkového kovania. Na základe literárnej štúdie z problematiky objemového tvarovania a výpočtov bolo vypracované optimálne technologické riešenie výroby zadanej súčasti. Výkovok bude kovaný na zvislom kováčskom lise LMZ 1600 A od firmy Šmeral Brno a.s. Súčasť je z oceli ČSN 41 2020. Produkcia je 100 000 kusov ročne. Súčasťou práce je tiež porovnanie možností výroby, technicko-ekonomické zhodnotenie a vypracovanie výrobných výkresov.
VÝROBA PREZENTAČNÍHO PŘEDMĚTU ZA POMOCÍ CAD/CAM TECHNOLOGIE Veselý Lukáš, 120287 Sedlák Josef, 16690, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá obecnou terminologií a technologií třískového obrábění – zejména operací frézování s následným popisem nástrojových materiálů pro řezné nástroje. Součástí práce je návrh a tvorba modelu prezentačního předmětu pomocí softwaru Autodesk Inventor Professional 2010. Poslední část práce je zaměřena na návrh a tvorbu obráběcích strategií pomocí CAM softwaru PowerMill v. 9, verifikací vytvořených drah a následnou výrobou na konzolové vertikální frézce FV 25 CNC s řídicím systémem Heidenhain iTNC 530.
Výroba řetězového kolečka u horského kola Habr Stanislav, 76517, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Cílem práce je návrh součásti řetězového kolečka u horského kola. Vyrobeno bude z konstrukční oceli. Z variantního řešení byla zvolena nejoptimálnější výroba prostřednictvím přesného stříhání s tlačnou hranou se systémem nástroje, pohyblivý střižník – pevný přidržovač. Dle výpočtů a rozměrů byl vybrán lis od firmy Feintool. V ekonomickém zhodnocení je pro roční dávku 600000 ks stanovena cena jedné součásti 11,88 Kč.
Výroba rohového kování sdruženým nástrojem. Loukota David, 101132, Bc. Šmehlíková Eva, 3248, Ing. Ph.D. Projekt má za cíl navrhnout vhodnou technologii pro výrobu rohového kování sdruženým nástrojem. Rohové kování je vyrobeno z ocelového plechu 11 321.1 tloušťky 1,5 mm ve výrobní sérii 600 000 kusů za rok. Byla zvolena varianta s výrobou sdruženého nástroje, který vyrobí součást na čtyři kroky na automatizované výrobní lince. Tato linka se skládá z lisu o jmenovité síle 1000 kN, podávacího a rovnacího zařízení a odvíječky. V ekonomickém hodnocení jsou vypočítány výrobní náklady jednoho kusu, celkové náklady a bod zvratu, který nastane při vyrobení 216 049 kusů součástí.
Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením Votavová Jitka, 101499, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby sendvičové závitové vložky - z hliníkové slitiny AlMn1 ČSN 424432. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením na protlačování a pěchování byl navržen postup výroby a provedeny technologické výpočty. Za stroj byl zvolen postupový automat TPM8 (výrobce ŠMERAL Brno), o jmenovité síle 1 000 kN. Průtlačník bude vyroben z nástrojové oceli 19 436.8, objímka z nástrojové oceli 19 436.8 a průtlačnice z nástrojové oceli 19 436.8. Tepelné zpracování průtlačníku a objímky dle výkresové dokumentace.
Výroba součásti "Kroužek" plošným tvářením Stejskal Luboš, 77382, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby součásti „Kroužek" plošným tvářením z hlubokotažné oceli ČSN 11305. Předpokládaná roční série 250 000 kusů. Na základě literární studie problematiky plošného tváření byly pro zadanou součást, s ohledem na výrobní sérii, zvoleny technologie hlubokého tažení a stříhání. Podle provedených technologických výpočtů byl stanoven výrobní postup o sedmi operacích. Pro navržený postup byl vybrán postupový automat Paust 40 (VVB WMW), který je určený především pro velkosériovou a hromadnou výrobu výlisků z plechu. Stroj je vybavený mechanizací a tím vytváří plně automatickou linku. Na zvolený typ stroje byl zkonstruován nástroj. Práce dále obsahuje ekonomické zhodnocení řešené technologie výroby.
Výroba součásti "KRYTKA" Václavek Jiří, 107657, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. V diplomové práci je zpracována teorie technologie vstřikování plastů společně s postupem návrhu vstřikovacích forem. Dále je navržena technologie výroby vycházející z rozboru zadané součásti „krytka“, která je doložena potřebnými výpočty. Na základě těchto výpočtů je zvolen vstřikovací stroj, který vyhovuje požadavkům, jež jsou na něj kladeny. Pro zadanou součást je následně navržena vstřikovací forma. Pomocí programu Autodesk Inventor 2011 a jeho modulu Moldflow jsou provedeny pro tuto formu simulace vstřikování a výsledky jsou následně podrobně rozebrány. Na závěr je provedeno ekonomické hodnocení výroby zadané součásti.
Výroba součásti formy Veselý Vladimír, 126751 Kalivoda Milan, ID:31240, Ing Tato práce popisuje vznik obalové součásti, vyrobené z materiálu ABS-TPU pomocí technologie podtlakového tvarování na negativní formě. V úvodní části je představena firma Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. Následuje stručný přehled nejčastěji používaných druhů balení výrobků. V další kapitole je zpracován prvotní návrh tvaru obalového materiálu, poté ve spolupráci se zákazníkem a výrobcem provedeny konečné úpravy. V následující části je popsán proces výroby formy a obalového materiálu a v poslední kapitole je ekonomické zhodnocení.
Výroba štítku motocyklu technologií postupového stříhání Jandík Radim, 115629 Šmehlíková Eva, 3248, Ing. Ph.D. Bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby motocyklového štítku. Štítek je z korozivzdorného, hliníkového plechu (42 4412). Výroba probíhá na lince se značnou automatizací a řízením pomocí CNC. Při maximálním vytížení výrobní kapacity, linka vyprodukuje až 450 štítků za minutu. Za rok se vyrobí 300 000 ks štítků. Tato zakázka je plánovaná na 5 let a za tuto dobu vygeneruje zisk asi 1,74 milionu Kč. Ekonomické porovnání technologií řezání laserem, vodním paprskem, plazmou a postupovým stříháním potvrdilo vhodný výběr postupového stříhání pro zadanou výrobní dávku. Množství skladovaných štítků je minimální a výroba je realizována dle požadavků zákazníka.
Výroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systému Brdečková Zuzana, 126498 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Cílem práce je výroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systému. Lišta bude vyráběna technologií stříhání a ohýbání z korozivzdorné oceli 17 240 o tloušťce 1 mm. Velikost série je 22 000 kusů za rok. Na základě získaných informací o současném stavu těsnící lišty byl navrhnut nový, efektivnější a pro výrobu produktivnější tvar. Následně byla provedena literární studie. Na základě výpočtů byl pro výrobu zvolen hydraulický lis CUPS 25 D. Těsnící lišta bude vyráběna na nově navrhnutém střižném a ohybovém nástroji. V práci je provedeno technicko-ekonomické hodnocení, které porovnává současnou technologii výroby s nově navrženou technologií. Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace těsnící lišty, střižného a ohybového nástroje.
Výroba tvarové součásti stříháním Hansen Petra, 76595 Dvořák Milan, 1350, doc. Ing., CSc. Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 3 mm. Materiálem součásti je konstrukční ocel EN S235JRG1. Na základě literární studie bylo popsáno několik možných způsobů výroby součásti a vzhledem k požadované přesnosti, kvalitě povrchu střižné plochy a výrobnímu množství (100 000 ks/rok) byla zohledněna výroba technologií přesného stříhání. Pro výrobu součásti byl zvolen trojčinný hydraulicky lis HFA 3200plus od firmy Feintool. Střižný nástroj byl navržen s pohyblivým střižníkem a střihadlo je navrženo s využitím normalizovaných dílů. Na závěr bylo provedeno ekonomické porovnání mezi metodami přesného stříhání, klasického stříhání a nekonvenční technologií s využitím laseru.
Výroba vysokotlakého zásobníku s využitím elektroerosivního obrábění Doležal Jiří, 126693 Oskar Zemčík, 2396, Ing. Ph.D. Tato práce obsahuje stručný úvod do elektroerosivního obrábění a jeho použití pro konkrétní výrobu vysokotlakého zásobníku. Jsou zváženy další možné varianty výroby zásobníku a vybrána nejvhodnější kombinace způsobu výroby. Na závěr je doporučeno využití dalších nekonvenčních způsobu obrábění.
Využití 3D skenování pro přípravu obrábění odlitků součástí parních turbín Michalisko Jan, 101142, Bc. Madaj Martin, 22591, Ing. Tato odborná práce se zabývá využitím 3D skenování pro přípravu obrábění odlitků, které jsou součástí parních turbín vyráběných firmou Siemens, s.r.o., odštěpným závodem Industrial Turbomachinery v Brně. V první části práce je teoretické seznámení se základními pojmy, které se vztahují k procesu 3D digitalizace. Dále jsou v teoretické části blíže popsány využité digitalizační systémy TRITOP a ATOS. V praktické části byl proveden rozbor současného procesu a byl navržen alternativní postup pro přípravu odlitků pro následné obrábění. Za pomoci výše zmíněných systémů byl odlitek převeden do digitální podoby a porovnán se zdrojovým CAD modelem. Výsledkem porovnání je kontrola přídavku materiálu a vhodné ustavení odlitku pro následný proces obrábění. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení obou procesů.
Využití CAD aplikací pro rapid prototyping Pešek Ondřej, 115379 Oskar Zemčík, 2396, Ing. Ph.D. Tato práce popisuje a srovnává vlastnosti CAD aplikací s ohledem na použití pro technologii rapid prototyping. První část seznamuje se základními principy a metodami technologie 3D tisku a mapuje současný vývoj v této oblasti. Ve druhé části jsou popsány porovnávané CAD aplikace a jejich možnosti. Závěrečná část je věnována klíčovým vlastnostem CAD systémů. Je provedeno porovnání dostupných variant, zhodnocení a doporučení.
Využití moderních metod pro výrobu prototypu držáku na vysoušeč vlasů Vrána Radek, 126462 Využití moderních metod pro výrobu prototypu držáku na vysoušeč vlasů Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba prototypu dvoudílného univerzálního držáku na vysoušeče vlasů značky ETA. Držák je navrhnut ve 3D CAD systému Autodesk Inventor a vyroben pomocí technologie Rapid Prototyping, metodou Fused Deposition Modeling. Z vyrobeného prototypu většího vzhledového dílu je vytvořena silikonová forma a odlitek z pryskyřice. V závěru práce je zhodnocení obou metod při výrobě prototypů po technicko-ekonomické stránce. Postup návrhu a výroby prototypu oběma metodami je zdokumentován a popsán. Práce obsahuje historii firmy ETA, a.s., stručnou charakteristiku metody Fused Deposition Modeling a technologie odlitku ze silikonové formy. Prototypy budou využity v dalším vývoji držáků pro vysoušeče vlasů značky ETA.
Zápustkové kování ozubeného kola Bezděk Pavel, 126495 Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Cílem práce v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie je návrh výkovku ozubeného kola zápustkovým kováním. Materiál ozubeného kola je konstrukční ocel 12 050. Vzhledem k velikosti výrobní série 150 000 kusů za rok, byl pro výkovek ozubeného kola zvolen svislý kovací lis LMZ 2500 se jmenovitou tvářecí silou 25 MN. Zápustky jsou vyrobeny ze středně legované oceli 19 552. V závěru práce jsou porovnány náklady na výrobu ozubeného kola s vybranou výrobní technologií.
Zvyšování produktivity na obráběcím centru pomocí metody štíhlé výroby ILLEOVÁ, Marie, 100878, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování produktivity pomocí metody štíhlé výroby zvané Lean. V dnešní době je potřeba udržet si přízeň zákazníka a finanční prosperitu firmy. Právě štíhlá výroba se zaměřuje na spokojenost zákazníka a na zvýšení finančního přínosu firmy, tím, že se snaží odstranit plýtvání, které se vyskytují v procesu.
Certifikace firmy dle ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834 Kazdera Tomáš, 107318, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia je zaměřen na certifikaci firmy SW-MOTECH s.r.o. v oblasti svařování ocelových konstrukcí pro kolejová vozidla. Dle norem ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834. První část práce je zaměřena na teoretické seznámení s používanými svařovacími metodami. V druhé části jsou popsány destruktivní i nedestruktivní zkoušky u jednotlivých metod svařování, včetně jejich vyhodnocení. Na základě pracovních zkoušek pWPS je vystaven postup svařování WPS.
Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky Šabata Radek, 127385 Štroner Marek, Ing., Ph.D., 2633 S rostoucí poptávkou po flexibilních výfukových hadicích firmy WESTFALIA Metal s.r.o. se její výrobní kapacita vnitřních koncových dílů pro hadice přibližuje svému limitu a proto je nutné navrhnout dispoziční a technologické řešení, které by vhodně zvýšilo produkci. Vnitřní díl se vyrábí ze svitků plechu 17 240 zakružením, svařením metodou WIG a tvářením pomocí trnu. Problémem bylo použití lisu PYE 160, který je využíván i pro jiné účely. Je navrženo jeho nahrazení strojen s menšími rozměry a určením pouze pro dané díly, které budou vyráběny i nadále pomocí trnu. Technologie radiálního vypínání má vyšší požadavky na tvářecí sílu a u takto jednoduchých dílů jsou výhody této technologie nevyužity. Rozšiřování trnem bude zachováno.
Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli Doležal Jan, 115514, Bc. Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Práce řeší problematiku návrhu a konstrukce zkušebního přípravku na zkoušení maziv pro tažení plechů a experimentálním vyhodnocením vhodnosti jednotlivých druhů maziv pro zadané zkušební podmínky. Jedná se především o nalezení ekologicky nezávadného maziva, které by poskytovalo podobné výsledky jako maziva s obsahem sloučenin chlóru při tažení korozivzdorné austenitické Cr-Ni oceli 1.4301. Z maziv poskytnutých na zkoušení předními výrobci u nás i ve světě, byla jako nejvhodnější ekologicky nezávadná maziva vyhodnocena maziva ATLAS 3374-140 od firmy Quaker Chemical a WISURA ZW 3356 od firmy FUCHS.
Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Yb - YAG laserem. Dočekal Miroslav, 133448 Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studijního programu B - STG Strojírenská technologie (2303R002) hodnotí drsnosti řezných hran ocelových plechů při laserovém řezání dle normy ČSN EN ISO 9013. Hodnocené vzorky byly řezány na Yb - YAG laseru. Celkem bylo měřeno 11 vzorků. Vzorky byly ze třech druhů materiálu a byly řezány dvěma způsoby laserového dělení tavným způsobem a oxidačním způsobem. Vzorky z nerezové oceli X10CrNi18-8 byly řezány tavně a zbylé vzorky z oceli DC 01 a z oceli S235 JRG byly řezány oxidačním způsobem. Vzorky jsou hodnoceny dle normy ČSN EN ISO 9013. Norma hodnotí kvalitu řezu při tepelném dělení materiálu a zařazuje jednotlivé řezy do tříd přesnosti. Vzorky z nerezové oceli se pohybují v první a druhé třídě přesnosti. Vzorky z konstrukční oceli se všechny zařazují do druhé třídy přesnosti. Toto zařazení je výsledkem praktické části projektu. Teoretická část práce popisuje základní princip laseru, jeho části, použití v průmyslové praxi a nejčastěji používané lasery v průmyslu. Zvláště se zaměřuje na řezání laserem a na parametry, které mají při řezání laserem vliv na kvalitu řezu. Dále je popsáno měření drsnosti a norma ČSN EN ISO 9013.
Návrh formy na vstřikování plastů s horkým vtokovým systémem Okurka David, 115911, Bc. Hušek Martin, 21091, Ing., Ph.D. Navrhl jsem formu na vstřikování plastů pro díl „Návlek“, který slouží k vedení posuvného dveřního kování. Součást je vyrobena z materiálu PE – HD a roční velikost výrobní série je 3 000 000 ks. Na základě výpočtů a literární studie problematiky vstřikování plastů jsem v návrhu použil metodu horkých vtoků, tzv. MH systém od firmy Ewikon. Forma je sestavena z normalizovaných komponentů od firmy Hasco a pro výrobu byl zvolen vstřikovací lis BOY22D. Celkové náklady na výrobu jednoho dílu jsou 0,26 Kč.
Návrh technologie výroby plastového programového kotouče Gráf Radomír, 107756, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro výrobu plastového programového kotouče včetně návrhu technologie potisku. Na začátku práce je proveden rozbor a požadavky na vyráběný dílec včetně volby nejvhodnější technologie – vstřikování plastů. V teoretické části jsou rozebrány veškeré znalosti nutné pro návrh a konstrukci vstřikovací formy. Dílčí teoretické části jsou zaměřeny na problematiku plastových materiálů, nástrojů a strojů pro vstřikování a technologie potisku plastů. Praktická část se zabývá popisem návrhu jednotlivých systémů vstřikovací formy včetně výpočtů, na jejichž základě se provedla volba vhodného vstřikovacího stroje. Konec praktické části je věnován volbě vhodného stroje pro potisk plastového dílce vyrobeného vstřikováním. Pro konstrukci vstřikovací formy byly použity normálie firmy Hasco a 3D CAD systém Solidworks. Na závěr práce je provedeno technicko - ekonomické zhodnocení výroby plastového dílce.
Návrh výroby držáku klimatizace Šproch Daniel, 119797, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing. Ph.D. Držák venkovních klimatizačních jednotek je vyroben z ocelového plechu 11 321.21 tloušťky 2mm. Výrobní série činí 2000 ks/rok. Držák je vyráběn technologií vysekávání na CNC stroji a ohýbán na CNC ohraňovacím lise. Polotovarem je tabule plechu (2 x 2000 x 1000 mm). Součástí řešení je návrh osazení jednotlivých dílů vysekávacími nástroji, rozmístění dílů na tabuli plechu, návrh vhodných ohraňovacích razníků a matric. V závěru práce je uvedeno ekonomické hodnocení.
Nové aspekty svařování MIG/MAG Týn Zbyněk, 126434 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Tato bakalářská práce je zaměřena na nejnovější metody svařování technologií MIG/MAG. Jako například metoda Cold Metal Transfer nebo CMT Advanced. Tyto nové techniky se používají hlavně na svařování tenkých plechů. Začleňují se postupně i do spojování různých typů materiálů a také objemnějších svařovaných konstrukcí. To vše je dokázáno díky řízení a kontrole svařovaného procesu.
Opravy filtračních částí ionexových filtrů na JE Kloboučník Martin, 54327, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Diplomová práce je zaměřena na přípravu oprav ionexových filtrů na čistících stanicích provozních vod v jaderných elektrárnách. Krátce popisuje čistící stanice vod primárního a sekundárního okruhu, ve kterých jsou zařazeny ionexové filtry a lapače ionexů. V práci je uveden přehled vhodných metod svařování tenkých filtračních plechů z austenitických materiálů k sběrné trubce, včetně vhodné technologie výroby úzkých štěrbin v tomto plechu. Cílem práce je navrhnout vhodné provedení oprav a výrobu náhradních dílů pro různé stupně poškození vnitřní vestavby filtrů. Součástí je i ověření jakosti svarových spojů na zkušebním vzorku s výsledky provedených zkoušek, jejich vyhodnocení a ekonomické hodnocení oprav ionexových filtrů.
Optimalizace přeseřízení svařovacích linek Hanauer Tomáš, 126701 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 se zabývá problematikou laserového svařování railů na sériových svařovacích linkách se zaměřením na snížení celkových nákladů na výrobu jednoho kusu. Předkládá návrh na optimalizaci a koordinaci činnosti všech pracovníků podílejících se na tomto procesu. Tato práce je vypracována ve spolupráci s firmou Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě.
Povrchové kalení ocelí vláknovým YbYAG laserem Hromada Martin, 116287, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení laserem pomocí vláknového Yb:YAG laseru. Experiment je založen na zakalení jednotlivých vzorků z oceli 12 050 při různých parametrech vzdálenosti a rychlosti pohybu laserové hlavy. V teoretické části je nejprve popsán princip laseru, poté druhy laserů, využití laseru v průmyslu, druhy kalení a způsoby měření tvrdosti. V praktické části jsou nejprve vyhodnoceny snímky makrostruktury, mikrostruktury a naměřené hodnoty tvrdosti dle Vickerse. V závěru byl proveden rozbor výsledků laserového kalení a následně byly vybrány vhodné kalící parametry.
Renovace kluzných ploch Teplý Miroslav, 101543, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Výběr vhodné kluzné hmoty pro renovaci hřídele vyžaduje porovnání několika kritérií. Mezi hlavní kritéria byla zvolena velikost pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátované lepené sestavy, odolnost proti adhezivnímu opotřebení a kritérium ekonomické. Z výsledků všech zkoušek je vybrána nejvhodnější kluzná hmota na opravu opotřebovaného místa hřídele. Technologický postup tmelení hřídele byl vypracován na základě literární studie, doporučení dodavatele kluzné hmoty a vlastních zkušeností.
Simulace geometrie key hole v závislosti na svařovacích parametrech při laserovém penetračním svařování Křivan Miloš, 115748, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na simulaci vzniku keyhole při laserovém penetračním svařování a na vliv svařovacích parametrů na geometrii keyhole (svaru). V souvislosti s touto problematikou jsou popsány teorie vzniku keyhole. 2D simulační model vytvořený v matematickém softwaru Matlab je verifikován na základě výsledků svařování nelegované konstrukční oceli 1.0122 a korozivzdorné oceli 1.4301. Vliv svařovacích parametrů na geometrii a kvalitu svaru je zkoumán prostřednictvím svarů v nelegované oceli 1.0122.
Stříhání součástí s vyšší přesností Steiner Jaromír, 116068 Žák Ladislav, 1531, Ing, Ph.D. Hlavním tématem práce je technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou, která byla zvolena jako nejvhodnější řešení. Cílem je návrh a zhodnocení technologičnosti zvolené součásti, návrh konstrukčního řešení nástroje a ekonomické vyhodnocení celého projektu. Řetězové kolo bylo navrženo z konstrukční oceli 11500, parametry byly zhodnoceny jako vhodné. Nástroj byl navržen jako postupový pro jednořadé rozvržení výstřižků s pohyblivým střižníkem, nátlačná hrana je umístěna jak na střižnici tak na přidržovači. Lis byl zvolen na základě vypočtené střižné síly, od firmy Feintool. Při zvolené dávce 500000 ks byla vypočtena cena jednoho výstřižku 5,1 Kč.
Studium otěruvzdorných vrstev vytvořených laserovým naplavováním pomocí metody dynamického rázového impaktoru Václavík Ondřej, 116149, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. Diplomová práce se zabývá studiem vrstev vytvořených laserovým navařováním a metodou testování otěruvzdornosti těchto vrstev pomocí metody dynamického rázového impaktoru. V teoretické části práce jsou popsány laserové technologie a jejich aplikace, zkoušky tvrdosti a metody testování povlaků. V experimentální části byly provedeny a vyhodnoceny navržené mechanické zkoušky pro zvolené materiály. V závěru práce jsou shrnuty konečné výsledky experimentu.
Svařování jemnozrnných ocelí typu Docol vláknovým YbYAG laserem Kollnerová Kateřina, 115890, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá experiment svařování vysokopevných ocelí Docol s využitím vláknového laseru. Součástí práce je literární rešerše popisující vlastnosti svařovaného materiálu, princip a jednotlivé typy laserů a technologii svařování laserem. V experimentální části bylo provedeno ověření nastavených svařovacích parametrů. Závěrem práce je vyhodnocení jednotlivých experimentů.
Svařování ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laseru. Chlád Luboš, 107784, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. Diplomová práce předkládá experiment svařování vysokopevnostní oceli Docol 1200 M a oceli DC01 pomocí vláknového Yb-YAG laseru. Experiment je založen na zkoušení těchto svarů. V teoretické části jsou popsány lasery, laserové technologie svařování, oceli vyšších pevností, technologie tailored blanks a zkoušky svarových spojů. V experimentální části byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky svarů, a to příčná zkouška tahem, zkouška tvrdosti podle Vickerse, zkouška hloubením podle Erichsena a zkouška makrostruktury a mikrostruktury. V závěru diplomové práce jsou uvedeny a vyhodnoceny jednotlivé výsledky experimentu.
Svařování oceli USIBOR 1500 vláknovým Yb-YAG laserem Bc. Bogar Radek, 115453 Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. V automobilovém průmyslu se stále častěji vyskytuji vysokopevností oceli. Zaměřil jsem se na ocel USIBOR 1500, která byla svařena pomocí Nd-YAG laseru. V experimentu se využilo odlišných svařovacích parametrů a ochranných plynů. Svařené vzorky se porovnávaly na zkoušce tahem, rozlomením, makrostruktury, mikrostruktury a tvrdosti dle Vickerse při různých kombinacích tloušťek a svařovaného materiálu.
Svařování rotorových materiálů Cvoligová Hana, 107123, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing. CSc. V programech Visual – Weld a Sysweld byla provedena zjednodušená simulace procesu svařování rotoru turbíny z materiálu 27NiCrMoV 15-6. Numerická analýza probíhala za shodné teploty předehřevu a pokryla minimální a maximální procentuální chemické složení oceli. Provedená simulace prokázala, že vlivem % odchylek prvků v materiálu je změněna rychlost, potřebná k dosažení bainitické struktury. Výsledky simulací byly ověřeny praktickým experimentem. Na základní materiál byly navařeny metodou MIG dvě housenky, jedna při teplotě předehřevu 200 °C, druhá při 300 °C, obě se stejným specifickým vneseným teplem QS. Byla hodnocena makro a mikrostruktura základního materiálu a TOO a byl změřen průběh tvrdosti. Rozdíly se pohybovali v přijatelné odchylce 15 %.
