ZPĚTNÉ ODKAZY


ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU: OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím

Příjemce dotace: Vysoké učení technické v Brně

Hlavní řešitelské pracoviště: Ústav strojírenské technologie

Hlavní mamažer projektu: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Příjemce dotace anglicky: Brno University of Technology

Název projektu v češtině: OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím

Název projektu v angličtině: OPUS - Eruditional Network for Production Technologies

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0029


Zahájení projektu: 1.12.2009

Ukončení projektu:

30.11.2012
(povinná doba udržitelnosti projektu je 5 let po ukončení projektu)

 

Stručný obsah projektu

Opus znamená dílo a posláním vysokých technických škol je naučit studenty i pracovníky z praxe vytvářet hodnotná a kvalitní díla. Projekt podporuje konkurenceschopnou spolupráci mezi FSI VUT v Brně se strojírenskou sférou v Jihomoravském kraji, tvořící asi 10 % HDP ČR (s podílem strojírenství přes 25 %). Projekt je určen pro studenty a zaměstnance VUT v Brně, dále zaměstnance podnikatelského sektoru Jihomoravského regionu, ale i širší veřejnost.  Hlavním cílem je prohloubit vzájemnou koordinaci činností a tím přispět k lepšímu přenosu znalostí ze vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí do praxe a jejich efektivní aplikace. Dílčím cílem je rozvoj poznání moderních výrobních technologií s rychlým informačním transferem do výrobní praxe se zpětnou vazbou na jejich optimální využití. Realizace těchto aktivit bude podpořena studijními pobyty studentů, pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, řešením diplomových projektů, odbornými semináři a konferencemi.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem je posílení vztahů a spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi, subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Cílem předkládaného projektu je rovněž rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů terciárního a dalších vzdělávání, její propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Postupným rozvojem informační databáze a integrací vzdělávání cílových skupin přímo do vysokoškolského studia budou oblasti (problematika) partnerství a sítě, dlouhodobě chápány jako nezbytná součást úspěšné odborné činnosti. Navázání partnerství a podávání i realizace sekundárních projektů a grantů povede rovněž ke změně chápání dílčích problémů jednotlivých institucí. Tyto vazby a realizované studijní i odborné spolupráce budou přímými výstupy projektu. Dílčím cílem projektu je podpora univerzitního mezifakultního projektu NETME Center (Nové technologie pro strojírenství), podávaného paralelně s tímto projektem v rámci operačního programu VaVpI, Prioritní osa 2: Regionální VaV centra, oblast zaměření - Konkurenceschopné strojírenství. Celkovým výstupem projektu bude vzájemně propojená a informované síť úzce spolupracujících organizací z oblasti vysokoškolského vzdělávání, průmyslové praxe, odborného tisku a dalších podpůrných organizací s vysokou synergií spolupráce a vytvářených duševních a materiálních hodnot.

 

Anotace v angličtině

The main subject of the project is strengthening of relations and collaboration among selected institutions for university education, research institutes, production companies and work agencies. A development of the eruditional network for production technologies and enhancing of competitiveness of the Czech Republic via a modernization of the tertiary and post-graduation education and improvement for research and development are also included.

A gradual development of information database and direct integration of the target project groups into that field of education makes a necessary part for supported advanced technologies. The partnership makes a synergy and co-ordination in other projects and research grants and understanding of others problems and methods for satisfactory solutions.

As a final output a high-tech information network of all partners producing high added value products and sophisticated knowledge can be expected.

 

Monitorovací indikátory

Počet osob poskytující služby - celkem (INDIKÁTOR NAPLNĚN.)

  Plánovaná hodnota: 25 osob
  Aktuálně dosažená hodnota: 39 osob (seznam osob)

Počet podpořených osob - celkem (INDIKÁTOR NAPLNĚN.)

  Plánovaná hodnota: 1800 osob
  Aktuálně dosažená hodnota: 3133 osob
   Aktuálně dosažená hodnota - muži: 2834 osob
   Aktuálně dosažená hodnota - ženy: 299 osob

Počet úspěšně podpořených pracovníků VaV v dalším vzdělávání (INDIKÁTOR NAPLNĚN.)

  Plánovaná hodnota: 260 osob
  Aktuálně dosažená hodnota: 289 osob

Počet zapojených partnerů (INDIKÁTOR NAPLNĚN.)

  Plánovaná hodnota: 6 hlavních partnerů
  Aktuálně dosažená hodnota: 6 hlavních partnerů

Poslední aktualizace údajů: 18. 1. 2013

Monitorovací indikátory v době povinné udržitelnosti projektu

Počet osob poskytující služby - celkem
Navýšené hodnoty o: 2 osoby v prvním a o 1 osobu v druhém období udržitelnosti projektu.

Počet podpořených osob - celkem
Navýšené hodnoty - muži: 1. rok 297 osob, 2. rok 740 osob, 3. rok 545 osob, 4. rok 287 osob a v pátém období udržitelnosti projektu 390 osob.
Navýšené hodnoty - ženy: 1. rok 27 osob, 2. rok 91 osob, 3. rok 55 osob, 4. rok 26 osob a v pátém období udržitelnosti projektu 36 osob.

Počet úspěšně podpořených pracovník VaV v dalším vzdělávání
Navýšené hodnoty o: 1. rok 11 osob, 2. rok 49 osob, 3. rok 10 osob, 4. rok 18 osob a v pátém období udržitelnosti projektu 30 osob.

Počet zapojených partnerů (INDIKÁTOR NAPLNĚN.)
6 partnerů.

Poslední aktualizace údajů: 2. 1. 2018

 


Dokumenty související s realizací projeku

 

 

 


Další významné výstupy tohoto projeku:


PATIČKA STRÁNKY
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

[login]