ZPĚTNÉ ODKAZY

Klíčové aktivity

 1. Spolupráce a vytváření komunikačních i interaktivních platforem.
 2. Vzdělávací a školicí aktivity, peer review meetings.
 3. Vznik a podpora kontaktních míst a Linky technické pomoci.
 4. Pracovní a studijní pobyty, odborné praxe a stáže.
 5. Databáze řešených bakalářských, diplomových a doktorských prací s technologickou tématikou.
 6. Technické, materiálové a technologické know-how.

 

1. Spolupráce a vytváření komunikačních i interaktivních platforem

Klíčová aktivita je zaměřena na podporu spolupráce mezi Ústavem strojírenské technologie FSI VUT v Brně (žadatel projektu), výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem včetně vytváření komunikačních a interaktivních platforem. Jsou sem zařazeny následující aktivity: šest seminářů, dvě konference, tvorba informačních materiálů (min. 6 kusů), informačních webových platforem (jeden internetový portál se speciální SW podporou) s důrazem na vzdělávání cílových skupin a prohlubování spolupráce mezi subjekty.

Výstupy klíčové aktivity:

 • Bude vytvořen internetový portál (http://opus.fme.vutbr.cz), který umožní široké veřejnosti, cílovým skupinám, partnerům projektu i členům sítě, sledovat rozvoj sítě a průběžnými aktualizacemi zajistí, propagaci projektu i šíření informací.
 • Průběžně aktualizovaný internetový portál (po dobu tří let řešení projektu i po dobu pěti let jeho udržitelnosti) bude zahrnovat informace k zadávání a řešení diplomových prací, nabídky odborné spolupráce, tematických úloh a další možné spolupráce, s odkazy na další fakultní nebo ústavové servery.
 • V odborném tisku bude uveřejněno 6 krátkých zpráv o řešení projektu, obecně prospěšných informacích a kontaktech.

 

2. Vzdělávací a školicí aktivity, peer review meetings

Klíčová aktivita je zaměřena na vzdělávací a školicí aktivity vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským sektorem. Tato aktivita zajišťuje vytváření vzdělávacích a tréninkových modulů, které povedou ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi subjekty. Důraz je kladen na řešení problémů z praxe, jejich moderní a efektivní šíření pro různé úrovně vzdělávání. Důležitým aspektem je tzv. "per review" prezentace řešených problémů v rámci diplomových prací nebo jiných forem spolupráce. S výhodou budou zapojeni i zahraniční studenti, působící na našem ústavu.

Výstupy klíčové aktivity:

 

3. Vznik a podpora kontaktních míst a Linky technické pomoci

Klíčová aktivita je zaměřena na vznik a podporu kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor. Aktivita podporuje spolupráci partnerů v projektu, publicitu a aktualizaci spolupráce, organizací pravidelných workshopů, seminářů i separátních bilaterálních konzultací mezi dílčími partnery. Významnou roli zde hraje Linka technické pomoci, která slouží všem partnerům pro aktuální problémy, jako jsou např. potřeby technologického vybavení, konzultace v odborném problému, atd.

Výstupy klíčové aktivity:

 • Bude vytvořena interní síť vzájemně spolupracujících partnerů zastoupená plně informovanými kontaktními pracovníky o řešených odborných prioritách v rámci projektu (zejména nové materiály, nové a výkonné výrobní technologie - CNC, CAD/CAM). Průvodním atributem této klíčové aktivity bude výrazné označení kontaktního-informačního místa institutu terciárního vzdělávání v souladu s Pravidly o publicitě projektu.
 • Bude zorganizováno 6 workshopů, 6 seminářů pro cílové skupiny a přibližně 50 dalších konzultací. (Odborná literatura.)

 

4. Pracovní a studijní pobyty, odborné praxe a stáže

Klíčová aktivita je zaměřena na pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru. Jednotlivé pobyty jsou zaměřeny na prohlubování spolupráce mezi subjekty (nikoli získávání odborných poznatků).

Výstupy klíčové aktivity:

 • Klíčová aktivita zajistí absolvování přibližně šestnácti studijních pobytů nebo stáží (12 studentů, 4 pedagogové nebo výzkumníci) v jednotlivých partnerských organizacích nebo i mimo ně, dokumentovaných písemnými zprávami a referáty pro studenty a spolupracovníky. Studijní pobyty a stáže byly donedávna průmyslovými podniky odmítány (strach z úniku informací konkurenci), dnes je situace značně lepší. Projekt by mohl přispět k opětovnému zavedení těchto studijních pobytů a stáží do studijních programů našeho oboru studia. To by bylo velmi žádaným výstupem, podporující výuku na VŠ s praxí.
 • Vlastní poradenství lze odhadovat pro cca 200 osob ročně formou telefonických či osobních jednání a nepřímo pomocí internetového portálu s několika desítkami až stovkou dalších informací. (Odborná literatura.)
  NABÍDKY PRÁCE, ODBORNÉ PRAXE, STÁŽE, BRIGÁDY.

 

5. Databáze řešených bakalářských, diplomových a doktorských prací s technologickou tématikou

Tato databáze řešených bakalářských, diplomových a doktorských prací s technologickou tématikou umožní partnerům zákldní orientaci v řešených tématech, rychlé hledání pomocí klíčových slov a uvádí kontakty na řešitelská pracoviště.

Výstupy klíčové aktivity:

 

6. Technické, materiálové a technologické know-how

Do České republiky často přichází výrobní zakázky s velmi obtížnou výrobní dokumentací, jako jsou např. technické výkresy v Italštině, materiál neodpovídá ČSN, EN nebo jiným normám, nejsou známy mechanické vlastnosti ani další informace, potřebné k výrobě. Výrobní technologie se musí rychle rozhodnout o správném a efektivním technologickém postupu. Podobně odborná literatura informuje například o řezných vlastnostech materiálů, které byly moderní před řadou let. Nástrojařské firmy však přichází s novinkami na počátku roku nebo k příležitosti významných veletrhů. Tato realizace bude volně přístupná partnerským organizacím a pracoviště ÚST garantuje vytvoření programového prostředí, jeho naplnění a průběžnou aktualizaci. Uživatel může u materiálů stejných nebo podobných srovnat vlastní používané technologie nebo navrhnout efektivnější řešení.

Výstupy klíčové aktivity:

 • Trojdílné technické, materiálové a technologické know-how v databázové, ale i tisknutelné podobě s nejnovějšími poznatky o materiálech (včetně tzv. exotických), jejich fyzikálních, mechanických a technologických vlastnostech, technologických podmínkách zpracování, případně dosažených technologicko-ekonomických ukazatelů, které nejsou převážně z důvodu novosti informací běžně dostupné na trhu nebo internetu.
 • Interaktivní software, umožňující technologicko-ekonomické srovnání vybraných výrobních operací, jejich technologicko-ekonomickou efektivitu.

 


 

Další významné výstupy/činnosti tohoto projeku:

  V prvním až šestém monitorovacím období bylo zrealizováno 67 služebních cest, které umožnily realizaci činností na výše uvedených klíčových aktivitách.

 

 


PATIČKA STRÁNKY
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

[login]