Systém pro měření tepelné účinnosti solárních absorbérů Řiháček Jan, 116018, Bc. Mrňa Libor, 19915, RNDr., Ph.D. Práce se zabývá měřícím systémem pro stanovení tepelné účinnosti nově vyvinutých typů solárních absorbérů. Měřící aparatura umožňuje současné vnitřní či venkovní zjišťování tepelné účinnosti až u čtyř vzorků absorbérů. Důraz je kladen na měření průtoku a změny teploty teplonosného média. Za tímto účelem je použito snímačů Biotech FCH-m-POM-LC a LM35DZ. Signál snímačů je převeden do PC pomocí měřící karty NI USB-622. Zde je dále zpracováván navrženým vyhodnocovacím programem. Software je realizován ve vývojovém prostředí LabVIEW. V závěru práce jsou provedena ověřovací měření pro posouzení funkčnosti systému a vyhodnocení tepelné účinnosti různých typů solárních absorbérů. Touto cestou je rovněž prokázána vysoká efektivita aplikace absorpční vrstvy nátěrem barvy RABSORB 5.
Technologie ohýbání ocelového profilu Kameník Tomáš,101596,Bc. Dvořák Milan,1350,doc. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STG Strojírenské technologie předkládá návrh technologie ohýbání ocelového profilu z materiálu S235JRG2. Ohyb je zhotovený pomocí zakružování a lisovacího nástroje. Na základě literární studie technologie ohýbání byl navržen lis a zakružovačka profilu. Vzhledem k vypočtené ohýbací síle a rozměru profilu bude profil vyroben na hydraulickém lisu CYS 320 (výrobce ŠMERAL Brno a.s.). Závěrem jsou provedeny výpočty k technologicko-ekonomickému zhodnocení pro lis a zakružovačku.
Technologie výroby plastového tělesa clony Dluhoš Jan, 115508, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. V diplomové práci je řešena problematika výroby plastového tělesa clona metodou vstřikování plastů. Práce obsahuje návrh vstřikovací formy pro zadaný dílec. Nejprve byl zvolen vhodný materiál výlisku, dále byly provedeny nezbytné výpočty vstřikovací formy. Na základě těchto výpočtů byla zkonstruována čtyřnásobná vstřikovací forma s vyhřívanou vtokovou tryskou a výsuvnými jádry. Pří návrhu vstřikovací formy byly voleny stavebnicové komponenty. Další část diplomové práce obsahuje volbu vstřikovacího stroje pro danou formu. V závěru je technicko-ekonomické zhodnocení obsahující odhad ceny vstřikovací formy a odhad ceny jednoho výlisku.
Výroba jezdce Chládek Martin, 107265, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Jezdec je součástí aretačního mechanismu vyvinutého firmou TOKOZ a.s. Jedná se o součást komplikovaného tvaru a malých rozměrů z materiálu DC04 (ekvivalent 11 305.21). Jako nejvhodnější pro výrobu součásti byla vybrána technologie stříhání a ohýbání plechu v postupovém nástroji. Byl proveden návrh nástřihového plánu o jedenácti krocích a s ohledem na výsledky výpočtů předběžně zvoleny lisy LEXN 100 a Kaiser KSTU 1600. Následně byl navržen postupový jednořadý nástroj. Na základě těchto návrhů bylo provedeno i několik variant kalkulace ceny výrobku dle zvyklostí firmy TOKOZ. Podle výsledků kalkulace byl jako nejvhodnější zvolen lis Kaiser KSTU 1600.
Výroba konzoly Měřičková Petra, 139439 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Konzola slouží k uchycení pohyblivých mechanismů výtahových dveří. Součást je zhotovena z konstrukční oceli 11 375 tloušťky 3 mm, velikost výrobní série činní 30 000 ks/rok. Jako nejoptimálnější technologie výroby byla zvolena metoda postupového stříhání s následným ohybem na sdruženém nástroji. Byly uskutečněny technologické a konstrukční výpočty, z nichž byl navržen nástroj, pro který byla vytvořena základní výkresová dokumentace. Ze strojní vybavenosti firmy byl pro výrobu vybrán výstředníkový lis LE 400 se jmenovitou silou 4 000 kN. Byly stanoveny náklady na výrobu jednoho kusu, přičemž výroba se stává ziskovou pro sérii větší než 94 133 ks/rok.
Výroba kotevního prvku Lukáš Kourek, 107344 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia řeší návrh technologie výroby kotevního prvku. Součást je vyráběna z korozivzdorného ocelového plechu 17 240 o tloušťce 0,7 mm ve formě svitku. Výrobní série je stanovena na 500 000 ks za rok. Na základě literární studie byla zvolena optimální výrobní technologie stříhání a ohýbání. Pro tyto technologie byly provedeny technologické a konstrukční výpočty, pomocí kterých byl navržen sdružený postupový nástroj. Podle potřebné velikosti celkové tvářecí síly byl zvolen výstředníkový lis LEXN 100 C, který dosahuje jmenovité síly 1000 kN.
Výroba kotevního prvku Maleček Michal, 134085 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Kotevní prvek slouží k uchycení terasového prkna na hranol nosné konstrukce. Je vyráběn z ocelového plechu 11 375.20 tloušťky 2 mm s výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z variantního řešení byla jako nejoptimálnější technologie výroby zvolena kombinace stříhání s ohýbáním ve sdruženém nástroji. Na základě technologických a konstrukčních výpočtů byl navržen nástroj se spodním přidržovačem v místě ohybu, pro které byla zpracována základní výkresová dokumentace. Z celkové tvářecí síly a práce byl pro výrobu zvolen lis LEN 40 C (výrobce TOMA INDUSTRIES s.r.o.) se jmenovitou silou 250 kN. Z ekonomického zhodnocení byly stanoveny nutné výrobní náklady jedné součásti a dle bodu zvratu se výroba stává ziskovou pro sérii větší než 89 196 ks.
Výroba krytu Dymák Petr, 126515 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Kryt je součástka používaná k zakrytí ložiska motoru. Materiál, použitý pro jeho výrobu, je ocel 11 320. Z možných technologií pro výrobu byla zvolena jako nejvhodnější metoda konvenčního tažení bez ztenčení stěny. Pro zhotovení krytu byl spočítán průměr přístřihu 477 mm, který bude vyroben z tabule plechu o rozměrech 1 x 3000 x 1500 mm. K tváření bude použit hydraulický dvojčinný lis CTH 250 od společnosti ŽĎAS a.s., pro který bude navržen tažný nástroj. Po provedení ekonomického zhodnocení byla stanovena cena jedné součástky na 62 Kč ze série 100 000 ks/rok.
Výroba krytu ložiska Kopeček Václav, 116330 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Kryt ložiska je výrobek rotačního tvaru použitý v jednostupňové převodovce. Je vyroben z materiálu ČSN 17 247 o sérii 60 000 kusů ročně. Nejoptimálnější varianta výroby, navrhnuta na základě literární studie, je technologie konvenčního tažení s přidržovačem. Z provedených technologických a konstrukčních výpočtů byl zvolen nástroj, tažník, tažnice a byl určen stroj CTC 250 s jmenovitou silou 250 kN. Z ekonomického hodnocení byla stanovena cena jednoho kusu na 27kč.
Výroba montážníko pásku Furch Michal, 115551, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Montážní pásek slouží k upevnění ventilačního potrubí. Použitý materiál je feritická korozivzdorná ocel 1.4510 (ČSN 17 041) o tloušťce 1,27mm. Z možných variant výroby s ohledem na výrobní sérii 120000ks/rok vybrána technologie stříhání a ohýbání. Na základě konstrukčních výpočtů byly navrženy nástroje a zvoleny stroje. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci vybraných částí nástrojů a kompletní sestavy. Stříhání probíhá v plně automatizované lince, ohýbání je obsluhováno pracovníkem. Ekonomickými propočty byly vypočítány náklady na jednu součást 8,12Kč.
Výroba pouzdra pružiny objemovým tvářením Kosek Lukáš, 116335, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby pouzdra pro vedení pružiny z konstrukční oceli 11 320-5R objemovým tvářením za studena. Na základě literární studie zaměřené na objemové tváření za studena a následných výpočtů byl navržen postup výroby součásti v pěti tvářecích operacích. Pro navrženou technologii byl zvolen postupový tvářecí automat HATEBUR AKP 5-5. Polotovarem byl zvolen špalík o průměru 26 mm a délce 29 mm. V ekonomickém hodnocení je pro roční dávku 250 000 ks stanovena cena jedné součásti 16 Kč.
Výroba příruby přesným stříháním Povalač Tomáš, 115976, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing. Ph.D. Cílem projektu je navrhnout novou technologii pro výrobu příruby. Příruba je vyráběna z nerezového plechu 17 040 o tloušťce 5 mm a roční výrobní dávce 800 000 ks. Pro novou výrobu byla zvolena technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou. Pro navrhovanou technologii byly navrženy technologické a konstrukční rozměry. Ke stříhání dochází na automatické výrobní lince, kterou tvoří odvíjecí a rovnací zařízení, trojčinný mechanický lis a navíjecí zařízení. Součást je stříhána v nástroji, který je umístěn v lisu, na jeden pracovní zdvih stroje. Ekonomické zhodnocení porovnává současnou výrobu součásti s nově navrženou technologií, kde nová technologie vychází ekonomicky výhodnější.
Výroba součásti “Držák pro lištu závěsů“ Pytlík Radek, 133782 Žák Ladislav, 1531, Ing, Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby držáku pro lištu závěsů z pozinkovaného ocelového plechu 11 305 o tloušťce 1 mm. Výrobní série je stanovena na 20 000 ks/rok. Podle literární studie problematiky stříhání a ohýbání a také na základě výpočtů bylo navrženo stříhání v postupovém střižném nástroji a ohýbání v ohýbacích nástrojích. Pro výrobu je použitý výstředníkový lis LEN 40 C a hydraulický lis CDC 2 – 7. Střižník, střižnice, ohybníky a ohybnice jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 436.3.
Výroba součásti “regulační člen“ protlačováním Stříbrný Jan, 108122, Bc. Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby regulačního členu protlačováním – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082. Na základě literární studie problematiky objemového tváření za studena a výpočtu, byl navržen postup výroby na jednu operaci. Polotovarem byl určen špalík nařezaný z tyče o průměru 43,5 mm a délce 17,4 mm. Výroba je navržena pro kolenový razící lis LLR 400 (výrobce Šmeral Brno a.s.) o jmenovité síle 4000 kN. Průtlačník a průtlačnice jsou zhotoveny z nástrojové oceli 19 830.4 tepelně zpracované dle výkresové dokumentace.
Výroba součásti “Víko“ Vyhnanovský Jaroslav, 134164 Žák Ladislav, 1531, Ing, Ph.D. Tento projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby součásti „Víko“ vyráběné z plechu tloušťky 1 mm, z materiálu 11 375 (1.0038). Součást se bude vyrábět na sdruženém postupovém tvářecím nástroji. Pro výrobu bude použit stojánek se dvěma sloupky, který bude umístěn ve výstředníkovém lisu LEN 40C od společnosti TOMA Industries s.r.o. se sídlem v Trnavě na Slovensku. Jmenovitá síla lisu je 400 kN. Střižníky, průtažníky, střižnice i ohybník jsou vyrobeny z nástrojové oceli třídy 19 4….
Výroba součásti Držák plošným tvářením Buchta Petr, 107726 Žák Ladislav, 1531, Ing, Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh výroby ocelového držáku z materiálu 11 373, stříháním a následným ohýbáním. Hlavním tématem práce bylo vytvořit nástroje, které by umožnily jednoduchou a levnou výrobu součásti. Nástroje byly konstruovány a vyráběny na základě literárních studií problematik, spojenými se stříháním a ohýbáním. Funkční části nástrojů jsou vyrobeny z nástrojových ocelí třídy 19.
Výroba součásti Klíčenka Kašpar Jan, 133577 Žák Ladislav, 1531, Ing, Ph.D. Hlavním cílem bakalářské práce je výroba vstřikovací formy na zadanou součást klíčenka. V první části práce je popsáno základní rozdělení plastů, technologie vstřikování plastů a zásady konstrukce forem. Druhá část se zabývá vlastní konstrukcí formy zpracované v programu Solidworks. Výstupem je výkresová dokumentace. Na závěr je provedeno ekonomické zhodnocení, které stanoví přibližnou cenu výroby formy.
Výroba součásti z plechu pomocí technologie HMT Štancl Jiří, 134146 Žák Ladislav, 1531, Ing, Ph.D. Projekt bakalářské práce řeší návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 17 240 o tloušťce 2 mm. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení, výpočtů a výrobní sérii 40 000 kusů za rok, bylo navrženo tažení v nástroji pro hydromechanické tažení. Tažný nástroj je upnutý na hydromechanickém lisu HMU 4000 od firmy AP&T, který dosahuje jmenovité síly 4000kN. Tažník je vyroben z nástrojové oceli 19 436 a tepelně zpracován podle výkresové dokumentace.
Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením Trnka Filip, 76122, Bc Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby spojovacího čepu – z konstrukční oceli 11 320 5R. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením na protlačování a pěchování byl navržen postup výroby a provedeny technologické výpočty. Za tvářecí stroj byl navržen postupový automat HATEBUR BKA-3 o jmenovité síle 1800 kN. Součást je zhotovena ve čtyřech tvářecích operacích. Průtlačník bude vyroben z nástrojové oceli 19 830, průtlačnice z nástrojové oceli 19 830 a objímka z nástrojové oceli 19 740.
Výroba unášecího čepu objemovým tvářením Večeřa Jiří, 116166, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby unášecího čepu z korozivzdorné chromové oceli 17 021.3. Na základě studie poznatků o objemovém tváření za studena z dostupné literatury, byly navrženy dvě varianty technologického postupu výroby. Navržené výrobní varianty se skládají ze čtyř tvářecích operací kombinující pěchování a protlačování. U zvolené varianty byly provedeny technologické a pevnostní výpočty pro jednotlivé operace. Pro navrženou technologii byl zvolen postupový tvářecí automat TPZK 25 firmy ŠMERAL Brno
Výroba víka tlakové nádoby Sobotka Jiří, 126743 Žák Ladislav, 1531, Ing, Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia, předkládá návrh technologických parametrů vstřikování a návrh nástroje pro plastový výrobek – dílec byl navržen z materiálu PA 6 NOVAMID B30P natur. Na základě literární studie problematiky technologie vstřikování plastů a zkušeností byl navržen vstřikovací nástroj (forma) s tunelovým vtokem, k odformování výlisku byl navržen klasický vyhazovač. Forma využívá normalizovaných komponent a rozměrově odpovídá výrobnímu zařízení ARBURG 420 C 1300-350 (výrobce ARBURG GmbH + Co KG, závod Loßburg) nebo ENGEL VICTORY 500/120 Tech (výrobce Schwertberg, závod Schwertberg), s uzavírací silou 120 kN případně 130 kN. Forma je vyrobena ze slitinové nástrojové oceli 19 436.9 (POLDI 2002).
Zápustkové kování pastorku Cvrček Jan , 116248 Štroner Marek, Ing., Ph.D., 2633 Závěrečný projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia v oboru Strojírenská technologie posuzuje návrh výroby pastorku metodou zápustkového kování. Pastorek je vyráběn z legované konstrukční oceli 14 220 (1.7131). Velikost výroby je stanovena 100 000 ks za rok. Pastorek je vykován na svislém kovacím lisu LMZ 1000 A o tvářecí síle 10 MN. Výkovek je tvářen ve dvou operacích. Tvářecí nástroj je vyroben ze slitinové nástrojové oceli 19 552 (1.2343). V poslední kapitole práce je uvedeno cenové srovnání a náklady na výrobu zápustkovým kováním a obráběním.
Způsob vývoje výkovku v podmínkách moderní kovárny Vraštiak Michal, 116197, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Se zohledněním moderních řešení byla zvolena technologie zápustkového kování součásti náboje kola automobilu z oceli 14220 (DIN 16MnCr5) o sériovosti 50000 ks. Na základě literární studie a poznatků z praxe byl vyřešen postup kování včetně technologických výpočtů, výkresové dokumentace a výsledků simulace kování pomocí programu QForm. Byl navržen nástroj z legované ušlechtilé nástrojové oceli 19552. Výkovek je kován na klikovém lisu firmy Šmeral Brno LZK 1000 s jmenovitou tvářecí silou 10 MN. Polotovar je dělen nůžkami z tyče Ø45 mm dlouhé 6 m na délku 89,5 mm.
3D vodní paprsek Kučera Michal, 115764, Bc Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím a technologickými možnostmi abrazivního vodního paprsku při aplikaci 3D řezací hlavy. Součástí práce je popis technologie vodního paprsku a jeho další aplikace. Experimentální porovnání vlivu parametrů bylo provedeno pro různé materiály na zařízení řady Mach 4 společnosti Flow International Corporation ve firmě AWAC, spol. s.r.o. a následně byly obrobky podrobeny vyhodnocení tvarové a rozměrové přesnosti.
Analýza dokončovacích způsobů obrábění Daumer Tomáš, 125970 Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Práca sa zaoberá analýzou dokončovacích spôsobov obrábania. Táto publikácia sa zameriava na charakteristiku základných dokončovacích metód a výslednú kvalitu povrchu. Práca uvádza používane stroje a nástroje v týchto metódach, ich výhody a nevýhody. V poslednej časti je praktická ukážka honovania valcov a vyhodnotenie experimentu.
Analýza materiálu pro laserové řezání Tonkovič Miroslav, 126430, Bc. Osička Karel, Ing., Ph.D., 30188 Diplomová práce se zabývá laserovým řezáním plechů od vybraných výrobců oceli. V úvodní části jsou obecně popsány základy laserových technologií, především v oblasti průmyslového použití laserů. Jsou zde uvedeny požadavky na materiál z hlediska laserového řezání. V praktické části se z různých hledisek porovnává materiál od vybraných výrobců oceli. Závěrečná část je věnována hodnocení dosažených výsledků.
Analýza procesu výroby HPL desek použitých na stavby dětských hřišť společností Kompan a.s. Vik Michal, 116178, Bc. Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Teoretická část práce sestává z představení společnosti KOMPAN A.S. V diplomové práci jsou také představeny hlavní části výroby, především CNC dílny, významná pracoviště a sklad. V experimentální části je nejprve představen materiál HPL. Následuje popis testování, včetně použitých nástrojů a materiálu zapůjčených pro účely testování firmou Kompan Czech Republic s.r.o. V průběhu testování bylo měřeno silové zatížení jednotlivých nástrojů, za použití piezoelektrického dynamometru. Dále byla získaná data zpracována a analyzována. V posledním bodu práce byla na reálném vyráběném produktu ekonomicky zhodnocena celková výroba, včetně výroby HPL panelů. V navazující diskuzi jsou získané výsledky a poznatky vyhodnoceny. Závěr práce předkládá konkrétní fakta zjištěná z analýzy získaných dat.
Analýza řezných sil při řezání závitů Štokman Michal, 107930, Bc Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Diplomová práce se zabývá problematikou silového zatížení při řezání závitů. Práce zahrnuje základní metody výroby závitů, fyzikální podstatu řezného procesu, PVD povlaky, nástrojové materiály, analýzu a vyhodnocení testovaných maticových závitníků s aplikací PVD povlaků.
Analýza systému řízení bezpečnosti v kovovýrobě Pešata Jan, 77577, Bc. Kotek Luboš, 13436, Ing. Ph.D. Diplomová práce obsahuje základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku a aplikuje bezpečnostní audit v daném podniku dle příručky Self- Audit HandbookforSMEs určenou pro malé a střední podniky. Dle výsledků vnitřního auditu je doporučeno opatření pro zlepšení systému řízení bezpečnosti.
Analýza výkonnosti systému managementu Kaizar Libor, 115658, Bc. Fiala Alois, 934, doc., Ing., CSc. V této diplomové práci je popsána analýza výkonnosti systémů managementu. Jde hlavně o systémy managementu kvality a environmentu. Je v ní popsán průběh interního auditu ve vybrané společnosti.
Aplikace CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu prototypu těhlice předního kola Bardoň Václav, 115420, Bc. Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu těhlice předního kola studentské formule Dragon 4 týmu TU Brno Racing s využitím moderních CAD/CAM technologií. V úvodní části se práce zabývá teoretickým rozborem technologie frézování. Dále je proveden rozbor hliníkových slitin, který má za cíl začlenit obráběný materiál Certal. V praktické části práce je provedena konstrukce těhlice v CAD softwaru SolidWorks 2012 a návrh frézovacích strategií v CAM softwaru PowerMILL 10. Následuje realizace výroby prototypu na CNC obráběcím centru MCV 754 QUICK ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení výroby.
Aplikace CAM softwaru PowerMILL při programování lopatkového kola Přibilík Tomáš, 126619, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce je zaměřena na modelování a tvorbu NC programů pro obrábění lopatkových kol. Software použitý pro modelování je CATIA V5R20 od firmy Dassault Systémes. Pro tvorbu NC programů je použit software PowerMILL od firmy Delcam. Ověření funkčnosti vytvořených NC programů probíhá v řídicím systému Sinumerik 840d.
Aplikace dílenského programovávní a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student Vejtasa Vladimír, 116487, Bc. Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Diplomová práce se zabývá aplikací dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student. Úvodní část práce se zabývá charakteristikou a popisem technologie frézování, vrtání a zahlubování. Dále je zde provedena volba obráběného materiálu včetně charakteristiky hliníku a jeho slitin. Následující část popisuje konstrukci držáku a excentru diferenciálu v parametrickém programu Autodesk Inventor a tvorbu CNC programů pomocí dílenského programování a CAM systému PowerMILL. V závěru práce je uveden popis výroby obou součástí ve školicím středisku firmy BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením a analýzou obou navržených variant výroby.
Aplikace rapid prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky Malý Ondřej Dvořáček Jan, Ing. Práce se zabývá procesem výroby a následným zhodnocením vyrobených modelů historické drezíny Steyr K2670 v měřítku 1:120. Pro zhotovení produktu byla použita technologie rapid prototyping, která vytváří objekty na základě virtuálních návrhů. Kvůli srovnání byl prototyp modelu stavěn na různých strojích, využívajících odlišné metody tvorby těles. Na základě výsledného produktu 3D tisku byla zhotovena silikonová forma, do níž se v podtlakové komoře následně odlévala modelářská pryskyřice. Závěrem je, že pro objekty s velmi drobnými detaily je vhodné zvolit stroj s velkou přesností, pracující s tenkými vrstvami materiálu. Prototyp je třeba před zaformováním opracovat, protože silikonová forma přenáší většinu detailů, například texturu povrchu tvořenou skladbou vrstev.
Aplikace technologie drátové elektroeroze Barabáš Martin, 125917, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá technologií elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou. Je zde popsána základní podstata elektrické eroze, princip elektroerozivního obrábění a dále princip elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou. Stěžejní část práce se zabývá aplikací drátového řezání při výrobě řemenice 68-8M-130 s popisem technologie výroby na drátové řezačce Excetek V 650. Závěr práce je věnován statistickému vyhodnocení parametrů přesnosti obráběných ploch.
Bezvýronkové kování výkovku talíře Ležovič Peter, 115795, Bc. Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Projekt vypracovaný v rámci inžinierskeho štúdia predkladá návrh zmeny v technológii výroby výkovku taniera. Na základe literárnej štúdie problematiky tvárnenia, konkrétne zápustkového kovania, boli za účelom úspory materiálu navrhnuté zápustky pre kovanie v postupovom uzavretom nástroji. Súčasť bude vyrábaná stávajúcim strojným vybavením iba so zmenou nástroja a vynechaním operácie ostrihovania výronku. Súčasťou práce je výkresová dokumentácia navrhnutého nástroja a ekonomické zhodnotenie návrhu.
Cermety Salcburger Martin, 145651 Humár Anton, doc., Ing., CSc. Tato bakalářská práce se zabývá řeznými materiály na bázi cermetů, určenými k obrábění součástí. V první části práce je popsáno stručné rozdělení a charakteristika řezných materiálů používaných při obrábění. Druhá část je zaměřená na historii vývoje cermetů, jejich strukturu, výrobu, chemické a mechanické vlastnosti. Poslední část této práce se zabývá současným stavem sortimentu nejvýznamnějších producentů řezných materiálů.
CNC technologie obrábění Blažek Martin Prokop Jaroslav, doc., Ing., CSc. Tato bakalářská práce se zabývá technologickou charakteristikou CNC obráběcích strojů a programování soustružnických obráběcích CNC strojů. Rozebírá možnosti výroby zadaného hřídele.
Digitalizace a modelování reálných povrchů pro obrábění Šnejdar Martin Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Tato bakalářská práce se zabývá postupy digitalizace a modelování reálných povrchů pro obrábění. Práce zahrnuje technologické postupy a jednotlivé etapy procesu vedoucí k získání výsledného povrchu. Cílem této práce je seznámení se s procesy a postupy reverzního inženýrství, který je demonstrován na konkrétním případu s použitím programu Mathematica.
Dosahovaná přesnost výrobku při řezání vodním paprskem Jantač Marek, 145434 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce se zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. V první části práce se rozebírají možnosti využití abrazivního paprsku v různých průmyslových odvětvích, jeho výhody a nevýhody. Dále způsoby obrábění abrazivním paprskem jako řezání, soustružení a frézování. Potom se zaměřuje na technologie ve firmě AWAC, ve které byly uříznuty vzorky pro následné měření. Cílem měření bylo stanovit a porovnat drsnosti uříznutých ploch vzorků, které byly řezány metodou Abrasive Waterjet (AWJ) a Dynamic Waterjet (DWJ).
Efektivní frézování korozivzdorných ocelí oktagonální VBD Kouřil Petr, 126131, Bc. Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Tato práce je zaměřena na problematiku efektivního frézování korozivzdorných ocelí. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto ocelí a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části byly čelně frézovány korozivzdorné oceli ČSN 17 240.4 a ČSN 17349.4. Je zde vyhodnocena trvanlivost ostří, drsnost povrchu, tvar třísky, zatížení řeznými silami a efektivnost zkoušených nástrojů.
Frézovací nástroje ze slinutých karbidů Havran Petr, 145389 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj frézovacích nástrojů ze slinutých karbidů. V první části je popsána teorie frézování, která je nezbytná ke stanovení frézovacích parametrů. V další části je obsaženo rozdělení samostatných frézovacích nástrojů ze slinutých karbidů, jejich použití, výhody a nevýhody. V poslední části se nachází výběr nástrojů z katalogů světových firem a celkové zhodnocení.
Identifikace a eliminace chyb při výrobě ložisek Martinovský Peter, 115832, Bc. Kotek Luboš, 13436, Ing., Ph.D. Diplomová práca vypracovaná v rámci inžinierskeho štúdia predkladá spôsoby identifikácie a eliminácie chýb v procese výroby spojkového ložiska pomocou metódy FMEA a Poka -Yoke. S prispením týchto metód je identifikovaných a eliminovaných päť najzávažnejších chýb, ktorých hodnota RPN prekročila zákazníkom požadovanú hranicu.
Identifikace změny textury povrchu vybraných materiálů metodou akustické emise Eliáš Jan, 133471 Mazal Pavel, 1653, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu změny drsnosti povrchu vzájemně se pohybujících kovových těles na vybrané parametry signálu akustické emise (AE). Vyhodnoceny jsou záznamy hodnot z měření signálu AE při pohybu bronzového a litinového tělesa po povrchu stabilní ocelové tyče. Výsledky tvoří podklad pro další výzkum možnosti hodnocení stupně opotřebení povrchu pomocí metody AE. Měření bylo realizováno na přípravku určenému k měření AE za pomocí sytému Dakel Xedo.
Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí Nevřivý Lukáš, 145567 Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce pecí a následně nový návrh obsahující dvě varianty uspořádání pracoviště. Pro vybranou vhodnější variantu je vytvořena optimalizace 5S a následné technicko-ekonomické hodnocení, které obsahuje porovnání současného a navrhovaného stavu výroby.
Inventarizace technického vybavení moderních skladovacích systémů Zapletalík Jiří, 133936, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing. Ph.D. Tato bakalářská práce je zaměřena na zmapování současné nabídky sofistikovaných skladovacích systémů. Skladovací systémy jsou v dnešní době často zaváděny do logistických systémů různých podniků. Součástí těchto systémů bývá automatické naskladnění, vyskladnění a poskytování aktuálních informací o uskladněných jednotkách.
Kompletní projekt a realizace výroby součásti na CNC frézce Prokeš Tomáš Mouralová Kateřina, Ing. Technologická příprava a výroba součástky ,,lopatka“ v malé nástrojařské firmě. Postup přípravy a samotné výroby je rozčleněn do jednotlivých kapitol. V jednotlivých kapitolách je představeno využití CAD/CAM systému, především programu Autodesk Inventor 2014 professional pro tvorbu 3D a 2D dokumentace a program FeatureCAM 2014 od firmy Delcam pro tvorbu technologie a tvorbu NC programů pro CNC stroje. Dále je v této práci uveden process flow diagram a vysvětlení důležitosti tohoto dokumentu pro výrobu. V následujících kapitolách je popsán postupně průběh přípravy a samotné výroby zkušebního kusu, při využití možností zázemí firmy Kovoobrábění Sobotka.
Konstrukce a výroba střižného nástroje Dziuban Jiří, 133172 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce se zabývá popisem technologie výroby střižných postupových nástrojů a jejich úpravami. Na rychloběžných lisech vyrábí tyto nástroje konektory pro automobilový průmysl rychlostí až 1350 zdvihů za minutu. Taková výroba vzhledem ke složitosti tvarů a přesným rozměrům s sebou přináší specifické závady. Tato práce popisuje problémy s deformacemi při produkci konektorů, některé jejich příčiny, a předkládá konstrukční úpravy částí nástrojů k jejich odstranění. Všechny navrhované konstrukční úpravy byly aplikovány v praxi a lze je obecně použít u různých nástrojů.
Konstrukčně-výrobní řešení upínacího přípravku Bc. Petr Okáč Ing. Milan Kalivoda Diplomová práce se zabývá různými aspekty konstrukčně - výrobního řešení upínacího přípravku v podmínkách malé výrobní firmy. V diplomové práci jsou rozebrány problémy, se kterými se autor práce při malosériové a kusové výrobě setkává. Důraz je kladen zejména na efektivitu a ekonomičnost celého výrobního procesu.
Kování „pojistky svorníku“ Frýdl Pavel, 145365 Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Pro výrobu pojistky svorníku byla zvolena technologie zápustkového kování. Pojistka je vyráběna z oceli 11375 v sérii 2700 ks ročně. S využitím literární studie a praktických poznatků byl vypracován technologický postup kování. Součástí je návrh nástroje z ušlechtilé oceli 19663 včetně výkresové dokumentace. Kování probíhá na hydraulicko-pneumatickém bucharu KJH 2 o jmenovité hodnotě rázové práce 20 kJ. Polotovary jsou stříhány z tyčí ø30 mm dlouhých 6 m na délku 52,2 mm. Z technicko-ekonomického zhodnocení vyplývá, že cena jednoho výkovku je 4,71 Kč a pro výrobu bude potřeba 24 ks tyčí.
Kování závěsného šroubu Puklický Vladimír, 145186 Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší postup výroby závěsného šroubu kombinací dvou technologií objemového tváření za tepla. Volného kování pro vykování předkovku a zápustkového kování pro zhotovení konečného tvaru součásti. Závěsný šroub se bude vyrábět v sérii 5 000 ks/rok z konstrukční oceli ČSN 11 375.1 s obsahem uhlíku 0,2% C. Materiál je dodáván ve formě kruhové tyče o průměru 135 mm a délce 6 000 mm. Z ní se budou stříhat menší kusy dlouhé 172 mm pomocí průmyslových nůžek ScKU 800. Na základě literární studie kování a provedených výpočtů byl pro volné kování zvolen buchar KHZ 4 A od firmy Šmeral Brno a.s. a pro kování v zápustce buchar s označením L 9 2040 mkg od francouzské společnosti Bêché. Polotovar bude ohříván v plynové komorové peci RKG 08.9.03-12 s výkonem 600 kW. Výkovek bude ostřižen na ostřihovacím lisu LKOA 200. Zápustky jsou vyrobeny z nástrojové oceli ČSN 19 663.
Laserové mikroobrábění LázničkaPavel, 126581, Bc Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Tato práce se zabývá lasery, jejich obecnou teorií a použitím. Dále teoretická část popisuje laserové mikroobrábění a gravírování. Experimentální část práce se zabývá několika pokusy provedenými pomocí výkonového vláknového laseru, který není primárně určen pro oblast mikroobrábění. Experimenty byly vyhodnocovány hlavně pomocí několika typů mikroskopů, kde se hodnotilo množství odebraného materiálu. U jednotlivých experimentů došlo k odstranění materiálu podle použitých pracovních parametrů laseru a významnou roli hraje i obráběný materiál. Z experimentů plyne, že pro oblast laserového mikroobrábění a gravírování jsou vhodnější kratší pulsy (v experimentu byla minimální délka pulsu 1 ms), s čímž souvisí i způsob odstranění materiálu. Použitý výkonový laser je možné použít i pro mikroobrábění v určitých oblastech výroby.
Laserové pájení v automobilním průmyslu Podstavek Michal, 116409, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG Strojírenská technologie popisuje základní metody spojování v automobilovém průmyslu. Dále se zabývá optimalizací pájecího procesu na zadním víku ŠKODA Superb. V rámci optimalizace procesu bylo navrženo šest vzorků, na kterých byla provedena změna pájecích parametrů. Vzorky byly následně vyhodnoceny tahovou a metalografickou zkouškou. Poté byla provedena EDS analýza a pohledové posouzení jednotlivých spojů.
Materiály používané na řezné nástroje k obrábění kovových výrobků Tomek Lukáš, 133886 Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Tato práce se zabývá řeznými materiály používaných pro výrobu břitových destiček a nástrojů pro obrábění. Cílem této práce je popsat jednotlivé materiály používané při obrábění, jejich základní charakteristiky, složení a výrobu. Součástí práce je i popis profilů předních světových výrobců produkující řezné nástroje. Na příkladu navrhnuté hřídele je provedena aplikace soustružnických nožů potřebných pro její obrobení a krátký popis výroby s grafickou ukázkou. Závěrečná část práce se věnuje vyhodnocení operace soustružení z hlediska využitých zdrojů v závislosti na ceně a času výroby a následnou recyklací nástrojů s ukončenou životností.
Meření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovu Yb-YAG laserem Maňas Petr, 145528 Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studijního programu B-STG Strojírenská technologie (2303R002) vyhodnocuje drsnost vzorků řezných hran laserového řezání. Řezání provedeno na vláknovém Yb:YAG laseru. Vzorky se skládaly z konstrukčních ocelí J235JR a DC01, nerezové oceli X5CrNi18-10 a hliníkové slitiny AlMg3. Byly vyhodnoceny dle normy ČSN EN ISO 9013. Zařazení vzorků do tříd přesnosti dle normy. Praktické části předchází popis obecných metod dělení, základní princip laserového řezání a jeho typy. Uvedeny řezné parametry a jejich vliv na kvalitu s následnými vadami. Je popsáno měření drsnosti a norma ČSN EN ISO 9013.
Měření povrchových teplot ve strojírenství Stránský Marek, 113274, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Tato práce se zabývá problematikou zjišťování povrchové teploty kontaktní a bezkontaktní metodou. Práce obsahuje soupis a formulace základních pojmů a termodynamických zákonů. Dále se práce zabývá popisem a srovnáním vlastností a použití některých přístrojů pro dotykové i bezdotykové měření povrchových teplot. Experimentální část se zaměřuje na zjišťování teplotního namáhání soustružnického nože v závislosti na řezné rychlosti. Pro záznam teplot byly použity podpovrchové termočlánky, povrchové termočlánky, a termovize. Změřené podpovrchové teploty byly využity jako vstupní údaje pro inverzní výpočet povrchových teplot. Všechny získané výsledky byly mezi sebou porovnány.
Model profilu povrchu obrobku obrobeného obvodovou válcovou frézou Horváth Ľudovít ,Bc. Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. V teoretickej časti sa diplomová práca zaoberá frézovaním a popisovaním parametrov profilu povrchu. V praktickej časti rieši model profilu povrchu materiálu obrobeného valcovou obvodovou frézou a jeho vyhodnotenie. Pre vyhodnotenie boli použité jednak údaje získané z počítačového model povrchu materiálu a jednak údaje získané meraním na skutočnom profile povrchu, ktorý vznikol obrobením daného materiálu valcovou frézou s priemerom 45 mm.
Moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů Laňka Lubomír, 127415, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Tato diplomová práce je zaměřena na moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů. Úvodem je proveden základní rozbor dokončovacích technologií obrábění vnějších ploch, na který navazuje popis moderních dokončovacích metod od jemného obrábění až po nano-obrábění. Experimentální část zahrnuje analýzu drsnosti povrchu při čelním soustružení duralového disku a studii velikosti sil při jeho podélném soustružení. Práce obsahuje technologicko-ekonomické vyhodnocení dosažených výsledků.
Moderní metody výroby implantátů technologiemi Rapid Prototyping Trubačová Pavlína Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Tato práce popisuje možnosti výroby implantátů nekonvenčními technologiemi výroby Rapid Prototyping, známými jako aditivní metody. Studie zkoumá i vlivy změn technologických parametrů v nastavení výrobních programů na kvalitu součásti. Popisují se zde výhody a nevýhody pro výběr Rapid Prototyping technologií k výrobě implantátů. Studie mechanických vlastností a kvality povrchu součásti je objektem experimentální části, a to především vliv výkonu laseru a náklonu součásti ve stavebním prostoru na zmíněné veličiny. Na výrobu vzorků bude použita RP metoda Selective Laser Melting, jako materiál nerezová ocel, na vyhodnocení povrchů (nosný podíl materiálu a střední aritmetická úchylka) stroj Alicona, dále hydraulický stroj na zkoušku v tlaku a na závěr byla provedena zkouška tvrdosti podle Vickerse.
Moderní procesní kapaliny pro obrábění Menšíková Markéta, 87477, Ing. Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin pro obrábění. Práce popisuje základní principy a metody chlazení a mazání při obrábění, druhy procesních kapalin, provozní činnosti spojené s jejich používáním a současný stav na trhu. Výstupem práce je obecné technicko-ekonomické zhodnocení pro použití procesních kapalin ve strojírenské aplikaci.
Moderní technologie tváření ve strojírenství Čajan Tomáš, 145329 Dvořák Milan, 1350, doc. Ing. CSc. Tématem této bakalářské práce jsou moderní a nekonvenční technologie tváření, a to především technologie spojování plechů za studena. Dále je zaměřena také na moderní technologie svařování a lepení. Práce obsahuje literární studii o těchto technologiích a následně porovnává jejich výhody a nevýhody.
Možnosti CAM softwaru NX při programování CNC obráběcích strojů Forbelský Jiří, 116263, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Práce se zabývá aplikací NX CAM a jejích možnostech při výrobě vybraných tvarů na zvolené součásti. Zahrnuje výběr stroje a strojního vybavení, nástrojů spolu s trny a upínacími kužely, zvolení a ověřením řezných podmínek. Proces je doprovázen grafickou simulací a doplněn o ekonomické zhodnocení.
Možnosti stroje Vernet Behringer při CNC programování Mana Marek, 126201, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na možnosti využití obráběcí linky firmy Vernet – Behringer. Obsahem teoretické části je stručné začlenění řídicího systému ProNC2 mezi vybrané na trhu dostupné řídicí systémy a jsou porovnány způsoby programování CNC obráběcích strojů. Na obráběcím stroji firmy Vernet – Behringer jsou zpracovávány především tenkostěnné součásti, proto je část práce zaměřena na problematiku obrábění tenkostěnných součástí, rozdělení průhybu nástroje i obráběné součásti. Další část se zabývá návrhem a zpracováním technické dokumentace k modelové obráběné součásti. Praktická část práce se zabývá možnostmi stroje a způsobem programování v řídicím systému ProNC2. Programování i praktická výroba na stroji probíhala ve firmě SSI Schäfer s.r.o. Práce je zaměřena na praktické ověření výrobního procesu pomocí simulace a samotnou výrobu součásti. Závěrem bylo provedeno technicko – ekonomické zhodnocení výroby.
Možnosti systému Sinumerik 840D při programování louskáčku na ořechy Kundela Miroslav, 126166, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá třískovým obráběním za pomoci systému Sinumerik 840D -ShopTurn. První část se zabývá začleněním řídicího systému Sinumerik 840D - ShopTurn mezi ostatní řídicí systémy. Dále se práce zabývá základními metodami NC programování s důrazem na dílensky orientované programování. Praktická část obsahuje návrh a zpracování technické dokumentace ke zvolené součásti (louskáček na ořechy), včetně vytvoření CNC programu za pomocí dílensky orientovaného prostředí – Sinumerik 840D ShopTurn. Program byl ověřen pomocí grafické simulace v softwaru SinuTrain 7.5 a také přímo u stroje SP 280SY. Na závěr bylo vytvořeno technicko - ekonomické zhodnocení navrhnuté technologie výroby.
Možnosti systému Sinumerik při programování rotační strojní součásti Slavík Daniel, 116047, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá výrobou rotační strojní součásti na soustružnickém CNC stroji s řídicím systémem Sinumerik. Nejprve je stručně popsána zvolená součástka, na kterou je později vytvořen NC program v systému Sinutrain Operate 4.5. Daný program je následně ověřen simulací. V rámci této práce je zpracována technická dokumentace, která obsahuje nový technologický postup výroby a výrobní výkres zadané součásti. Na závěr je věnována pozornost technicko-ekonomickému zhodnocení nově navržené výroby, kde jsou ověřeny zvolené řezné podmínky a potřebný výkon CNC stroje. Výsledkem práce je rovněž určení hodinové sazby CNC soustruhu a ceny součástky s ohledem na nově prezentovanou výrobu.
Možnosti využití nekonvenční technologie vodního paprsku ve strojírenské firmě Strnad Pavel Kalivoda Milan, 31240, Ing. Posouzení využití technologie obrábění materiálu nekonvenční metodou řezání pomocí abrazivního vodního paprsku v prostředí strojírenské firmy. Možnosti využití této technologie s ohledem na její technologické možnosti a limity. Předvedení základních vlastností a chování této metody při řezání na vzorcích z korozivzdorné oceli. Posouzení a rozbor provedených zkoušek.
Nástroje vyráběné ze slinutých karbidů Opršál Ladislav, 145164 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce se zabývá řeznými nástroji vyráběnými z povlakovaných i nepovlakovaných slinutých karbidů. V první části práce je uvedeno rozdělení nástrojových materiálů. Další část se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy, jejich značením, výrobou a vlastnostmi. Třetí část je zaměřena na metody depozice povlaků a jejich vlastnosti. Povlaky mohou být vytvářeny dvěma odlišnými metodami, metodou CVD a PVD. Poslední část práce je zaměřena na produkty firem Pramet Tools, Sandvik – Coromant a Seco Tools jejich řezné podmínky a následné porovnání.
Návary proti opotřebení Pagáč Aleš, 116399, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Předmětem této diplomové práce bylo studium opotřebitelných návarů, včetně vhodných základních i přídavných materiálů a technologií navařování vhodných ke konkrétní aplikaci návaru tvrdokovu na lopatky mísiče slévárenského písku. Rozbor vhodných přídavných materiálů byl zaměřen na extrémní abrazi a volbu wolfram-karbidových návarů, společně s výběrem vhodné metody pro navařování wolfram-karbidů, včetně stanovení podmínek a parametrů navařování. Praktická část se zabývala provedením a vyhodnocením experimentu navaření třech vzorků z nelegované konstrukční oceli tvrdonávarem wolfram-karbidu, technologií MCAW - plněnou elektrodou WC práškem v ochranné atmosféře aktivního plynu.
Návrh 3D modelu ucha kuchyňského hrnce a jeho možná realizace výroby Bezděk Adam, 144778 Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a výroba 3D modelu ucha kuchynského hrnca s využitím moderných technológií 3D tlače. Virtuálny model ucha kuchynského hrnca bol vytvorený v parametrickom programe Autodesk Inventor a následne vytlačený na 3D tlačiarni Dimension uPrint, ktorá používa aditívnu technológiu Fused Deposition Modeling. Pomocou vytlačeného master modelu bola vyrobená silikónová forma, do ktorej bol odliaty model z dvojzložkového plastu. Záver práce tvorí technicko-ekonomické zhodnotenie v ktorom sú porovnané obidve metódy výroby modelu.
Návrh 3D modelu válce motoru Jawa 50 a jeho možná realizace výroby Dusbaba Michal, 133462 Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Tato práce se zabývá návrhem 3D modelu válce motoru Jawa 50 s využitím CAD softwaru a výrobou pomocí moderních technologií. V práci byla shrnuta historie vybraných motocyklů Jawa 50. Dále zde byla uvedena charakteristika a rozbor použitých materiálů (aditivní, odlévaný) pro výrobu válce motoru Jawa 50. K návrhu válce motoru Jawa 50 byl použit parametrický program SolidWorks. Součástí práce byl popis a rozbor aditivní technologie Rapid Prototyping včetně aplikace jedné z metod – Fused Deposition Modeling na prototypovém modelu válce motoru Jawa 50. Práce se dále zabývá prototypovou výrobou reálného odlitku válce motoru s využitím slévárenské technologie – přesné lití pomocí vytavitelných modelů. Práce je ukončena diskusí, která popisuje problematické kroky, ke kterým docházelo v jednotlivých etapách výroby.
Návrh inovace strojního vybavení firmy pro obrábění forem Jezbera Jaroslav, 145064 Slaný Martin, 16898, Ing., Ph.D. Práce je zaměřena na inovaci strojního vybavení ve firmě Nástrojárna GREGOR s.r.o. se sídlem ve Skřivanech, která se zabývá především výrobou forem. Zohledňuje některé z předpokladů, na které je nutno se ohlížet při výběru a ustavení nového stroje, dále je zmíněno příslušenství, které je v oblasti výroby forem použitelné. Cílem práce je zhotovení dvou variant umístění nového stroje v daném provozu a jejich porovnání.
Návrh kinematiky a řezné geometrie funkční části artroskopických kleští Pospíchal Oldřich, 115972, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Diplomová práce předkládající návrh inovace artroskopických kleští. Na základě literární studie problematiky artroskopických operací kolenního kloubu, jsou navrženy změny řezné geometrie funkční koncovky nástroje tak, aby byly zlepšeny jeho užitné vlastnosti. Navržené změny jsou realizovány při výrobě prototypu, který je následně porovnáván se stávajícím provedením. Porovnání je provedeno pomocí zkoušky na funkci nástroje a sílu potřebnou ke střihu zkušebního materiálu.
Návrh konceptu montážní linky pro montáž vodních ventilů systému termoregulace motoru Krátký Lukáš, 126139, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Cílem této diplomové práce je zpracování návrhu konceptu montážní linky pro montáž vodních ventilů systému termoregulace motoru. Návrh se skládá z určení taktu linky, počtu potřebných pracovníků a vytvoření tří možných variant řešení montážní linky, z nichž bude na základě více kriteriálního hodnocení vybrána finální varianta.
Návrh na zefektivnění procesu obrábění dílu pro vstřikovací formu Hruška Lukáš, 126052, Bc. Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Cílem této diplomové práce byl návrh na zefektivnění procesu obrábění dílu pro vstřikovací formu. V práci byl popsán původní stav obrábění dílu vstřikovací formy z hlediska technologie třískového obrábění, zahrnující popis jednotlivých výrobních pracovišť, použitých nástrojů a obráběcích strojů. Hlavní část práce byla zaměřena na zvážení možné cesty, vedoucí k zefektivnění výrobního procesu výroby dílu vstřikovací formy, zahrnující převedení původního způsobu výroby dílu vstřikovací formy na CNC soustruh Gildemeister CTX beta 500. Dále byly v práci popsány použité nástroje, včetně popisu navržených řídicích programů pro obrobení dílu vstřikovací formy. Součástí práce bylo rovněž technicko-ekonomické hodnocení navrhované varianty řešení, které zahrnovalo rozbor jednotlivých výrobních nákladů a jednotkových časů, kterých bylo při výrobě dosahováno.
Návrh nátěrových systémů karosářských dílů výdejních stojanů Fajfr Jan, 134025 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového nátěrového systému. Je zde řešena vhodná předúprava pro základní nátěr. Teoretická část obsahuje rozbor těchto předúprav, druhy práškových barev, možnosti nanášení práškových barev a jejich vytvrzování. Za účelem této práce byly zhotoveny vzorky na, kterých se provedly zkoušky odolnosti. V závěru je obsaženo vyhodnocení experimentu a volba nejvhodnějšího nátěrového systému s ohledem na ekonomii.
Návrh nového autoservisu Bejda Vojtěch, 125930, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Cílem této práce je vytvořit návrh nového autoservisu v nové lokalitě na základě stávajících zkušeností firmy. První část této práce tvoří rozbor stávající situace firmy, analýza stávajícího provozu, ekonomický průzkum v nové lokalitě a stanovení strategie pro vybudování nového servisu. Další, technická část, je zaměřena přímo na návrh nového provozu na základě výsledků analýz z první části. Následuje ekonomické zhodnocení navržené varianty.
Návrh nového skladu náhradních dílů ve firmě OKD Adamiec Radek, 111284, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Úlohou této diplomové práce je navrhnout nový sklad náhradních dílů. V první části práce je popsaný teoretický rozbor zpracovávané problematiky. Dále následuje analýza současného skladového stavu v podniku a analýza informačního skladovacího systému SAP. Hlavní část práce tvoří stanovení skladových zásob, situování skladu, volba skladovacích zařízení a návrh dispozičního řešení. Na základě vyhodnocení podle zvolených kritérií byla určená výhodnější z variant. Závěr práce je věnovaný ekonomickému hodnocení realizace skladu náhradních dílů.
Návrh obrábění trubkovnice a trubkových přepážek Poduška Libor Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Práce se zabývá tvorbou 3D modelu tepelného výměníku a návrhem výroby jeho hlavních částí, jako jsou trubkovnice a trubkové přepážky. Práce dále obsahuje obecnou rešerši z oblasti konstrukčních řešení tepelných výměníků, ale také obecně rozebírá základy třískového obrábění a to vrtání a soustružení. K tvorbě 3D modelu bylo využito parametrického programu Autodesk Inventor 2010. Po navržení výroby trubkovnice a trubkových přepážek byl sepsán technologický postup. Následně byl zpracován NC program pro základní vrtací operace pomocí CAM programu PowerMill a dílenského programování Heidenhain iTNC 530. Výsledné hodnoty byly porovnány. V CAM programu PowerMill byla navíc navržena kompletní výroba trubkovnice na tříosé frézce.
Návrh ohýbacího nástroje pro U-ohyb plechu Kyselá Lenka, 144953, Ing. Dvořák Milan, 1350, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce s názvem Návrh ohýbacího nástroje pro U-ohyb plechu, zpracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG, předkládá návrh technologie výroby lišty do tvaru U. Zadaná součást je vyrobena z konstrukční oceli S235 JR o tloušťce 2 mm. Navržený ohýbací nástroj bude sloužit k výrobě lišty z ocelového pozinkovaného plechu pro montáž regálů pro spotřebitelský průmysl. Součástí návrhu ohýbacího nástroje pro U-ohyb jsou technologické výpočty, výkresová dokumentace a technicko-ekonomické zhodnocení.
Návrh ohýbacího nástroje pro V-ohyb plechu Zedníček Zbyněk, 144977, Ing. Dvořák Milan, 1350, doc. Ing. CSc. Cílem bakalářské práce je návrh ohýbacího přípravku pro V-ohyb. Je zadán plechový dílec lopatky pásového dopravníku. V úvodní části je nastíněna problematika přípravy polotovaru, rozbor možností technologie ohýbání a jsou zvoleny vhodné technologie. V následující části jsou uvedeny technologické aspekty návrhu dílce plechové součásti a provedeny výpočty pro návrh ohybu a přípravu polotovaru, minimální a maximální poloměr ohybu, odpružení, ohybová síla a práce, střižná síla a práce, výpočet napřímené délky součásti a celková spotřeba materiálu. Na základě technologických výpočtů je proveden návrh přípravku pro ohyb dílce. Je provedeno ekonomické zhodnocení výroby jsou uvedeny materiálové náklady na přípravek a je určena prodejní cena dílce lopatky pásového dopravníku. V závěru je stručně shrnut celý průběh návrhu.
Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku Vávra Jan, 101308, Bc. Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání technologických pracovišť ve firmě Petr Bližňák - Kovovýroba. Pro optimalizaci jsou použity metodiky technologického projektování. Procesu vlastního řešení návrhu předchází literární rešerše dané problematiky a vysvětlení základních pojmů v oblasti projektování. Dále následuje analýza vnitřního a vnějšího okolí firmy a zhodnocení současného stavu firmy. Návrhy variant řešení jsou podloženy kapacitním propočtem s ohledem na minimalizaci manipulačních vzdáleností a snižování výrobních nákladů. Závěrem byl proveden výběr nejvýhodnější varianty a její technicko-ekonomické zhodnocení.
Návrh plánu údržbářských prací práškového granulovačního kotle Lipus Jan, Bc. Jurová Marie, 613, prof. Ing., CSc Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metody RCM (Reliability Centered Maintenance) na velká energetická zařízení (kotle a jejich příslušenství) s využitím softwarového nástroje AMST společnosti SKF v podmínkách konkrétní energetické společnosti.
Návrh pracoviště obrábění hřídelí elektromotorů Knobloch Martin, 145465 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Cílem práce na téma „Návrh pracoviště obrábění hřídelí elektromotorů“ je zavedení nové technologie do výroby hřídelí v odštěpném závodě Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice. Na začátku je popsána teorie přípravy výroby a metody vedoucí ke stanovení nejvhodnější metody výroby a její zavedení do praxe. V další kapitole se práce zaměřuje na popis stávajícího procesu a vyhodnocení největších úskalí procesu. Následuje variantní návrh nového pracoviště včetně posouzení z hlediska technologie výroby. V závěru se práce věnuje ekonomickému zhodnocení návratnosti investice a doporučení vhodnější varianty.
Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu Koudelka Pavel, 107340, Bc. Jurová Marie, 613, prof. Ing., CSc Tato práce se zabývá řízením výrobního procesu v malé české inovativní a rozvíjející se společnosti. V úvodu je popsán vybraný produkt jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska komponentů, ze kterých je sestaven. Po teoretické části je popsán výchozí stav operativního řízení výroby produktu. Na analýzu výchozího stavu navazuje návrh nových možných přístupů v řízení výroby s ohledem na dostupnost potřebných zdrojů nutných pro realizaci. V závěru práce je provedeno shrnutí realizovaných řešení a plánovaných řešení managementem firmy.
Návrh stabilizačního mechanismu pro FPV kamery s využitím CAD/CAM systémů Holuša David, 107242, Bc. Slaný Martin, 16898, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce obsahuje komplexní návrh stabilizačního mechanismu snímací a FPV kamery pro dálkově ovládaný vrtulový letoun. Shrnuje dosavadní lidské milníky v dané oblasti a popisuje stávající stav poznání a situaci na trhu. S přihlédnutím ke všem získaným vědomostem pak autor popisuje dva různé konstrukční návrhy i s nastíněním navazujících procesů, jako je výroba, osazení elektronikou a uvedení do provozu.
Návrh technologie pro brzdu motocyklu Smílek Lukáš Kalivoda Milan, Ing. Tato bakalářská práce se zabývá technologickým návrhem součástí pro bubnovou brzdu motocyklu. V úvodu práce je uvedena historie vývoje brzdných systémů a jejich záhladní rozdělení. Dokumentace výroby obsahuje technologický proces, sestavení NC programu, návrh v 3D softwaru a technicko-ekonomické zhodnocení.
Návrh technologie pro univerzální a CNC stroj Jurča Adam, 134053 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání dvou metod soustružení a to mezi starší technologií na univerzálním soustruhu a novodobou technologií na CNC soustruhu. V dalším bodě se sestavuje technologický postup, vypočítá se strojní čas na obě technologie na závěr se vyhodnotí obě metody dle technicko-ekonomického hodnocení.
Návrh technologie součásti “lopatkové kolo” Kotrsal Miloš, 137329 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato práce se zabývá analýzou stávající technologie výroby lopatkového kola v konkrétní strojírenské firmě, která se zabývá výrobou turbodmychadel. Je předložen rozbor technologie od výroby polotovaru, po technologický postup výroby součásti, výrobní stroje a nástroje. Je zde navrhnut nový postup technologie výroby. V závěru je uvedeno technicko-ekonomické porovnání stávající a nové technologie.
Návrh technologie výroby autokoberce Kavan David, 145074 Kandus Bohumil, 500, Ing. Cílem této bakalářské práce je návrh výrobní technologie autokoberce z termoplastického elastomeru. Autokoberec bude vyráběn technologií vstřikováním do formy s horkou vtokovou soustavou v sérii 42 000 kusů za rok. Nejdříve je proveden rozbor současné technologie výroby, zakončen shrnutím důvodů ke změně výrobní technologie. Dále následuje obecná literární studie týkající se plastů a technologie vstřikování plastů. V praktické části je zvolen vhodný materiál, dle vypočtených technologických parametrů je zvolen vstřikovací stroj a také je proveden ideový návrh vstřikovací formy pro výrobu autokoberce. Poslední částí práce je technicko ekonomické zhodnocení porovnávající současnou technologii výroby s nově navrženou technologií.
Návrh technologie výroby dílu hydraulického lisu Gryc David, 132688 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Seznámení s hydraulickým lisem a popis jeho hlavních dílů. Rozbor zadaných součástí a návrh nejvhodnějšího polotovaru. Volba nástrojů a měřidel. Sestavení výrobního postupu výroby a výpočet strojních časů. Ekonomické vyhodnocení zahrnující náklady na polotovar, nářadí, mzdy dělníků a energie na provoz strojů.
Návrh technologie výroby plastové základny časovače Březina Vít, Bc. , 125950 Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce řeší návrh technologie výroby plastového dílce. V první části se zabývá studiem teoretických vlastností plastů a jejich zpracováním použitelných pro zadaný problém. V druhé části je navrhnuta dvojnásobná vstřikovací forma s horkým vtokem. Následuje ověření funkce řešení pomocí analýzy vstřikování a práci uzavírá technickoekonomické zhodnocení celého projektu.
Návrh technologie výroby plastového krytu vrtačky Hovad Jan, 116284 Kandus Bohumil, 500, Ing. V prací je zpracována literární studie na téma plastů a vstřikování plastů včetně nástrojů pro vstřikování. Následuje praktická část návrhu výroby plastového krytu vrtačky. V rámci návrhu výroby jsou vypočteny výrobní parametry, navržena konstrukce vstřikovací formy, zvolen vstřikovací stroj a technicko ekonomické hodnocení.
Návrh technologie výroby příruby motoru čerpadla Pangrác Pavel, 145591 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Ve studii návrhu technologie výroby příruby motoru čerpadla jsou zpracovány informace o vřetenových čerpadlech, vlastnosti obráběné příruby a polotovaru. Na základě strojního vybavení jsou navrženy nástroje a kontrolní pomůcky. Hlavní část tvoří návrh technologického postupu, tvorba operačních návodek a výpočet strojních časů. V závěru je provedeno technicko-ekonomické porovnání stávající a budoucí varianty.
Návrh technologie výroby skříně rozvaděče Žilák Marek, Bc. Štroner Marek, 2633, Ing. Ph.D. Diplomová práce vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby skříně rozvaděče. Na základě literární rešerše a posouzení současného stavu dané výroby skříně, byl proveden návrh technologického postupu skříně včetně technologické a konstrukční dokumentace. Závěr práce je zaměřen na technicko-ekonomické zhodnocení zvolené výroby a možnosti úspor.
Návrh technologie výroby tělesa válečku Drmela Radim Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá technologií výroby tělesa válečku ve firmě Kovo Šmerda. První část práce je zaměřena na rozbor technologičnosti. Druhá část práce, praktická, objasňuje technologii výroby tělesa válečku do důlních vozíků. V praktické části je uveden technologický postup výroby, výrobní návodky. Je zde také uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení a CNC program.
Návrh temperovaného stolu pro FDM 3D tiskárnu s využitím simulace MKP Bartoš Radko, Bc. Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá návrhem vyhřívaného stolu pro FDM 3D tiskárnu pomocí metody konečných prvků. Je stručně popsána historie RepRap tiskáren, konstrukce a části, ze kterých se skládá. Jsou diskutovány dva způsoby vyhřívání, vyhřívání pomocí PCB desky a pomocí výkonových rezistorů na které se práce blíže zaměřuje. Jsou uvedeny metody a postupy, které vedly k získání optimálního rozmístění tepelných tělísek na desce vyhřívaného stolu. V závěru práce jsou uvedeny výsledky z testování, které jsou porovnávány s výsledky simulací v programu ANSYS.
Návrh vhodné technologie výroby pro součást “patka sloupku“ Langr Aleš, 126177, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing., Ph. D. Diplomová práce, vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia, předkládá návrh vhodné technologie výroby pro součást “patka sloupku“, která slouží k uchycení filtrační jednotky k zemi. Materiálem je ocelový plech dle normy ČSN 41 1375 tloušťky 6 mm. Výrobní série součásti je 4 000 kusů za rok. Na základě literární studie o nekonvenčních technologiích výroby rovinných součástí z plechu, byly navrženy tři technologie výroby: řezání plazmovým paprskem, řezání vodním paprskem a řezání laserovým paprskem. Tyto technologie byly technologicky a ekonomicky zhodnoceny. Práce na závěr hodnotí, zda se pro firmu, pro kterou je práce vytvořena, vyplatí koupit příslušný stroj nebo zůstat u stávajícího nákupu součástí od kooperační firmy.
Návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání Kosíř Tomáš, 115714, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing., Ph. D. Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání. Kryt senzoru je vyráběn ze svitku plechu o tloušťce 4 mm. Materiálem součásti je mikrolegovaná ocel S355MC. Roční výrobní dávka je 800 000 ks. Na základě literární studie bylo navrženo několik možných způsobů výroby součásti a vzhledem k požadované přesnosti, kvalitě povrchu střižné plochy a výrobní dávce byla navržena výroba technologií přesného stříhání s tlačnou hranou. Byly provedeny technologické a kontrolní výpočty. Na základě technologických výpočtů byl stanoven trojčinný hydraulický lis HFA 4500 plus od firmy Feintool s jmenovitou silou 4500 kN. Konstrukce střižného nástroje byla navržena s pohyblivým střižníkem.
Návrh výroby loga společnosti s využitím technologie CAD/CAM Nejedlík Karel, 116383 Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Bakalářská práce se zabývá návrhem a možnostmi výroby loga společnosti s využitím dostupných technologií a výrobních zařízení. Logo společnosti bylo vytvořeno v programu CorelDRAW a následně převedeno do 3D modelu pomocí programu Autodesk Inventor. Návrh obráběcích strategií byl proveden v CAM programu PowerMILL. Výroba loga společnosti proběhla na konzolové vertikální frézce FV 25 CNC.
Návrh výroby součásti "dolní válec" pro firmu ŽĎAS Prokop Tomáš, 107886, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce se zabývá výrobním postupem hlavní součásti kosoúhlých válcových rovnaček dolního válce ve firmě Žďas, a.s. Žďár nad Sázavou. První část práce je zaměřena druhy válcových zařízení a postupem zpracování tyčového materiálu a trubek. Dále se práce zabývá samotnou výrobou hlavní částí kosoúhlých válcových rovnaček spodního válce. Výroba je uskutečňována na zastaralém soustruhu Škoda Plzeň SR 1000. V navazující části práce je řešena možnost využití nové technologie, a to nového obráběcího CNC stroje, která by zvýšila produktivitu práce, kvalitu a přesnost výrobku. V závěru práce je řešeno technicko-ekonomické zhodnocení navrhnuté technologie.
Návrh zapichovacího soustružnického nože s VBD, pro vnitřní soustružení Nosek Adam Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního zapichovacího nože s výměnnou břitovou destičkou. Součástí práce je rešerše problematiky vnitřních zapichovacích nožů. Výstupem je pak samotný návrh vnitřního zapichovacího nože.
Navržení povlakovaných nástrojů pro technologii soustružení součásti "příruba" Maršálek Radek, 133190 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Práce pojednává o využití povlakovaných nástrojů při výrobě součásti „příruba“ na CNC soustruhu. V první části je uvedena podstata povlakování nástrojů a přehled nabízených povlakovaných nástrojů pro soustružení od známých světových výrobců. Dále je řešeno posouzení technologičnosti vyráběné součásti, návrh polotovaru, sestavení technologického postupu se začleněním CNC soustruhu, sestavení návodek s výpočtem strojních časů, zpracování NC programu a jeho následné ověření pomocí simulace výroby a technicko-ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení.
Nepovlakované slinuté karbidy Benešovský Radek, 145301 Humár Anton, 919, doc. Ing. CSc. Tato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy užívanými k výrobě řezných nástrojů. První část práce obsahuje rozdělení a stručnou charakteristiku materiálů určených k výrobě řezných nástrojů. Druhá část práce se zabývá historickým vývojem, rozdělením a značením, výrobou a fyzikálně mechanickými vlastnostmi nepovlakovaných slinutých karbidů. Poslední část práce je zaměřena na sortimenty nepovlakovaných slinutých karbidů určených k soustružení od společností Pramet Tools, Sandvik Coromant, Seco Tools, Ceratizit, Walter a Iscar a jejich porovnání z hlediska řezných rychlostí.
Nové řešení nastavování reflektoru ve světlometu Glatter Willi, 107194, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Cílem práce je vyvinout nový nastavovací element. Byly navrženy tři konstrukční návrhy, které byly následně pevnostně simulovány pro různé materiály. Byl vybrán nejvhodnější materiál a přistoupilo se k výrobě navrhovaných variant. Tyto varianty byly poté zaimplementovány do světlometu, byly postupně měřeny a zkoušeny. Během měření byla posuzována změna polohy hranice světla a tmy po zkouškách odolnosti proti teplu a po vibračních zkouškách. Výsledkem je výběr jediného materiálu a jediného konstrukčního řešení nastavovacího elementu, který zaručuje snadnou a rychlou montáž a spolehlivé seřízení reflektoru, pro standardizaci dílu a implementaci do nově vyvíjených světlometů.
Obrábění kompozitních materiálů pomocí robotů Rubišar Václav, 126319, Bc. Zouhar Jan, 19154, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá obráběním kompozitních materiálů pomocí robotů. Je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na podrobné představení pojmu „průmyslový robot“ s popisem jeho ovládání, typů těchto robotů, druhu pohonů a způsobů programování. Dále jsou v rámci této části vyjmenovány a blíže specifikovány programy CAM, určené jak pro běžné obrábění, tak pro obrábění pomocí robotu. Součástí je i představení kompozitních materiálů a specifikace jejich obrábění. Praktická část se pak zabývá zejména výběrem vhodného typu držáku vřetene pomocí simulačního programu, návrhem odsávání a ekonomickým zhodnocením ceny ořezu dvou typů výroby.
Obrábění rotačního dílu na CNC stroji Boda Michal Kalivoda Milan, 31240, Ing. V této bakalářské práci je zpracován návrh na výrobu dílu matice pojistky. Práce se zabývá rozborem součásti, návrhem technologie včetně volby strojů a nástrojů, což je doloženo výrobním postupem, návodkou, NC programem a technicko-ekonomickým vyhodnocením.
Obrábění součásti na CNC soustruhu Nechvátal Luboš, 145152 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Téma bakalářské práce se zabývá technologií výroby rotační součásti na CNC soustruhu. Hlavní řešení práce je kompletní technologická příprava výroby součásti "těsnicí víko" včetně popisu použitých strojů, zařízení a výběr obráběcích nástrojů pro výrobu. Dále je v práci uveden NC program pro výrobu součásti a popis výroby funkčního vzorku součásti. Na závěr je technicko-ekonomické zhodnocení výroby součásti. Mezi další řešení patří teoretický návrh technologie výroby na moderním multifunkčním obráběcím CNC centru.
Obrábění součásti na CNC stroji Osička Petr, 133313 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce se zabývá výrobou rotoru elektromotoru na CNC soustruhu. V první části je popsána funkce vyráběné součásti a je navržena vybraná součást. V další kapitole je navržen a popsán výrobní postup obrobení hřídele a následně je popsán další postup výroby rotoru. Jsou provedeny základní kapacitní propočty výroby. V další části je navržen NC program, který je v závěrečné části použit pro vzorovou výrobu součásti.
Obrábění součásti z kompozitního materiálu Trčka Radim, 133213 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato práce se zabývá vláknově vyztuženými kompozitními materiály z hlediska jejich vlastností, vývoje, rozdělení, využití a výroby. Je rozebrána problematika obrábění kompozitních materiálů (především elektroizolačních a tepelně izolačních) a jejich obrábění za podpory software Edgecam.
Obrábění žáruvzdorných keramických materiálů frézováním Reiter Milan, 126312, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Diplomová práce je zaměřena na obrábění keramických materiálů. V teoretické části je popsáno rozdělení keramických materiálů, struktura, výroba a vlastnosti. Dále je v této kapitole uvedeno rozdělení žáruvzdorných keramik. V druhé kapitole je popsáno obrábění keramických materiálů. Poslední část práce je zaměřena na analýzu obrobitelnosti keramického materiálu R - SLI - K frézováním. Při experimentu byly měněny řezné podmínky a byly snímány průběhy sil při obrábění. Následně bylo měřeno opotřebení nástroje a drsnost povrchu na vzorku žáruvzdorného materiálu.
Optimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechů Plíšek Roman, 53618, Bc. Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Diplomová práce popisuje experiment svařování pozinkovaných plechů pomocí vláknového laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů přeplátovaných spojů s rozdílnou mezerou mezi oběma svařovanými díly. Teoretická část práce popisuje princip a jednotlivé typy laserů, technologii laserového svařování, svarové vady, zinkování a kontroly svarových spojů. V experimentální části práce byly provedeny, vyhodnoceny zkoušky svarů a rozbor výsledků experimentu.
Optimalizace laserového tavného dělení povlakovaných hliníkových plechů Pokorák Milan, 126289, Bc. Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Diplomová práce se primárně zabývá optimalizací laserového řezného centra pro dělení povlakovaného plechu a následným srovnáním dosažených výsledků se vzorkem zhotoveným technologií vodního paprsku. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které na sebe částečně navazují. Teoretická část je orientovaná na použité nekonvenční technologie, jejich obecný rozbor, konstrukci, historii a využití v průmyslových aplikacích. Stěžejní kapitoly se poté zabývají rozdělením jednotlivých principů řezání a jejich důkladným popisem. Součástí teoretického rozboru je i rozdělení hliníkových slitin, popis měření struktury povrchu a vysvětlení základních pojmů používaných při měření drsnosti. Praktická část práce je zaměřena na řešení konkrétního problému a obsahuje veškeré poznatky využité při optimalizaci a následném vyhodnocení laserového řezání. Jsou zde tedy uvedeny výsledky měření, popis zpracovávaného materiálu, použité stroje a přístroje a v neposlední řadě technicko – ekonomické zhodnocení dané problematiky. Celkové vyhodnocení optimalizace laserového řezání pro danou součást je uvedeno v kapitole Zhodnocení výsledků experimentu.
Optimalizace NC programu pomocí CAD/CAM software Paseka Jan, Bc. Osička Karel, Ing., Ph.D. Cílem této diplomové práce je návrh úsporných opatření v procesu technologické přípravy výroby průmyslového podniku. V první části je zpracován obecný teoretický rozbor součástkové základny a stávajících NC programů. Na základě těchto poznatků a provedené analýzy byly stanoveny návrhy optimalizace popsané ve druhé části. Díky těmto návrhům dochází při jejich plné implementaci k úspoře časových nároků a finančních prostředků potřebných pro zavedení prototypového výrobku do sériové produkce.
Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce Ulrich Josef, 126435, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce se zabývá optimalizací vstřikovacích parametrů při uvádění vstřikovací formy do výroby. V úvodu se nachází studie plastů, vstřikovacích forem, vstřikovacích strojů, samotných vstřikovacích parametrů a jejich vliv na kvalitu. Návrhová část zahrnuje analýzu současného stavu, výpočet vstřikovacích parametrů, moldflow analýzu a vlastní vzorkování na daném stroji. Závěrem je volba optimálních vstřikovacích parametrů, návrh pracoviště a technicko-ekonomické zhodnocení
Optimalizace technologie výroby plastového uzávěru tuby Majerčíková Erika, 115819, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Práca sa zaoberá optimalizáciou technológie výroby plastového uzáveru tuby vyrábaného vstrekovaním. Veľkosť výrobnej série je 5 000 000 kusov ročne a minimálna doba výroby je 5 rokov. V práci je spracovaná literárna štúdia technológie vstrekovania plastov do foriem s uvedením možností optimalizácie výroby zmenou konštrukcie nástroja. Praktická časť je venovaná optimalizácii existujúcej formy so studeným vtokovým systémom na výrobu uzáveru tuby, a to použitím horúceho vtokového systému dodaného spoločnosťou Synventive. Zmena konštrukcie nástroja spočíva v zmene trojdoskového typu formy na typ dvojdoskový. Ide o zmenu pevnej strany, do ktorej je zabudovaný horúci vtokový systém; na jej konštrukciu sú použité normalizované diely od firmy HASCO. Na základe technologických parametrov je zvolený vstrekovací stroj Krauss Maffei KM 80-380 CX. Na záver je prevedené technicko-ekonomické zhodnotenie optimalizácie výroby použitím horúceho vtokového systému.
Optimalizace vyhodnocování testů sloupků řízení Janda Radek, Bc. Pernikář Jiří, doc., Ing., CSc. Tato diplomová práce se zabývá studií postupu vyhodnocování crash testů sloupku řízení automobilu a jeho následné optimalizování v podobě vytvoření vyhodnocovací sekvence, která značně urychlí proces vyhodnocení. V teoretické části je popsáno testovací prostředí a postup realizace nárazových testů. Dále je v této práci popsáno několik počítačových programů, které se během testovacího a vyhodnocovacího procesu využívají. V praktické části je popsán vývoj a vytvoření vyhodnocovacího programu, který testy vyhodnotí místo operátora. Výsledky, které jsou takto získány, jsou v další části práce ověřeny. Závěr práce se věnuje porovnání staré metody vyhodnocení s novou metodou využívající vyhodnocovací sekvenci.
Ověření drsnosti povrchu po frézování nástrojem s VBD doporučenými řeznými podmínkami Novotný Vojtěch, 134099 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Bakalářská práce je zaměřena na praktické testování výměnných břitových destiček. Nejprve je zde teoretický rozbor problémů týkajících se hlavních testovaných částí. Zejména je zde popsán úvod do čelního frézování, struktury povrchu po frézování a opotřebení řezného nástroje. Následuje návrh experimentu, který přesně vymezuje použitý stroj, nástroj, výměnné břitové destičky, řezné podmínky, materiál pro testování a základní kritéria experimentu. V poslední části je zaznamenán výsledek testů a jsou navrženy optimální hodnoty pro řezné rychlosti.
Pětiosé frézování s polynomialní trajektorií Ohnišťová Petra Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Cílem práce je uvedení do problematiky pětiosého frézování s polynomiální trajektorií. Součástí práce je popis numerického řetězce, definice různých metod generace trajektorie nástroje, základní matematický popis obráběného povrchu a generování CNC programu pro pětiosé obráběcí centrum s řídicím systémem Heidenhain.
Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu Metelková Jitka, 145542 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Tato práce obsahuje přehled soudobých metod vyhodnocování povrchu součástí, obvyklých měřicích přístrojů a vyhodnocovaných parametrů. Hlavní část práce je věnována pokročilým metodám vyhodnocování topografie povrchu, včetně aplikace nové bezkontaktní techniky měření Alicona G4. Experimentální část se zabývá zejména studiem parametrů textury povrchu čelně soustružené hliníkové slitiny AlCu4MgSi. Zejména se jedná o studii vlivu posuvu nástroje s nepovlakovanou břitovou destičkou GIPA-6.00-3.00 (ISO 513 N05-N25, Iscar), na vybrané profilové a povrchové parametry, včetně srovnání výsledků dosažených dotykovou metodou (Form Talysurf Intra 50, Taylor Hobson) a bezdotykovou metodou (IFM G4, Alicona).
Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy Jiskra Milan, 116302, Bc. Kubíček Jaroslav,1649, Ing. Vývoj svařovací technologie je hnán neustále kupředu především z důvodu snižování výrobních nákladů a nákladů na dodatečné rovnání svařenců vlivem tepelných deformací. Proto přední výrobci svařovacího zařízení přichází s novými metodami a technologiemi. Jednou z novinek je i vysoce výkonná tandemová technologie CMT Twin od společnosti Fronius. Experiment provedený v diplomové práci potvrzuje, že se jedná o velmi hospodárný proces. V porovnání s konvenčním svařováním je CMT Twin z pohledu výrobních nákladů na provedení svaru levnější variantou a vnáší do materiálu méně tepla. Aplikace zařízení CMT Twin vyžaduje průmyslového robota, tudíž metoda je předurčena pro sériovou až hromadnou výrobu. CMT Twin najde uplatnění například v automobilovém či lodním průmyslu.
Porovnání možností výroby vstřikovacích forem Marko Tibor, 126206 Kandus Bohumil, 500, Ing. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (2303R002), předkládá porovnání možností výroby vstřikovacích forem. Dle vybraných tří plastových dílů bude stanovena výroba jednotlivých vstřikovacích forem, zvláště zaměření na výrobu tvárníku a tvárnice. Pro jednotlivé výroby tvárníku a tvárnice budou použity různé metody technologie výroby úběru materiálu u každého z vybraných plastových dílů. Dle daných výrobních technologií a postupů bude vypracována rešerše výroby a ekonomické zhodnocení, podle kterých bude určeno složitost a náročnost technologie výroba tvárníku a tvárnice.
Porovnání technologií řezání vodním paprskem a laserem Chamrad Jakub, 145421 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Tato práce bude zaměřena, jak už její název napovídá, na seznámení s problematikou nekonvenčních technologií a to s řezáním vodním paprskem a laserem. Úvodní kapitoly se skládají z rešerše na již zmíněné metody obrábění. V praktické části, tvořené ve spolupráci s firmou Honeywell, bude zkoumána efektivita stroje na řezání laserem, který je starší, a nového stroje na řezání vodním paprskem.
Porovnání výkonných hrubovacích operací v CAM softwarech Hrabovský Adam, 126048 Zouhar Jan, 19154, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi a zejména těmi co jsou obsaženy ve zvolených CAM softwarech. V počáteční části uvádí obecné informace o vlivech na přesnost obrábění a zatížení nástroje. Další kapitola se zabývá obráběcími metodami a z nich plynoucími požadavky na konstrukci stroje. Pokračuje popisem nových hrubovacích strategií a jejich využitím, také je zde provedena volba hrubovacích nástrojů pro obrábění zadaných modelů tvárníku a tvárnice z oceli a slitiny hliníku. V praktické části byly v programech na polotovar aplikovány hrubovací strategie, které byly následně srovnány dle strojního času.
Porovnávání svařování MAG a svařování plazmou Nejedlý Tomáš, 126726, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing. CSc. Vypracovaná diplomová práce porovnává svařování MAG a svařování plazmou, se stejnými vstupními parametry. Na základě literatury byla posouzena svařitelnost a popsány obě metody svařování. Experimentálně bylo pro obě technologie určeno specifické vnesené teplo, vyhodnocena makrostruktura svaru a zředění, rozměry tepelně ovlivněné oblasti a na závěr zkouška tvrdosti v příčném směru podle Vickerse.
Povlakované slinuté karbidy Berka Miroslav, 145302 Humár Anton, 919, doc., Ing., CSc. Tato bakalářská práce se zabývá povlakovanými slinutými karbidy, které se využívají pro výrobu řezných nástrojů. V první části jsou uvedeny a popsány základní řezné materiály. Druhá, nejobsáhlejší, část je zaměřena už pouze na povlakované slinuté karbidy – na výrobu, metody povlakování, druhy a vlastnosti povlaků. Závěrečná část se zabývá povlakovanými slinutými karbidy v sortimentu výroby nejvýznamnějších světových a domácích producentů nástrojů a nástrojových materiálů.
Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem Bazalová Lucie, 115428, Bc. Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a použitého výkonu. Zpočátku se práce zabývá možnými technologiemi povrchového kalení, průmyslovými lasery a možnými metodami pro měření tvrdosti. Dále je popsán použitý materiál a vyhodnocení makrostruktury a mikrostruktury vzorků a vyhodnocena dosažená tvrdost v závislosti na vzdálenosti od povrchu. Výsledky jsou použity pro posouzení vhodnosti použitých parametrů při kalení.
Povrchové úpravy nástrojů pro obrábění Klusková Miroslava Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Bakalářská práce je zaměřena na povlakování řezných nástrojů. Na úvod bakalářské práce je zde přehled nástrojových materiálů. Dále teoretické rozebrání namáhání řezných nástrojů a zkoušky řezivosti. V závěru práce jsou popsány moderní trendy povlakování.
Principy přívodu procesní kapaliny do místa řezu Skládaný Jakub, 145202 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Práce pojednává o problematice procesních kapalin a jejich přívodu do místa řezu. V práci je uveden stručný popis nástrojů s vnitřním přívodem procesní kapaliny pro základní obráběcí technologie. V závěru práce jsou zhodnoceny jednotlivé způsoby přívodu procesní kapaliny do místa řezu.
Problematika svařování součásti „komora lisu“ Čermák Petr, 139964 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Cílem této bakalářské práce je výroba komponentu „komora lisu“ stroje určeného v potravinářském průmyslu pro pekárenské odvětví a dále výběr vhodné metody obloukového svařování, základního a přídavného materiálu. Praktická část zahrnuje návrh technologického postupu výroby svařence za využití všech poznatků, které se týkají technologie svařování, tepelného zpracování nerezové oceli a kontroly svarů. Důraz je kladen především na analýzu deformací a napětí při svařování a následně praktickou aplikaci opatření ke snížení všech těchto deformací u svařence „komora lisu“ z vysokolegované austenitické oceli. Finálním výstupem je komponent „komora lisu“ a návrh svařovacího přípravku pro omezení vzniku nežádoucích deformací a napětí.
Progresivní frézovací nástroje Koubek David, 13361 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše na téma progresivní frézovací nástroje, zohledňující vývoj a současný stav frézovacích nástrojů. Dále se věnuje přímo problematice frézování a nástrojů, včetně základních teoretických a charakteristických podmínek pro tuhle metodu obrábění. Zabývá se i stručným rozdělením nástrojů z několika technologických hledisek jako konstrukcí, nástrojového materiálu, způsoby upnutí a mnoha dalším. Jedna kapitola se věnuje i samotnému způsobu upínání frézovacích nástrojů pomocí mechanického, hydraulického či tepelného systému upnutí. V poslední části se zaměřuje na aktuální přehled frézovacích nástrojů pro rovinné a rohové frézování. Tyto nástroje byly vybrány z produkce tří významných domácích i světových společností zabývající se výrobou nástrojů pro frézování. Jedná se o společnosti Pramet Tools s.r.o., Seco Tools CZ a Walter AG.
Racionalizace provozu testování pohonů dveří pro kolejová vozidla Grulichová Jana, 126015, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Tato práce se věnuje možné racionalizaci provozu testování dveřních pohonů kolejových vozidel. Cílem je navrhnout řešení vedoucí ke zvýšení produktivity a redukci provozních nákladů. První část stručně popisuje historii a základní principy štíhlé výroby. Dále je uvedena deskripce montáže a testování pohonů včetně analýzy současného stavu testovacích pracovišť. Následující část identifikuje kritická místa a rezervy, které by bylo možné využít ke zvýšení produktivity. V dalších kapitolách jsou navrženy varianty racionalizace, jejich vyhodnocení dle jejich nákladů na realizaci a možných dosažených efektů. Vybraná varianta je dále detailněji rozpracována. Poslední část práce se věnuje ekonomickému zhodnocení a ověření navržené metody v podmínkách reálné výroby.
Racionalizace technologie vrtání Rozum Josef, 116420, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na racionalizaci technologie vrtání děr v ložiskových kroužcích určených pro větrné elektrárny. Práce obsahuje přehled vrtacích nástrojů, rozbor stávajícího stavu a návrh racionalizačních opatření. Racionalizační opatření jsou zaměřena především na vhodnou volbu technologie vrtání a požité nástroje. Dle ekonomického vyhodnocení byla vybrána nejvhodnější varianta pro vrtání děr.
Racionalizace výrobního systému v podniku Prodia Jakubec Jan, 85586, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Práce se zabývá optimalizací výrobního systému ve strojírenském podniku Prodia s.r.o. V úvodu je provedena literární studie technologického projektování, představeny jsou metody rozboru, návrhové metody a kapacitní propočty. Následně je pomocí těchto metod provedena analýza současného stavu materiálových toků, stanovení kritických míst ve výrobě a návrh nových variant řešení, které eliminují hlavní nedostatky zjištěné v analýze. Nakonec je provedeno vyhodnocení nejlepší varianty a její ekonomické zhodnocení.
Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny Bula Tomáš Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického postupu a ekonomického zhodnocení.
Racionalizace výroby tělesa brusky Mišelnický Lukáš, 101147, Bc. Prokop Jaroslav, 100, doc. Ing., CSc. Práce je zaměřena na racionalizaci výroby Tělesa brusky, jakožto speciálního příslušenství pro svislý soustruh s typovým označením BASICTURN 1250 od firmy TOSHULIN, a.s. V práci jsou popsány problémy současné výroby a navrženy konstrukčně-technologické úpravy tak, aby bylo docíleno snížení nákladů na výrobu a celkové zefektivnění výroby.
Recyklace plastů pro potřeby 3D tisku Hellebrand Martin Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Cílem této práce je rozbor základních metod technologie Rapid Prototyping s důrazem na metodu FDM. Všechny metody jsou zkoumány z hlediska možné recyklace používaných materiálů. Největší potenciál pro recyklaci vykázala metoda FDM. Byl tedy proveden rozbor základních používaných materiálů při tisku touto metodou. Následně práce popisuje princip recyklace při této metodě. V závěru byly provedeny ekonomické propočty, které měly podpořit nebo vyvrátit vhodnost recyklace při metodě FDM.
Řešení technologie pro součást „lamela“ Lamich Štěpán, 107381 Kalivoda Milan, 31240, Ing. V této bakalářské práci je řešen problém technologie výroby části žaluzie lamela. Práce obsahuje popis výroby lamely v automatické válcovací trati TPLv4, která je vyráběna firmou ISOTRA a.s., dále nalezení kritického místa výroby, návrh nové varianty výrobního postupu a technicko-ekonomické zhodnocení této varianty.
Řešení technologie součásti “hřídel“ na CNC stroji Svozil Roman Kalivoda Milan, 31240, Ing. Práce se prvně zaměřuje na historii a vývoj CNC techniky. Následně se zabývá návrhem technologického postupu součásti “hřídel“, volbou stroje a vybavením stroje nářadím. Pro ověření navrženého technologického postupu je vytvořen NC program v řídicím systému Sinumerik 810D. Nakonec je součást vyrobena, v rámci možnosti, na zvoleném školním soustruhu SPN 12 CNC.
Řešení technologie součásti “Ventil s kondenzační smyčkou“ Jarkovský Marcel, 115634, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce se zabývá technologii výroby tělesa ventilu ve firmě Armaturka Vranová Lhota, a.s. V první části je představení firmy a vyráběného sortimentu. Druhá část je zaměřena na rozbor součásti, kde je řešena konstrukce, materiál a výběr polotovaru ze tří variant vzhledem k minimálním nákladům. Ve třetí části jsou představeny stávající technologické postupy montáže, svařence a výroby tělesa ventilu. K současnému technologickému postupu výroby tělesa ventilu jsou navrženy nové dvě varianty pomocí jiných nástrojů a přípravků. Pro stanovení časů výroby jsou vypočítány výrobní návodky. V závěru práce je výběr vhodné varianty vzhledem ke zvyklostem a podmínkám firmy. Pro tuto zvolenou variantu je vypočítáno technicko-ekonomické zhodnocení.
Řešení technologie součásti pro firmu ŽĎAS, a.s. Ločárková Hana, 139395 Kalivoda Milan, 31240, Ing  Bakalářská práce se zabývá výrobou ozubeného věnce, smontovaného ze dvou půlvěnců. V první kapitole je popsán samotný výrobek ozubeného věnce a firma ŽĎAS, a.s., ve které je vyroben. Dále je uveden postup výroby součásti počínajíce obdržením objednávky, přes předvýrobní operace, výrobu modelu, samotné odlití až po předání částečně opracovaného polotovaru k opracování nahotovo, včetně výroby ozubení. Další část se zabývá popsáním kritických míst ve výrobě a návrhem případné nové verze technologického postupu. Poslední část práce je věnována technicko-ekonomickému posouzení navržené výroby. Dívá se na výrobu z hlediska zajištění požadovaných kritérií na kvalitu. Sleduje postup výroby podle naplánovaného harmonogramu a uvádí sled operací, respektive pracovišť, které se na výrobě podílejí
Řezná keramika Kasalová Aneta, 145457 Humár Anton, doc., Ing., CSc. Tato bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části práce jsou obecně popsány materiály určené pro výrobu řezných nástrojů a jejich charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, její historii, rozdělení, výrobu, strukturu a vlastnosti. Ve třetí části je popsán sortiment firem CeramTec, Kennametal a Sandvik Coromant.
Řízení výroby zemědělských stacionárních strojů z hlediska bezpečnosti Štancl Václav, 116117, Bc. Kotek Luboš, 13436, Ing., Ph.D. Hlavní náplní diplomové práce je provedení a vyhodnocení bezpečnostního auditu ve vybrané společnosti pomocí příručky Self-audit Handbook for SMEs. V rámci identifikace bezpečnostních rizik ve firmě je také provedeno statistické zpracování pracovní úrazovosti v podniku a jsou vyhodnoceny nejčastější příčiny pracovních úrazů. Na základě zjištěných slabých stránek jsou navržena opatření k jejich eliminaci.
Sériová výroba produktu "Case A" Krejčíř Jan, 127414 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Předmětem této bakalářské práce je rozbor výroby čelních panelů pro IT skříně. Výroba probíhá ve firmě EMKO Case a.s. na CNC stroji EMC Kosy3 Portal, kde byl proveden i experiment. Cílem bylo zvýšení kapacity výroby. Dle návrhu pak byl proveden praktický test. Výsledky jsou shrnuty v technicko-ekonomickém zhodnocení a v závěru práce.
Sestavení a ověření funkčnosti domácí 3D tiskárny Tesař Jaroslav, 126650, Bc. Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Práce byla vypracována jako diplomový projekt na FSI VUT v Brně. V teoretické části práce byla představena aditivní technologie Rapid Prototyping a její nejrozšířenější metody. Dále byly posouzeny výhody a nevýhody této nové technologie a možnosti využití v nejrůznějších oborech lidské činnosti. V experimentální části práce byla sestavena domácí 3D tiskárna a poté provedeno nastavení parametrů tisku. Následně byly vytisknuty porovnávací modely na domácí 3D tiskárně a na profesionální tiskárně Dimension uPrint. Po vytisknutí bylo provedeno srovnání přesnosti obou 3D tiskáren. Na konci práce bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Silové zatížení řezných nástrojů při frézování Vašíček Jiří, 101795, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na měření silového zatížení při frézování. V teoretické části jsou popsány metody měření sil s hlubším zaměřením na jednotlivá měřidla. Dále je zde popsána charakteristika frézovacího procesu. Experimentální část je zaměřena na návrh experimentu při čelním frézování, jeho realizaci a následné vyhodnocení.
Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí Martin Kakáč, 145070 Humár Anton, 919, doc., Ing., CSc. Bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí a jejich obráběním, slinutými karbidy a to jak povlakovanými, tak nepovlakovanými. První kapitola je věnována podrobnému rozdělení korozivzdorných ocelí, jejím vlastnostem a užitím v praxi. Dále jsou charakterizovány slinuté karbidy (SK) jako celek. Od jejich druhů, výroby, značení přes fyzikálně mechanické vlastnosti až po jejich povrchovou úpravu, tedy povlaky. Poslední kapitola práce je zaměřena na SK pro obrábění korozivzdorných ocelí. Vybrány jsou řezné nástroje od firem WNT, Pramet Tools a Sandvik Coromant. Provádí se porovnání doporučených řezných podmínek v aplikační oblasti korozivzdorných ocelí. Dále je proveden praktický test s vyměnitelnou břitovou destičkou HCN 2125 od WNT.
Soustružení dlouhých válců Nádvorník Vít, 145559 Fiala Zdeněk, 75043, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění dlouhých válců a výrobních strojů používaných pro tuto technologii obrábění. Stěžejní část práce obsahuje popis kmitání soustavy stroj-nástroj-obrobek a rozebírá aktivní i pasivní metody její eliminace. Dále se zabývá kompenzací opotřebení řezného nástroje a popisem parametrů, které mají přímý vliv na trvanlivost nástroje.
Soustružení dlouhých válců Nádvorník Vít, 145559 Fiala Zdeněk, 75043, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění dlouhých válců a výrobních strojů používaných pro tuto technologii obrábění. Stěžejní část práce obsahuje popis kmitání soustavy stroj-nástroj-obrobek a rozebírá aktivní i pasivní metody její eliminace. Dále se zabývá kompenzací opotřebení řezného nástroje a popisem parametrů, které mají přímý vliv na trvanlivost nástroje.
Stanovení stupně vtažení zinkové povrchové vrstvy do hrany součástky v závislosti na použité technologii výroby – laserové řezání, vysekávání. Klazar Martin, 107795, Bc. Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG Strojírenská technologie předkládá analytické hodnocení řezné plochy plechu u dvou nejpoužívanějších moderních technologií dělení, kterými jsou dělení laserovým paprskem a přesné vysekávání. Hodnocení této plochy bylo především zaměřeno na stupeň vtažní povrchové zinkové vrstvy plechu do oblasti řezu. Za pomoci moderních metod elektronové mikroskopie pak byly tyto hodnoty vtažení pro jednotlivé technologie určeny. Samotné analýze však předcházela literární studie jednotlivých částí do tohoto experimentu vstupujících.
Stanovení závislostí pro vyhodnocování výsledků měření tuhosti pryžového kloubu Beseda Vojtěch, 125935, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce se zabývá stanovením závislostí pro vyhodnocování výsledků měření tuhosti pryžového kloubu. Vlastnostem, použitím a chováním pryže je věnována první část práce. Navazuje část, kde je uveden popis problému a rozbor technologie výroby dané součásti. Práce pokračuje přípravou a prováděním jednotlivých testů stanovených na základě informací plynoucích z první části a z požadavků firmy. Na závěr jsou z naměřených dat vyhodnoceny potřebné závislosti a doporučení pro správná měření. Diplomovou práci uzavírá technologicko-ekonomické zhodnocení, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé náklady pro přípravu, realizaci a rozbor testů.
Studie obrábění keramických materiálů broušením Kresa Jakub, 126145, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc. Diplomová práce je zaměřena na keramické materiály z hlediska jejich rozdělení, vlastností, struktury, výroby a způsobů jejich možného obrábění. První část diplomové práce je věnována rozdělením keramických materiálů, jejich strukturou, vlastnostmi a způsoby výroby. V současné době jsou keramické materiály stále častěji používány v konstrukčních aplikacích, a proto se zabýváme metodami efektivního obrábění keramických materiálů, abychom dosáhli součásti požadovaných tvarů, rozměrů a jakosti povrchu. V poslední části diplomové práce je vyhodnocení zkoušek broušení zvolených keramických materiálů od firmy SEEIF Ceramic, a.s. Vyhodnoceny jsou řezné síly a jakost obrobeného povrchu.
Štúdie operatívneho riadenia výroby vo vybranej firme Solčániová Ivona, 142006, Bc. Jurová Marie, 613, prof. Ing. CSc. Diplomová práca sa zacieľuje na optimalizáciu riadenia výrobného procesu so zameraním na materiálové toky vo výrobnom podniku Jung v Brne. Zohľadňuje analýzu súčasného stavu podniku, popisuje výrobné programy a procesy so zreteľom na plynulý tok materiálu a materiálových zásob. Práca sa zameriava na určenie a minimalizáciu úzkych miest vo výrobnom procese. Mimo hlavných ťahov, po ktorých plynie materiál, analyzuje proces zásobovania, vyskladňovania a efektívnosť práce s materiálom počas výroby. Výsledkom práce sú návrhy, ktoré by mali zefektívniť operatívne riadenie podniku, znížiť náklady na výrobu a zdynamizovať transformačný proces výroby.
Studium řezných vad při oxidačním dělení mezních tlouštěk konstrukční oceli pevnolátkovým laserem Králík Petr, 126568, Bc. Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Práce se zabývá zkoumáním řezných vad při řezání konstrukční oceli tloušťky 15 mm na pevnolátkovém laseru firmy Bystronic s důrazem na jev nazvaný široký řez, který má za důsledek řádové rozšíření řezné spáry a výrazné zvětšení vývinu tepla v místě řezu. V úvodu jsou popsány hlavní typy laserů používané pro řezání plechů a porovnány jejich výhody a nevýhody. Dále je popsán proces řezání a jeho parametry a rovněž jsou popsány možné řezné vady. Byl proveden experiment na ocelích S355MC a S235JR a byly analyzovány vady řezu v závislosti na nastavených řezných parametrech. Následně je stanoven rozsah doporučených parametrů, které je vhodné volit pro konkrétní podmínky řezání a je dáno doporučení z hlediska volby materiálu, který má být řezán, a z hlediska technologické úpravy dílců. V poslední části je změřena drsnost širokého řezu, šířka tepelně ovlivněné oblasti a mikrotvrdost materiálu.
Studium vlastností laserových svarů hliníkové slitiny třídy 5000 Černohous Filip, 126505, Bc. Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. V práci se řešily vlastnosti laserových svarů hliníku třídy 5000. Tyto slitiny se vyznačují nízkou pevností a dobrou korozní odolností. Vytvořilo se několik vzorových svarů na Yb- YAG optickém laseru, které se podrobily mechanickým zkouškám. V práci jsou uvedeny postupy laserových technologií a svařování, dále obecné vlastnosti a vady svarů. Zhotovené svary se zhodnotily a jsou uvedeny nejlepší svařovací parametry ze zkoumaných procesních parametrů.
Studium vlastností vrstvy uhlíkaté oceli navařené vysokovýkonným polovodičovým laserem Segeťa Petr, 126338, Bc. Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Diplomová práce se zabývá studiem vlastností laserem navařených vrstev. V teoretické části jsou popsány konvenční způsoby navařování, druhy a vlastnosti laserů a jejich aplikace v průmyslu. Dále je zde popsán způsob přípravy metalografických vzorků a jejich vyhodnocení, poté jsou uvedeny typy opotřebení. V experimentální části byly zhotoveny niklové návary pomocí diodového laseru. Na těchto návarech byla vyhodnocena struktura, zředění, EDS analýza a tvrdost s ohledem na vstupní parametry navařování.
Studium závislosti geometrie svaru na procesních parametrech při laserovém hybridním svařování hliníkových slitin Wojnar Michal,133931 Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Studie vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie se zabývá změnami geometrie svarů vytvořených technologií laserTIG. Teoretická část přináší přehled o základních parametrech a výhodách svařovací technologie laserTIG a shrnutí problematiky svařování hliníkových slitin. Experimentální část spočívá v provedení patnácti zkušebních svarů na plechu z Al slitiny 2024, tl. 3 mm. Z naměřených hodnot jednotlivých svarů byly vypracovány závislosti hloubky a šířky svaru na svařovacím proudu TIG při konstantním výkonu laseru a závislost plochy svaru na specifickém vneseném teplu Qs. Porovnáním závislostí byly prokázány teoretické výhody laserové hybridní technologie, které spočívají zejména ve zvýšení svařovací rychlosti a menším tepelném zatížení svařovaného materiálu. Použití laserového hybridního svařování je tak pro svařování hliníkových slitin prokazatelně výhodné.
Studium závislosti geometrie svaru na procesních parametrech při laserovém hybridním svařování korozivzdorné austenitické oceli Daniel Jireš, 145442 Mrňa Libor, 19915, doc. RNDr. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenské technologie zkoumá vliv laserového hybridního svařování na korozivzdornou austenitickou ocel ČSN 17 240 (dle DIN 1.4301). Je to nejpoužívanější druh korozivzdorné oceli, doporučené pro použití v agresivní atmosféře jako je např. plavecký bazén nebo mořská voda. Zkušební vzorky, na kterých byly provedeny svarové housenky různou rychlostí a jinými parametry svařování, byly metalograficky zkoumané. Výsledky ukázaly, že největší geometrické parametry jako je hloubka a šířka tavné lázně mají vzorky s rychlostí svařování v = 10 mm·s-1, nejmenší geometrické parametry mají vzorky se svařovací rychlostí v= 30 mm·s-1.
Svařovací přípravek pro robotické svařovací pracoviště Doležel Jakub, 125980, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Tato práce se zabývá konstrukcí svařovacího přípravku pro robotické svařovací pracoviště. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, v teoretické části je popsáno svařování hliníku, metoda MIG a TIG, svařovací roboti a manipulátory. Cílem diplomové práce je navrhnout svařovací přípravek pro robotické svařovací pracoviště. Na závěr byla vyhodnocena návratnost investice do výroby svařovacího přípravku
Svařování rotorových materiálů Palán Marek, 145590 Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing. CSc. Práce se zabývá základní problematikou svařování rotorových materiálů. Popisuje podstatu svařování a způsoby detekce vad vzniklých svařováním. Dále je podrobněji rozebrán vznik heterogenních svarových spojů a vliv jednotlivých prvků ve svaru na vlastnosti výsledného svarového spoje. Je zde uvedeno podrobné rozdělení žárupevných ocelí a principy jejich žárupevnosti. Práce obsahuje přehled metod svařování, které se používají při svařování rotorových materiálů a jednotlivé metody jsou podrobněji popsány. Součástí práce je i uvedení teplotních procesů při svařování. V experimentální části je zhodnocena makrostruktura, tvrdost, vliv předehřevu a použitá metoda při provedení návaru na materiál 26NiCrMoV14-5.
Svařování žáropevných ocelí metodou APT Žemlová Markéta, 133948, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing. CSc. Bakalářská práce se zabývá problematikou žárupevných ocelí. Následně rozebírá metodu automatického svařování pod tavidlem a teplotní vlivy během svařování. V praktické části se řeší návar z oceli 26NiCrMo14 – 5, který je navařen s předehřevem elektrickým obloukem pod tavidlem OP 121 TTW drátem TOPCORE 745 B. Následně je návar porovnán s návarem bez předehřevu.
Technologie CNC výroby součásti z hliníkové slitiny Novotný Michal, 126247, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Diplomová práce Technologie CNC obrábění součásti z hliníkové slitiny je zpracována na základě konkrétního zadání firmy FP cz s.r.o. Jádro celé práce spočívá v návrhu technologie výroby zadané součásti z hliníkové slitiny obráběné pomocí dvou univerzálních CNC soustruhů s řídicím systémem FANUC. Z hlediska udržení komplexnosti tématu práce obsahuje úvod do problematiky vlastností a obrobitelnosti hliníku a jeho slitin. Praktická část se již věnuje konkrétnímu návrhu technologie výroby, který sestává z rozboru odlitku, způsobu upnutí na vybraných strojích, výběru nástrojů a ověření celkové výroby. Navrženou technologií může být dosaženo efektivní výroby při výrazné časové úspoře.
Technologie svařování a montáž odbočnice Keprt Michal, 126100 Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Cílem práce je konstrukční návrh a technologie výroby svařování odbočnice. Pro konstrukční návrh a jeho kontrolu statickým výpočtem pomocí metody konečných prvků byl využit program SolidWorks® 2013. Materiál dílců odbočnice byl navržen S 355 J2, který je schopen danému zatížení odolat. Při návrhu technologie svařování pak byla zvolena metoda tavného svařování MAG, s použitím aktivní směsi plynů Ar+18%CO2. Přídavným materiálem pro svařování bude OK Autrod 12.51, dle označení firmy ESAB s.r.o. Pro každý svar je třeba vytvořit úpravu svarové hrany, kterou provedeme na CNC obráběcím centru. Při výrobě požadujeme striktní dodržení předepsaného pracovního postupu a splnění protokolu WPS. Po svaření odbočnice provedeme zkoušky svarů, konkrétně pak zkoušku vizuální, penetrační a ultrazvukovou.
Technologie svařování součásti „palivový článek“ Vaculka Jakub, 126436, Bc. Kubíček Jaroslav,1649, Ing. Tento projekt je zaměřen na výběr optimální metody svařování pro součást „palivový článek“ v podmínkách strojírenské firmy VN-Ú s.r.o. Cílem je srovnání metod, které má tato společnost k dispozici tedy: TIG, MIG/MAG, a CMT. Nezbytné je rozebrat specifika jednotlivých technologií a provozní podmínky, kterým bude součást při užívání vystavena. Pro srovnání metod jsou použity nedestruktivní zkoušky součástí a destruktivní zkoušky zhotovených vzorků. Ekonomické zhodnocení slouží k porovnání nákladů na svaření součástí jednotlivými metodami a k posouzení případné investice do CMT zařízení, které si firma dosud pouze pronajímala.
Technologie výroby nerotační součásti s přírubou Andres Tomáš, 144928 Císařová Michaela, Ing. Ph.D., 8675 Bakalářská práce popisuje návrh výroby nerotační součásti s přírubou technologií tažení. Vyráběná součást je víko hlavy jednoválcového čtyřtaktního motoru, které je opatřeno otvory pro uchycení k hlavě motoru a otvorem pro zapalovací svíčku. Výrobní série je 500 000 ks za rok. Materiál použitý k výrobě je hlubokotažná ocel DC04 (ČSN 11305). Pro výrobu byl navržen tažný nástroj a podle výpočtu tažné síly potřebné pro vytažení výtažku vybrán lis VIVEK MACHINE TOOLS typ VPPP - 10 o jmenovité síle 2000 kN. Na závěr bylo vyhodnoceno technickoekonomické zhodnocení výroby se stanovením bodu zvratu.
Technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu Vrána Petr, 116196, Bc Kandus Bohumil, 500, Ing. Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studijního programu (M2I – K Strojní inženýrství) předkládá návrh řešení technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu z polymerního materiálu PBT GF30. V literární studii jsou shrnuty poznatky z technologie vstřikování termoplastů a možnosti konstrukčního řešení vstřikovacích forem. V práci jsou posouzeny dvě varianty vtokového systému, které jsou vhodné pro výrobu daného dílce technologií vstřikování, kdy jsme na základě technicko – ekonomického zhodnocení došli k závěru, že výhodnější varianta je s použitím horkého vtoku. V praktické části byl zadaný výrobek vymodelován za pomoci 3D softwaru a navržena vstřikovací forma. Konstrukce byla provedena za použití programu CATIA V5 R20. Pro konstrukci a výrobu vstřikovací formy byly využity normálie od firmy MEUSBURGER. Pro vybranou variantu technologie výroby byly provedeny technologické výpočty a byl vybrán vstřikovací lis Elektron 75 – 300 od firmy FERROMATIC.
Technologie výroby víka tvářením Hansen Petra, 76595, Bc. Dvořák Milan, 1350, doc., Ing., CSc. Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh technologie výroby komplikované součásti s přechodem eliptického pláště v hranatý tvar. Materiálem je hliník EN: AW-3003 o tloušťce 2 mm. Předpokládaná roční produkce je 80 000 kusů. Na základě literární studie hlubokého tažení a výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji s přidržovačem. Operace tažení se provádí na hydraulickém lisu ZH 50 s jmenovitou silou 500 kN. Tažník a tažnice jsou vyrobeny z nástrojové oceli 1.2379 (19 573). Návrh technologie resp. postupu tažení byl prověřen pomocí simulačního programu FormingSuite a PAM-STAMP.
Technologie výroby vysokotlakého zásobníku paliva a její kontrola Attasek Radek, 126677, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Práce je zaměřena na rozbor stávajícího stavu technologie výroby a kontroly kvality vysokotlakého zásobníku paliva. Zaměřuje se zejména na makro-metalografickou zkoušku kvality a polohy svaru, možnosti jejího provedení, uspořádání pracoviště. Hledá a posuzuje alternativní metody této zkoušky. Součástí práce je návrh a realizace nového uspořádání pracoviště. Provedení experimentu s využitím alternativní metody a posouzení možnosti implementace do stávajícího procesu. Hlavním cílem je zlepšení pracovních podmínek a zkrácení času samotné zkoušky.
Technologie zhotovování drážek do pláště kotvy Zuzana Brdečková, 126498, Bc. Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Cílem diplomové práce je návrh výrobního postupu a nástroje pro výrobu dvou drážek do plášťů kotev do betonu. Pláště kotev jsou vyráběny z podélně svařovaných trubek z korozivzdorné oceli 17 240. Velikost produkce všech druhů plášťů kotev je 18 000 ks za rok. Počet a rozměry drážek v pláštích kotev byly určeny na základě praktického ověření. Do současné doby jsou drážky vyráběny málo produktivním a na dokončovací operace náročným prořezáváním na pásové pile. Drážky do plášťů kotev budou nově vyráběny technologií stříhání, ke které byla provedena literární studie. Na základě výpočtů byl pro výrobu zvolen hydraulický lis CUPS 25 D. Drážky budou vyráběny na nově navrženém střižném nástroji. V práci je provedeno technicko-ekonomické hodnocení, které porovnává současnou technologii výroby s nově navrženou technologií. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace plášťů kotev do betonu všech rozměrů a výkresová dokumentace střižného nástroje.
Třískové obrábění Petruška Jakub, 133760 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce shrnuje základní teorii třískového obrábění. Úvodní část vymezuje historii, základní pojmy a možnosti recyklace. V další části je popsána technologická příprava výroby a její automatizace. Na toto dále navazuje praktická část s využitím počítačem řízených obráběcích strojů. Zde je rozebrán postup výpočtů a tvorby CNC programu pro CNC soustruh.
Trvanlivost destiček ADMX při frézování materiálů skupiny S Tejkl Jakub, 126425, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Diplomová práce je zaměřena na studium obrábění materiálů skupiny S. V teoretické části práce byly tyto materiály rozděleny a následně analyzovány. Dále byly rozebrány z hlediska jejich zhoršené obrobitelnosti. V praktické části práce byly provedeny experimentální zkoušky za účelem zjištění trvanlivosti nástroje, opotřebení nástroje a v případě testování titanové slitiny také drsnosti povrchu.
Úprava izolace v zadní části autobusu Pešina Jan, 126 276, Bc. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena společnost Iveco Bus a popsána její historie. Druhá část je zaměřena na konstrukční rozbor zadané sestavy a její současný technologický výrobní postup. Následuje představení a vyřešení zadaných problémů a je sestaven návrh nového technologického postupu. V závěru práce je doloženo technicko-ekonomické porovnání současné a navržené změny technologie.
Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie Krupka, Ondřej, 141982, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Tato práce obsahuje teoretický rozbor volby a optimalizace řezných podmínek pro současné proces obrábění se zaměřením na dokončovací proces soustružení. Dále byla pozornost zaměřena na vliv řezných podmínek a jiných vlivů na požadovanou kvalitu a drsnost obrobeného povrchu. V experimentální části byla část těchto vlivů prakticky ověřena a to především vliv hloubky řezu a vliv posuvu na drsnost povrchu a geometrickou přesnost obrobené plochy.
Vybavení 3-osého CNC stroje upínacími čelistmi Bužek Michal Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. V mojí bakalářské práci jsem se zabýval návrhem, výrobou a uvedením do provozu upínacích čelistí pro obráběcí centrum. Projekt jsem realizoval ve firmě Mevi-CZ se sídlem ve Zlíně, která má dlouhodobou historii v oblasti výroby součástí pro balicí, farmaceutický, elektrotechnický, potravinářský průmysl, prototypů, sanitární techniky, zařízeních pro automatizace, dopravních a manipulačních zařízení. Na začátku projektu jsem si vytvořil návrh technického řešení upínacích čelistí, jejich umístění v rámci pracoviště a vypracoval jsem výkresovou dokumentaci. Věřím, že moje řešení bude mít využití v zefektivnění výroby ve firmě, to znamená zvýšení výrobní kapacity stroje a minimalizování prostojů vzniklých obsluhou člověkem.
Vyjadřování přesnosti měřidel a měření Svobodová Helena Pernikář Jiří, doc., Ing., CSc. Práce řeší otázku přesnosti měření, přesnosti měřidel a jejich vyjadřování. Nastiňuje legislativní základ metrologie v České republice a interpretuje definice základních termínů používaných v metrologii, uvedené v novém vydání Mezinárodního metrologického slovníku (VIM 3:2007). Specifikuje a na jednoduchých příkladech vysvětluje chyby měření a uvádí možnosti jejich eliminace. Dále popisuje jednoduchý způsob stanovení nejistoty měření. Smyslem této práce je vyložit uvedenou problematiku tak, aby byla srozumitelná a použitelná pro běžnou metrologickou praxi.
Výkonné nástroje pro soustružení Kutil Jaroslav; ID 145110 Humár Anton, 919, doc., Ing., CSc. Tato práce je zaměřena na výkonné soustružnické nástroje. První část se věnuje charakterizaci soustružení včetně základních kinematických vztahů. V druhé části je uvedeno základní rozdělení nástrojů a popis nástrojových materiálů. Poslední část je zaměřena na porovnání sortimentu vybraných producentů nástrojů v konstrukční oblasti.
Výkonné nástroje pro vrtání Šrefl Martin, 145723 Humár Anton, 919, doc. Ing., CSc. Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na základní charakteristiku vrtání, rozdělení vrtacích nástrojů z hlediska konstrukčního a materiálového. A v druhé části je porovnán sortiment výroby vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami tuzemské firmy Pramet Tools se zahraniční firmou Sandvik Coromant.
Výroba části univerzálního otvíráku technologií přesného stříhání Kučera Radek, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing., Ph. D. Cílem práce je návrh technologie výroby části univerzálního otvíráku s inovovaným designem. Součást je vyráběna z korozivzdorné oceli 17 240 (X5CrNi18-10). Polotovarem je plech o tloušťce 2 mm. V rámci literární studie bylo provedeno srovnání možných technologií výroby. S ohledem na velikost výrobní série (200 000 kusů) a požadovanou kvalitu součásti byla zvolena technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou. Pro výrobu součásti byl zvolen trojčinný hydraulický lis HFA 3200plus. Tento lis bude zařazený ve výrobní lince spolu s podávacím zařízením FBA 8/300. Stěžejním bodem práce je návrh střižného nástroje a vytvoření výkresové dokumentace. Součástí práce je rovněž technicko-ekonomické zhodnocení navrhované výroby.
Výroba držáku kolečka pračky Kopřiva Tomáš, 145087 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Práce řeší návrh technologie výroby součásti stříháním a ohýbáním. Jedná se o součást používanou pro uchycení kolečka pračky, která se vyrábí z ocelového plechu. Rozborem technologií vhodných pro výrobu byla zvolena výroba ve sdruženém postupovém nástroji. Nástroj využívá normalizovaných komponent pro stříhání a ohýbání, které se provádí na výstředníkovém lisu LEN 40C (výrobce ŠMERAL Brno), s nominální tažnou silou 400 kN. Cena součásti se pohybuje okolo 8 Kč.
Výroba fixačního členu Hřebíček Robert, 145414 Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Fixační člen upevňuje filtrační klece k filtru. Pro výrobu toho členu byla použita konstrukční ocel 11 373 o tloušťce 3 mm. Výrobnost je odhadnuta na 24 000 ks/rok. Z mnoha možných výrobních technologií byla vybrána metoda stříhání s následným ohybem. Jelikož nelze všechny operace sdružit do nástroje, jsou prováděny postupně. Pro všechny kroky byly provedeny konstrukční a technologické výpočty, ze kterých byly sestaveny přípravky. Pro výrobu bylo využito stojní vybavenosti firmy (lis LEXN 100C a strojních nůžek NTE). Rovněž byly spočteny náklady na výrobu a graficky znázorněn roční zisk. Výroba se stává ziskovou po vyrobení 16 843 ks/rok.
Výroba funkčního náhradního dílu metodou FDM tisku Frélich Tomáš, 133488 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá výrobou součásti víka zapalování motocyklu Honda CR500R. S ohledem na požadovanou funkci a vlastnosti dílu byla zvolena aditivní technologie Rapid Prototyping (dále jen „RP“) - metoda FDM (Fused Deposition Modeling). První část práce definuje přehled metod RP a materiálů použitelných pro tyto technologie. Druhá část práce se zaměřuje na návrh 3D modelu v programu Autodesk Inventor 2010, samotnou výrobu komponenty, zhodnocení technologičnosti konstrukce a technicko-ekonomické zhodnocení nákladů.
Výroba hasicího přístroje Holub Matyáš, 146209 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Cílem této práce je nalezení metody jak uspořit při výrobě hasicího přístroje za předpokladu, že nedojde ke zhoršení jakosti výrobku. Jsou posuzovány dvě metody. Metoda A je stávající metoda. Metoda B je navrhovaná metoda. Součástí porovnání obou metod je cenová kalkulace části hasicího přístroje, kde má dojít k úspoře. U navrhované metody je také vypočtena doba návratnosti v případě zakoupení nového zařízení.
Výroba hliníkového tělesa pro olejový filtr na CNC stroji Samek Ivan, 133804 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Hlavním tématem bakalářské práce je výroba hliníkového tělesa pro olejový modul filtru na CNC stroji. Práce obsahuje představení odlitku, stručné seznámení s jednotlivými komponenty, s kterých se olejový modul skládá, popis funkce olejového modulu, výběr CNC stroje a nástrojů. Součástí práce je i výrobní postup, návodky a výkresy. V neposlední řadě se zde nachází NC program, podle kterého byl vyroben funkční celek. V závěru bakalářské práce je ekonomické zhodnocení.
Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje Tenora Tomáš, 145738 Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Předmětem zadané bakalářské práce je analýza technologie výroby hřídele pro pohon zemědělského stroje. Po rozboru technické dokumentace práce obsahuje analýzu stávající výroby v podmínkách firmy. Vlastním cílem bakalářské práce je navržení technologie zadané součástky z hlediska efektivnější výroby, která obsahuje celkem šest alternativních technologií. Dílčí varianty jsou propočteny a graficky znázorněny. Pro inovaci výroby jsou doporučeny varianty využití vícestrojové obsluhy, změny obráběcích nástrojů a změna technologického postupu, při kterých se dosahují významné úspory výrobních nákladů.
Výroba Konektoru Kočka Jiří, 126559, Bc. Žák Ladislav, Ing., Ph.D. Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby konektoru z bronzového plechu CuSn6 tloušťky 1,5 mm v sérii 1 600 000 kusů za rok. Z možných variant řešení způsobů výroby byla zvolena technologie stříhání, ohýbání a tváření závitu ve sdruženém postupovém nástroji. Pro výrobu součásti byl zvolen lis Bruderer 1250 se jmenovitou hodnotou lisovací síly 1250 kN od výrobce E. BRUDERER Maschinenfabrik AG. V ekonomickém zhodnocení byly stanoveny náklady na výrobu jednoho kusu 21,6 Kč/ks včetně požadovaného zisku výrobce a určen bod zvratu, který nastává po vyrobení 165 522 ks.
Výroba konektoru Kočka Jiří, 126559, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby konektoru z bronzového plechu CuSn6 tloušťky 1,5 mm v sérii 1 600 000 kusů za rok. Z možných variant řešení způsobů výroby byla zvolena technologie stříhání, ohýbání a tváření závitu ve sdruženém postupovém nástroji. Pro výrobu součásti byl zvolen lis Bruderer 1250 se jmenovitou hodnotou lisovací síly 1250 kN od výrobce E. BRUDERER Maschinenfabrik AG. V ekonomickém zhodnocení byly stanoveny náklady na výrobu jednoho kusu 21,6 Kč/ks včetně požadovaného zisku výrobce a určen bod zvratu, který nastává po vyrobení 165 522 ks.
Výroba kostky Doušek Martin, 134019 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Reklamní hrací kostka se využívá pro hraní her a současně slouží jako propagační nástroj ke zviditelnění firmy při předváděcích akcích před širokou veřejností. Součást je vyrobena z konstrukční oceli 11 373, výrobní série činí 5000 kusů za rok. Vyráběná součást má délku 220 mm, šířku 165 mm a tloušťku 1,5 mm. Z variantního řešení byla jako nejoptimálnější technologie výroby zvolena kombinace postupového střihání s následnými třemi ohyby ve třech samostatných nástrojích. Byly provedeny technologické a konstrukční výpočty z nichž byli navrženy nástroje, pro které byla vytvořena základní výkresová dokumentace. Z celkové tvářecí síly a práce byl pro výrobu vybrán výstředníkový lis S 250, se jmenovitou silou 2 500 kN. Dále byli stanoveny náklady na výrobu jednoho kusu, přičemž výroba jedné reklamní hrací kostky s energií, mzdami a materiálem činí 12,75 Kč.
Výroba kotevního prvku Šobáň Pavel, 116112, Bc. Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Kotevní prvek slouží k upevnění sloupů nebo pilířů k betonové patce. Je vyráběn z konstrukční oceli 11 375 ve formě plechu o tloušťce 4 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z jednotlivých variant řešení byla jako nejvhodnější vybrána kombinace technologií stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. Na základě konstrukčních a technologických výpočtů byl navržen nástroj, pro který byla zpracována technická dokumentace. Z celkové tvářecí síly a práce byl výrobním strojem zvolen lis LDO 800 A/S od společnosti Šmeral Brno a.s. Ekonomickým zhodnocením byly určeny výrobní náklady na jednu součást 53,66 Kč a podle bodu zvratu se výroba stává ziskovou pro výrobní sérii o minimálním počtu 13 065 ks.
Výroba krytu Hájek Pavel, 107760, Bc. Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Projekt, který byl vypracován v rámci inženýrského studia, popisuje návrh technologie výroby krytu horizontálního vyvrtávacího stroje. Kryt je vyráběn ve společnosti HESTEGO a.s. z plechové tabule z oceli DC01 o tloušťce 2 mm ve výrobní sérii 20 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologií byly jako nejvhodnější vybrány vysekávání a ohraňování. Teoretická část práce obsahuje studii problematiky vybraných technologií. Na základě rozboru technologických výpočtů a dostupného nástrojového vybavení ve výrobní společnosti byl navržen technologický postup a provedena volba těchto strojů: vysekávací stroj TruPunch 5000 a servo-elektronický ohraňovací lis SAFAN E – BRAKE 100–3100. Součástí navrženého postupu je také technické a ekonomické zhodnocení.
Výroba krytu karburátoru Minář David, 134257 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Kryt karburátoru se používá u palivové soustavy zahradní techniky. Vyrábí se z ocelového plechu 11 321.21, který má tloušťku 1 mm. Velikost roční série je 100 000 kusů. Nejvhodnější technologií byla zvolena technologie tažení bez ztenčení stěny. Byl vypočítán průměr přístřihu, jenž má velikost 88 mm. Dle technologických a konstrukčních výpočtů byl zkonstruován nástroj s horním přidržovačem. Se zřetelem na hodnotu celkové tažné síly 59 438,9 N byl navržen stroj CUPJ 16 DEU s jmenovitou sílou 160 kN. Ekonomickým zhodnocením bylo zjištěno, že výroba začne vykazovat zisk při roční sérii větší než 42 513 kusů.
Výroba mřížky umyvadlové výpusti Běhounek Martin, 145298 Podaný Kamil, 3168, Ing. Ph.D. Práce řeší návrh výroby mřížky umyvadlové výpusti. Jedná se o rotační součást vyráběnou z korozivzdorné oceli 17 240. S ohledem na materiál, tvar součásti a velikosti série 100 000 ks za rok, byla pro výrobu navržena technologie hlubokého tažení bez ztenčení stěny. Bylo rozhodnuto o výrobě přístřihu na postupovém střihadle a tažením za pomocí lisu LKDA 315. Součástí práce je návrh konstrukce nástroje pro tažnou operaci doložený výkresovou dokumentací. V ekonomické části je spočítaná cena jednoho výrobku, která činí 9 Kč. Výroba se stává ziskovou po vyrobení 67 308 kusů.
Výroba ozubeného kola různými technologiemi Řezáč Matěj, 145193 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výroby čelních ozubených kol. V teoretické části jsou shrnuty informace týkající se ozubení, jejich výroba a kontrola. V praktické části jsou potom vybrány 3 technologie výroby ozubených kol a provedena jejich aplikace. Na závěr bakalářské práce jsou ozubená kola vyrobená těmito technologiemi porovnána geometricky a rozměrově.
Výroba ozubeného převodu se šípovým ozubením na 3D FDM tiskárně Čada Jiří, 145006 Ing. Oskar Zemčík, Ph.D., 2396 Tato bakalářská práce se věnuje problematice výroby šípového ozubeného soukolí metodou Fused Deposition Modeling, porovnáním technologického a ekonomického zhodnocení náročnosti výroby soukolí na FDM tiskárně s konvenčními metodami. Soukolí je navrženo a vymodelováno s ohledem na schopnosti FDM tiskárny v závislosti na zachování malých rozměrů součástí.
Výroba prototypu nabíjecího stojanu metodou FDM tisku Válek Lukáš Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Podstatou této bakalářské práce je popis zhotovení nabíjecího stojanu metodou FDM tisku. V práci je znázorněn proces, kterým musí vyráběný kus projít od virtuálního 3D návrhu, přes nastavení výroby v odpovídajícím softwaru až po jeho vlastní výrobu. Práce je ukončena ekonomickým zhodnocením a shrnutím vlastností procesu výroby.
Výroba složitých tvarových ploch pomocí CNC/Heidenhain iTNC 530 Břínek Martin, 100951, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Diplomová práce je zaměřena na vhodnost využití jednotlivých strategií frézování pro obrobení složitých tvarových ploch s využitím tříosého obráběcího centra a operačního systému Heidenhain iTNC 530. V průběhu experimentu bylo sledováno chování nástroje a výsledky obrobení jednotlivých vzorků při změnách frézovacích strategií. Výstupem experimentu bylo obrobení sedmi kusů vzorků a posouzení vlivu tuhosti soustavy Stroj – Nástroj – Obrobek. Dále byla vyhodnocena vhodnost využití jednotlivých strategií frézování na kvalitu obrobené plochy a potřebný strojní čas k dané operaci.
Výroba součásti "deska levá" Kubů Marek, 145108 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce se zabývá výrobou požadované součásti ve společnosti Czech Blades, s. r. o. Obsahuje rozbor součásti z hlediska možných variant technologií použitelných pro výrobu včetně konkrétně zvolených strojů a nástrojů, kterými společnost disponuje. Mimo jiné obsahuje i veškerou technologickou dokumentaci, která zahrnuje technologický postup, návodku pro práci na frézce a obrážečce, až po stanovení ceny výrobku.
Výroba součásti "disk" Kačírek David, 145069 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby součásti "disk" ve dvou variantách v podmínkách menší firmy. Součástí práce je návrh polotovaru součásti, volba stroje z možností firmy, zvolení vhodných nástrojů a řezných podmínek. Pro obě varianty byly v programu HSMWorks nasimulovány dráhy a srovnány časy obrábění. Navržené optimální řešení poslouží jako podklad pro skutečnou výrobu.
Výroba součásti “kryt cívky“ Ulma Petr, 145753 Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby plastové součásti kryt cívky. Teoretická část se zabývá literární rešerší v oblasti základních vlastností plastů a konstrukce formy pro vstřikování plastů. Praktická část zahrnuje samotný návrh formy a ekonomické porovnání současné a nově navržené technologie výroby. Práce je doplněna výkresovou dokumentací krytu cívky a formy pro vstřikování.
Výroba součásti „Část krytu CT“ Martin Dolák, 126692 Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Řešenou součástí je část krytu zařízení na magnetickou rezonanci. Jedná se o tvarovou sou-část, jež byla konstruktéry předurčena k výrobě tvářením tlakem kapaliny, konkrétně metodou hydroform. Práce se zabývá změnou výrobní technologie na ohýbání a svařování. Pro tuto změnu je vytvořen konstrukční úprava dílu, tedy rozdělení na dvě části a technologický po-stup. Možnost užití stávajícího strojového parku firmy byla ověřena výpočty. Na závěr byl zkonstruován a vyroben speciální tvářecí nástroj. Správnost aplikace je ověřena úspěšnou výrobou součásti.
Výroba součásti „Vymezovací kryt“ Pšenka Jakub, 107890 Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF30FR pomocí technologie vstřikování plastů. V úvodní části je shrnut současný stav výroby a jsou popsány základní vlastnosti plastů, princip vstřikovací, vstřikovací stroj a vstřikovací forma. V praktické části se řeší vlastní konstrukce formy. V závěru je jednoduché ekonomické zhodnocení nákladů a zisků.
Výroba součásti do sestavy vstřikovací formy Pilarčík Edmund Ing. Milan Kalivoda Tento projekt spracuváva technológiu výroby súčasti do zostavy vstrekovacej formy v daných podmienkach spoločnosti ROTEK s.r.o. so zameraním na využitie elektroerozívneho obrábania. Projekt pozostáva z konštrukčne-technologického rozboru súčasti, návrhu technologického postupu vhodného pre podmienky firmy, simulácie časti výrobného procesu a technologicko-ekonomického posúdenia jednotlivých možností riešenia výroby vo firme.
Výroba součásti dveřního zamykání sdruženým nástrojem Nečas Petr, 115878, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing. Ph.D. Akademická práce, vypracovaná v rámci inženýrského studia, předkládá návrh optimální výroby západky zámku garážových vrat, jehož výchozím polotovarem je plech o tloušťce 1,5 mm z oceli S275JR. Zhodnocením problematiky možných metod výroby, s přihlédnutím na požadovanou roční sérii 500 000 ks, byla zvolena výrobní technologie součásti sdruženým postupovým nástrojem, a to kombinací stříhání a ohýbání. Pro tuto technologii bylo navrženo konstrukční řešení nástroje a navržena automatická výrobní linka v čele s výstředníkovým klikovým lisem ŠMERAL S160, ve kterém je nástroj upnut. Měřítkem finanční náročnosti výroby zadané součásti je ekonomické zhodnocení, kdy je v současném stavu investice do dané technologie vratná při výrobě 179 186 ks.
Výroba součásti garážového automatického zamykání sdruženým nástrojem Vaverka Ivo, 116161, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing. Ph.D. Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie je zaměřena na výrobu součásti garážového automatického zamykání sdruženým nástrojem. Součást je vyrobena ze svitku plechu z materiálu S275JR o tloušťce 2 mm. Počet součástí vyrobených za rok se rovná 600 000. Literární studie se zabývá problematikou stříhání a ohýbání. Na základě nejvýhodnější výrobní varianty a technologických výpočtů je navržen sdružený nástroj. Jako tvářecí stroj je zvolen výstředníkový lis LEK 160. V ekonomickém zhodnocení jsou provedeny výpočty ke zjištění, kdy se stane výroba ziskovou.
Výroba součástí metodou vodního paprsku Petřek Lukáš, 145174 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého hydroabrazivního paprsku. Práce je členěna na několik částí, kde v první části je rozebrán princip činnosti technologie, porovnána naměřená střední aritmetická úchylka profilu Ra na řezaných hranách vzorku po řezu vysokotlakým hydroabrazivním paprskem se střední aritmetickou úchylkou profilu Ra danou výrobcem technologie, rozdělení abraziva včetně recyklace abraziva a dopadu odpadních vod na životní prostředí. Druhá část je zaměřena na popis jednotlivých částí technologie. Následující třetí část je věnována firmě Rychlý TOM, která se zabývá výrobou a oblastí dělení materiálu touto technologii. Dále ve čtvrté části je rozebrána výroba jednotlivých součástí. Nové trendy v oblasti technologie vysokotlakého hydroabrazivního paprsku jsou v posledním části práce. Celou práci uzavírá diskuze a závěr.
Výroba součásti na CNC stroji Smolík Adam Ing. Milan Kalivoda Bakalářská práce se zabývá výrobou ukázkového výrobku (středicí kus). V první části je konstrukčně-technologický rozbor součásti, následuje popis vybraného CNC stoje, volba nářadí a procesní kapaliny. V další části následuje sestavení NC programu v řídicím systému Heidenhain iTNC 530, technologický rozbor a přiřazení řezných podmínek. Celý proces se ověří na stroji a závěrečná část je věnována prezentaci hotového výrobku, včetně volby polotovaru a použitého materiálu
Výroba součásti pro šicí stroj Paděra Radek, 145168 Kalivoda Milan, 31240, Ing.  Bakalářská práce se zabývá výrobou jedné součásti ze šicího stroje a to součásti unašeče. V první kapitole je proveden rozbor součásti včetně popisu její funkce. Dále je zmíněna stávající výroba součásti a pak následuje popis strojů a nástrojů potřebných k výrobě součásti. Další část je zaměřena na návrh nové výroby s využitím CNC strojů obsahující volbu polotovaru, materiálové propočty, technologický postup a výpočty strojních časů jednotlivých nástrojů. Poslední část práce je věnována technicko-ekonomickému posouzení navržené výroby.
Výroba součásti z drátu Pecinová Hana Elisabetha, 145172 Peterková Eva, 3248, Ing. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh výroby součásti – vějíře. Součást je vyráběna z tyče o průměru 4 mm, z materiálu ČSN 41 1343. Na základě literární studie problematiky ohýbání a zakružování byly provedeny některé výpočty a na další byl vytvořen návrh postupu. Dále byl navržen ruční přípravek pro tváření – ohýbání a zakružování. K tomuto přípravku je nakreslena výkresová dokumentace sestavy a vybraných částí. Přípravek je navržen primárně pro řešenou součást, ale je možno jej využít i univerzálně pro polotovary malých rozměrů. Nakonec byla provedena ekonomická rozvaha na výrobu přípravku a součásti.
Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením Koukal, Vojtěch, 126129, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem postupu výroby spojovacího čepu z oceli 11 320 5R technologií objemového tváření za studena. Na základě literární studie problematiky pěchování a protlačování byly navrženy dvě varianty postupu výroby. Vybraná varianta, pro kterou byly provedeny technologické výpočty, se skládá z pěti tvářecích operací. Výroba byla navržena pro postupový automat TPM 8-A od výrobce Šmeral Brno o jmenovité síle 1000 kN. Jako materiál protlačovacích a pěchovacích nástrojů byla zvolena nástrojová ocel 19 436.
Výroba svařované součásti Podsedník Jaroslav, 144965 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Práce popisuje změny týkající se přechodu ručního svařování na robotické svařování vybrané součásti v rámci výrobního sortimentu firmy, ve které autor pracuje. Cílem bylo zjistit dobu, za kterou se vrátí investice vložené do nové technologie a jaká bude úspora při plánovaném objemu výroby. Oba body byly naplněny.
Výroba unášecího čepu objemovým tvářením Sejkora Petr, 126342, Bc Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Diplomová práce se zabývá návrhem výroby unášecího čepu z oceli 17 021 pomocí objemového tváření za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Pro výrobu byly navrženy 2 varianty technologického postupu, z nichž byla jedna vybrána jako optimální. U vybrané varianty byly provedeny výpočty deformace, přetvárných a deformačních odporů a tvářecích sil. Na základě celkové tvářecí síly 660 kN byl vybrán stroj pro výrobu součásti TPM 12. Dále byly navrženy tvářecí nástroje pro 2. operaci – dopředné protlačování. Nakonec bylo provedeno technickoekonomické zhodnocení.
Výroba uzavřené matice objemovým tvářením Dušek Otakar, 125989, Bc. Forejt Milan, 396, prof. Ing. CSc. Diplomová práce řeší návrh výroby uzavřené matice technologií objemového tváření za studena. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R a velikost její předpokládané roční výrobní série je 800 000 ks. Z navržených čtyř výrobních variant byla vybrána nejvhodnější varianta. Jako polotovar byl určen drát o průměru 13,2 mm. Součást bude zhotovena ve čtyřech tvářecích operacích. Pro navrženou výrobní technologii byl zvolen postupový tvářecí automat TPM 8 (výrobce Šmeral Brno), se jmenovitou silou 1000 kN. Vypracována byla výkresová dokumentace, která obsahuje výkres sestavy postupového nástroje a výkresy nástrojů pro 3. operaci (zpětné protlačování). Z výsledků ekonomického hodnocení vyplývá, že výrobní cena jedné matice činí 1 Kč.
Výroba ventilového sedla Kraval Jiří, 145100 Žák Ladislav, 1531, Ing. Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby ventilového sedla z materiálu EN AW – ALMG3. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení a výpočtů bylo navržena výroba součásti ve sdruženém nástroji. Nástroj využívá normalizovaných komponent a je upnut na výstředníkovém lisu LEN 63C (výrobce ŠMERAL Trnava), s nominální tažnou silou 630 kN. Závěr práce pojednává o ekonomickém zhodnocení navržené technologie výroby.
Výroba výztuže dveřního zamykání sdruženým nástrojem Drápala Miroslav, 115524, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing. Ph.D. Předložený projekt vypracovaný v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie je zaměřen na problematiku výroby výztuže dveřního zamykání. Součást bude vyráběna technologií stříhání a ohýbání ze slitiny hliníku EN AW-3103. Polotovarem pro výrobu je svitek plechu o tloušťce 3 mm. Výrobní série je 400 000 kusů za rok. Na zmíněné technologie byla vypracována literární studie. Po provedení kontrolních výpočtů byl navržen sdružený postupový nástroj. Jako pracovní stroj byl zvolen výstředníkový lis ŠMERAL LE 250/40, ve kterém bude nástroj upnut.
Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií Peňáz Jan, 144964, DiS. Kalivoda Milan, 31240, Ing. Práce se zabývá řešením výroby prototypu třemi technologiemi. Dvě aditivní technologie využívají principu Laminated object manufacturing a Fused deposition modelling. Třetí technologií bylo frézování. Jako podklad výroby byl model vratného kola. Ke tvorbě modelu byl použit CAD systém SolidWorks, kde výstupními formáty byly SLDPRT a STL. Pro kontrolu chyb STL dat byl použit software MiniMagics. Pro přípravu 3D tiskových dat byly použity softwary SD View a Catalyst EX. Sestavení strategie obrábění probíhalo prostřednictvím CAM systému SolidCAM. Zařízení použitá pro výrobu prototypů byla 3D tiskárna Solido SD 300 Pro, 3D tiskárna Stratasys uPrint a 5osá frézka Hermle C20U. Nejvýhodnější použitou technologií pro výrobu jednoho prototypu byl tisk na 3D tiskárně Stratasys uPrint.
Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií Rapid Prototyping Hájek Roman, 139969 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce je zaměřena na návrh planetové převodovky vymodelované v 3D programu Autodesk Inventor, a její zhotovení pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping s rozšířenou metodou Fused Deposition Modelling. Ze začátku bakalářská práce jsou představeny nejrozšířenější metody Rapid Prototyping, dále zahrnuje postup při návrhu planetové převodky, postup modelování v 3D programu, a rozbor potřebných nastavení pro 3D tiskárnu.
Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostní oceli Laštovica Petr, 115789, Bc. Lidmila Zdeněk, 28582, doc. Ing. CSc. Na základě studia materiálů dodaných firmou PWO Unitools a.s. a rad pracovníků konstrukce byl navržen přípravek na tváření průtaží. Tento přípravek byl vyroben a pomocí něj byly prováděny zkoušky výroby průtaží různých průměrů z vysokopevnostních materiálů. Při těchto zkouškách byly optimalizovány následující parametry – síla horního a dolního přidržení a výška hlavních dorazů. Do takto vyrobených průtaží byly vytvářeny závity a tyto závitové spoje byly testovány na maximální krouticí moment a na maximální tlakovou sílu.
Využití diskrétních simulací v plánovaní výroby Shylin Ivan, 116023, Bc. Videcká Zdeňka, 1815, Ing., Ph.D. Práce se zabývá možností využití výsledků diskrétních simulací pro účely plánování výroby. Je zde popsán způsob propojení normování a plánování výroby. V práci je taktéž popsána metodika tvorby modelu linky, návrh a realizace experimentů. Pro účely plánování je popsán výběr relevantních výsledků simulace a následně jejich použití při vytvoření výrobního plánu a jeho optimalizaci.
Žárové zinkování ocelových konstrukcí Pometlo Stanislav, 126293, Bc. Kubíček Jaroslav, 1649, Ing. Tato diplomová práce se zabývá žárovým zinkováním ocelových konstrukcí a jejich ochranou před korozí. Popisuje vznik koroze oceli a korozi v rozdílných prostředích. Zabývá se odmašťováním a mořením povrchu před žárovým zinkováním. Rozebírá možnosti nanášení roztaveného zinku pomocí procesů mokrého a suchého zinkování. Dále popisuje tvorbu reakce zinku s železem, možné vady povlaku zinku a vliv žárového zinkování na ocelové konstrukce. V experimentální části je zkoumán vliv navodíkování a doby působení tavidla na jakost povlaku. Taktéž se zabývá změnou mechanických vlastností ocelí Hardox 500 a Weldox 700 v důsledku vodíkového křehnutí moření kyselinou chlorovodíkovou.
Zavedení principů štíhlé výroby do výroby komponent pro plynem izolované rozvodny velmi vysokého napětí (GIS) Franc Aleš, 126004, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce je zaměřena na zavádění metod štíhlé výroby. Počátek se věnuje její historii a teoretickému popisu nástrojů. Další část pojednává o společnosti ABB a plynem izolovaných rozvodnách velmi vysokého napětí. Následuje rozbor procesního toku před a po stěhování firmy. V práci je popsána montáž a výrobkové portfolio. Poslední kapitoly se zabývají aplikací metod štíhlé výroby a ekonomickým zhodnocením.
Zefektivnění výroby montážního profilu dřevěného dílu Strnad Jan, 145212 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce popisuje stávající výrobu polotovarů ze dřeva ve firmě TON a.s. Tyto polotovary jsou následně určeny k montáži, lakování, balení a distribuci. Bakalářská práce se blíže specializuje na část výroby frézování drážek montážního profilu do dřevěného dílu na stroji Zuckermann, dále pak kompletace a lepení do sestavy, která se skládá ze dvou dřevěných dílů. Tyto sestavy slouží jako podsestavy pro sestavení židle. Vytypování nedostatků výroby při frézování drážek do dřevěných dílů a při jejich kompletaci je stěžejním úkolem práce. Na základě zjištěných poznatků bylo vypracováno základní technicko- ekonomické zhodnocení.
Zefektivnění výroby recyklačního nože Kalenda Jaromír, 144946 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá výrobou nože na zpracovávání odpadu z materiálu DIN 1.2379. První část se zabývá definováním spotřeby časů podle aktuální normy, a popisem spotřeby časů podle firmy Pilana Knives s.r.o. V další časti je rozebrán původní technologický postup výroby nože, a v třetí časti je rozebrán aktuální efektivnější technologický postup. V závěru práce jsou zhodnoceny technologické postupy výroby a vyčíslená celková úspora na výrobu.
Životnost kuličkových šroubů při různém způsobu výroby a tepelného zpracování profilů valivých drah Drábek Michal, 107740, Bc. Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., PhD. Tato diplomová práce pojednává o měření životnosti kuličkových šroubů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány tři základní metody výroby kuličkových šroubů – válcování, rotační okružování a broušení. Následně je popsáno tepelné zpracování kuličkového šroubu, a to indukční a laserové kalení. Praktická část je věnována provedení testů životnosti kuličkových šroubů a jejich vyhodnocení. Testy byly provedeny na dvou dvojicích kuličkových šroubů. První dvojice byla vyrobena odlišnou metodou výroby (okružováním a broušením) a následně indukčně zakalena. Druhá dvojice byla vyrobena broušením a následné tepelné zpracování bylo u každého šroubu odlišné (laserové a indukční kalení). Výsledky testů jsou následně vyhodnoceny dle mezinárodních standardů.
Zvýšení životnosti vývodu vysokotlakého adaptéru Doležal Jiří, 126693, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Cílem práce je vyřešit případy zákaznické reklamace. Řešená součást je zatěžována vysokým tlakem a k prodloužení životnosti bude zvážena řada možných řešení. Z nich bude vybráno to nejlepší z pohledu technického, ekonomického a rychlosti dodání.
Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí PVD povlaků Grygárek David, Mgr. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing. CSc.. Tato diplomová práce se zabývá studiem řezivosti závitníků vyráběných z rychlořezných ocelí v kombinaci s aplikací velmi tvrdých a tribologických vrstev na bázi PVD a jejich přispívání ke zvyšování řezných vlastností. Následně je popsán mechanismus a formy opotřebení řezných nástrojů. Cílem experimentální části bylo zjištění, srovnání a následné vyhodnocení řezných vlastností při řezání závitů závitníky s různými druhy PVD povlaků. Při realizaci experimentu byly zvoleny konstantní řezné podmínky, kdy jedinou proměnou byly různé druhy povlakových vrstev. Výsledkem experimentu bylo naměření řezného momentu v závislosti na čase a míra opotřebení řezných nástrojů. Naměřené hodnoty jsou statisticky zpracovány a z nich vyvozeny závěry.
Kamerový systém při drátové elektroerozi Gvizd Michal, 126018, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Práce pojednává o nekonvenční technologii elektrojiskrového drátového řezání. V úvodní části je popsán základní princip, podstata elektroeroze a její technologická aplikace. V dalších kapitolách je charakterizováno elektrojiskrové řezání, používané drátové elektrody, hlavní části stroje, řezné podmínky a výhody této technologie. Praktická část je zaměřena na možnosti kamerového systému v průběhu výroby na drátové řezačce a porovnání současné úrovně strojů při výrobě přesných střižných nástrojů v podmínkách středně velké nástrojárny.
Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů Zdráhala Radim, 153384 Fiala Zdeněk, 75043, Ing., Ph.D. Bakalářská práce je zaměřená na analýzu řezných a měrných řezných sil při čelním frézování povlakovanými a nepovlakovanými vyměnitelnými břitovými destičkami. V teoretické části se práce věnuje charakteristice frézovacího procesu, povlakování slinutých karbidů a v neposlední řadě i způsoby měření řezných sil. V experimentální části je popsáno provedení experimentu a následné vyhodnocení silového zatížení povlakované a nepovlakované vyměnitelné břitové destičky při změnách řezných podmínek. Na závěr je provedeno srovnání povlakované a nepovlakované VBD z hlediska opotřebení a silového zatížení.
Analýza povrchu po řezání laserem Narovec David, 133711, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D. Diplomová práce pojednává o laserovém řezání a následné povrchové úpravě na řezaných součástech. V úvodní části je popsána základní teorie laserového řezání, včetně historie laseru a principu jeho vzniku. Následně jsou vysvětleny parametry řezání a vliv laserového paprsku na materiál. Další část se zabývá popisem technologických možnosti laserového řezání a také jsou zde nastíněny další možnosti laserové technologie. V poslední teoretické částí je uvedena povrchová úprava kovů, která byla použita v experimentu. V praktické části je vyhodnocena tloušťka povlaků, drsnost, mikrotvrdost, chemická mikroanalýza a metalografie. V závěrečné části bylo provedeno hodnocení dosažených výsledků a návrh pro správnou realizaci povrchových úprav.
Analýza současných technologií upichování a zapichování Švihálek Jakub, 145239 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Bakalářská práce se zabývá analýzou technologií upichování a zapichování, moderními tvary výměnných břitových destiček pro tyto aplikace, používanými řeznými materiály, produktivitou a dosahovanou kvalitou obrobené plochy těmito technologiemi.
Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro vyhotovení návrhu modelu planetového mechanismu Kudláčová Barbora, 152813 Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukci modelu planetového mechanismu s využitím technologie rapidního prototypování. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks 2013 a vytištěn 3D tiskárnou Dimension uPrint, jež pro zhotovení využívá metodu Fused Deposition Modeling. Součástí práce je vysvětlení planetového mechanismu po stránce teoretické, praktické a rovněž konstrukční a dále popis metody Fused Deposition Modeling. Model planetového mechanismu a daná bakalářská práce bude dále sloužit jako učební pomůcka studentům FSI v Brně předmětu Kinematika.
Aplikace moderních technologií pro výrobu modelu hlavolamu ježka v kleci Dratva Jakub, 152461 Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., Ph.D. Cílem bakalářské práce je výroba zábavného modelu hlavolamu Ježek v kleci. Jednotlivé tvary a rozměry hlavolamu byly navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Model hlavolamu byl vyroben pomocí metody Fused Deposition Modeling s využitím 3D tiskárny uPrint. Součástí práce byla výroba silikonové formy, která bude sloužit pro odlití potřebného počtu modelů klece z komerčně dostupného materiálu (plast). Práce byla ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením s následným rozborem a celkovým zhodnocením aplikovaných technologií.
Aplikace víceosového frézování na obrábění tvarové součásti Klíma Jiří, 125479, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení technologie výroby modelu a jaderníku metodou frézování. V teoretické části práce je shrnuta problematika výroby modelů, CAD/CAM technologie a technologie frézování. V praktické části práce je zpracován konstrukční návrh obráběných dílců s ohledem na konkrétní požadavky pro využití ve slévárně. Pro návrh obráběcí technologie byl využit CAM systém, ve kterém proběhlo programování obráběcí technologie a její optimalizace. Výroba součástí je realizována na 3-osém obráběcím stroji. Na závěr je uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení výroby a diskuze výsledků.
Bezkontaktní měření povrchových teplot při obrábění kovových materiálů Trojan Jiří, 126432, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce popisuje problematiku bezkontaktního měření povrchové teploty při obrábění kovových materiálů. Práce obsahuje shrnutí základních pojmů a popis termodynamických zákonů. Dále jsou v práci uvedena kritéria pro výběr vhodné měřící techniky. V druhé části je popsán experiment zaměřený na technologii vrtání a měření závislosti tepla na čase při změnách řezných rychlostí pro různé přístupy vrtání. V závěru jsou naměřené výsledky prezentovány.
Broušení ložiskových kroužků Růžička Daniel, 153111 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Hlavním cílem této práce je vyhodnocení jakosti povrchu, obrobeného na třech různých bruskách (rozdílné stáří brusek), a tím porovnání kvality samotných brusek. Porovnány jsou dosažené stupně přesnosti naměřených geometrických tolerancí vnitřních oběžných drah vnějších ložiskových kroužků. Jako nejkvalitnější bruska je výsledně označena nejnovější (typu CNC), nicméně druhá v pořadí (i druhá nejmladší) je jí svojí kvalitou velmi blízko a závěrem je uvedeno, že je její nákup i provoz výhodnější.
Chemické technologie obrábění Macháček David, 152849 Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce popisuje nejpoužívanější metody chemického obrábění v průmyslu. Jsou zde rozepsány principy jednotlivých metod, jejich výhody, nevýhody a vhodnost použití. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti používaných chemikálií a bezpečnost práce s nimi.
CNC programování součástky do airsoftové pušky Hlavačka Daniel, 152581 Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Cílem bakalářské práce je inovace součástky do airsoftové pušky, která zahrnuje výběr alternativního materiálu, designové i funkční úpravy. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu a simulace CNC obrábění v programu SinuTrain.
Komora pro elektronové svařování Červinka Petr, 84585, Bc. Daněk Ladislav, 27421, doc. Ing., CSc. Předložená práce se zabývá problematikou návrhu pracovní komory elektronové svářečky. Tato vakuová komora krychlového tvaru o objemu cca 100 litrů bude využita v ÚPT AV ČR v.v.i. při budování experimentální svářečky s elektronovou tryskou o výkonu 2 kW s urychlovacím napětí 60 kV. V teoretické části je pojednáváno o teorii elektronového svařování, zákládních částech zařízení elektronových svářeček a o možnostech technologie svařování pracovních komor. V praktické části práce se řeší návrh pracovní komory (konstrukce komory v kreslícím softwaru), pevnostní kontrola navržené komory v softwaru ANSYS a návrh vhodné metody svaření. Na vzorku materiálu korozivzdorné oceli 17240, ze kterého bude komora vyrobena, byly použity metody svařování TIG a MAG, aby byla ověřena vhodnost zvolené metody svařování.
Koncept montážní linky pro montáž centrální části systému termoregulace motoru. Juřicová Vendula, 133273, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce je zaměřena na návrh konceptu montážní linky pro montáž centrální části systému termoregulace motoru. Nejprve je popsán současný stav, následuje rozbor montážních variant, určení montážních časů a cyklů linky a rozpracování logistické podpory. Výsledné dispoziční řešení by mělo být ergonomicky přijatelné, cenově nenáročné a efektivní.
Metoda určování přesnosti obráběcích robotů Cabalka Jan, 116247, Bc. Zouhar Jan, 19154, Ing., PhD. Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti robotického obrábění. Popisuje teoretické vlastnosti a rozdělení běžně dostupných metod měření přesnosti strojů. V praktické části je vyroben zkušební obrobek a systémem Pontos jsou změřeny parametry polohy a dráhy. Návrhy zohledňují vybavení firmy MCAE Systems.
Moderní povrchové úpravy tlakových forem Černý Štěpán, 125965 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Bakalářská práce je zaměřena na vliv povrchových úprav na prodloužení životnosti a snížení množství servisních hodin u forem pro tlakové lití slitin hliníku. Teoretický rozbor problému se zabývá požadavky na nástrojové materiály pro výrobu těchto forem. Dále pak nejčastěji užívanými materiály při jejich výrobě a druhy nejběžněji odlévaných slitin hliníku. Druhou částí práce je návrh varianty řešení, ve které jsou podrobně rozebrány používané povrchové úpravy u forem pro tlakové lití a jejich specifické vlastnosti. V závěru této kapitoly jsou znázorněna teplotní pole formy. Další částí této práce jsou experimentální zkoušky, ve kterých probíhalo měření zvoleného povlaku s cílem zjištění jeho chování v průběhu licích cyklů se zaměřením na zvýšení životnosti vložky formy, snížení množství nalepovaného kovu na její stěny a zlepšení povrchu odlité součásti. Rozborem výsledků bylo zjištěno, že použitý povlak TiAlN přispěl ke snížení množství nalepovaného kovu na stěny formy, čímž došlo i ke snížení množství servisních intervalů, avšak při užití povlaku TiB2 je dosahováno mnohem lepších výsledků. Experimentem bylo potvrzeno, že povlak TiAlN není vhodný pro užití do forem pro tlakové lití slitin hliníku.
Možnosti monitorování obráběcího procesu Štěpánek Martin, 153262 Fiala Zdeněk, 75043, Ing., Ph.D. Předložená bakalářská práce popisuje vybrané metody monitorování obráběcích procesů. Práce analyzuje fungování jednotlivých metod, kterými je možné provádět monitorování obráběcího procesu, uvádí jejich výhody a nevýhody. V souvislosti s popisovanými metodami práce dále také nabízí přehled systémů monitorování obráběcích procesů, které jsou aktuálně dostupné na českém trhu.
Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů Vondra Jiří, 145775 Fiala Zdeněk, 75043, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá obecnými informacemi o soustružení a snahou najít možná vylepšení v obráběcím procesu pro potřeby konkrétní aplikace. Teoretická část popisuje základní výpočtové vztahy a používané nástrojové materiály. V druhé části je porovnáván sortiment tuzemského výrobce a zahraničních firem.
Nástrojové vybavení pro technologii vrtání Rosa Jakub, 126316 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání a rozdělení vrtáků. V další části práce je přehled několika firem zahraničních, ale i českých, které konstruují a vyrábí vratcí nástroje. Další část práce se věnuje výběru nástrojů, se kterými je v závěru práce zhotovena ukázka vrtání do ocelového kvádru.
Návrh moderní technologie výroby ocelových forem Opršál Radek, 152986 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce se zabývá modernizací výroby ocelových forem ve firmě P-D Refractories CZ a.s. Obsahuje rozbor stávajících technologií výroby, určení kritického místa ve výrobě a rozbor možností úprav stávající technologie. Dále obsahuje návrh nejoptimálnější metody řešení, technologický postup, upravený pro nové řešení, a zhodnocení.
Návrh racionalizace montážní linky sestav pro tepelné výměníky Růžička Lukáš, 163253, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Úkolem práce je racionalizace současného procesu skládání manifoldových sestav z hlediska redukce provozních nákladů. Důvodem racionalizace je nekonkurenceschopnost aktuálního řešení kvůli vysoké výrobní ceně jednotlivých sestav. Po analýze stávajícího provozu, s přihlédnutím k předpokládanému výrobnímu plánu, byl proveden kapacitní propočet linky. Následně byl proveden návrh alternativních řešení, z nichž, na základě výše zmíněného hlediska, byla vybrána a rozpracována optimální varianta. Na závěr bylo provedeno zhodnocení výsledného řešení.
Návrh technologie součásti víko ložiska Veselý Libor, 151936 Kalivoda Milan, 31240, Ing. V této bakalářské práci je zpracován návrh technologie výroby součásti víko ložiska ve dvou variantách. První varianta je navržena pro výrobu jednoho kusu součásti v podmínkách firmy. Druhá varianta se zabývá návrhem technologie sériové výroby stejné součásti za použití strojů a nástrojů ze současné produkce. Práce obsahuje návrh polotovaru součásti, volbu strojů ze strojového parku firmy, návrh vhodných nástrojů a řezných podmínek. Ekonomické zhodnocení se zabývá stanovením strojních časů pro obě varianty výroby. Navržená technologie bude využita pro skutečnou výrobu součásti.
Návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu Vyhnanovský Jaroslav, 134164, Bc. Kandus Bohumil, 500, Ing. Tento projekt byl vypracován v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie a průmyslový management a předkládá návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu. Ozubené kolo se bude vyrábět vstřikováním plastu do formy. Využit bude materiál POM, obchodní název Delrin 100 NC010 od firmy DuPount. Vstřikovací forma je nástroj pro výrobu plastového ozubeného kola pomocí technologie vstřikování. Výroba bude probíhat na stroji Allrounder 420 C Golden Edition 1000-290 od německé firmy ARBURG se sídlem ve městě Loßburg, kde sídlí mateřská společnost.
Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů Palacký Vladislav, 126262, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé výroby, ale také praktických zkušeností a znalostí podmínek konkrétního podniku. Provedeným výzkumem byly odhaleny úzké místa v podniku a navržen systém k jejich odstranění. Výsledky této práce umožňují podniku implementovat určitá opatření, která povedou ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti podniku.
Návrh výroby základního tělesa nástěnných hodin nekonvenčními metodami Milan Janás, 152646 Dvořák Jaromír, 11097, Ing., Ph.D. Tato závěrečná práce se zabývá návrhem a výrobou základního tělesa nástěnných hodin pomocí nekonvenčních metod. Práce se skládá ze dvou částí. V první jsou nekonvenční metody rozebírány po teoretické stránce s vysvětlením základních principů a způsobů použití jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody. Podrobněji jsou zde popsány dvě metody, obrábění laserem a vodním paprskem, které jsou využívány v praktické části řešení této práce. V druhé části je popsáno praktické řešení výroby základního tělesa s využitím laseru a vodního paprsku. Metody jsou dále zkoumány z hlediska vhodnosti použití a jsou rozebírány jejich výhody a nevýhody s ohledem na vyráběnou součást. V závěru práce jsou tyto metody porovnávány z ekonomického hlediska, výrobního času, ovlivnění povrchu a dosažených přesností. Výstupem této práce je porovnání použitých metod k výrobě základního tělesa a sestavení funkčních nástěnných hodin.
Návrh zakládacího zařízení pro experimentálni CNC stroj Mišún Marek, 126592 Slaný Martin, 16898, Ing, Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením skládacího mechanismu pro malý experimentální CNC zařízení a zautomatizování zakládacího cyklu. Práce obsahuje popis manipulačních zařízení, druh výrobní technologie na zpracování pořadače, návrh vhodného řešení a technicko-ekonomické vyhodnocení. Součástí práce je výkresová dokumentace zakládacího mechanismu a dalších komponent, které jsou součástí mechanismu.
Navržení technologie pro součást "příruba" ve dvou variantách Valach Jan, 152294 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit dva technologické postupy pro součást tvaru příruba. Pro každou z variant byl zvolen jiný druh polotovaru a jiný stroj. U obou variant je součást obráběna metodou soustružení. Progresivní varianta dokáže vyrobit součást za přibližně třetinový čas. Progresivní varianta technologického postupu se vyplatí již od počtu 11 kusů.
Nekonvenční technologie výroby řetězů Hostinský Michal, 116281, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Nekonvenční technologie a jejich neustálý vývoj přináší nové možnosti ve výrobním procesu. Předkládaný projekt je zaměřen na řešení problematiky zpracování plechů při výrobě speciálních dílů válečkových a dopravních řetězů. Při posouzení technologičnosti součástí bylo řezání laserem vyhodnoceno jako nejoptimálnější technologie. S tímto cílem bylo uspořádáno výběrové řízení, na nákup nového stroje určeného do strojírenského provozu firmy ŘETĚZY VAMBERK, která se řadí mezi nejvýznamnější výrobce dopravních, válečkových a speciálních řetězu v Evropě.
Obrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchu Bukovský Petr, 100954, Bc. Chladil Josef, 660, doc. Ing, CSc. Diplomová práce se zabývá obráběním rotačních součástí vyráběných z kalených ocelí. V úvodní kapitole je popsána problematika soustružení a broušení. Následující kapitola pojednává o tepelném zpracování a obráběných materiálech. Dále jsou uvedeny používané řezné materiály. Kritéria pro vyhodnocování kvality povrchu. A výběr řezných materiálů pro obrábění kalených ocelí od vybraných výrobců. V závěrečné kapitole je provedeno porovnání popsaných technologií.
Optimalizace vybrané technologie obrábění Mohyla Petr, 152918 Zdeněk Fiala, 75043, Ing., Ph.D. Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti "Těleso Kola" na soustruhu SV18RA a na nově zakoupeném CNC DOOSAN PUMA 2600 SY. Je představena společnost LMR s.r.o., která danou součást vyrábí. V práci jsou popsány oba stroje a jsou provedeny technologické postupy na obou strojích. Cílem této práce je porovnání těchto technologických postupů z hlediska strojních časů a následně ekonomické zhodnocení.
Povrchová úprava ABS součástí po 3D FDM tisku Světlík David, 134131, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing., PhD. Diplomová práce se zabývá povrchovou úpravou plastových součástí vyrobených pomocí FDM technologie a návrhem technologického zařízení pro povrchovou úpravu. V práci jsou popsány základy FDM tisku, v závislosti na provedených experimentech v technologickém zařízení jsou navrhnuty technologické podmínky pro povrchovou úpravu součástí tištěných z ABS plastu. V závěru práce jsou vyčísleny náklady na výrobu technologického zařízení a jeho provoz, taktéž jsou srovnány mechanické vlastnosti, drsnost povrchu a další parametry dílů před a po úpravě.
Povrchové úpravy materiálu Tichý Jan, 145242 Fiala Zdeněk, 75043, Ing., Ph.D. Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V průzkumu trhu, kterým se práce zabývá, jsou obsaženy informace o práškových plastech a technickém vybavení pro práškové lakování. Je zde také uveden návrh vybavení pro stávající práškovou lakovnu firmy KOVOT Invest s.r.o.
Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC Khol Lubomír, 21721 Simeonov Simeon, 1435, doc. Ing., CSc. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu konkrétní současné výroby hadicových spon v podniku NORMA Czech s.r.o. Hustopeče. Z následné analýzy stavu na konkrétním výrobním úseku byla navržena nová alternativní řešení výrobního procesu za účelem zvýšení efektivnosti výroby. Cílem práce je teoretické zpracování dané problematiky z pohledu výrobních možností za účelem snížení výrobních časů a nákladů na výrobu spon.
Realizace 3D modelu spalovacího motoru aditivní metodou fused deposition modeling Kadlec Stanislav, 152687 Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., Ph.D. Cílem této bakalářské práce je návrh a následná výroba 3D modelu části spalovacího motoru s využitím moderní aditivní technologie Rapid Prototyping. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém softwaru Autodesk Inventor 2014. Výsledný tisk byl realizován na 3D tiskárně uPrint využívající technologie Fused Deposition Modeling. Závěr práce tvoří diskusi o vzniklých problémech během tvorby části sestavy modelu spalovacího motoru.
Ruční a automatizovaná verze výroby součásti Mikulík David, 145142 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce blíže popisuje a porovnává stávající výrobu perforovacích matric pro obuvnický průmysl. Je zde uvedena výroba, jak ručním způsobem za použití stolní vrtačky a dalších ručních strojů, tak automatizovaná se zapojením obráběcího centra Mori Seiki. Zjištěné výsledky byly popsány v technicko-ekonomickém posouzení.
Sestavení nové varianty výroby součástí "základová deska" Briš Tomáš, 152394 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Bakalářská práce je zaměřena na sestavení nové technologie pro výrobu součásti "základová deska", která má tvar plochého kvádru se stupňovitými výstupky. Součást se bude vyrábět v sérii 100 kusů. Hlavními body práce budou rozbor součásti, popis podmínek, ve kterých řešení probíhalo, popis stávající technologie, návrh nové technologie a závěrečné porovnání a vyhodnocení výsledků zkoumání. Cílem je zkompletovat efektivnější postup výroby, který by nahradil současný postup.
SMED Analýza výrobní linky a návrhy na zlepšení pro zkrácení časů přestaveb Šrom Jan, 153252 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Bakalářská práce se zabývá analýzou výrobní linky a návrhy na zlepšení pro zkrácení časů přestaveb. K realizaci tohoto úkolu byla zvolena metoda SMED (Single Minute Exchange of Dies). SMED je jednou z metod štíhlé výroby a směřuje k redukci plýtvání se zdroji ve výrobním procesu. Tato metoda zavádí rychlý a účinný přechod mezi výrobou dvou různých výrobků. Tyto rychlé přestavby jsou klíčem k redukci výrobních dávek a zlepšování toku materiálu.
Stavba a aplikace 3D FDM tiskárny typu deltabot. Knapil, Josef, 126105, Bc. Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Práce se zabývá konstrukcí a aplikací 3D FDM tiskárny typu deltabot. V první části jsou popsány metody technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje 3D tiskárny typu deltabot. Třetí část se zabývá konstrukcí a kalibrací tiskárny typu deltabot. Ve čtvrté části jsou provedeny vhodné úpravy konstrukce tiskárny, vedoucí ke zkvalitnění tisku, které jsou následně aplikovány na vzorovém výrobku. Závěrečná část je věnována technicko-ekonomickému zhodnocení.
Studie realizovatelnosti výroby hliníkových dílů ve společnosti Alfa Petr Honzálek Petr, 116278, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Diplomová práce se zabývá studií výroby hliníkových dílů ve firmě Alfa. Je provedena kompletní analýza hlavního produktu firmy, kterým jsou roletové dveře pro užitková vozidla. Práce vychází ze stávajícího způsobu fungování firmy a snaží se najít optimální řešení do budoucna. Výsledkem práce je stanovení provozních nákladů nového řešení, ekonomické dopady a návrhy na zlepšení.
Systém řízení výroby Ryšavý Jan, 133800, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá návrhem integrace systému řízení v rozvíjejícím se výrobním podniku se zakázkovou výrobou. Návrh systému probíhá nejprve pomocí rešerše dostupných metod a prostředků pro řízení firmy a dále pomocí aplikace v praxi podniku a postupnou úpravou systému na míru. Výsledkem je nejen optimální systém řízení výroby, který odstraňuje chyby vzniklé při nedostatečném řízení podniku, ale také podnik připravený na další ziskovou expanzi.
Systém Sinumerik při synchronním programování CNC obráběcích strojů Martin Toman, 116468, Bc. Polzer Aleš, 16105, Ing., Ph.D. Tato práce se zabývá pokročilým programováním CNC obráběcích strojů v řídicím systému Sinumerik 840D powerline se zaměřením na problematiku synchronních akcí. Tyto akce dokážou pružně reagovat na průběh obráběcího procesu v závislosti na detekování signálů ze stroje a provést na základě splnění podmínky určitou akci. V úvodu práce je stručně popsána základní problematika programování CNC strojů a řídicích systémů. Dále je popsána problematika související s programováním synchronních akcí. V praktické části práce je vytvořeno několik příkladů s ověřením jejich funkčnosti.
Technologie odjehlování tvářené součásti Žídek Jan, 133949, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Mubea. Zabývá se návrhem technologie odjehlování drážek. Pro tuto technologii odjehlování je navržen nástroj, který je experimentálně otestován a porovnán s alternativní technologií odjehlování. Práce zahrnuje testy pro určení vhodných řezných podmínek nástroje, jeho polohy vůči obrobku a porovnání s technologií broušení.
Technologie výroby náhradního dílu Přivřel Václav, 153075 Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou náhradního dílu rohatka pro kusovou výrobu. Práce obsahuje rozbor technologičnosti originálního dílu, návrh konstrukce náhradní součásti a obráběcích metod pro její zhotovení, technologický postup výroby součásti a experimentální ověření výroby 3 kusů na konvenčních obráběcích strojích.
Technologie výroby titanového výfuku Hrubý Patrik, 115608, Bc. Zouhar Jan, 19154, Ing., PhD. Diplomová práce se zaměřuje na technologii výroby titanového výfuku pro dvoutaktní spalovací motor. Obsahuje popis jednotlivých výrobních operací. Podrobně analyzuje problematiku tváření tenkostěnných dílů výfuku za účelem eliminace vzniku odpružení a nachází možné řešení problému.
Technologie výroby zadané součásti Kalina Adam, 133569, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Tato práce se zabývá návrhem nové technologie výroby zadané součásti ve strojírenské firmě. Zadaná součást se vyrábí na obráběcím centru metodou frézování. K vytvoření modelu součásti byl použit program SolidWorks a k vytvoření CNC programu byl použit program SolidCAM. Je zde vytvořen výrobní postup nové a staré technologie. V závěru je uvedeno srovnání obou technologií.
Úprava obráběcího procesu rozměrné součásti z čerpadla Kratochvíl Zdeněk, 151882 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Práce se zabývá návrhem metody provedení konstrukční úpravy na přítlačné přírubě provozovaného hlavního cirkulačního čerpadla, a to v době provádění jeho generální opravy při odstávce bloku. Tato konstrukční úprava spočívá ve vysoustružení čelní drážky na průměru 850 mm s vhodně zvoleným rádiusem o maximálně výrobně možném hladkém zaoblení zhotovené drážky bez vrubů, aby se snížila koncentrace napětí v rozích drážky. V práci jsou posouzeny možnosti zhotovení této úpravy a poté vybrána technologie úpravy s kontrolními výpočty krouticího momentu. Vybraná technologie spočívá v obrobení drážky mobilním, číslicově řízeným obráběcím soustruhem EFCO TDF-2 NC, což je zdokumentováno při vysoustružení této axiální drážky. V závěru jsou popsány další možnosti využití tohoto mobilního obráběcího stroje v primárním okruhu jaderné elektrárny.
Vliv plastifikátoru na technologii zpracování a vlastnosti slinovaného keramického mateiálu na bázi SiC Skokan Jan, 126345, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Tato diplomová práce se zabývá mírou ovlivnění vlastností a technologie obrábění úpravou základního složení granulátu při výrobě technické keramiky. Je popsána série experimentů, které se aplikují na jednotlivé fáze výroby. Granuláty, jejichž složení se liší použitým plastifikátorem, patří mezi tzv. RTP (ready-to-press) materiály. Cílem práce je doporučit granuláty RTP pro další zkoumání vedoucí k jejich zařazení do portfólia firmy
Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení Hynčica Vojtěch, 152619 Jaroš Aleš, 76390, Ing. Bakalářská práce se zabývá vlivem řezných podmínek (řezná rychlost, posuv na otáčku, šířka záběru hlavního ostří) na opotřebení a trvanlivost výměnných břitových destiček při obrábění slitiny Inconel 718. V teoretické části se bakalářská práce zabývá technologií soustružení, slinutými karbidy, jejich výrobou a povlakováním, vznikem a průběhem opotřebení nástroje. Experimentální část bakalářské práce obsahuje popis obráběného materiálu, stroje, nástroje a průběhu experimentu. Z naměřených hodnot vyplývá, že trvanlivost břitu VBD klesá s rostoucí řeznou rychlostí. Opotřebení není přímo úměrné rostoucímu posuvu na otáčku a šířce záběru hlavního ostří.
Vliv způsobu vypalování na kvalitu laku Svačina Roman,139030, Bc. Žák Ladislav, 1531, Ing, Ph.D. Diplomová práce se zabývá vlivem způsobu vytvrzování na kvalitu laku práškového lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedeno vytvrzení dvou odlišných materiálů ve třech technicky odlišných vypalovacích pecích a porovnání vlivu vypálení.
Vodní paprsek s 3D hlavou Vlček Hynek, 133921, Bc. Osička Karel, 30188, Ing., Ph.D. Téma diplomové práce je zaměřené na technologii vodního paprsku a na rozměrovou a tvarovou přesnost vyráběných dílů. V teoretické části je popsán princip technologie a současné využití ve strojírenském průmyslu. Kromě toho se teoretická část věnuje popisu jednotlivých dílů stroje, které jsou v současné době využívány. Z velké části se práce zabývá technologií 3D řezání a příslušenstvím pro eliminaci podřezu. Praktická část je zaměřena na rozměrovou a tvarovou přesnost součástí vyráběných technologií vodního paprsku za použití 3D hlavy při různých rychlostech řezu. V neposlední řadě jsou v práci rozebrány náklady na provoz a údržbu stroje. Z hlediska údržby je porovnávaná skutečná životnost dílů s životností, kterou deklaruje výrobce stroje.
Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie Caha Tomáš, 107121, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Tato práce zahrnuje teoretický popis problematiky volby a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie. Zvláště pak se zaměřením na CNC obrábění. Cílem experimentální části práce je stanovit takové řezné podmínky, aby byl proces výroby co nejekonomičtější s ohledem na výrobní možnosti firmy. Výrobek zároveň musí dosahovat požadované kvality, drsnosti povrchu a geometrické přesnosti.
Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie vrtání sdruženým nástrojem Barák Vít, 133380, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof., Ing., CSc. Práce obsahuje teoretický rozbor vrtání šroubovitým vrtákem se zaměřením na sdružený nástroj. Součástí rešerše je popis geometrie vrtáku, výpočet základních parametrů vrtání, včetně sil a optimalizace procesu. Dále je uveden postup výroby a analýza navrženého sdruženého monolitního nástroje pro požadované parametry otvoru. Pro správnou funkci nástroje je nutné nalézt optimální řezné podmínky. Hodnoty zatížení nástroje jsou přesně vyhodnoceny pomocí piezoelektrického dynamometru, a tím se získá celkový průběh jednotlivých zatížení. Struktura povrchu obrobku je vyhodnocena optickým měřicím přístrojem.
Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologii zalomeného hřídele Sonberger Vít, 126631, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Práce je zaměřena na návrh technologického postupu výroby skládaného zalomeného hřídele. Spočívá ve volbě nástrojů, volbě a optimalizaci řezných podmínek a návrhu technologických postupů pro výrobu jednotlivých součástí a následně sestavy. V sestavě jsou dále vypočítány potřebné parametry pro nalisování komponent. Zvolené řezné podmínky jsou experimentálně verifikovány.
Výroba krytu brzdového kotouče sdruženým nástrojem Kučera Jiří, Bc. Peterková Eva, 3248, Ing., Ph.D. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (M2I-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby krytu brzdového kotouče ve sdruženém nástroji, s roční produkcí 500 000 kusů. Materiálem je hlubokotažný plech 11 305.21 o tloušťce 1 mm. Na základě literární studie problematiky tváření a výpočtů bylo navrženo několik možných variant výroby zadané součásti. Navržený nástroj je upnut do klikového lisu LDC 400 firmy Šmeral s nominální silou 4000 kN. Funkční části jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 573. Návrh technologie tažení byl prověřen pomocí simulačního programu AutoForm.
Výroba modelu ozubeného soukolí metodou FDM tisku Frátrik Michal, 133486 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou 3D tisku ozubeného soukolí. V první části jsou stručně shrnuty procesy 3D tisku, vybrané druhy Rapid Prototyping s ohledem na metodu FDM a vlastnosti materiálů používaných při této metodě. Druhá část práce se zabývá návrhem modelu ozubeného soukolí, vycházející z převodovky kuchyňského mixéru. Převodovka byla navržena v 3D modelovacím programu Autocad inventor 2013 a vytištěna na Reprap tiskárně Sinuhed. Na závěr je uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení výroby modelu.
Výroba nástrojů ze slinutých karbidů pomocí technologie víceosého lisování Mach Martin, 152847 Kolář Ladislav, 76249, Ing. Tato bakalářská práce je zaměřena na řezné nástroje, které jsou vyrobeny ze slinutých karbidů. V této práci je charakterizován vývoj slinutých karbidů, rozdělení slinutých karbidů, materiály, ze kterých se slinuté karbidy vyrábějí a proces výroby povlakovaných a nepovlakovaných slinutých karbidů. Cílem této práce je přiblížit postup výroby břitových destiček pomocí víceosého lisování ve firmě Pramet Tools s.r.o.
Výroba ozubeného kola na univerzálních strojích Hulvej Matúš, 151763 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Tato bakalářská práce obsahuje sestavení technologického projektu výroby ozubeného kola na univerzálních strojích. Obsahem práce je rozbor součástky, volba materiálu, strojů a nástrojů a tvorba výkresové dokumentace a technologického postupu výroby a v závěru práce technicko-ekonomické vyhodnocení.
Výroba ozubení kuželového soukolí Vondra Tomáš, 152314 Kalivoda Milan, 31240, Ing. Cílem této bakalářské práce je podat základní informace o teorii a výrobě kuželových ozubených kol. Práce také obsahuje návrh plastového kuželového soukolí s přímými zuby a porovnání dvou různých výrobních technologií, jmenovitě obrážení dvěma noži a FDM (Fused Deposition Modeling).
Výroba prototypu držadla v interiéru vozidla na 3D FDM tiskárně Kaššák Marek, 134056 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Tato bakalářská práce se věnuje problematice výroby prototypu držadla v interiéru vozidla metodou Fused Deposition Modeling. První část práce se věnuje stručnému přehledu výroby prototypu pomocí technologie Rapid prototyping 3D tlačení, pomocí metody FDM a materiálem používaných metodou FDM. Druhá část práce se věnuje návrhu 3D modelu v programu Autodesk Inventor 2014, samotnou výrobou prototypu, zhodnocením technologičnosti konstrukce a technicko-ekonomickému zhodnocení nákladů.
Výroba prototypu krytu řadící páky metodou FDM tisku Hřebíček Radek, 145415 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Výroba prototypu krytu řadicí páky metodou FDM tisku. Kryt řadicí páky nám zakrývá otvor středové konzole v automobilu Škoda Octávia II, kde je umístěna řadicí páka. V automobilu nám sjednocuje plynulost a lineární návaznost středové konzole na středový panel. Protože tato bakalářská práce pojednává výrobu pouze jednoho atypického kusu, byla pro výrobu zvolena metoda FMD tisku. V bakalářské práci je uveden návrh tvarů a postup výroby od volby varianty až ke zhotovení krytu. Na závěr práce je technicko-ekonomické zhodnocení celé výroby.
Využití parametrického programování pro obrábění obecných ploch Skácel Jan, 126344, Bc. Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. V práci je obsažen teoretický úvod do programování v G-kódu, základní matematický aparát a metody programování obecných křivek a ploch. Je provedeno několik praktických ukázek a jsou prezentovány možnosti pro další sofistikovanější programy.
Využití technologie elektrojiskrového obrábění Dlabaja Zdeněk, 145017 Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D. Elektroerozivní obrábění (EDM) je poměrně jednoduchou, ale velmi účinnou metodou obrábění, která má ve strojírenství nezastupitelné místo. V práci je teoreticky popsána technologie EDM. Cílem práce bylo posouzení a zhodnocení výhod a nevýhod této technologie a její aplikace v nástrojařské firmě Brenas, s.r.o. K posouzení byl zvolen díl typický pro výrobu pomocí EDM. Na tomto dílu lze zřetelně vidět složitost tvaru a nutná rozměrová a povrchová jakost.
Zefektivnění technologie rozbrušování konstrukčními úpravami Koláček David, 120260, Bc. Sedlák Josef, 16690, doc. Ing., Ph.D. Tato diplomová práce je orientována technologicko-konstrukčním směrem. Z konstrukčního hlediska je diplomová práce zaměřena na inovaci stávajícího strojního vybavení. Za oblast technologie je zkoumán vliv provedených konstrukčních úprav na stávající proces výroby. Konkrétně se tato diplomová práce soustřeďuje na technologii dělení materiálu, zejména na technologii rozbrušování za sucha. Sleduje schopnost samoostření řezacího nástroje a kvalitu finálního výrobku za variabilních vstupních podmínek. Součástí práce je provedení technicko-ekonomického zhodnocení, kde jsou srovnávány náklady na konstrukční úpravy v porovnání se strojním vybavením, které je možno zakoupit na trhu. Práce je zakončena celkovou analýzou optimální hospodárnosti výrobního procesu.
Zefektivnení výrobního provozu hydraulických agregátu ve firme Bosch Rexroth Fešar Tomáš, 125998, Bc. Kubík Roman, 2674, Ing., Ph.D. Cílem práce je analyzovat současný stav výroby hydraulických agregátů a navrhnout takové změny ve výrobním systému, které umožní předpokládané zvýšení výroby.
Zefektivnění výroby spalinového výměníku Sigmund Ota, 144968 Zemčík Oskar, 2396, Ing., Ph.D. Obsahem bakalářské práce je technické a ekonomické zhodnocení nové efektivnější výroby spalinového výměníku kogenerační jednotky, kde byl nahrazen stávající způsob výroby novými moderními technologiemi výroby v oblasti obrábění a svařování.
Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků Oravcová Jitka,151905 Píška Miroslav, 1992, prof. Ing., CSc. Tato bakalářská práce se zabývá procesem řezání, opotřebením řezných nástrojů a tím, jak povlakování nástrojů přispívá k delší trvanlivosti nástroje, ke zvyšování řezných vlastností. V experimentální části je cílem zjištění, srovnání a vyhodnocení řezných vlastností při řezání závitů závitníky s různými typy povlaků. Při experimentu byly zvoleny konstantní řezné podmínky, jedinou proměnnou byly různé druhy povlakovaných vrstev. Výsledkem experimentu bylo naměření řezného momentu v závislosti na čase a míra opotřebení řezných nástrojů.
       
       

 


PATIČKA STRÁNKY
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

[login]